64. oldal, 6392 találat (0,379 másodperc)

Találatok

6301. (16. oldal)
[...] tanulók Ács Antal elégs Kiss István Kohárics János 45 Kollerics Aladár [...] 1 eb void Kálmán jó Bozoky Zsigmond elégt Leksza Jenő jó 15 Bubreg István jó Lintz Ferencz elégt Csacsinovics [...] Piszter Ferencz jó 35 Herczeg István ism elégt Pitz György jeles [...]
6302. (11. oldal)
[...] elégs elégt II r 78 Bozóky Zsigmond törv szór esek jeles [...] elégt II r 76 Bubreg István törv szór esek jeles elégt [...]
6303. (18. oldal)
[...] jeles Hilbert Kristóf elégt Szivér István elégt Hoímeiszter Károly jeles 95 [...] Lajos elégs Orbán András elégs Bozóky Zsigmond elégt Pállok Lajos elégs Bubreg István jó 60 Papszt Antal jeles [...]
6304. A tanintézet állapotrajza • III. Könyv- és szertári növekedés (53. oldal)
[...] életrajza Kovács Lajos Gr Széchenyi István Gyulai I Emlékbeszédek Pasteiner Gyula A művészetek története Bozóky Alajos Bómai világ Plutarch Párhuzamos [...]
6305.
[...] a római csá­szárság fénykorában t­dolg Bozóky A A rómaiak története Budapest [...] Emlékeimből Buda ostromához Gr Széchenyi István köz élete Közleményei az orsz [...]
6306. (34. oldal)
[...] et Des Beaux Arts Pilismaróti Bozóky Gyula A Szentföld lelke Hóman [...] Kiss József és kerekasztala Szent István Társulat legújabb biblia fordítása I [...]
6307. III. Új épületünk (9. oldal)
[...] pécsi Er­zsébet Tudományegyetem ezidei dékánjai Bozóky Géza dr Dambrovszky Imre dr [...] ny r tanárok vitéz Horváth István dr főszolgabíró Hanuy Ferenc dr [...]
6308. III. A Ciszterci Rend jubileumi ünnepségei Pécsett (16. oldal)
[...] közjegyző dr Tóth Zsigmond dr Bozóky Géza dr Vasváry Ferenc dr [...] Pius gim­názium igazgatója dr Fábián István a Széchenyi gimnázium igazgatója Balotay [...]
6309. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (49. oldal)
[...] a III A osztályban Hekinger István a III B osztályban Vidor [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
6310. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (27. oldal)
[...] a III A Osztályban Hekinger István a III B osztályban Vidor [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
6311. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (65. oldal)
[...] a III A osztályban Hekinger István a III B osztályban dr [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
6312. Iskolai tudósítások • D) Ifjúsági egyesületek (20. oldal)
[...] még pedig Agulá r László Bozóky Rezső Börzsei Mihály Czehmann János [...] Korneth Andor Kvassay Árpád Meicher István Milakovics János Nagy László Nárai [...] Somogyi László Stern Jenő Szlovik Ist­ván Törteli István Ungár István Vámos Jenő Weber György Wig [...] Győző Szalay László mt Szász István Szibl Antal Szedlák Antal Szekfii [...]
6313. Iskolai tudósítások • F) A tanulók érdemsorozata (25. oldal)
[...] 2 2 2 2 jó Bozóky Rudolf ism r k 2 [...] 1 1 1 jó Meicher István r k 3 4 4 [...]
6314. (52. oldal)
[...] Zrínyi 12 82 m 2 Bozóky Géza Bocskai 12 m 60 [...] 6 mp Rúdugrás 1 Kiss István Zrínyi 310 cm 2 Hegedűs [...]
6315.
[...] 12 584 köteíben Könyvtárnoka Schneller István theol akad igazgató tanár 2 [...] és 623 füzetben Könyvtárnok Schneller István theol akad igazgató tanár 3 [...] legújabb kor története 1 köt Bozóky A A művészetek a róni császárság fénykorában 1 köt Bozóky A A szépirodalom a róm [...]
6316.
[...] százados múltja 1788 1888 Irta Bozóky Alajos 18 A székéig udvarhelyi [...] hittudomány lyőr 1804 3 Nyíri István A tudományok öszvesége 1 3 [...] vallás Pest 1804 9 Varga István Az újtestamentomi szent írásoknak eritikai [...] k Pest 1820 12 Pap István Köz hal predikátziók Veszprém 1833 [...]
6317.
[...] a Vécsey Farkas Hoffmann és Bozóky tankönyveit ós Sohm Institutioinak magyar [...] Károly Ill ad éves Lengyel István Varga Imre Il od éves [...]
6318.
[...] és Oláh Gábortól Debrecen 1902 Bozóky E Az elektromos sugárzásokról Budapest [...] 1896 Hp 1896 98 Keresztessy István a debreceni városi nyomda üzletvezetője [...]
6319.
[...] tört tanulmányok a Rákócy korból Bozóky Római világ Nagy István Magyar családok 11 kötet Szilágyi [...]
6320.
[...] Líceumi könyvtár Őre Dr Vitális István I Önálló müvek Adattár Magyar [...] Lichtes Leipzig 1891 2 k Bozőky Endre dr Az elektrotechnika vázlatos [...]
6321. (65. oldal)
[...] Kolozsvár 1880 10 Dr Szeműk István A középiskolai oktatás sikerte­lenségének okairól [...] 1880 11 Benedek Albert Gyöngyössi István költői tárgyalása és nyelve Kemény [...] Nagy Szombat 1885 10 Takáts István Az ik es igék kérdése [...] Kritika párbeszédekben Budapest 1874 20 Bozoky Alajos A művészetek a római [...]
6322. (43. oldal)
[...] III oszt számára f Szt István Társulattól Fiissy Tamás XIII Leo [...] Bibliai történetek szerző ajánd Dr Bozóky Alajos M T Ciceró 1 [...]
6323. (124. oldal)
[...] históriái Bodnár irodalomtörténet Borromäus VI Bozóky Művészetek a római császárság fénykorában [...] Nyelvtörténeti Szótár Szathmáry Miveltségtörténet Szent István Társulat Évkönyve és Naptára Szvorényi [...]
6324. (30. oldal)
[...] Bpest 1902 1904 Friedländer Jung Bozóky L A művészetek a római [...] történeti kútforrás Bpest 1902 Sz István veszprémvölgyi donátiójának görög szövegéről Bpest [...]
6325.
[...] sopronmegyei római feliratok Sopron 1887 Bozóky Valláserkölcsi viszonyok a római császárság [...] Árpád Pogány magyarok Szász K István vezér Attila halála Váradi A [...]
6326. (12. oldal)
[...] Demkó K Földrajz és Dr Bózoky Endre Mathematikai és fizikai földrajz [...] és harczi vállalatok ideje Szt István királysága A visszahatás és az [...]
6327. (12. oldal)
[...] Demkó K Földrajz és Dr Bozóky E Mathe matikai és fizikai [...] és harczi vállalatok ideje Szt István királysága A vissza­hatás és az [...]
6328. (12. oldal)
[...] Demkó K Földrajz és Dr Bozóky E Mathe­matikai és fizikai földrajz [...] és harczi vállalatok ideje Szt István királysága A vissza­hatás és az [...]
6329. (20. oldal)
[...] Demkó K Földrajz és Dr Bozóky E Mathematikai és fizikai földrajz [...] és harezi vállalatok ideje Szt István királysága A visza hatás és [...]
6330. (12. oldal)
[...] Demkó K Földrajz és Dr Bozóky E Mathematikai és fizikai földrajz [...] és harczi vállalatok ideje Szt István királysága A visszahatás és az [...]
6331. (13. oldal)
[...] Demkó K Földrajz és Dr Bozóky E Mathematikai és fizikai földrajz [...] és harci vállalatok ideje Szt István királysága A visszahatás és az [...]
6332.
[...] ev Berner Dávid mózes v Bozóky Ede r kath Bozóky Lajos r kath Brázsa Kornél [...] János I ág ev Dedinszky István ág ev Deák Ferenc r [...]
6333.
[...] ev Boros Pál ág ev Bozóky János r katb Szentinárton Jászkúnm [...] mézes v Szarvas Bekésm Csernák István ág ev Debreczeni Endre helv [...]
6334.
[...] Simkovics Jenő ág ev Soés István helv ev Öcsöd B Spät [...] ág ev Cservenka Bácsin Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Todoreszku [...] kath Szent Márton Jász Kúnm Bozóky Lajos róm kath Brázsa Kornél [...] ev Kis Kér Bácsin Dedinszkv István ág ev Nagylak Csanádm Diamant [...]
6335.
[...] ág ev N Palánka Bácsm Bozóky Ede r kath Szentmárton Jász Kúnm Dedinszky István ág ev Nagylak Csanádm Diamant [...]
6336.
[...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Árpád r kath Szent Márton Jász Kunm Bozóky János r kath Csopják Vilmos [...] Mészáros Lajos ref Szeghalom Mihajlovics István g kel Sajtény Csanádm Mikolay [...]
6337.
Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Thaisz [...] ág ev Orosháza Békésm Török István ág ev Czegléd Pestm Tűrik [...] Simon ág ev Palánka Bácsin Bozóky Ede r kath Szent Márton [...]
6338.
[...] N Kún Sz m Yitális István ág ev Szarvas Békésm Yukovics [...] Jenő ág ev Szarvas Békésm Bozóky Almos r kath Kún Szt [...]
6339.
[...] 71 Osztály Osztályfő Koren Almásy István r kath Tiribes ITovesm Magánt [...] ág ev O Kér Bácsin Bozóky Árpád r kath Kún Szt Márton Jász Kúnm Bozóky János r kath Csopják Yilmos [...] Mészáros Lajos ref Szeghalom Mihajlovics István g kel Sajtény Csanádm Ogerlács [...]
6340.
[...] Jász N K Szm Vitálisz István ág ev Szarvas Békésm Wallner [...] ág ev M Berény Wilim István B Csaba Winternitz Miksa r [...] Dezső r kath Dragsina Temesm Bozóky Álmos r kath K Szt [...] Gyáni Gyula ref Vésztő Harsányi István ág ev Orosháza Békésm
6341.
[...] ág ev Kisílarla Pesiin Benczúr István Szarvas Békésm Benedikty Kálmán ág ev Békés Békésm Bozóky Ede r kath Kun Szent [...]
6342.
[...] László r kath Draksina Temesm Bozóky György r kath Kun Szt [...] Havassy János r kath Hunvady István Mágocs Csongrádm Magánt Klein Árpád [...]
6343.
[...] Békésm Boanyák Dezső r kath Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász Nagy Kun Szolnokm Bozóky István Brachna István ág ev Szarvas Békésm Braun [...] móz v Szarvas Békésm Godán István ev ref Szerep Puszta Békésm [...]
6344.
[...] Benka Pál Szarvas Bobvos Samu Bozóky György r kalh Kun Szt [...] ev Nagy Tószeg Torontóim Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...]
6345.
[...] rn v Szarvas Békésm Wesselényi István r kath Élesd Biharrn Wesselényi [...] Csanádm Bosnyák Dezső Szarvas Békésm Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász N K Szolnokm Bozóky István Kilépett Braun Rezső ág ev [...] Aladár m v Szarvas Godán István ev ref Kaba Hajdúin Grosz [...]
6346.
[...] Benka Pál Szarvas Bobvos Samu Bozóky Mátyás r kath Kun Szenj [...] ev Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Kunoss István Orosháza Lengyel Sándor Szarvas Lózsa [...]
6347.
[...] Dezső r kath Varannó Zemplénim Bozóky Gyula r kath Kun Szt [...] Kis Jenő Aradm Fil áry István ág ev Mező Berény Békésm [...] József r kalh Szarvas Konstantinovics István ág ev Szarvas Békésm Kovács [...]
6348.
[...] Taksony Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás p [...] ág ev Szarvas Békésm Kunos István ág e f Tót Komlós [...] ev Duna Egyháza Pestm Vidovich István r kath Orosháza Békésm Wagner [...] Felső Nána Tolnám Elk Magántanulók Bözóky Mátyás r kath Kunszent marton
6349.
[...] Bácsin Bobvos Soma Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r katli Kun Szt [...] Taksony Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] r kath Makó Csanádm Kunoss István r kath Tóth Komlós Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Vidovich István r kath Orosháza Békésm Magántanulók [...]
6350.
[...] gör kel Temesvár Tetnesm Such István ág ev Csaba Békésm Tanitókópzöbeliek [...] Beyer Fülöp Kiskér Bácsin Beide István unitárius Szolnok J Nk Szotnokm [...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r kath Kun Szt [...] Tószeg Torontóim Évk kilépett Hunyady István r kath Bajos Szénás Kié [...]
6351.
[...] P S K Km Nagy István ev ref Turkeve Jász N [...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r kath Kunszentmárton J [...]
6352.
[...] jelesen érettek Szász József Vidovich István Jől érettek Beyer Fülöp Hunyadi István Petrovics Iván Ponyiczky Kálmán Kell [...] Károly Benka Pál Bobvos Samu Bozóky Mátyás Csillag Sándor Czukor Mór [...]
6353.
[...] szeghalomvidéki takarékpénztár 5 frt Kárász István 5 frt Rohoska Mihály 3 [...] frt Dessewífy 5 frt Dr Bozóky Árpád 10 frt Bács Bodrog [...]
6354.
[...] ev Gerhát Pál ev Grajczjar István ev Győry István rk Szarvas Gyuricsán Ferencz rk [...] Kondacs András ev Szarvas Magántanulók Bozóky Imre rk Kunszentmárton Brózik Márton [...] ev Krsnyák János ev Laukó István ev Liszka István ev Litauszky György ev Lukács László izr Lustyik Ist­ván ev Szarvas Mrena Mátyás rk [...]
6355.
[...] Géza 10 pengő jutalomdíja Enessey István V o tanuló Jutalomkönyvek A [...] Mrena Imre IV o Fekete István 111 o Bozóky Ferenc II o és Csicsely [...] Meitner József IV o Dvorzsák István IV o Négyessy István IV o és Zelenka Lajos [...]
6356.
[...] elées 79 I r Boroevics István g k v törv SZÓr [...] elégt elégt 103 11 r Bozóky István törv kellő kellő jel jel [...] jó 52 I r Csíkos István lörv kellő kellő jel j [...] jó 45 I r Csomor István törv kellő kellő jó jó [...]
6357.
[...] k Szivesy László héber Szűcs István Szvetlyák Károly 75 Tápay Ferencz [...] ii ulók Kamocsay Sándor Kiss István 5 Kiss Károly Korhecz Lajos [...] Kálmán Beliczay János Biró Árpád Bozóky István Burger Ede 10 Caesar Sándor ism Csíkos István Csomor István Czernyánszky Lázár g k v [...]
6358.
[...] o O 2 3 2 Bozóky Fercncz 3 3 4 4 [...] 3 3 3 3 Halász István a 2 3 3 4 [...]
6359.
[...] A jegyesek Budapest 1892 Dr Bozóky Római világ 2 k Budapest [...] évi 260 írttal 2 Apró István VI oszt tanuló a Vetró [...] évi 200 frttal 9 Sándor István VII oszt tanuló a Bonnaz [...]
6360.
[...] nyelvtan V oszt Bpest 1894 Bozóky Alajos Valláserkölcsi viszonyok a római [...] Csengeri és Pasteiner Bpest 1895 Bozóky Alajos A szépirodalom a római [...] 1872 92 Bpest 1893 Ilanusz István A nagy magyar Alföld Kecskemét [...]
6361.
[...] Aubermann Miklós Ballif Frigyes 5 Bozóky Mihály Csala Lajos Daka József [...] Antal Korpássy Elemér 25 Kotányi István izr Kovács Mihály König Ernő [...] Mátyás Árpád Metzler Gusztáv Molnár István 40 Muskó János kel
6362.
[...] 1 2 í 3 1 Bozóky Mihály 1 1 2 2 [...] 2 3 2 5 Deák István helv 2 3 3 3 [...] 1 1 1 1 Dragon István 1 2 2 2 2 [...] 3 3 3 1 Nováky István 1 2 2 2 2 [...]
6363.
[...] haladó gyorsírók III A osztály Bozóky Mihály Jung Mátyás Kohn Ignácz [...] Andor III B osztály Kotányi István 10 Klein János Krepsz Iván [...] György Grünbaum József 20 Juhász István Nagy István Orbán Henrik Perhács Béla IV [...] Issekutz Gergely Katona Dávid Kis István Laux József Lázár László 45 [...]
6364.
[...] H Si 03 H S Bozóky Mihály 1 1 3 3 [...] 3 2 1 1 Kotányi István izr 1 1 1 2 [...]
6365.
[...] Sugár Ödön Szarvady Lajos Szécsi István Vékes Sándor III B osztály [...] Thomay Béla IV B osztály Bozóky Mihály Kotányi István Érdern­ 1 2 3 o [...] Béla V osztály 40 Búzás István Csányi Mátyás Dettre Pál Eichenbaum [...] József 50 Löbl Sándor Nagy István ifj Perhács Béla Rosenfe ld [...]
6366.
[...] József II A osztály Bárányi István Dragon Géza 35 Füller Szilárd [...] König János Mogán Ákos Ónozó István Stand Gábor 45 Szabó Jenő [...] Fajka Lajos Gerber Géza Hajnal István Kalabusz Gyula László Gyula 80 [...] Károly IV B osztály 85 Bozóky Mihály Burger Ferencz Dőgl Adolf [...]
6367.
109 1 7 Búzás István VI oszt tanuló Debreczeni János [...] alapít­ványból 200 koronával 10 Nagy István id VI Berényi János IV [...] III B Lamper Imre VI Bozóky Mihály V oszt tanulók novemberben [...] III B oszt tanulók februárban Bozóky Mihály V Lamper Imre VI [...]
6368.
[...] 1 2 2 1 Both István 2 2 3 2 3 [...] 1 3 2 1 5 Bozóky Mihály 1 2 3 3 [...] 1 2 2 1 Dragon István 1 2 3 3 3 [...]
6369.
[...] Rottsching József Sebők Vilmos Valentiny István Volmann János 15 Winter Viktor [...] Miklós 35 Szalay Ferencz Szécsi István Weisz Imre V OSZTÁLY Apczi Ernő Bozóky Mihály 40 Dögl Adolf Frecot [...] János 65 Löbl Sándor Nagy István ifj Perhács Béla Sofró Béla [...]
6370.
[...] Mohács története Mohács 1900 Franki István Szabadka város ismertetése Szabadka 1899 [...] Jahrg 3 XL 10 sz Bozóky Endre Physika és physikai földrajz [...] nemzet történelme I Bpest Sz István társ Eisenstädter Ró­bert úrtól Franki István Szabadka sz kir város ismertetése [...]
6371.
[...] Sándor Böhm Károly 110 Cserép István Dettre János Hossmann Antal László [...] Lajos Szlávik Péter VI OSZTÁLY Bozóky Mihály 120 Csala Lajos Martin [...]
6372.
[...] 1 1 1 1 Both István 1 1 2 2 3 2 1 3 2 i Bozóky Mihály 1 2 1 2 [...] 2 1 2 1 Dragon István 1 3 3 3 3 [...]
6373.
[...] Lajos Szlávik Péter VII OSZTÁLY Bozóky Mihály Csala Lajos 160 Kordás [...] OSZTÁLY Fodor Géza 1 Magyari István 3 Váradi Károly 1 Winkler [...]
6374.
[...] Második A osztály Osztályfőnök Kiss István T a n t á [...] 3 3 1 2 5 Bozóky László Brenner Viktor ág ev [...] 3 3 2 2 Kelemen István 1 3 3 4 4 [...]
6375.
[...] 3 3 3 100 Káté István B 2 1 2 2 [...] 1 2 2 60 Sánta István K 1 1 2 1 [...] 3 2 3 100 Kimaradt Bozóky László K X 10 Összesen [...]
6376.
[...] Budapest 1884 85 32 Dr Bozóky Alajos Római világ Budapest 1884 [...] állása Pest 1855 53 Sípos István Játékszíni zsebkönyv Székesfejérvár 1845
6377.
[...] számadáskönyvei Budapest 1885 155 Apáthíj István Baintner János emlékezete Budapest 1885 [...] cső Budapest 1886 168 Dr Bozóky Alajos Római világ Budapest 1885 [...]
6378.
[...] 1 Dr Szádeczky L Báthory István lengyel királylyá választása Buda­pest 1887 [...] számára Budapest 1887 16 Dr Bozóky A M T Cic I [...]
6379.
[...] nyelvtana Budapest 1888 105 Dávid István Latin olvasó és gyakorlókönyv Budapest [...] határozók Budapest 1888 118 Dr Bozóky Al M T Cicerónak válogatott [...]
6380.
[...] Vjekosluv Bosznia története Fordította Szamota István N Becskerek 1890 Pa flanel [...] Pallas nagy Lexicona A szent István társulat évkönyve 1892 A szent István társulat naptára 1893 Az egységes [...] Menge Leipzig 1892 34 táblával Bozóky Alajos dr A szépirodalom a [...] Tübingen 1785 Cserép Régiségtan Dávid István Latin olvasókönyv a gimn III [...]
6381.
[...] Szent György 1893 A szent István társulat naptára az 1894 évre [...] czikádori apátság története Pécs 1894 Bozóky Alajos dr Valláserkölcsi viszonyok a [...] Stílus gyakorlatok III rész Dávid István Betűrendes szólajstrom Budapest 1894 M [...]
6382.
[...] tanuló jutalma­zására A tanárkar Csúcs István VIII o tanulót érdemesítette reá [...] tanulónak Ítéltetett f A Horvát István féle alapítvány 40 frtnyi kamatjából álló jutalmat Ereky István VIII o t nyerte a [...] Dugonics Báthory Mária Say Viktor Bozóky Római világ VII osztályból Engelhardt [...]
6383.
[...] E rt N 61 Bocsor István Magyarország történelme különös tekintettel a [...] F V 21 62 Bocsor István Magyarország történelme Pápán IV k [...] 1829 E IV 62 74 Bozóky Alajos A világtörténet átnézete Stuttgart Bozóky Alajos systematikai táblákban különös tekintettel [...]
6384.
[...] még ő elnökölt Nsgos dr Bozóky Endre áll főgimn igazgató ur [...] Marosi Arnold a vérről Horváth Ist­ván a légköri villamosságról 3 Károly [...]
6385.
121 készletet Pető István VIII o t nyerte el [...] 3267 e sz a dr Bozóky Endre áll középisk igazgatót küldi [...]
6386.
[...] 31 1 7 P Thewrewk István Az édesapám P Thewrewk Emil [...] F III 48 8 3 Bozóky Endre Középiskolai fizikai gyakorlatok Budapest N I 15 2 4 Bozóky Endre Physikai zsebkönyv Pozsony Budapest [...]
6387.
[...] 15 15 P t Philipp István tanár úr 12 P t [...] f t Legtöbbet gyűjtött Jani István V o t 56 P [...] 20 P n felül Ódor István III 20 P t Füzy [...] János VI Hasch Zoltán VI Bozóky István II Klébert Márton VI Schorn [...]
6388.
[...] 1917 Ee IV 27 2 Bozóky Dezső dr Két év Keletázsiában [...] Ee III 52 12 Török István dr A budapesti szövetkezetek 1931 [...]
6389.
[...] törté­nete Kovács Lajos Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 2 [...] nyelv rokonai 4 péld Dr Bozóky Alajos A művészetek a római [...] Sándor A Szaharában Dr Boleman István Magyar gyógy­fürdők és ásványvizek Hevesi [...] 1892 2 köt Békefi Szaller István Az élet utain I C [...]
6390. Tartalomjegyzék (22. oldal)
[...] említik Ekkor épített Góc Gőz István molnár fia fahidat a vízfolyás [...] az országút közlekedését 1833 ban Bozóky András nádori tábla­bíró vette kezébe [...]
6391. (61. oldal)
[...] Garas u 26 A Völgyi István Krisztián HT korl T korl [...] u 3 5 BÁCS KISKUN Bozóky László HT korl KÖ korl [...] 61 D 11 49 Raics István HT korl KÉ korl Baja [...]
6392. Tervezők, kivitelezők (dr. Tóth Ernő) (136. oldal)
[...] Imre dr Sávoly Pál Zimonyi István Folly Róbert Fazakas György KPM [...] Ferencné Uvaterv Kerényi György Uvaterv Bozóky László Bács Kiskun Megyei Tervező [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 109Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 14Békés Megyei Könyvtár 201Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 260Budapest Főváros Levéltára 411Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 124Budapesti Történeti Múzeum 3Csorba Győző Könyvtár 161Damjanich János Múzeum 12Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 31Duna Múzeum - Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 4A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 44Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 3Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 1Erzsébetváros Önkormányzata 12Eszterházy Károly Egyetem Könyvtára 1Evangélikus Országos Könyvtár 411Ferenczy Múzeum 4Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 75Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 628Fradi Múzeum 1Göcseji Múzeum 1Gödöllői Városi Múzeum 4Győri Egyházmegyei Levéltár 1Hajdúsági Múzeum 21Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 92Herman Ottó Múzeum 2II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 240Iparművészeti Múzeum 1Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 78Jósa András Múzeum 6József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 240Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 3Katona József Könyvtár (Kecskemét) 502Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 22Kecskemét megyei jogú város 4Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 19Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - Magyar Építészeti Múzeum 4A Külgazdasági és Külügyminisztérium Könyvtára 10Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 1Magyar Ferences Levéltár 2Magyar Földrajzi Múzeum 1Magyar Hidrológiai Társaság 180Magyar Levéltárosok Egyesülete 3Magyar Mezőgazdasági Múzeum 1Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 10Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 17Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 14Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 30Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 108Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 9Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 28Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 11Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 5Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 3Magyar Természettudományi Múzeum 3Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 23Mátra Múzeum 16Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 5Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 92MTA BTK Zenetudományi Intézet Zenetudományi Szakkönyvtár 2Munkácsy Mihály Múzeum 1Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 8Néprajzi Múzeum 4Országgyűlési Könyvtár 498Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 236Országos Széchényi Könyvtár 2Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 55Osztrák Állami Levéltár 17Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 2Pápai Református Gyűjtemények 3Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 95Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 99Petőfi Irodalmi Múzeum 69Pécsi Tudományegyetem – Egyetemi Levéltár 10Postamúzeum 1Rippl-Rónai Múzeum 1Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 42Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 10Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 427Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 151Tiszazugi Földrajzi Múzeum 5Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 7Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 156Újpest Önkormányzata 3Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 131
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 5Archívum Comitatus Castriferrei 1Ars Decorativa 1973–2016 1Állami zárszámadás 3A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1-11 1Baranya - Történelmi és honismereti folyóirat 5A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 11A Bencés rend adattárai 1Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 1Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Borsodi Levéltári Füzetek 2Buda és vidéke 1893-1904 40Budai Napló 1914-1938 49Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 399Budapest Régiségei 1-41 1Budapest történetének bibliográfiája 19Budapest Történetének Forrásai 3Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 298Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 1A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 124Budapesti Negyed 1993-2010 5A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája (MEI) kiadványai 10A Budapesti Orvostudományi Egyetem jegyzőkönyvei 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 38Címjegyzékek 1712-1868 1Címjegyzékek 1867-1942 31Credo. Evangélikus Műhely. 1995–2009 47A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 2Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Diakónia – Evangélikus Szemle, 1979–1993 111Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Egyéb kiadványok 6Ellenzék 29Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom 2015-2019 1Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Az Esztergomi Főegyházmegye körlevelei 20Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei - Amerikaniszti… 1Evangélikus Élet 245Evangélikus gyülekezeti névtárak 5Evangélikus lap 1Evangélikusok lapja 1Életünk 1963-2014 14Énekes és imádságos könyvek 2Észak-Magyarország 1948-2009 214Fejér Megyei Történeti Évkönyv 1Felsőházi naplók (1927–1944) 1Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 4Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 2Források a vízügy múltjából 1-11 3Főrendiházi irományok (1865–1918) 7Fővárosi Hírlap 1912-1938 13A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 16Fradi Újság 1990-2000 1Független Budapest 1906- 1938 12Gazdasági címtárak 1842-1932 25Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 7A Győri Püspökség Körlevelei 1857-1965 1Győri Tanulmányok 1A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 10Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 4A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 3Ház és ember 1-25 1A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hidrológiai Közlöny 149Hidrológiai Tájékoztató 6Hittudományi Folyóirat 18Hídlap 2003-2011 37A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1Irodalmi Múzeum 3Iskolai Értesitők - Csikszereda 2Iskolai Értesitők - Gyulafehérvár 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 6Iskolai Értesitők - Marosvásárhely 1Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai Értesitők - Szamosújvár 6Iskolai értesítők - Aszód 1Iskolai értesítők - Baja 1Iskolai értesítők - Bonyhád 1Iskolai értesítők - Budapest 58Iskolai értesítők - Debrecen 57Iskolai értesítők - Eger 20Iskolai értesítők - Eperjes 14Iskolai értesítők - Esztergom 5Iskolai értesítők - Győr 5Iskolai értesítők - Keszthely 2Iskolai értesítők - Késmárk 3Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Komárom 1Iskolai értesítők - Kőszeg 1Iskolai értesítők - Miskolc 1Iskolai értesítők - Nagykanizsa 1Iskolai értesítők - Nagykároly 1Iskolai értesítők - Nagykikinda 7Iskolai értesítők - Nagykőrös 1Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Pápa 7Iskolai értesítők - Pécs 15Iskolai értesítők - Pozsony 1Iskolai értesítők - Sárospatak 3Iskolai értesítők - Selmecbánya 2Iskolai értesítők - Sopron 4Iskolai értesítők - Szarvas 24Iskolai értesítők - Szeged 20Iskolai értesítők - Székesfehérvár 14A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 6A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 6A Kalocsai Főegyházmegye Körlevelei 1858-1992 3Kandidátusi És Doktori Disszertációk Katalógusa 8Kassák múzeum kiadványai 2Keleti Ujság 1919-1944 17Képviselőházi irományok (1861–1918) 54Képviselőházi naplók (1861–1918) 375Képviselőházi naplók (1927–1944) 2Kiskunhalasi helyi lapok 19Klasszikus orvosi könyvek 42Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 14Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Lánchíd füzetek 1Levéltári Füzetek, Szolnok 2Levéltári korpusz 2Levéltári Közlemények 1923–2016 6Levéltári leltárak 1-89 11Levéltári Szemle 1951–2018 2A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 1-5 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2A Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűlései 2Magyar Külpolitikai Évkönyv 1968-2010 9A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1971-1986 2Magyar Paizs 1900–1917 2Magyar Színpad 1903-1907 6Magyar vasúti évkönyv 1878-1994 2A magyar zenei szakirodalom bibliográfiája 4A Magyarországi Iskolai Értesítők Bibliográfiája 1744–1948 2Magyarországi Rendeletek Tára 1867-1945 1Megyei hídtörténeti kiadványok 1Minisztertanácsi előterjesztések és határozatok (MNL OL XIX-A-83-b) 1A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 3A MOL segédletei 1-28 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 3MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei, 1957-1… 24A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 4A MTA Könyvtár Közleményei 3A MTA Könyvtárának Kiadványai 8MTI - Bizalmas 1MTI - Magyar Országos Tudósító 24MTI - Napi hírek 55Muzeális könyvek 3Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 2Nagy Iván Könyvek 3Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 3Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 2Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 4Nyírvidék 1882–1942 44Országgyűlési almanach 4Országgyűlési lakáskönyv 2Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 2Orvostörténeti Közlemények 2A Pannonhalmi Főapátsági Főiskola évkönyvei 1910-1943 1Parasitologia Hungarica 1Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 3Pápai Újságok 4Pest Megye Múltjából 2Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Pest Megyei Levéltári Füzetek 2Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 4Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 7A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 56A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 1Petőfi Népe 1950-2011 502Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvei 10Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Protestáns Tanügyi Szemle 1927–1944 1Rákos Vidéke 1901-1937 11Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 11Református egyházkerületi névtárak 32Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 1Régi magyar családok 1-7 12Schematismus 1874-1949 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 3Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sorozaton kívüli 65Studia Theologica Budapestinensia 1990-2011 2Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 3Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 3Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 5Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 4Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Színházelméleti füzetek 1-15 1Színháztörténeti füzetek 1-80 23Színháztudományi Szemle 1978-2009 8Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 2Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szociológiai bibliográfiák 4Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 2Tanulmányok Csongrád megye történetéből 5Technikatörténeti szemle 1Teológia 45Theatrum – színháztudományi értesítő 1961-1965 1Tisicum 1973-2011 5A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 3Tolna Megyei Levéltár segédletei 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Történeti Muzeológiai Szemle 1Uj Budapest 1921-1938 16Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 17Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 3Vadász- és Versenylap 1857-1919 2Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Városi Levéltári Füzetek, Győr 2Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 5Veszprémi Múzeumi Konferenciák 1989-2000 1Vízügyi Közlemények 23Vízügyi szakkönyvek 8Zalai Gyűjtemény 3Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 22