14. oldal, 836 találat (0,273 másodperc)

Találatok

651. 1954-05-16 / 20. szám
[...] volt Bihar megyében Nagyközség mely­nek távoli határában nagy kender­gyár létesült még [...] a városban a töb­biek a tanyákon valamint Kis­tői mellett az Állami [...]
652. 1985-12-27 / 302. szám
[...] megnehezíti az üzletkötésein­ket Az ország távoli részei­ről Budapestről és ön is [...] élel­met kapott Később az oros­házi tanyákon kisgazdák fo­gadták fel majd 1942 [...]
653. 1977-06-19 / 143. szám
[...] emberek Van televíziójuk rádiójuk A távoliakban jobbára már csalt juhászok laknak [...] iskolában tanulnak évek óta A tanyá­kon mintegy kétszáznegy­ven ember él s [...]
654. 1982-07-16 / 165. szám
[...] van ez az időpont meglehetősen távolinak tűnt A városi tanács éppen [...] zeneszobákban kell el­végezni nem a tanyákon Lám Arany János előre tudta [...]
655. 1978-05-11 / 109. szám
[...] bevezetés teljes költségét Azokon a tanyákon ame­lyeken még hosszú évekig számolnak [...] tűnt nincs is olyan messze távoli hazájuk Magyar tudományos módszerekkel Most [...]
656. 1970-07-02 / 153. szám
[...] az ezer vagonos terményfeldol­gozó A tanyákon lakó fiatalokra gondolt elsősorban a [...] fórum itt tudni meg a tá­voli világok híreit először itt kelnek [...]
657. 1984-09-04 / 207. szám
[...] rokonai nevelték a Jászapáti környéki tanyákon Érzékeny gondol­kodó fiúcska volt Kilenc [...] elhangzott két interjúval felfedezni a tá­voli szemhatárunkon kívül került értékeket is [...]
658. 1980-01-10 / 7. szám
[...] Vonatos élményekkel a kiskun­sági falvakban tanyákon még kevesen büszkélkedtek autónak a [...] azt hallja hogy szom­szédja munkatársa távoli váró sokba utazik tíz kilométer [...]
659. 1978-02-19 / 43. szám
[...] magának Vagy talán gondol a távoli jövőre is Valóban meddig is [...] meggyőzni az embereket amikor a tanyákon élő gyermekek sugárzó arcát figyelte [...]
660. 1965-12-24 / 303. szám
[...] szél libben majd elül a távoli Eák között Az ólak közelében [...] hatalmas károkat okoz­va akár a tanyákon akár az üzemekben A füstkígyók [...]
661. 1973-02-17 / 40. szám
[...] 100 000 ember ólt ilyen tá­voli helyeken A becslések alapján több [...] az emberek­nek a száma akik tanyákon élnek s így nem részesülnek [...]
662. 1970-01-01 / 1. szám
[...] az ország­ban Háromszázezerrel csök­kent a tanyákon külterüle­teken élők száma közei 400 [...] stb szá­molhatunk a közeli es távoli terveinkben SOKAT TUDUNK ma te [...]
663. 1988-03-18 / 66. szám
[...] meséli el Hőseink az USA távoli déli vidékein élnek ahol az [...] Ko rabban főleg az alföldi ta­nyákon de a domb és hegyvidékeken [...]
664. 1972-03-11 / 60. szám
[...] olyan érzékeny lesz hogy a távoli csillagok és csillagködök felől érkező [...] megterem­tésére városon falun és a tanyákon Az új szejm megválasztá­sával egyidőben [...]
665. 1963-05-01 / 35. szám
[...] az iskolát a földeket a távoli tanyákat az utakat mindent De [...] a fűznivaló paprika a szegedi tanyákon Elő is tudnád adni kongott [...]
666. 1972-05-09 / 107. szám
[...] lenne a legközelebbi községtől A tanyákon lakók művelődési lehetőségei azonban semmi­vel [...] befejezés előtt Rácz Sándor két távoli lövése biztosította be a győzelmet [...]
667. 1950-02-26 / 9. szám
[...] munkásokhoz értelmi­ségiekhez gyülekezeteink híveihez a tanyákon falvakban városokban A sokféle gondokkal küzdő lelké­szekhez különösen a távoli szórvá­nyokon Lelkészeinktől egyet ké­rek legyenek [...]
668. 1973-02-14 / 37. szám
[...] a vá­ros polgárai Heten tartós távoliét illetve be­tegség miatt nem találkozhattak [...] vagy a villany hiánya a tanyákon de még a cipőgyár szomszédságában [...]
669. 1980-09-20 / 221. szám
[...] a kenyeret nem kell a távoli ABC ben sor­ban állnom Károly [...] szót a feleség a köröstarcsai ta­nyákon kezdtük meg az éle­tünket Évekig [...]
670. 1985-06-24 / 146. szám
[...] t ér­zem át hogy a távoli tanyák o Fekete dűlő lakói [...] a gvatra áruel­látásra Elvégre a tanyákon is bolt a bolt vásárlói [...]
671. 1966-03-16 / 63. szám
[...] Tízezer ember él ezeken a tanyákon a járás lakosságá­nak egyheted része [...] könnyű hiszen ezek re a távoli tanyákra a villan y vezeték [...]
672. 1964-08-04 / 31. szám
[...] Badacsonyban Kisfaludyt kere­sem a dunántúli tanyákon Illyést a nyírségben Krúdy kalauzol [...] még többet tanulhatunk mint a tá­voli idegenben Folytatjuk FRAŇO KRÁĽ Partizándal [...]
673. 1978-12-03 / 285. szám
[...] volt egy tanulságos esetünk Egy távoli megyéből érkező család kukoricaszárból vakolattal [...] is elsősorban a kisebb tele­püléseken tanyákon élő vagy onnan a közelmúltban [...]
674. 1970-07-25 / 173. szám
[...] egyelére nehéz felmérni FILM A TANYAKON A művelődési autó a nyáron [...] a valódi fecs­kékkel még csak távoli ro­konságban sem álló egészen szokatlan [...]
675. 1964-11-17 / 269. szám
[...] a Tisza túlsó partján fekvő tanyákon laknak Gondoskodtak rend­szeres felügyeletükről jó ellá­tásukról Távoli lakóhelyükre ezután csak kéthetenként jár­úgy [...]
676. 1970-01-01 / 1. szám
[...] országban Háromszázezer rel csökkent a tanyákon külterü­leteken élők száma közel 400 [...] stb számolhatunk a kö­zeli és távoli terveinkben S okat tudunk ma [...]
677. 1961-05-17 / 114. szám
[...] az eszeveszett parancsok következtében a távoli hómező­kön pusztultak el Csendben lé­pegetünk [...] ezután már gyárakban és falvakban tanyákon és pusztákon egy­aránt az a [...]
678. 1971-10-31 / 257. szám
[...] elter­jedt mint a falun és tanyá­kon Összecsukható ernyőt se láttam kevesebbet [...] sem kalkulálták bele azt a távoli közvetlenül kéz­zel nem fogható hasznot [...]
679. 1981-09-06 / 209. szám
[...] aktív kollégák A faluban a tanyákon minden kit ismert apra iát [...] az orvost A nyitott ablakon távoli kutya­ugatás hallatszik 23 óra 21 [...]
680. 1956-09-30 / 40. szám
[...] a szaktanárok vidéken sőt a tanyákon is ma még fel nem [...] közös politikai fele­lőssége közeli és távoli testvérei jóléte iránt A MAGYAR [...]
681. 1983-07-10 / 162. szám
[...] a televízió idős emberekről A tanyákon egyedül élő magukra maradt asszonyok [...] Kutató Központ híre mór elju­tott távoli országokba is A tudományág művelői [...]
682. 1977-12-16 / 295. szám
[...] jelen­tős részét 2800 vagonnyi árut távoli konzervgyárakba Nagyatádra Szigetvárra Paksra kell [...] a községek­ben falvakban és a tanyá­kon élő lakosság is igényt támaszt [...]
683. 1970-01-01 / 1. szám
[...] az ország­ban Háromszázezerrel csök­kent a tanyákon külterüle­teken élők száma közel 400 [...] stb számolha­tunk a közeli és távoli ter­veinkben Sokat tudunk ma is [...]
684. 2001-07-01 / 27. szám
[...] szállásokon vagy elszórt apró mészégető tanyákon díványokon Hogyan szunnyadózott vagy lobogott [...] krisztusi evangéliumot hirdethessen a világ távoli szegletében Aki elolvassa a könyvet [...]
685. 1965-07-18 / 168. szám
[...] ekkor is lesz tennivaló a távoli Guszev lakótelep az Északi Alköz­pont [...] Lényegesen változott a helyzet a tanyákon kis te­lepüléseken ahol korábban alkalmi [...]
686. 1986-12-02 / 283. szám
[...] az egész napot az orosházi tanyákon töltöt­tem ökrökre lévén szüksé­gem magam [...] bár Vándory alakjában már egy távoli a kapitalizmust is meghaladó társadalom [...]
687. 1969-08-20 / 192. szám
[...] fény csorog végig a földeken ta­nyákon és szinte fémesen ütközik bele [...] a régiben Ködfüst kavarog a távoli aká­cok felett Szürke felhők billen­nek [...]
688. 1969-10-18 / 242. szám
[...] meg az Aranyhomok és postánk távoli tanyák egyike másikának éjszakai telefonösszeköttetése [...] örök nyugalomra Akik a nyársapáti tanyákon éltek azoknak sírhantja a két [...]
689. 1984-04-03 / 79. szám
[...] 17 százaléka külterületi lakott helyeken tanyákon él S a települések 47 [...] is Az orvos betegellátás hivatalos távol­iét idején is azonnal elérhető s [...]
690. 1979-03-21 / 67. szám
[...] dol­gozik Akadnak még főleg a tanyákon akiknek túl sok jut a [...] Ujjaddűl tá­jold be még mindig távolinak látod Jegyezd meg jól amit [...]
691. 1983-05-21 / 119. szám
[...] eresztik a vizet és a tanyákon is ég a villany A [...] rakosgathatjuk össze a családiházravalót Olyan távoli időt jósoltak a számok hogy [...]
692. 1969-12-30 / 301. szám
[...] az országban Há­romszázezerrel csökkent a tanyákon külterületeken élők száma közel 400 [...] stb szá­molhatunk a közeli és távoli terveinkben tudunk ma is outsell [...]
693. 1989-03-18 / 66. szám
[...] csattan az apró falvakban a tanyákon Tüskés statisz­tikai adatokkal bizonyítja a [...] tiszteletet éb­resztett bennük a számukra távoliról sem rokonszenves magyar kormányközegek fe­lelősségtudattal [...]
694. 1959-08-15 / 191. szám
[...] hogy augusztus 20 ra a tanyákon épületekben is ünnepi rend uralkodjon [...] ez hozta haza néhány éves távoliét után a magyar színpadra Leghőbb [...]
695. 1987-10-14 / 242. szám
[...] mediter­rán táj növényzetének illa­ta a távoli halászhajók fé­nyei emitt a kastély [...] fátyol­fényű kapualjakban a lom­pos vakkantású tanyákon s a templomterek piaci nyüzsgésében [...]
696. 1954-10-27 / 254. szám
[...] szekérre nem keresek út­közben a tanyákon és a falvakban távoli ro­konokat hogy megpihenjek náluk hanem [...]
697. 1987-01-14 / 11. szám
[...] a 19 es járatokat A távoli településekre az MHSZ megyei vezetősége [...] el alapvető élelmiszer cikkekkel a tanyákon élő idős beteg embereket Nyújtott [...]
698. 1963-09-26 / 225. szám
[...] 46 hallgatóval akik között a tá­voli tanyák lakói is megtalál­hatók Az [...] él bent a több­ség a tanyákon Ebből adó­dik hogy a két [...]
699. 1965-09-18 / 259. szám, szombat
[...] falvaktól városok­tól távol eső településeken tanyá­kon a nap minden órájában nyitva [...] el­társalogní a közeli és a távoli világ eseményeiről dolgairól őszinte bi­zalommal [...]
700. 1977-12-06 / 286. szám
[...] határában sokan még ma is tanyákon élnek ahonnan elsősorban a téli [...] a szeptemberi iskolakezdéssel indul A távoli tanyákról tás­kás kisdiákok csapata jár [...]