4. oldal, 836 találat (0,278 másodperc)

Találatok

151. 1984-02-11 / 35. szám
[...] kerestek maguknak munkát Itt a tanyákon azonban makacsul várják a pillanatot [...] szlovákul mondaná Mert itt a tanyá­kon szlovákul beszélnek egy­más közt az [...] Csató József hogy egy hihetetlenül távoli jövő alap­jait vesse meg melyben [...] volna sza­bad szólnom hogy a tanyá­kon rejtegetik a szénát Apám hallgatott [...]
152. 1973-07-01 / 152. szám
[...] kezdhe­tik az új tanévet a távoli ta­nyákon élő diákok A gyors munka [...]
153. 1901-12-15 / 50. szám
[...] tetteseit vélik Népkönyvtárak a nyíregyházi tanyá­kon A földmivelésügvi miniszter Nyíregyháza vá­ros [...] Mándi bokor és Benkő bokor tanyákon való elhelyezés végett három nép­könyvtári [...] a szabadságot mert pár napi távoliét után elfogták A mint fedezet [...]
154. Für Lajos: A kertkultúrás tanyarendszer kezdetei (1790-1848) (112. oldal)
[...] vagy szőlőszéli putrik akárcsak a távoli állattartó szállások itt­ott már a [...] több­ször elrendelték mind a távolabbi tanyákon mind pedig a közelebbi szőlőkben [...]
155. I. RÉSZ • 3. Janó Ákos: Gazdasági élet (88. oldal)
[...] ellátás az ember szá­mára a távoli határrészekre való kijárás helyett a [...] a nyilvántartás és ellenőrzés A tanyákon lakó gazdák gyer­mekei az iskolai [...]
156. Viga Gyula: Árucsere (Adatok egy termelési táj körülhatárolásához) (174. oldal)
[...] pénzzel fizettek alföldi falvakban és tanyákon általában termény vagy pénz és [...] a környező vidékkel de gyakran távoli tájakkal is s biztosította a [...]
157. 1964-11-01 / 257. szám
[...] írástudatlanoknak Azért mert tekintélyes részük távo­li tanyákon él más részük már kora [...]
158. Néprajz • Juhász Antal: Vázas szerkezetű sárfalak Szeged vidékén (118. oldal)
[...] volt Makón és a hódmezővásár­helyi tanyákon a 18 században és a [...] településeken volt gyakori hanem folyótól távoli területeken is 19 Páll István [...]
159. 1971-12-19 / 299. szám
[...] fogalma mint egy város­ban A távoli tanyákon élőknek elég ha hetenként egyszer [...]
160. 1952-12-25 / 302. szám
[...] olyan ártatlan nem Mórahalmon a távoli tanyákon nan irányítják az egész szektát [...]
161. 1985-02-23 / 45. szám
[...] A Jászkarajenőn és a hoz­zátartozó tanyákon folyó állattartás is jó hírnévnek [...] Rigó Lajos el modta hogy távoli rokonai élnek Jászalsószentgyörgyön Halmay János [...] falu határában mintegy nyolcszázan élnek tanyákon nem ritkaság a belterületi és [...]
162. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
163. 1965-02-09 / 33. szám
[...] Városainkban falvainkban de még a tá­voli tanyákon is mindenütt élnek olyan emberek [...]
164. 1996-08-22 / 195. szám
[...] cél az volt hogy a távoli tanyákon is ismeretekhez jussanak az ott [...]
165. II. Állattartás (132. oldal)
[...] anyaju­hokat a fejés időtartamára a tanyákon lehetett tartani nem kellett a tá­voli legelőkre kihajtani 426 A XVIII [...]
166. 1973-07-25 / 172. szám
[...] kivétel nélkül a köz zégtől távoli tanyákon élnek Persze a távolság nem [...]
167. 3. A HAVASHASZNÁLAT MÚLTJA A NAGYKÜKÜLLŐ FORRÁSVIDÉKÉN (104. oldal)
[...] Pálpatakára mivel azok a havasi tanyákon lévők számára is készültek Ha [...] A perből nyilvánvaló hogy a távoli havasi területeten sok zetelaki gazdának [...]
168. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fontos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyer­meket váró nők látogatásá­ban [...]
169. Bevezetés (7. oldal)
[...] számuk 461 személy mutat A tanyákon összeírt gazdák nagyobb része református [...] az első években a várostól távoli határrészeken leginkább Zsana pusztán létesültek [...]
170. Szabó László: Jászsági kirajzások és a jász puszták benépesedése a 19. században (28. oldal)
[...] Mint már Szabadszállásról megírtam nemcsak távoli hanem közeli homokpusztában sem láttak [...] megindulnak néhányan Arokszállásról de ezek tanyákon élnek s nem vonzó számukra [...]
171. 1971-11-27 / 281. szám, szombat
[...] választók aktívan részt vesznek ffülöpl TANYÁKON ÉS HEGYEK KÖZT A hegyi [...] Jól megszervezték a távol eső tanyá­kon is a választásokat hogy minden [...] szervező munka tette lehe­tővé a távoli tanyák választópolgárai számára a választások [...]
172. Juhász Antal: Átokháza. Egy tanyasor települése és közösségi élete (101. oldal)
[...] hogy tanyán a jószomszédság a távoli rokonnál többet szorosabb emberi kapcsolatot jelent Tömörkény írja Tanyákon a szomszédolások csak télen szokásosak [...]
173. 1957-10-02 / 131. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon éppúgy mint a városok lakóházaiban [...]
174. 1984-04-24 / 96. szám
[...] is próbálják lerögzíteni közeli s tá­voli kultúrák zenei hangzásvilá­gát Ez a [...] Erzsébet Kollár István kitüntetése A tanyákon sokáig folyt a vita arról [...] össze­jönnénk Ha volt azelőtt a tanyákon mozi vagy valami előadás az [...] a vasárnap estéket odakint a tanyákon Tóth Tibor TALLÓZÁS FOLYÓIRATOKBAN 1 [...]
175. 1985-09-06 / 36. szám
[...] alig változott A lakóhelyektől ugyanúgy távoli hegyi tanyákon élnek mint ko­rábban Villanyáram nincs [...]
176. 1983-02-09 / 33. szám
[...] ezren élnek a lakott területek­től távoli tanyákon az alföldi megyékben Bizonyíték erre [...]
177. 1927-08-30 / 197. szám
[...] Wföfcf s tíQdg ljon a tanyákon és hat szsmély­ f 6 [...] a tisztviselőnek akinek a városi tanyákon tehát a város területén van [...] céljaira jelölték ki még a távoli elődök A Petőfi Sándor sugáruti [...]
178. Szűcs Judit. Maszlag János (1883–1966) öreg halász életrajza (75. oldal)
[...] meg Maszlag Tamástól Az eladó távoli rokon volt A kézzel írt [...] Hazatérve a Körösön a környékbeli tanyákon rokonoknál bujkált Nem akart vö­röskatona [...]
179. 1966-11-25 / 278. szám
[...] kö­zött gyakran a külvilágtól el­zárva távoli tanyákon üzem­egységekben végzik munkáju­kat A fiatalok [...]
180. 1965-12-21 / 51-52. szám
[...] volt mód­juk nagyon széttekinteni a tanyákon túli világban De nem is [...] a fiát valamelyik­nek Közeli és távoli rokonságban vannak itt legtöbben egy­mással [...] első ismeretségre a Nagyszegpuszta mö­götti tanyákon tettem szert Riportanyagot gyűjtöttem s [...] eddigi és a még hosszantartó távoliét az otthontól me­rőben eltérő és [...]
181. 1960-10-22 / 250. szám
[...] tagjai Janurik Mátyásné vezetésé­vel a távoli tanyákon is felkeresik a 80 90 [...]
182. 1969-04-25 / 93. szám
[...] tekintélyes részük odakint a messze távoli ta­nyákon én pedig egyes egye­dül voltam [...]
183. I. FEJEZET. Település, városfejlesztés • A tanyák (75. oldal)
[...] termelés biztosítása érdekében különben a távoli földek megművelése ne­hézségeket okozna 308 [...] népesség is egyre szaporodott a tanyákon Voltak közöttük teljesen megbízható gazdák [...]
184. 1939-01-12 [196]
[...] kérdést ls hogy a tanyák távoli lakói megfelelő időkben istentiszteleteken v [...] á nemzetnek legértékesebb része a tanyákon van Itt születik sok gyermek [...]
185. 1966-02-24 / 46. szám
[...] is­kola ismeretterjesztő köz­pont A községtől távoli ta­nyákon még lámpafények pislákolnak esténként de [...]
186. Tanulmányok • SZOVÁTAY ADRIENNE: Baromfikiállítások (lektor: Kállay Béla) (171. oldal)
[...] túlnyomó részét kisparaszti udvarokban vagy tanyákon tartották A baromfit csak éjszakára [...] birtokában érkezhetett baromfi a kiál­lításra Távoli helyen történt a kirakodás majd [...]
187. 1969-02-23 / 8. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Tá­voli tanyákon Nagy Izabella riportja népművelőkkel 21 [...]
188. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fon­tos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
189. Új- és legújabbkori történet • Tóth István: Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919–1939) (276. oldal)
[...] is nyújtott olvasnivalót Életközeli és távoli területek­ről egyaránt közöl híreket eseményeket [...] már 1913 ban a telekgerendási tanyákon tanított majd ebben az évben [...]
190. 1969-08-09 / 183. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
191. 1974 / 10. szám • ÉVFORDULÓ • Welther Dániel: A kiürített város (Emlékezés Kecskemét harminc évvel előbbi történéseire) (82. oldal)
[...] elsőszámú gond a menekülés Volt Távoli helyekre viszonylag csak kevesen mentek [...] volt azoknak a száma akik tanyákon meghúzódva várták meg a harcoknak [...]
193. 1973 / 3. szám • HAZAI TÜKÖR • Zám Tibor: Gondunk: a tanyavilág (43. oldal)
[...] mértékű A tanyarendszer jelenét és távoli jövőjét is meghatározó korszakos változás [...] nyugdíjat A termelőszövetkezetek megszilárdulásával a tanyákon és külterületeken élő lakosság csökkenési [...]
194. 1973-07-26 / 173. szám
[...] szinte kivétel nélkül a községtől távoli tanyákon él­nek Persze a távolság nem [...]
195. Balotaszállás 1952–2006 • Ö. Kovács József: Gazdasági és társadalmi átalakulás (195. oldal)
[...] hogy Pártunk tagjai annyira szétlaknak tanyákon hogy a tagdíjfizetést a gaz­dasági [...] társadalompolitika sokat ígért főleg a távoli jövőre vonatkozóan de ugyanakkor alig [...]
196. 1948-07-17 / 162. szám
[...] tan ulóotthonoknak kérdezik sokan A tanyákon és kisebb községekben már sokat [...] 50 he­lyen létesült a tanyák tá­voli települések tehetséges gyermekei szamara inter [...] versengésv indult meg az iskoláktól távoli he­lyeken hogy ki jusson be [...]
197. HOFFMANN Tamás: Mit írnak a néprajzosok a történelmi korszakokról? (274. oldal)
[...] a városi befolyás még a távoli tájakon is érvényesült ott is [...] háta mögötti pusztákon vagy a tanyákon maradottaknak akik ha a cselédek [...]
198. 1964-12-25 / 302. szám
[...] tanyaközpont nié szerencsés de a távoli tanyák Sürgetően vár a megoldás [...] tv vel vonulhai be a távoli világ Az évszázados semmi után [...] fia­talok örömest hagynák ott a távoli kis tanyákat Csak a patriarkális [...] a tanácsappa­rátus bizonytalankodik Kint a tanyákon mint Szántó János tanító mondotta [...]
200. 1966-12-15 / 295. szám
[...] illetve kocsira Ennek segítségével a távoli tanyákon is tarthatnának filmvetítéssel összekapcsolt tudományos [...]