131. oldal, 2810 találat (0,286 másodperc)

Találatok

2601. 1940-10-14 / 235. szám
[...] zenekara a Hi­szekeggyel nyitotta meg Vitéz Teleki Béla gróf főispán bevezető [...] ország ölel­kezése című költeményét majd vitéz Farkas Sándorné és dr Czigány Jánosné zongorán [...] zongora­kísérete mellett székely nótákat énekelt Farkas Lóránt VIII o gimn tanuló [...]
2602. 1940-10-15 / 236. szám
[...] zalaegerszegi szerveze­tének hétfő esti tagértekezletén vitéz Farkas Sándorné elnök bejelentette hogy vitéz gróf Teleki Béláné Majláth Mária [...]
2603. 1940-10-22 / 242. szám
[...] szerve­zete hétfőn este 8 órakor vitéz Farkas Sán dorné elnök vezetésével tagértekezletet [...] Isten áldd meg a magyart Farkas Sándorné elnök köszönetét mondott a lelkesítő [...]
2604. 1940-10-29 / 248. szám
[...] tagok nagy érdeklő désse mellett Vitéz Farkas Sándorné elnök az értekezlet megnyitása után [...]
2605. 1940-11-11 / 256. (257.) szám
[...] dr Miért tetszik nekem címmel vitéz Farkas Sándorné felkérésére A gyülé előtt fél [...] külön számaival Az előadás végén vitéz Kardos András megyebi­zottsági tag üdvözölte [...] hangulatban szórakozott a hajnali órákig Vitéz dr Tamásy Istvánná az egyesü­let [...]
2606. 1940-12-10 / 282. szám
[...] sárvári apát Közi Hor­váth József vitéz Makray Lajos Mátéffy Viktor Reibel [...] olvasta föl nagy tetszés mellett Vi­téz Farkas Sándorné elnök bejelentette hogy a legutóbbi [...]
2607. 1940-12-16 / 287. szám
[...] és fe lülfizeltek dr Brand Sándorné és B H 10 1 [...] Gyula dr Tomka János dr vitéz Teleki Béla gróf Tel­man Sándor [...] Mik­lós 4 4 Szeliánszky Nándor Farkas Béla dr Schlemmer József dr [...] György dr Veszprém Schnattner Szigfrid vitéz Botos Gá­bor vitéz Farkas Sándor vitéz Gaál Lajos Bru zsa Gyula [...]
2608. 1940-12-23 / 293. szám
[...] köszönetét a Női Tábarnak elsősorban vitéz Farkas Sán dorné elnőknőnek a lelkes buzgalomért Vitéz Farkas Sándorné az anyákhoz és gyermekekhez szólott [...] gyer­tyagyújtás után karácsonyi ének majd Farkas Sándor csoportparancsnok beszéde következett Arról [...] pengőt adományo­zott a csapatnak Végül Farkas Sándor csapat parancsnok boldog karácsonyt [...]
2609. 1941-01-09 / 6. szám
[...] Sipos József egyházköz­ségi világi elnök vitéz Tamásv István dr polgármester és [...] D Horváth Imre 2 50 Farkas János dr Márdióné N N [...] könyvet cigarettát Ado­mányok dr Viola Sándorné dr Joó Já nosné 2 [...] osztályba előadóvá Simonffy Ferencné szül Farkas Lujza a zalaegerszegi kir tanfel­ügyelői [...]
2610. 1941-03-12 / 59. szám
[...] Baross Női Tábor szerdán este vitéz Farkas Sándorné elnök vezetése mellett taggyűlést tartott [...]
2611. 1941-03-18 / 63. szám
[...] i a Egylet c v Farkas Sándorné ny ezredes neje Ba­ross Női [...] neje Oltáregylet e Dr Zsidó Sán­dorné országgyűlési képviselő ügyvéd neje az [...] Schaffer Jenőné 1 darab szentképet vitéz dr Horváth Bertalanná kis szentképeket [...] cikke a Magyar Vöröskereszt Egyletről Vitéz Szarka Géza Nagy Miklós és [...]
2612. 1941-03-22 / 67. szám
[...] március 22 A Szociális Misizlólársuíai vitéz gróf le­lek Bélámé í őispáuné [...] évi közgyűlés jegyzőkönyvé­nek felolvasása Dr Farkas Béláné főorvos neje 4 Egy [...] neje Karácsonyfa Egylet c v Farkas Sándorné ny ezredes neje Ba­ross Női [...] neje Oltáregyíet e Dr Zsidó Sán­dorné országgyűlési képviselő ügyvéd neje az [...]
2613. 1941-04-02 / 75. szám
[...] kézitusában leküzdötte őket Bátor és vitéz magatartásáért a kis ezüst vitézségi [...] án 15 30 kg csont Farkas Nándor 22 80 kg csont vitéz Tamásy István dr 7 50 [...] anyukáposzta özv dr V ida Sándorné 1 5 liter tej Boár [...] Udv ary Jenő szá­zados repülőhírekről vitéz Hefty Frigyes pe­dig a kétkormányos [...]
2614. 1941-05-02 / 99. szám
[...] 3 kg egységes Rszt Schlem­mer Sándorné 9 kg zöldség Oláh István [...] kg csont 3 kg marhahús Farkas Nán­dor 2645 kg csőrit özv [...] 73 éves r k özv vitéz Böjté Péterné Bányai Jolán nyugdíjas [...]
2615. 1941-06-09 / 129. szám
[...] Hiszekegy elmondása után bejelentette hogy vitéz Teleki Béla gróf főispán és [...] Sán­dor dr alispán díszelnökök valamint vitéz Tamásy István dr polgármester hivatali [...] Betlehem József dr városi aljegyzőt vitéz Farkas Sándor­nál a Női Tábor elnökasszony [...] 1 jál A megválasztott elnöknő vitéz Farkas Sándorné és társai dicséretes buzgalommal 1 [...]
2616. 1941-06-20 / 138. szám
[...] nagy­kanizsai múzeumnak A SÜMEGI JÁRÁSI VITÉZEK ÉS VÁ­ROMÁNYOSOK értekezletén az országos vi­tézi szék részéről vitéz Földházy Pál alez­redes budapesti vitézi [...] Ferenc fia r k Halálozás Farkas István 2 éves r k [...] éves r k özv Gaál Sándorné Geszwein Paula 60 éves r [...]
2617. 1941-07-07 / 152. szám
[...] 10 órakor a Női Tábor vitéz Farkas Sándorné ezredesné elnökasz szony vezetésével a [...] első é i beszámoló gyűlését Vitéz Farkas Sándorné a Hiszekegy elmon­dása után elnöki [...] a vármegye kép­viseletiben jelent meg vitéz Tamásy Tstván dr polgármestert és az összes megjelente ket Vitéz Farkas Sándorné arra kérte Pehm József prelátust [...]
2618. 1941-08-23 / 191. szám
[...] vármegye vezetői a visszacsatolt ré­szeken Vitéz Teleki Béla gróf főispán Brand [...] nagykani­zsai plébános Szentjakabfán üdül Kinevezések Vitéz Teleki Béla gróf főispán Niklesz [...] Balatonarács Schrettner Istvánná Kerkakutas Hertelendy Sándorné és Altman Mihályné Nagykanizsa Sabján Kálmánná Pacsa Somogyi Ferencné Szepetnek Farkas Emőné Zalaapáti Ba­laton Károly né [...]
2619. 1941-09-19 / 213. szám
[...] Minden igye­kezetük megtört a hajduezred vitéz ellen­állásán E véres és dicsőségteljes [...] rk Sebestyén Jó­zsef napszámos és Farkas Mária Katalin leá­nya rk Forgács [...] Juhász Erzsébet Mária leánya rk Far­kas István napszámos és Kiss Margit [...] annak idején hogy Krá nicz Sándorné áld takarítónő volt a városhá­zán [...]
2620. 1941-10-02 / 224. szám
[...] kg zsír 60 darab kifli Farkas Nándor 26 80 kg csont [...] Pál 3 kg egységes liszt vitéz Hor­váth Bertalan dr 1 szarvas [...] Irén 5 özv dr Vida Sándorné 1 özv Markovits Jánosné 1 [...]