14. oldal, 750 találat (0,269 másodperc)

Találatok

651. 1962-05-08 / 126. szám, kedd
[...] visszavonuláskor nehe haragot lövell a távoli magaslatok J S Ä MSTÍS [...] hasonlí­tottak melyekkel anyáik gyermekko­rukban a tanyákon és falvakon vilá­gítottak Mi gyalogsági felderítők is a tá­voli magaslatok felé bandukolunk az országút [...] vagy az ablakon túl a távoli ma­lyet a hitlerista hadsereg katonái [...]
652. 2011-08-18 / 193. szám
[...] túl­zott tisztaságnak Míg a falvak­ban tanyákon élő gyermekek esetében felére csökken [...] a gyerekek akik a várostól távoli helyeken vidé­ken nőnek fel és [...]
653. 2012-07-17 / 164. szám, kedd
[...] haladást a gyári termékeknek a tanyákon való megjelenése is igazolta A [...] úgynevezett elszakadási mozgalmak Külö­nösen a távoli pusztákon élők arra törekedtek hogy [...]
654. 1973-12-09 / 288. szám
[...] rejtőző tisztás ok sznen messzi tanyaKon nagy sütést iozést tervezneK az [...] jött néhány gyerek az iskoláktól távoli állami gazdasági majorok­ból a tanyákról [...]
655. 1943-12-23 / 290. szám
[...] és a rendezett élet a ta­nyákon meginduljon Gondoskodni fog arról hogy [...] Magda és Hiencz Helly Hatévi távoliét tán Hiencz Helly ismét itthon [...]
656. 1956-09-03 / 246. szám, hétfő
[...] Édekes irodal­mi levelek Ismertetik a távoli orszá­gok szellemi életének fejleményeit A [...] ismeretlennek idegennek va­ rázsa a távolinak és exotikus­nak színe íze és [...] emberek és szoká­sok messzi tájak távoli történések valósága és ellenőrizhetetlen mese­szerűsége [...] a közös élet kialakí­tása a tanyákon falvakon és a vá­rosokban is [...]
657. 1937-03-06 / 53. szám
[...] a városi hatóság és a távoli tanyai lakosság közt hi­ányzik a [...] utján nincs is a szegedi ta­nyákon az elszakadási mozgalomnak még csi­rája [...]
658. 1937-04-28 / 17. szám
[...] vagy mint a világgaz­dasági élet távoli rengései a tőzsdén Az a [...] a tüdővésznek is a nyomor tanyákon és a szükséglakásokban van a [...]
659. 1933-01-01 / 1. szám
[...] ezelőtt is összekötötte egymással a távoli területeket g SZERENCSE JEGYÉBEN Standard [...] napszámost vertek agyon a matyéri tanyákon Ügyetlenül nyomoztunk a tettesek meg­menekültek [...]
660. 1940-07-18 / 161. szám
[...] munkának Rendbe állottak a sze­gedi tanyákon az asszonyok akiknek kezét ba­rázdákba [...] munka nagyobbik fe­lével mire a távolibb földekről aratási szabad­ságra hazaérhettek az [...]
661. 2002-06-17 / 139. szám
[...] munkánk veszne kárba és falvakban tanyákon élők ezreit kényszerítenék arra hogy a távoli városokba utazgassanak vérvétel­ért Egyedül a [...]
662. 2009-01-31 / 26. szám
[...] író­nak nemrégiben megjelent Messzi utak távoli harangok című regénye a szegedi homoki tanyákon élő embe­rekről szól A kötet [...]
663. 2013-01-26 / 22. szám
[...] megyében egyébként viszonylag nagy a tanyákon élő Az idős lakosok néhány [...] indoklása szerint szinte csak a távoli pubokat látogatva tudnak a társasági [...]
664. 1927-10-30 / 249. szám
[...] ala­kulhat ki Szegeden és a tanyákon ha saját földü gazdáink lesznek [...] Gerllczy bir­tokból venni akar Vannak távoli földjeink amelyek nehej n közelíthetők [...]
665. 1913-05-16 / 112. szám
[...] A tanfelügyelő künn járt a tanyákon és azzal a szomorú tapasztalattal [...] jutása Vasút nélkül az a távoli vi­dék nem lesz egyéb megközelithetetlen [...]
666. 2007-03-27 / 72. szám
[...] fizet­ni akkor is ha egy távoli tanyán nagy szegény­ségben él Kőhidi [...] hogyan élnek az emberek a ta­nyákon Azokban a ki­csi házakban amelyek [...]
667. 1994-12-14 / 293. szám
[...] munkanélküliség a térség közeli és távoli jö­vőjét egyaránt fenyegeti sőt egy [...] kérdés hogy e részeken a tanyá­kon a homokon olyan mezőgazdasági kultúrák [...]
668. 1939-09-17 / 212. szám
[...] gyar­mati háború folyan valahol valamelyik távoli vi­lágrészben Mint érdekességet említette hogy [...] 2 százaléka nincs alápin­cézve A tanyákon a leggyakoribb a földes padló [...]
669. 1940-10-04 / 226. szám
[...] lejtése erre a vidékre hozza távoli környékek víztömegét i A kormányzat [...] a vadvíz pusztítása Szerte a tanyákon már megkezdték az árvíz által [...]
670. 1962-08-17 / 192. szám
[...] Pista városába Móricz szülő­földjének a távoli Szabolcs­nak fiait Több mint 200 [...] is Tucatjával írtak üd­vözlőlapokat a távoli kis szatmári falvakba a szovjet [...] lakó­helyére Sok építőipari munkás falvakban tanyákon él s nemcsak munkahelyén ha­nem [...]
671. 1933-08-29 / 195. szám
[...] a hátralékot ledolgoztatni akkor a tanyákon a legfontosabb utakat építhetnék belőle [...] ülőhelvek elfogvtak Jegyren­delések érkeztek a távoli vidékekről is a ren­dezőség alig [...]
672. 1931-12-25 / 293. szám
[...] levélhegyeit kutat könyvek között dolgozik távoli magá­nyában és csak akkor jár [...] gondot kell erre fordítani A tanyákon tervszerűen kell irányítani az okta­tást [...]
673. 1915-12-19 / 302. szám
[...] támogató tanítók észlelései iső a ta­nyákon van tej van ma is [...] zsebé­ben revolver is van Egyszerre távolinak tet­szett évek távolságán át látt [...]
674. 1901-08-11 / 32. szám
[...] És igy tovább Ha csak távoli hire is hallatszik valakinek hogy [...] de még a pusztákon és tanyá­kon is augusztus hóban tegye közzé [...]
675. 1968-10-20 / 42. szám
[...] ha vannak bajok Nem vagyunk távoli idegenek vagy közöm­bös megfigyelők hiszen [...] MARADI gazdálkodás folyt a csabai tanyákon Búzát és kukoricát termeltek leg­inkább [...] hordta Miskolcra el­adni mely a tanyákon a múltban folyt Jutott be [...]
676. 1954-10-31 / 258. szám
[...] bölcsőde szobájá­ban mondja mindezt nagyon távolinak tűnik fel az a sok [...] mert a lámpa­üveg a környező tanyákon úgy kell mint egy falat [...]
677. 1944-05-10 / 105. szám
[...] Ma reggel már a környező tanyákon javít­ják a tetőzetet a távolibb földeken vetik a kukoricát a [...]
678. 1994-03-31 / 75. szám
[...] ellenére konokul hiszem hogy nemcsak távoli ködös ide­ológiák mentén hanem az [...] a vidéken kisváro­sokban falvakban és tanyákon élők is egyenrangú polgárai le­hessenek [...]
679. 1941-04-20 / 89. szám
[...] elénk tá­rul Kinn a környékbeli tanyákon éppúgy eszik az emberek a [...] tájék megza­vart nyugalma felett A távoli tanyák ablakait beposztózták a vonatkozó [...]
680. 1946-01-09 / 7. szám
[...] vonatkozik ha az ország vala­melyik távoli részében kell az Ítéletet végrehajtani [...] jövőbeh állandó panasznapokat tartanak a tanyákon és a mezőgazdasági dolgozók is [...]
681. 1970-07-19 / 29. szám
[...] a részét atyja vagyonából és távoli vi­dékre költözött Eljön egy nap [...] fiú elvágyik az atyai házból távoli tájra S a fiatalember amint [...] a faluban és környékén a ta­nyákon Nincs fa amely job­ban a [...]
682. 1998-06-13 / 137. szám
[...] Boros derű A közeli és távoli múlt számtalan olyan adomát őrzött [...] s ezt itták amikor a tanyá­kon 48 emlékét éltették Egyszer sok­sok [...]
683. 1910-05-26 / 4. szám
[...] londoni szak­laphoz Jégverés a szegedi tanyákon Szo­morú hír érkezik a szegedi [...] hogy észak­ról nyugati irányban vonuló távoli zivatar hú­zódik a muraközi hegyek [...]
684. 1973-04-08 / 14. szám
[...] sorra isko­lák épülnek a nagyobb tanyá­kon a városban meg két gim­názium [...] segíthet hogy ez a földrajzilag távoli ügy közel kerüljön hozzánk a [...] ebben a szabadság­ban közeli és távoli országok ma még középkori feudális [...]
685. 1986-07-12 / 163. szám
[...] yolt olyan elragadóan szép hogy távoli vidékről is nagy idegen­forgalmat vonzott [...] százaléka lakott vizes pincelakás­ban A tanyákon pedig 1890 ben a lakosság [...]
686. 1895-08-11 / 32. szám
[...] kapaszkodtak az égboltozatra a lá­tóhatáron Távoli moraj mint elhaló ágyu szó [...] veszedelmes népség fosztogatott a védtelen tanyákon Az öreg Pálfay is gondosan [...]
687. 1949-10-19 / 243. szám
[...] ssa­vakat Visszhangra talált a leg­eldugottabb tanyákon is a be­széd minden mondata [...] film különösen falun népszerű fl távoli tanyák parasztjai néha tiz üzenöt [...]
688. 1992-01-17 / 14. szám
[...] értenem hogy elnyerjem falun és távoli nehezen megközelíthető tanyá­kon élő pácienseim bizalmát és meg­becsülését [...]
689. 1917-10-11 / 41. szám
[...] Lássátok szegény esdeklő rabot Magyar tanyákon zúg a fergetegi Magyar határon [...] állhatja Egyesek közben hallucináltak Mintha távoli kopácsolást hallottak volna Aztán csend [...]
690. 1946-09-17 / 207. szám
[...] A környező várótokban és a távoli országrészekben is egyre nagyobb ér­deklődés [...] dolgos csizmás kis­gazdák ott a tanyákon és falvakban álmélkodva látják hogy [...]
691. 1957-10-27 / 252. szám
[...] lelkét lengeti szerte az őszi tanyákon dérlepte rétek keblén már érnek [...] 2 emberiség örök za­rájcflokhelyére Eljönnek tá­voli gyárakból messzi kolho­zokból idegen országokbol [...]
692. 1949-04-03 / 78. szám
[...] benn a központban és a tanyákon is már azt híresz­telték hogy [...] végetér Ujjongó lélek­kel hallgatom a távoli hango­kat és számolom a hátralévő [...]
693. 1923-05-25 / 116. (268.) szám
[...] nyil­vános helyiségekben valamint szokásos bün tanyákon 3 ha megszökött fogoly kézreke [...] s a konkrét esettel még távoli össze­függésben sem álló tárgyakat foglalnak [...]
694. 1980-11-30 / 48. szám
[...] fedez­tek fel élénk kereskedelmet folytattak távoli országokkal Emellett munkába is fogták [...] szél Építésük elsősorban tá­vol eső tanyákon farmokon le­het előnyös ahová a [...]
695. 1935-01-30 / 25. (3577.) szám
[...] számol be a pozsonyi külvárosi tanyákon nyomorgó ma­gyar munkáscsaládok nélkülözéseiről A [...] vibrálnak az európai légkörben A távoli ke­let kérdései is gondot okoznak [...]
696. 1909-04-10 / 29. szám
[...] nem tartozik ide micsodás alsó tanyákon volt istenös Uzsorás Náczi portája [...] elvonuló vadlibák gágogását s a távoli kápol­nának istentiszteletre szólító harang­ját a [...]
697. 1965-06-25 / 174. szám, péntek
[...] számos képvise­te dolgozó népünknek a távoli Mon lője gol Népköztársaság dolgozó [...] és Bogyarét térségében elsősorban a tanyákon rekedt családokat men­tik Sajnos a [...]
698. 1947-01-17 / 13. szám
[...] nagypénzü igazgatósági tagok felvá­sárolják a tanyákon a paprikát Egye­sek nagyon is [...] kap­jelc ntés volt hogy a távoli tanyai és külterületi iskolákat egy [...]
699. 1983-05-07 / 107. szám
[...] a tanyára A nagynéném aki távolibb üdülés szóba sem jöhetvén újszegedi [...] a szó Édesapám a környékbeli ta­nyakon volt csikós és gulyás Hatan [...]
700. 1949-09-27 / 224. szám
[...] szolnokiak támadnak többet és Biró távoli lövésével megszer­zik a vezetést 0 [...] Zsótérhás II emelet 5 a tanyákon pedig az illetékes közigazgatási ható­ságnál [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Békés Megyei Könyvtár 73Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 27Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 20Evangélikus Országos Levéltár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 33Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 5II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 32Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 18József Attila Múzeum 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 119Kecskemét megyei jogú város 6Kecskeméti Katona József Múzeum 10Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 22Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Mezőgazdasági Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 7Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 18Munkácsy Mihály Múzeum 1Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 15Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 107Petőfi Irodalmi Múzeum 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 71Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 26Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 51
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Állami költségvetés 1Békés 1869-1937 8Békés Megyei Hírlap 1971-2010 58Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 6Budai Napló 1914-1938 1Cumania 1972-2010 5Déli Hírlap 8Délmagyarország 1910-2010 71Dunántúli Napló 1944-2004 13Eger - napilap 1915-1944 3Ellenzék 6Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 18Evangélikus Népiskola 1889–1942 1Észak-Magyarország 1948-2009 24Felsőházi naplók (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Felvidéki Magyar Hirlap 2Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 6Fővárosi Hírlap 1912-1938 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1Harangszó 1918–1939 1Ház és ember 1-25 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 4A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 24A Hét 1956-1996 5A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Irodalmi Szemle 1958-2014 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Keleti Ujság 1919-1944 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 18Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 4Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 18Körösvidék 1920–1927 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Magyar Földmívelő 1899-1913 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 6MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Rádiófigyelő 1Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14Nyírvidék 1882–1942 13Országgyűlési naplók (1947–1990) 3Orvostörténeti Közlemények 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 107Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 119Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 2Rákos Vidéke 1901-1937 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Sorozaton kívüli 10Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 2Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 51Tisicum 1973-2011 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 23Tolnamegyei Közlöny 2Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Új Ifjúság 1952-1989 3Új Szó 1948–2017 17A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Ellenőr 1Zalamegye 1882–1910 1