5. oldal, 750 találat (0,264 másodperc)

Találatok

401. 1993-04-09 / 83. szám
[...] tűzdelt vízjárásos túri határban A távoli tanyatelepítést indo­kolta az is hogy [...] az utat a kocsi a távoli ta­nyától a városig Némelyik rá­tarti [...] tatarozták az iskolákat A környező tanyákon élők szintén arányosan a tehetségük [...]
402. 1993-10-19 / 244. szám
[...] figye­lemre méltó hogy harmonikus csapatuk távoli zenekedvelőket is vonz A jászberényi [...] a városban meg a környező tanyákon A gazdák érdek képviseletére közös [...]
403. 1994-06-16 / 140. szám
[...] Janika meggyógyult és hosz szú távoliét kórházi kízelés után újra velünk [...] petróle­umlámpát a hagyományos tü­zelést a tanyákon és az uradal­makban ez kukoricaszár [...]
404. 1994-09-06 / 209. szám
[...] reálisnak A lakósűrűség kicsi A tá­voli előfizetők tanyákon élnek Számukra nem légvezetéken visszük [...]
405. 1996-08-22 / 195. szám
[...] cél az volt hogy a távoli tanyákon is ismeretekhez jussanak az ott [...]
406. 2000-10-21 / 248. szám
[...] a kócsi Justus és Lorzs tanyákon a kilakolta­tott családtagokkal és barátokkal [...] Azután öreged­tek a szülők elköltöztek távoli életben lévő gyerekeikhez Mesz sze [...]
407. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
408. 2011-10-21 / 247. szám
[...] emberek­nek Hétfőnként a külterülete­ken lévő tanyákon garázsokban míg szerdán Szolnok belvárosá­ban [...] a hétköznapi hősö­ket keressük A távoli ro­kont a régi iskolatársat vagy [...]
409. 1963-05-01 / 35. szám
[...] az iskolát a földeket a távoli tanyákat az utakat mindent De [...] a fűznivaló paprika a szegedi tanyákon Elő is tudnád adni kongott [...]
410. 1966-10-18 / 246. szám
[...] megtalálható Negyven család lakik a tanyákon Jelenleg százhúsz időszaki munkásunk is [...] összehúzott sze­mek amelyek mindig a távoli vizet kémlelik Vé­konyra összeszorított száj [...]
411. 1968-08-10 / 187. szám
[...] szakmai gyakorlata maga­sabb képzettsége van Tá­voli megyékben a helybeli­eket részesítik előnyben [...] valami ígéreteset El­sősorban kis községekben tanyákon van pedagógushi­ány a frissen végzettek [...]
412. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
413. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
414. 1969-09-18 / 216. szám
[...] a csengő szíját Hiába a tá­voli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli te­lepüléseken tanyákon eldu­gott kis falvakban kint a [...]
415. 1970-07-07 / 157. szám
[...] termékeket színesfémeket szállít mi pedig távoli bará­taink természeti kincseinek kiaknázásához nyújtunk [...] 18 442 ten laktak kültelken tanyákon településeken ad­dig jelenleg 13 430 [...]
416. 1972-03-11 / 60. szám
[...] olyan érzékeny lesz hogy a távoli csillagok és csillagködök felől érkező [...] megterem­tésére városon falun és a tanyákon Az új szejm megválasztá­sával egyidőben [...]
417. 1972-08-12 / 189. szám
[...] családon belüli kultu­ráltság szintjét A tanyákon és a pusztákon élő családok [...] gazda­gok többsége a zsúfolt helysé­gekből távoli csendes jó le­vegőjű növényzettel körülvett [...]
418. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fontos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
419. 1975-03-09 / 58. szám
[...] kolhozok szerveződtek és lét központjától távoli tanyákon visszafizetnie Ez a támogatás rejöttek [...]
420. 1977-09-14 / 216. szám
[...] ezért el­sősorban hétvégi házakban tele­pülésektől távoli munkahelyeken tanyákon használható előnyösen Mélyhűtő tere mínusz [...]
421. 1979-04-10 / 83. szám
[...] órai kez­dettel az Emberek a tanyá­kon című érdekes dokumen tumlilm sorozat [...] kilométerrel kezdődik A levél kézbesítés távoli ládákban való elhelye­zést jelent A [...]
422. 1986-12-13 / 293. szám
[...] szá­zaléka ma is szórványterü ieteken tanyákon él Sokan elmenekültek ebből a [...] tér létesítését S ez nem távoli ábránd na­gyon is reális elképzelése­ken [...]
423. 1989-03-18 / 66. szám
[...] csattan az apró falvakban a tanyákon Tüskés statisz­tikai adatokkal bizonyítja a [...] tiszteletet éb­resztett bennük a számukra távoliról sem rokonszenves magyar kormányközegek fe­lelősségtudattal [...]
424. 1996-05-25 / 124. szám
[...] Jeruzsálemben ek­kor is rengeteg a távoli vidékekről érkezett idegen tartózkodott s [...] évezredes múltunkból A legkisebb falvakban ta­nyákon pusztákon a legutóbbi időkig élt [...]
425. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
426. 2013-01-26 / 22. szám
[...] megyében egyébként viszonylag nagy a tanyákon élő Az idős lakosok néhány [...] indoklása szerint szinte csak a távoli pubokat látogatva tudnak a társasági [...]
427. 1957-01-26 / 7. szám
[...] Fiatal barátaink A közsé­getekben a tanyákon indítsá­tok el a szervező munkát [...] egy régi mezőgazdasági szakemberrel vasúttól távoli helyeken bel­terjes állattenyésztést kell lé­tesítem [...]
428. 1964-11-27 / 245. szám
[...] szép elhatá­rozásának K TÁRLAT a tanyákon Emlékezzünk csak hogy tudtunk örülni [...] nyolcvanezer holdas tanyavilágban a várostól távoli településeken öt kiállítást rendez a [...]
429. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyíelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Riport 21 33 Az operaközvetítés [...]
430. 1969-08-06 / 180. szám
[...] építkezések jelentették a vá­rostól világtól távoli települé­sek formáját hanem a pusztá­kon [...] de a pusztákon és a tanyákon is találhatunk már autó és [...] SZÖVOSZ egyik legsúlyo­sabb problémája a tanyákon kis településeken működő szö­vetkezetek helyzete [...]
431. 1969-12-31 / 302. szám
[...] ezt molhatunk a közeli és távoli kővető napokban megjelenő terveinkben Pillanatképek [...] akik két héten át erejüket tanyákon külterületeken élők nem kímélve fáradságot [...]
432. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fon­tos szerepet töltenek be a távoli tanyákon élő gyerme­ket váró nők látogatásában [...]
433. 1975-01-12 / 10. szám
[...] Költségveté Garamvölgyi István A világ távoli demográfiai egyensúlya Ha tmilliárd ember [...] az életmódjuk mint a fal­kü­fej­vakban tanyákon élőké Az ipari országokban erősen [...]
434. 1976-07-17 / 168. szám
[...] a kieső műszak­csökkenés A törvényes tá­voliét valamint a hiányzó műszakok csökkenése [...] 63 szá­zalékban a községekben illetve tanyákon élők jelent­keznek egyúttal jelzi azt [...]
435. 1977-10-01 / 231. szám
[...] hozták létre a távo li tanyákon élő gyermekek részére a diákott­hont [...] bőrrel bevont hólécein a Szovjetunió távoli északi területét a hóval borított [...]
436. 1983-07-19 / 169. szám
[...] egy­általán el tudjanak jutni a távoli tanyákon élőkhöz És az sem utolsó [...] vezetőségének jelenté­sét a külterületeken és tanyákon élő idős rászoruló lakosság társadalmi [...] nehezen tudja rendszeresen ellátni a távoli tanyán élő gondozottját Más a [...]
437. 1985-05-09 / 107. szám
[...] pihe­nést a nyüzsgő zajos város­tól távoli teljes kikapcsoló­dást Az Országos Idegenfor­galmi [...] száma akik a Csongrád megyei tanyákon töltik szabadságuk egy részét A [...] együtt néhány napot ezeken a tanyákon sze­retnének éltölteni Vas megyének két [...]
438. 1988-03-18 / 66. szám
[...] meséli el Hőseink az USA távoli déli vidékein élnek ahol az [...] Ko rabban főleg az alföldi ta­nyákon de a domb és hegyvidékeken [...]
439. 1992-01-18 / 15. szám
[...] hasonló bioszférában tartósan megtelepedjenek a távoli boly­gókon Természetesen nem akárki elgondolásaik [...] krónika 12 30 Ko­pogtató téli tanyákon 13 05 Nép­dalkörök pódiuma 13 [...]
440. 2001-05-21 / 116. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
441. 1957-06-02 / 28. szám
[...] VASÁRNAP Círlap S ESTE A TANYÁKON Ahol beszélnek a kövek ns [...] Kint ülünk az udvaron A tá­voli házakban meggyújtják a lámpákat Ismerős [...] férje már a szekéren A tanyákon nehezebben gyógyul a seb Holdfényben [...]
442. 1957-10-02 / 131. szám
[...] keresték fel a károsultakat a távoli tanyákon éppúgy mint a városok lakóházaiban [...]
443. 1957-12-01 / 183. szám
[...] is Láttam azokat akik elmentek távoli vidékek­re s nem riadtak vissza [...] tudásba vetett hitüket elhin­tették a tanyákon s min­denütt amerre jártak Törhe­tetlen [...]
444. 1958-05-06 / 105. szám
[...] a legédesebb álmukat alusszák a távoli városok pályaudva­rán már pezseg az [...] szerencsés ember mert a környező tanyákon lakó be­járóknak hajnali 2 órakor [...]
445. 1959-02-21 / 44. szám
[...] csinálni mert a faluban a ta­nyákon járó népnevelők újabb eredményekkel érkeznek [...] késő lenne A község a távoli terveken túl közelebbi eseményekre Is [...]
446. 1959-08-15 / 191. szám
[...] hogy augusztus 20 ra a tanyákon épületekben is ünnepi rend uralkodjon [...] ez hozta haza néhány éves távoliét után a magyar színpadra Leghőbb [...]
447. 1959-09-19 / 220. szám
[...] Helyzetképpel kezdem Tör­teinek hétezer főleg tanyá­kon élő lakója van határa nincs [...] Csak a fizetett szabadságomat töl­töttem távoli a gyártól A leg­emlékezetesebb számomra [...]
448. 1960-01-20 / 16. szám
[...] történt arra is hogy a távoli tanyá­kon lakó gyerekeket ne ren­deljék be [...]
449. 1961-01-06 / 5. szám
[...] alakult Már csak a falutól távoli tanyákon lakó néhány gazda volt hátra [...]
450. 1961-10-24 / 251. szám
[...] fej eltűnt a kerítésről Géza távoli neszt is hallott ezt nyilván [...] ját­szik 20 40 Ballada a tanyákon Rádiódráma 21 50 Operettrészle­tek 22 [...]
451. 1962-05-27 / 122. szám
[...] Elmesélné hogyan éltek ezeken a távoli tanyákon Jobb volt akkor kérem Ma [...]
452. 1962-09-09 / 211. szám
[...] jut a Kertmoziban Ilyen hosszú távoliét Díj­nyertes francia film széles­vásznú Magyar [...] kielégíthessük a város különböző helyén tanyákon termelőszövet­kezeti központokban 40 szódavízlerakatunk van [...]
453. 1963-01-27 / 22. szám
[...] is magukkal vin nék időnként tanyákon ren dezett tájelőadásokra Ugyan csak [...] a fényt s vigyázz ezredéveknek távoli tükre villan le ránk s [...]
454. 1963-06-18 / 140. szám
[...] technika újabb diadalának vagyok is­mét távoli tanúja mondtam magamban de ez [...] városon hanem falun és világtól távoli tanyákon is Csodálatra méltó biztonság Június [...]
455. 1963-09-11 / 212. szám
[...] gazdaság területén és a környező tanyákon több mint nyolcszáz ember él [...] távolabbi terv Tudjuk ezek a távoli tervek önöket egv cseppet sem [...]
456. 1963-12-24 / 301. szám
[...] város széli utcákban és a tanyákon a nagy fény felé tárt [...] semmit Haza rerü it e távoli hazájába vagy decen földben alussza [...]
457. 1964-01-30 / 24. szám
[...] a távolság és ezen­kívül még távoli tanyákon is élnek emberek Másodsorban újabb [...]
458. 1964-11-01 / 257. szám
[...] írástudatlanoknak Azért mert tekintélyes részük távo­li tanyákon él más részük már kora [...]
459. 1965-01-31 / 26. szám
[...] Sok írástudatlan került ki a távoli tanyákon lakók közül jelenleg huszonhét tanyai [...]
460. 1965-02-09 / 33. szám
[...] Városainkban falvainkban de még a tá­voli tanyákon is mindenütt élnek olyan emberek [...]
461. 1966-02-24 / 46. szám
[...] is­kola ismeretterjesztő köz­pont A községtől távoli ta­nyákon még lámpafények pislákolnak esténként de [...]
462. 1966-03-16 / 63. szám
[...] Tízezer ember él ezeken a tanyákon a járás lakosságá­nak egyheted része [...] könnyű hiszen ezek re a távoli tanyákra a villan y vezeték [...]
463. 1966-05-08 / 108. szám
[...] A város g tilalmazta a tanyákon és a g szőlőkben való [...] ros adózó népére vetették ki Távoli pusztákat is vá g sárolt [...]
464. 1966-11-25 / 278. szám
[...] kö­zött gyakran a külvilágtól el­zárva távoli tanyákon üzem­egységekben végzik munkáju­kat A fiatalok [...]
465. 1966-12-15 / 295. szám
[...] illetve kocsira Ennek segítségével a távoli tanyákon is tarthatnának filmvetítéssel összekapcsolt tudományos [...]
466. 1968-08-08 / 185. szám
[...] elfogyott a pénze a szomszéd tanyákon szánták meg egy egy tányér [...] a vezetékek mozgásba jöhesse­nek a távoli gépek hogy ki gyúlhasson valahol [...]
467. 1969-01-10 / 7. szám
[...] opera Közben kb 21 00 Távoli tanyákon Riport Kb 21 15 Az [...]
468. 1969-01-11 / 8. szám
[...] UTAK KÉSNEK A VONATOK A tanyákon az utak mel­lett nem bújt [...] s közü­lük 7 ezren járnak távoli mun­kahelyekre dolgozni A múlt évben [...]
469. 1969-02-21 / 43. szám
[...] Négyfelvo­násos opera Közben 21 19 Távo­li tanyákon Riport 21 33 Az ope­raközvetítés [...]
470. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli tanyákon Nagy Izabella riportja URH 18 [...]
471. 1969-04-25 / 93. szám
[...] tekintélyes részük odakint a messze távoli ta­nyákon én pedig egyes egye­dül voltam [...]
472. 1969-06-11 / 132. szám
[...] szocio­gráfiai felmérést végzett a nagykőrösi tanyákon Nagy Pálné igazgató tanító tíz [...] ezt mondja A lencsés világosi tanyá­kon az a szokás hogy a [...] esnek A ti­lalmat az a távoli terv szülte Ipari tanulókat FELVESZÜNK [...] osztályának 1968 áprilisi jelentéséből A tanyákon élő 14 50 év közötti [...]
473. 1969-06-26 / 145. szám
[...] kalászok hatalmas táblái fölött a távoli fasorokra ereszkedve átszűrő­dik a mikrohullámú [...] fel udvarára kertjére Fény a tanyákon mes iskolába került Két év [...]
474. 1969-10-18 / 242. szám
[...] meg az Aranyhomok és postánk távoli tanyák egyike másikának éjszakai telefonösszeköttetése [...] örök nyugalomra Akik a nyársapáti tanyákon éltek azoknak sírhantja a két [...]
475. 1970-03-12 / 60. szám
[...] forgalom érdekében sőt közeli és távoli fejlesztési terveit is teljesíteni tudja [...] hogy a községbeliek és a tanyákon élők helyzetén könnyítsen ki­sebb a [...]
476. 1970-07-02 / 153. szám
[...] az ezer vagonos terményfeldol­gozó A tanyákon lakó fiatalokra gondolt elsősorban a [...] fórum itt tudni meg a tá­voli világok híreit először itt kelnek [...]
477. 1971-06-16 / 140. szám
[...] központ­ját korszerű lakásokat építe­nek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak Szabó Ferenc tsz [...] korszerű mezőgazdasági üzemben A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
478. 1971-06-18 / 142. szám
[...] központját kor­szerű lakásokat építenek a távoli öreg tanyákon élő tagjaiknak ELŐSZÖR NYOLC Szabó [...] üzemben KEDVET KAPTAK A szétszórt tanyákon élő emberek eleinte húzódoztak az [...]
479. 1971-07-22 / 171. szám
[...] az egymástól sok kilométerre levő tanyá­kon minden korszerűsítés költ­séges lett volna [...] hetven csa­lád költözött be a távoli ta­nyákról Keresték kutatták a módját [...]
480. 1971-11-02 / 258. szám
[...] la­kosság nagyobb része a szét­szórt tanyákon él Szőlőtermő vidék ez s [...] hogy hasznos ro­var lehet Talán távoli ro­kona a pöttöm hétpettyes katic [...]
481. 1972-01-22 / 18. szám
[...] tanyaközponton hanem szer­teszét szórt kis tanyákon is összesen mintegy hétszázan De [...] nemcsak a községhez tartozó hanem tá­voli tanyákon lakó gyerekek számára is kollégiumnak [...]
482. 1972-01-23 / 19. szám
[...] nemcsak azért mert Pest megye legtávolibb telepü­lése vagyunk hanem azért is [...] a negyvenöt százaléka ma is ta­nyákon él mondja beveze­tőként Szűcs István [...]
483. 1972-01-23 / 19. szám
[...] igé­nye élő valóság nemcsak a ta­nyákon itt a faluban is r [...] közvetlenül Nem is a túl távoli jövő­ben esetleg 10 15 éven [...]
484. 1972-04-26 / 97. szám
[...] virágzik az iskola körül Két távoli végéből ku­tyák ugatnak A vadak [...] harminchat éve ta nít a tanyákon felszabadu­lásunk 27 évfordulójára Pest megyéért [...]
485. 1972-05-09 / 107. szám
[...] lenne a legközelebbi községtől A tanyákon lakók művelődési lehetőségei azonban semmi­vel [...] befejezés előtt Rácz Sándor két távoli lövése biztosította be a győzelmet [...]
486. 1972-07-02 / 154. szám
[...] romszáz ember él azokon a ta­nyákon Maga a gazdaság köz­pontja is [...] de még inkább igénylik a távoli tanyákon élők Az emberek egy jó [...]
487. 1972-08-27 / 202. szám
[...] lábast csatoltam a zsák­ra a tanyákon krumplit kérek Víz meg zöldség [...] egyszer majd én is csak távoli ugatá­saikat hallom de a sto [...]
488. 1973-02-17 / 40. szám
[...] 100 000 em­ber élt ilyen távoli helyeken A becslések alapján több [...] az embereknek a száma akik tanyákon élnek s így nem ré­szesülnek [...]
489. 1973-03-31 / 76. szám
[...] megérkezett dr Rozs­nyói Ferenc a távoli fehér gyarmati járás határ menti [...] jelentős része a tágas határban tanyákon él Rövid idő alatt megálllapította [...]
490. 1973-04-03 / 78. szám
[...] megérkezett dr Rozsnyói Ferenc a távoli fe­hérgyarmati járás határ menti falujából [...] jelentős része a tágas határban tanyákon él Rövid idő alatt megállapíthat­ta [...]
491. 1973-05-20 / 116. szám
[...] igen jelentékeny része él kül­területeken tanyákon Lehet hogy rosszabb körülmények között [...] dol­gozni az államigazgatásban Miikebuda Albertirsa távoli külterülete volt és a tanácsok [...] zöme még mindig a szét­szórt tanyákon él Megjött as ipar Nagy [...]
492. 1973-07-25 / 172. szám
[...] kivétel nélkül a köz zégtől távoli tanyákon élnek Persze a távolság nem [...]
493. 1973-07-26 / 173. szám
[...] szinte kivétel nélkül a községtől távoli tanyákon él­nek Persze a távolság nem [...]
494. 1973-09-05 / 207. szám
[...] iskola Képzett pedagógusok tanítanak a tanyákon is Általános iskolai kollégium kellene [...] és egyéb földmunkagépek az ország távoli tájairól érkeznek Ceglédre a KÖZGÉP [...]
495. 1973-12-09 / 288. szám
[...] rejtőző tisztás ok sznen messzi tanyaKon nagy sütést iozést tervezneK az [...] jött néhány gyerek az iskoláktól távoli állami gazdasági majorok­ból a tanyákról [...]
496. 1973-12-15 / 293. szám
[...] megyéjében 860 000 ember él tanyákon a városi és falusi településektől távoli külterületeken Az el­múlt két és [...]
497. 1973-12-16 / 294. szám
[...] hogy a lakosság nagy része tá­voli tanyákon él mégis örülhetnénk ha legalább [...]
498. 1974-01-04 / 2. szám
[...] is az ország lakosságának fele tanyákon és falvakban él Az országos [...] mivel az ott élőknek a távoli rendelőig hosszú utat kell megtenniük [...]
499. 1974-01-04 / 2. szám
[...] is az ország lakosságának fele tanyákon és falvakban él Az országos [...] mivel az ott élőknek a távoli rendelőig hosszú utat kell megtenniük [...]
500. 1974-03-08 / 56. szám
[...] előadói hány előadást tájékoztatót tartottak tanyákon falvakban városokban Nagykőrösön is szép [...] nemegyszer Buda­pestről vagy más közeli tá­voli városból is hívnak előadó­Jelentős társadalmi [...] szá­molt be indiai útjáról a tá­voli világ életének sajátos gaz­dasági társadalmi [...] óta nem működik A környékbelieknek távoli ku­takra kell járni ami főleg [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 14Békés Megyei Könyvtár 73Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 27Csorba Győző Könyvtár 13Damjanich János Múzeum 3Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 1A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 2Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 1Evangélikus Országos Könyvtár 20Evangélikus Országos Levéltár 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 33Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3Hajdúsági Múzeum 1Herman Ottó Múzeum 5II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 32Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 2József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 18József Attila Múzeum 1Katona József Könyvtár (Kecskemét) 119Kecskemét megyei jogú város 6Kecskeméti Katona József Múzeum 10Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 22Laczkó Dezső Múzeum 2Magyar Mezőgazdasági Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 2Móra Ferenc Múzeum 7Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 18Munkácsy Mihály Múzeum 1Néprajzi Múzeum 1Országgyűlési Könyvtár 15Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 107Petőfi Irodalmi Múzeum 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 71Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 20Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 26Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 51
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Állami költségvetés 1Békés 1869-1937 8Békés Megyei Hírlap 1971-2010 58Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 6Budai Napló 1914-1938 1Cumania 1972-2010 5Déli Hírlap 8Délmagyarország 1910-2010 71Dunántúli Napló 1944-2004 13Eger - napilap 1915-1944 3Ellenzék 6Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 18Evangélikus Népiskola 1889–1942 1Észak-Magyarország 1948-2009 24Felsőházi naplók (1927–1944) 1Felsőmagyarországi Hírlap 1Felvidéki Magyar Hirlap 2Félegyházi Közlöny 2Forrás 1969-2019 6Fővárosi Hírlap 1912-1938 1Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 1Harangszó 1918–1939 1Ház és ember 1-25 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 4A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 24A Hét 1956-1996 5A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 1Irodalmi Szemle 1958-2014 2A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Keleti Ujság 1919-1944 1Képviselőházi irományok (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 18Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 4Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 18Körösvidék 1920–1927 1Közlemények Békés megye és környéke történetéből 1Magyar Földmívelő 1899-1913 1A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1962-2007 2A Makói Múzeum Füzetei 1-112 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 6MTI - Magyar Országos Tudósító 1MTI - Rádiófigyelő 1Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 1Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 1Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 1Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 14Nyírvidék 1882–1942 13Országgyűlési naplók (1947–1990) 3Orvostörténeti Közlemények 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 107Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1Petőfi Népe 1950-2011 119Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 2Rákos Vidéke 1901-1937 1Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 20Sorozaton kívüli 10Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 2Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 2Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 51Tisicum 1973-2011 2Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 23Tolnamegyei Közlöny 2Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Új Ifjúság 1952-1989 3Új Szó 1948–2017 17A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 1Veszprémi Ellenőr 1Zalamegye 1882–1910 1