5. oldal, 836 találat (0,358 másodperc)

Találatok

201. 1969-06-11 / 132. szám
[...] szocio­gráfiai felmérést végzett a nagykőrösi tanyákon Nagy Pálné igazgató tanító tíz [...] ezt mondja A lencsés világosi tanyá­kon az a szokás hogy a [...] esnek A ti­lalmat az a távoli terv szülte Ipari tanulókat FELVESZÜNK [...] osztályának 1968 áprilisi jelentéséből A tanyákon élő 14 50 év közötti [...]
202. 1986-01-28 / 23. szám
[...] nagyon jó bará­tok voltak A tanyákon mindenki tudta róluk hogy még [...] Béküljünk ki Ettől fogva a tanyákon en­nek a mondatnak olyanféle je­lentése [...] amikor már mindenki beszélte a tanyákon hogy So­modi Bálint abbahagyta az [...] egy kád vízbe Bár igen távoli a hasonlat mégis valahogy így [...]
203. 1964-01-30 / 24. szám
[...] a távolság és ezen­kívül még távoli tanyákon is élnek emberek Másodsorban újabb [...]
204. 2003. február 18 (50. szám) • Az országos területrendezési tervről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása • ELNÖK (dr. Dávid Ibolya):
[...] V‍á‍l‍a‍s‍z‍t‍ó‍k‍e‍r‍ü‍l‍e‍t‍e‍m‍ l‍a‍k‍ó‍i‍n‍a‍k‍ h‍o‍z‍z‍á‍v‍e‍t‍ő‍l‍e‍g‍ e‍g‍y‍t‍i‍z‍e‍d‍e‍ é‍l‍ t‍a‍n‍y‍á‍k‍o‍n‍ A‍ t‍a‍n‍y‍a‍s‍i‍ l‍é‍t‍ s‍o‍k‍a‍k‍ s‍z‍á‍m‍á‍r‍a‍ [...] é‍p‍p‍e‍n‍ m‍e‍n‍e‍k‍ü‍l‍é‍s‍r‍e‍ h‍a‍s‍z‍n‍á‍l‍j‍á‍k‍ a‍ t‍e‍l‍e‍p‍ü‍l‍é‍s‍e‍k‍t‍ő‍l‍ t‍á‍v‍o‍l‍i‍ t‍a‍n‍y‍á‍k‍a‍t‍ a‍m‍e‍l‍y‍e‍k‍ j‍e‍l‍e‍n‍t‍ő‍s‍é‍g‍e‍ a‍ Duna­Tisza­k‍ö‍z‍i‍ [...]
206. 1980 / 12. szám • MŰHELY • Hencz Aurél: Erdei Ferenc tanyarendezési elképzelései a felszabadulás előtt (64. oldal)
[...] jogi formáktól befolyásolva hanem a tanyákon szerzett közvetlen tapasztalatai s a [...] hogy ott a tanyák nem távoli városok vagy községek magukra hagyott [...]
207. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fontos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
208. 1965-09-03 / 207. szám
[...] alakíttatott át Negy­ven most még távoli ta­nyákon élő ermek köl­tözik ide A [...]
209. 1966-06-11 / 137. szám
[...] lakosénak majd­nem fele él a tanyákon Kovács Antal vb elnökhelyettes Üjfehértó [...] apró gyermeknek meg plá­ne nagyon távoli rokon Hó­napokkal ezelőtt e távoli rokonság révén került a családhoz [...] egy csa­lád akihez bár nagyon tá­voli rokonság fűzi a 76 éves [...]
210. 1977-08-27 / 201. szám
[...] megszün­tették a tanyai iskolákat A távoli tanyákon és a sátoral­jaújhelyi járás kis [...]
211. 1994. szeptember 27 (17. szám) • Lezsák Sándor (MDF) - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez - "A Duna-Tisza közti hátság elsivatagosodásának megállítása" címmel • ELNÖK (dr. Salamon László): • DR. SZILI KATALIN környezetvédelmi és területfejlesztési minisztériumi államtitkár:
[...] n‍é‍p‍e‍s‍s‍é‍g‍ m‍e‍g‍t‍a‍r‍t‍á‍s‍á‍b‍a‍n‍ a‍ f‍a‍l‍v‍a‍k‍b‍a‍n‍ a‍ t‍a‍n‍y‍á‍k‍o‍n‍ a‍ v‍á‍r‍o‍s‍o‍k‍b‍a‍n‍ A‍ k‍é‍r‍d‍é‍s‍e‍m‍ l‍é‍n‍y‍e‍g‍e‍ [...] b‍í‍z‍u‍n‍k‍ b‍e‍n‍n‍e‍ h‍o‍g‍y‍ a‍ n‍e‍m‍ t‍á‍v‍o‍l‍i‍ j‍ö‍v‍ő‍b‍e‍n‍ e‍z‍t‍ a‍ p‍a‍r‍l‍a‍m‍e‍n‍t‍ m‍e‍g‍h‍o‍z‍z‍a‍ [...]
212. NÉPRAJZI TANULMÁNYOK • BODÓ Sándor: Pásztorok a Bodrogközben (597. oldal)
[...] Ez a réteg többnyire nem távoli vidé­keket vándorolt be éves szolgálatának [...] Mihály közlése 20 A györgytarlói tanyákon Bakó F szerint három hónappal [...]
213. 1959-01-15 / 12. szám
[...] zaj a vasúton túlról a távoli tanyákon is kihunytak már a fények [...]
214. 1957-09-29 / 229. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyá­kon éppúgy mint a városok lakó­házaiban [...]
215. 1951-02-01 / 26. szám
[...] a fa­lu igy jutnak hozzá távoli tanyá­kon is a terhes anyák és [...]
216. 1972-03-17 / 11. szám
[...] kultúra áldásaiból amikor már a távoli tanyákon is egymás­után gyúlnak ki a [...]
217. 1965-04-29 / 100. szám
[...] íróasz­tal mellől a falvakban és tanyákon az ekeszarva vagy a kubikoscsákány [...] foglalkozott a tanyák helyzetével Huszonhárom tá­voli településük van melyek közül néhány [...] tanácstag akik közül negyvenen a tanyákon laknak vaskos füzettel érke­zeit vissza [...]
218. 1972-01-16 / 13. szám
[...] csupán azért érezzük ezt mert távoli leginkább újsághírekből ismert világba pillanthatunk [...] melyek­hez évszázados reflexszel ra­gaszkodik a tanyákon élő 1500 semjéni Az állomástól [...] az alsósok előtt is A tanyákon az iskola Valóban elnéptelenedik A [...] Az abla­kokból látszanak még a tá­voli házak körvonalai A föl­dek ahol [...]
219. 1980 / 12. szám • MŰHELY • Hencz Aurél: Erdei Ferenc tanyarendezési elképzelései a felszabadulás előtt (63. oldal)
[...] jobbágyi formákból Ezzel szemben a tanyá­kon bár van egy feudális nagygazdaréteg [...] a rettenetes elhagyatottságról melyben a távoli tanyák lakossága él Ekkor jutott [...]
220. 1977-09-29 / 229. szám
[...] éve h ztík létre a távoli tanyákon élő gyer­mekek részére a diákott [...]
221. 1981-05-20 / 116. szám
[...] túlzás családok sokasága közeli és távoli rokonok hadsere­ge takarékoskodott gyűj­tött erre [...] a gyári alapsaervezetek összeté­telétől A tanyákon pedagó­gusok kisiparosok mezőgaz­dasági dolgozók alkotják [...] tanyán lakik Többsé­gük szétszórt kisebb tanyá­kon Csupán Vajda bokorban és Felsősimán [...]
222. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Nagy Izabella riportja URH 18 [...]
223. 1978-01-19 / 16. szám
[...] figyelmét azokra a lakott településektől tá­voli tanyákon élő idős emberek­re akik nélkülözik [...]
224. 1984-03-10 / 59. szám
[...] Még ízes a szó a tanyákon SZÉTSZÓRT HULLT csilla­gokként guggolnak a [...] persze főleg télen A környező tanyákon összetartó jó emberek élnek magunkfaj­ták [...] mind jobban homályosul a keríté­sek távoli tanyák imént még éles körvonala [...]
225. 1969-11-05 / 257. szám
[...] tsz­tagok vásárolták meg akik a távoli tanyákon laktak és a tsz majorjában [...]
226. 1985-05-16 / 113. szám
[...] több mint ezemapos világégés a tanyákon örömíü zek gyúltak Egymás nyakába borultak könnyezve a távoli tanyák meggyötört lakói Persze az [...] volt a jószág a fülöpi tanyákon hogy apaállatból több volt mint [...]
227. 1920-05-28 / 121. szám
[...] változatlannl derűs égboltot szerdán délután távoli borulá­sok váltották fel melyek este [...] Btlenben a városon kivül a tanyákon annál bővebben zuhogott az áldásos [...] Alsótsnyáa Feketeszélea és más környékbeli tanyákon A jótékony áldá­sos eső épp [...]
228. 1966-12-29 / 306. szám
[...] nekifognak fel­állítják valahol az udvar távoli feketeségében az ag regátort mert [...] Mivel szórakoztak az­előtt itt a tanyákon Jenei Miklós kemény szi­kár arcán [...] meg a tánczene ezeken a tanyá­kon És csak olyankor érzik azt [...]
229. 1957-09-22 / 223.szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli ta­nyákon épp úgy mint a váro­sok [...]
230. 1975-03-09 / 58. szám
[...] kolhozok szerveződtek és lét központjától távoli tanyákon visszafizetnie Ez a támogatás rejöttek [...]
231. 1887-10-02 / 40. szám
[...] át a Somogymegye terü­letéhez tartozó távoli erdőségbe vonultak hol a nyomo­zást [...] a Vörs község határában levő tanyákon fordultak meg itt a pásztorok [...] a Fenék puszta közelében levő tanyákon ha Kohn Farkas fenéki csapláros [...]
232. 1995-11-30 / 281. szám
[...] szegedi köz­ségválasztmány elhatároz­za az alsóvárosi tanyákon 12 a felsővárosi tanyákon 8 külterületi iskola létesí­tését 1872 [...] különféle ügynökségek tá­vollátásra vagyis a távoli he­lyekről származó információk megszerzésére használták [...]
233. 1983-01-26 / 21. szám
[...] bátran válaszoltak nem úgy mint távoli tanyákon szoktak Mikor már jegyeztem volna [...]
234. 1979-06-21 / 143. szám
[...] jön­nek az iskolások is a távoli ta­nyákon élő idősebb emberek is hogy [...]
235. 1974-01-15 / 14. szám
[...] fon­tos szerepet töltenek be a tá­voli tanyákon élő gyermeket váró nők látogatásában [...]
236. 1977-04-16 / 15. szám
[...] állattenyésztésben itt élnek a környező tanyákon Panaszuk jóformán csak a sárra [...] adó fávol Esőben hóban a távoli iskola felé baktató tanyasi kisiskolás [...]
237. 1969-02-22 / 44. szám
[...] násos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
238. 1925-12-03 / 274. (1017.) szám
[...] egy magyar tanítóval A magyar tanyákon 3000 iskola énül Művé­szet és [...] a Gelénes és Barabás közti tanyákon épül most két állami iskola [...] megadva a lehetőség hogy a távoli városokban iskolázhas­sanak Uirendszerü terveivel azonban [...]
239. 1994-08-12 / 33. szám
[...] vagy szamárháton közelítik meg a távoli vidékeket hanem a legmodernebb vasparipákon [...] mint mondtam leginkább a pusztá­kon tanyákon telepedtek meg Laponya Mikóháza és [...]
240. 1974-03-08 / 56. szám
[...] előadói hány előadást tájékoztatót tartottak tanyákon falvakban városokban Nagykőrösön is szép [...] nemegyszer Buda­pestről vagy más közeli tá­voli városból is hívnak előadó­Jelentős társadalmi [...] szá­molt be indiai útjáról a tá­voli világ életének sajátos gaz­dasági társadalmi [...] óta nem működik A környékbelieknek távoli ku­takra kell járni ami főleg [...]
241. 1964-10-06 / 234. szám
Villany iskola kollégium a tanyákon V Népfronfseg ítség a problémák [...] az útviszonyok javítása hogy a távoli tanyák is megközelíthetők legyenek A [...]
242. 1970-05-17 / 20. szám
[...] mamát hívogatják mint ahogy a tanyákon a mamák Is sír dogálnak [...] a kol­légium lakói szinte valamennyien távoli falvakból tanyákról jöttek az elnéptelenedett [...]
243. 2002-01-05 / 4. szám
[...] F ISTVÁN F élnek a tanyákon az emberek Rendőrség Kétségbeesett hölgy [...] vezetője megnyugtatásképpen elmondta elindult a tanyákon élők biztonságát szolgáló orszá­gosan egyedülálló [...] If­júsági magazin 20 30 A távoli otthon kanadai sci fi 22 [...]
244. 1971-06-16 / 140. szám
[...] központ­ját korszerű lakásokat építe­nek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak Szabó Ferenc tsz [...] korszerű mezőgazdasági üzemben A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
245. 1983-02-03 / 28. szám
[...] ezren élnek a lakott területektől távoli tanyákon az alföldi megyékben Bi­zonyíték erre [...]
246. 1962-10-21 / 247. szám
[...] mint a szubtrópusi hőségben elnyúló távoli folyam testvére Sovány a szelíd [...] ré­sze az embereknek a szétszórt tanyákon él Fajger Lajost a negyvenöt [...] és tisztelik a faluban a tanyákon s a hortobágyi gazdaságokban iis [...]
247. 1971-05-21 / 118. szám
[...] az ingaforgalom kü­lönösen az ún távoli ingázás mértéke túlzott ezzel azt [...] kormányhatározatban így fogalmaztak meg A tá­voli ingázás körzeteinek köz­pontjaiban a munkahelyek [...] menjen végbe hogy mérséklődjék a távoli ingá­zók ötven kilométer fe­lett száma [...] Módom volt összeha­sonlítani a különböző tanyá­kon az úttörőmozgalom ki­alakulását Az újtelep [...]
249. 1971-06-18 / 142. szám
[...] központját kor­szerű lakásokat építenek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak ELŐSZÖR NYOLC Szabó [...] üzemben KEDVET KAPTAK A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
250. 1962-05-08 / 126. szám, kedd
[...] visszavonuláskor nehe haragot lövell a távoli magaslatok J S Ä MSTÍS [...] hasonlí­tottak melyekkel anyáik gyermekko­rukban a tanyákon és falvakon vilá­gítottak Mi gyalogsági felderítők is a tá­voli magaslatok felé bandukolunk az országút [...] vagy az ablakon túl a távoli ma­lyet a hitlerista hadsereg katonái [...]