5. oldal, 750 találat (0,247 másodperc)

Találatok

201. 1969-01-11 / 8. szám
[...] opera Közben kb 21 00 Távoli ta­nyákon Riport Kb 21 15 Az [...]
202. 1985-10-29 / 254. szám
[...] kíséri a falun és a tanyákon élő öregek helyze­tét Főleg az alföldi tanyá­kon élők kerültek reflektor fénybe hiszen [...] Izgalmas ifjúkor film 16 00 Távoli és közeli dal 16 45 [...]
203. 1985-05-09 / 107. szám
[...] pihe­nést a nyüzsgő zajos város­tól távoli teljes kikapcsoló­dást Az Országos Idegenfor­galmi [...] száma akik a Csongrád megyei tanyákon töltik szabadságuk egy részét A [...] együtt néhány napot ezeken a tanyákon sze­retnének éltölteni Vas megyének két [...]
204. 1983-02-24 / 46. szám
[...] gondot csak a falvaktól vá­rosoktól távoli tanyákon jelent a magányos idős emberek [...]
205. 1970-11-20 / 272. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még csak [...]
207. 1987-03-07 / 56. szám
[...] eleganciát hirdető stílusnak mintha csak távoli fénye érintette volna Kátai Mi­hályt [...] megélt Amikor még az al­földi tanyákon évszázados szokások szerint tették a [...] a látvány közepébe nem is távoli emlék a mun­ka hisz a [...]
208. 1973-05-20 / 116. szám
[...] igen jelentékeny része él kül­területeken tanyákon Lehet hogy rosszabb körülmények között [...] dol­gozni az államigazgatásban Miikebuda Albertirsa távoli külterülete volt és a tanácsok [...] zöme még mindig a szét­szórt tanyákon él Megjött as ipar Nagy [...]
209. 1969-08-06 / 180. szám
[...] építkezések jelentették a vá­rostól világtól távoli települé­sek formáját hanem a pusztá­kon [...] de a pusztákon és a tanyákon is találhatunk már autó és [...] SZÖVOSZ egyik legsúlyo­sabb problémája a tanyákon kis településeken működő szö­vetkezetek helyzete [...]
210. 1954-12-01 / 284. szám
[...] maradt család városainkban falvainkban a távoli tanyákon és a messzi pusztákon akit [...]
211. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
212. 1958-02-16 / 40. szám
[...] ember Itt él kint a tanyá­kon születése óta Gyermek­korában nem járhatott [...] északi ország Ma mesélem a távoli rónát Milyen a rozs ha [...] északi ország M mesélem a távoli rónáé Hajam az ottani rozsra [...] a bohóság Ma mesélém a távoli rónát M t ilyen a [...]
213. Égető M.: A lakáshasználat változásai a szanki tanyákon az utóbbi száz évben (178. oldal)
[...] TJMA A petróleumlámpa mellett a tanyákon sokáig fenn­maradt a sírmécs és [...] nem szaladhattak érte a boltba Távoli ta­nyákról nem ritkán 10 12 [...]
214. 1955-09-20 / 221. szám
[...] elé A falvakban és a távoli ta­nyákon még dühöngve pusztí­tott az átkr [...]
216. 1963-06-14 / 187. szám (137. szám)
[...] ágazatában dolgoznak és különösen a távoli tanyákon igen nagy a szerepük pártunk [...]
217. 1984-04-03 / 79. szám
[...] ő a legszebb lány a ta­nyákon Hosszú fekete haja volt barna [...] szebb lett mint valaha A tanyákon úgy mondják akkor lesz szép [...] állott vizelettel dör zsölgetik Megismerni távoli idegen or­szágok népét ahová nincs [...]
218. 1961-06-15 / 139. szám
[...] a szülők a hozzátartozók sőt tanyákon még a környék­ben lakók is [...] elterülő zölden hullámzó mezőt a távoli hegyvonulato­kat és a csendesen sétáló [...] síkon és elhozta hab­jain a távoli Antilibanon erdei­nek neszét felfrissítette magát [...] és méltó­ságteljesen indult neki a távoli völgynek ahol még dúsabbak a [...]
219. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvo­násos opera Közben 21 19 Távo­li tanyákon Riport 21 33 Az ope­raközvetítés [...]
220. 1942-11-20 / 263. szám
[...] internáitus céilja az hagy a távoli tanyá­kon lakó gyermekeknek t éi otthont [...]
221. 1974-04-03 / 78. szám
[...] egyre nehezebb anyagi többségük a tanyákon így van ez a lakiteleki [...] a rászo­ruló idős tagjaiknak A távoli magányos tanyákról oda költö­zők a [...] fe­lüli embereinek mintegy kéthar­mada a tanyákon él Gyermekeik régen a városokba [...]
222. 1969-01-10 / 7. szám
[...] opera Közben kb 21 00 Távoli tanyákon Riport Kb 21 15 Az [...]
223. 1981-09-06 / 209. szám
[...] aktív kollé­gák A faluban a tanyákon mindenkit ismert apraját nagyját gondját [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutyaugatás hallatszik 23 óra 21 [...] megrepedt kazán­ját is amelyre a távoli köz­ségekből sem akadt vállal­kozó ötven [...]
224. 1985-10-20 / 42. szám
[...] mellől indul­hattak haza közeli és távoli vendégek magukkal víve e va­sárnap [...] nagyvárosi gyüle­kezetben éppúgy mint a távoli ta­nyákon falvakon Ami Istentől van ez [...]
225. 1970-07-08 / 158. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még azok [...]
226. 1977-06-04 / 130. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattanak Távoli települése­ken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
227. 1976-09-21 / 223. szám
[...] 5 Tejet kenyeret az eszpresszóban Távoli tájakon Ügy tűnt nekem kép [...] is képes elénk tárja a távoli tájban élő embert aki sok [...] tanított mellétté pedig a könnyező tanyákon lakó szövetkezeti dolgozóknak is­meretterjesztő előadásokat [...]
228. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
229. 1969-06-15 / 136. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis falu­ban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli tele­püléseken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
230. 1933-04-29 / 34. szám
[...] t A pesti kiküldöttek a tanyákon elsősorban és főképen a trachomai [...] férjgyilkosság ügyében orvosnak lehetetten a távoli tanyá­kat felkeresni és ott a [...] előkelőség Gyökeresen megoldják a halasi tanyákon a trachoma kérdést Kedd óta [...]
231. 1957-06-02 / 28. szám
[...] VASÁRNAP Círlap S ESTE A TANYÁKON Ahol beszélnek a kövek ns [...] Kint ülünk az udvaron A tá­voli házakban meggyújtják a lámpákat Ismerős [...] férje már a szekéren A tanyákon nehezebben gyógyul a seb Holdfényben [...]
232. 1986-05-21 / 118. szám
[...] homlokzatú házak a Ffi utcán Távoli tervek összefogással Megfogható valóság a [...] lett légyen az illető bármilyen távoli lakos el kell utaznom a [...] zöld ruhát öltöttem Várják a tanyákon Valahonnét talán a Majo­ros tanyából [...]
233. 1960-08-06 / 185. szám
[...] egyének kü­lönböző rémhírekkel próbálták a távoli tanyákon lakó egyéni gazdák nyugodt munkáját [...]
234. 1959-06-16 / 139. szám
[...] eddig hozzáférhetetlen fehér foltjain A távoli ta­nyákon működő pedagógusok lelkesedéssel támogatták könyv­tárosainkat [...]
235. 1942-07-31 / 61. szám
[...] PENGŐ A CSALÁN­SZÁR MÁZSÁJA A tanyákon most érik a csalán Ajánlatos [...] operaénekes Diák Igen de nagyon távoli Tanár Hogy hogy távoli Diák Úgy hogy tizenhatan va­gyunk [...]
236. 1902-11-20 / 47. szám
[...] tójogosultak egy része a várostól távoli ta­nyákon lakik tekintettel arra hogy a [...]
237. 1967-01-17 / 14. szám
[...] kicsinyek het­ven százaléka viszont a tanyákon él így hát sokszor 20 [...] lá­togatni Agika barátkozik ban a távoli tanyavilágban a ki­csinyek akikre őrködnie [...]
238. 1936-01-05 / 4. szám
[...] földmüvesasszony aki Írás­tudatlan fiatal korától tanyákon él Csorba János 83 éves [...] kapcsolat feltüntetése kedvéírt egy pár távoli mesetipusra is utal Buday György [...]
239. Ülésnapok • 1963-3 (1963-I-167-168. oldal)
[...] gyerekek akik Szatmár me­gye kis távoli falvaiban jártak általános iskolá­ban utána [...] kollégiumokat szervezzünk természetesen nem a tanyákon ha­nem olyan mezővárosok gimnáziumai mellett [...]
240. 1969-07-10 / 157. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
241. 1974-03-24 / 70. szám
[...] is szervez utakat a Szovjet­unió távoli vidékeinek meg­ismertetésére A kölcsönös idegenforga­lom [...] minden olyan mint a kör­nyező tanyákon De közelebb érve jól látszik [...] enyém Hogy jártam külföldön még távoli világ­részre is elmentem Ezek té­nyek [...]
242. 2001-05-21 / 137. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
243. 1971-07-18 / 29. szám
[...] és a környező tanyaköz­pontokban és tanyákon Négy lelkész végzi ennek a [...] Rendszeresen tar­tanak istentiszteleteket közeli és távoli tanyákon tanyaközt pontokban és Kiskőröst körül­vevő [...]
244. 1969-10-31 / 253. szám
[...] orvos könnyen magá­val viheti a távoli tanyá­kon és falvakban élő bete­geihez A [...]
245. 1979-09-12 / 213. szám
[...] olykor távol a világtól erdőkben tanyákon apró őrhelyein a munkának vizek [...] röpke beszámolók mert be­pillantást nyújtanak távoli világok és társadalmak kul­turális szellemi [...] Gyárfás Miklós és Karinthy Ferenc Távoli vi­lág és igénytelennek tűnő szellemi [...]
247. 1969-09-04 / 204. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
248. 1973-02-18 / 41. szám
[...] ami azt bizonyítja hogy a ta­nyákon élő embereknek nagy vonzóerő a [...] vár­ható Ez a közeli és távoli jövője Endrőd nagyközségnek s ha [...]
249. 1935-01-27 / 8. szám
[...] alföldi kis falvakban és szétszórt tanyákon a legprimitívebb közegészségügyi szükségletek sem [...] kell a lakosságnak bejönnie a távoli posta hivatalba egv egy ajánlott [...]
250. 1933-08-30 / 148. szám
[...] Nesze hidi elágazástól az uradalom távoli belseje felé Hatalmas modern uj [...] mintha versenyre készült volna Hófehér tanyákon át hi­génikus munkás otthonok dus [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Békés Megyei Könyvtár 73Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 27Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 20Evangélikus Országos Levéltár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 33Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 5II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 32Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 18József Attila Múzeum 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 119Kecskemét megyei jogú város 6Kecskeméti Katona József Múzeum 10Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 22Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Mezőgazdasági Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 7Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 18Munkácsy Mihály Múzeum 1Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 15Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 107Petőfi Irodalmi Múzeum 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 71Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 26Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 51
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Állami költségvetés 1Békés 1869-1937 8Békés Megyei Hírlap 1971-2010 58Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 6Budai Napló 1914-1938 1Cumania 1972-2010 5Déli Hírlap 8Délmagyarország 1910-2010 71Dunántúli Napló 1944-2004 13Eger - napilap 1915-1944 3Ellenzék 6Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 18Evangélikus Népiskola 1889–1942 1Észak-Magyarország 1948-2009 24Felsőházi naplók (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Felvidéki Magyar Hirlap 2Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 6Fővárosi Hírlap 1912-1938 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1Harangszó 1918–1939 1Ház és ember 1-25 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 4A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 24A Hét 1956-1996 5A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Irodalmi Szemle 1958-2014 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Keleti Ujság 1919-1944 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 18Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 4Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 18Körösvidék 1920–1927 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Magyar Földmívelő 1899-1913 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 6MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Rádiófigyelő 1Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14Nyírvidék 1882–1942 13Országgyűlési naplók (1947–1990) 3Orvostörténeti Közlemények 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 107Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 119Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 2Rákos Vidéke 1901-1937 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Sorozaton kívüli 10Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 2Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 51Tisicum 1973-2011 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 23Tolnamegyei Közlöny 2Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Új Ifjúság 1952-1989 3Új Szó 1948–2017 17A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Ellenőr 1Zalamegye 1882–1910 1