155 találat (0,285 másodperc)

Találatok

1. 1942. május 21., IX. rendes ülés (6_1. oldal)
[...] egyetemi magántanár habiiitációjának érvé­nyesítése iránti kérése Előadó dr Zolnai Béla 665 [...] S 41 42 Er Szalai István Jeromos pannonhalmi tanárképzőintézeti tanár magántanári képesítése iránti kérése Előadó dr Zolnai Béla 671 [...] bölcsdczotdoktori szigorlatra való bocsátása iránti kérése Billiók dr Viski Károly és [...]
2. 1947. október 28., II. rendes ülés (2_28. oldal)
[...] 23 Stenszky Gyula szig orvos kérése Makón töltött bőrgyógyászati gyakorlat beszámítása [...] C W kJ 24 Gottfried István szig orvos kérése a kolozsvári egyetemen kezdett tanulmányainak [...] értelmében ha­ tároz 25 Valentin István oth kérése félévbeszárnitás iránt Előadó Gellert tanár [...]
3. 1945. november 30., III. rendes ülés (4_13. oldal)
[...] 2 fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén kérése telj esi the tő A [...] elismerhető A Kar hozzájárul Lajos István oth az 1944 45 tanév I felének elismerését kéri Kérése két főtárgyból sikeres kollokvium esetén [...] I felének utólagos lezárását kéri Kérése két fő­tárgyból sikeres kollokvium esetén [...]
4. 1941. május 27., VII. rendes ülés (19_4. oldal)
gorlati tárgycsoportosításának megál­lapítása iránti kérése b Hell Perenc végbizonyitvány kia­dása iránti kérése c Kovács Anna végbizonyitvány kia­dása iránti kérése A Kar a tárgysorozat módosítá­sához [...] sz leiratát a debreceni Tisza István Iudományegyetemen üresedésben levő keresztyén erkölcstan [...] IV sz leiratát dr Kniezsa István ny r ta­nár költözködési költségeinek [...]
5. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_42. oldal)
[...] sz i g o rvos kérése 1 hónapi gyalc i do [...] Kán dór szí g orvos kérése Tlr r 1 4 z [...] értelemben határoz 19 Kölné r István és árrsai kérése famulusi szolgálati idejének elismerése i [...] Előadó Di trói tanár Molnár István kérésével kapcsolatosan egy h a [...]
6. 1947. február 28., VI. rendes ülés (6_23. oldal)
6 listai István szig orvos kérése szemészeti sye korli ti idejéből [...] Bácskalné Várkonyi Kária szír orvosok kérése famulus idő beszámítása iránt Ditrói [...] Ifcnes Nagy Ferenc szí orvos kérése fenti Ügyben Ditrói tanár a [...]
7. 1948. január 23., V. rendes ülés (5_21. oldal)
[...] Szto jkov Pencsev Jocső oth kérése félév érvényesitése iránt Előadó Straub [...] megérdemli a méltányos eljárást viszont kérése teljesítése esetén két félévet kapna [...] a Kar elfogadja 16 Olácsy István és Lestár Magdolna oth kérése félév érvényesi­té s iránt
8. 1946. december 17., IV. rendes ülés (4_18. oldal)
[...] 7 Kőris I da oth kérése félév utó lagos lezárásának engedélyezése [...] a javaslatot elfogadja 8 Lajos István szig orvos kérése famulusi szolgálat beszámítása iránt lávnay [...] hataro Oberding László szig orvos kérése fenti tárgyban A kéréssel kapcsolatosan [...]
9. 1946. október 26., II. rendes ülés (2_35. oldal)
[...] elfogadja í fl 17 mester István oth kérése saa­ hály tál an félévek [...] cl ay Ervin o th kérése hallei félévének elismerése iránt J [...] t 1 Rotter rándor oth kérése II szigorlatra bocsátása iránt J [...]
10. 1943. szeptember 23., I. rendes ülés (2_2. oldal)
[...] Wlosésaetdokteri szigorlatra raid bocsátása irán­ti kérése és értekezésének bírálata Slőaddk dr [...] és végbizonyítvány kia dósa iránti kérése Előadd dr Koszd János 714 [...] xeleybeszámítás és végbizonyítvány kiadása iránti kérése Előadó dr Várady Imre 25 [...] György 71 1943 44 fényi István díjtalan gyakornok lemondásinak bejelöntése Kocziány [...]
11. 1948. október 24., II. rendes ülés (2_18. oldal)
[...] Kar úgy határoz hogy Plesko István szabálytalanná vált félévei­ből 2 félévet elismer 10 Hollósi Mária oth kérése leckekönyvében az 1946 47 tanév [...] fenti félév lezárásának engedélyezésére irányuló kérése tárgytalannak tekinthető A Kar a [...] 11 Bencze György szig orvos kérése famulusi szolgálat beszámítása iránt Előadó [...]
12. 1948. június 25., X. rendes ülés (10_16. oldal)
[...] 10 Ormoshegyi Magdolna oth 0 kérése a kolozsvári Ferenc József egyetemi [...] általános kitűnő eredménnyel Előadó javasolja kérése teljesítését A Kar hozzájárul 110 Horváth István kérése féléve érvényesitése iránt Előadó Ivánovics [...]
13. 1947. szeptember 28., I. rendes ülés (1_21. oldal)
[...] s al epjan 4 Lajos István szig orvos kérése 1 hónapi szemészeti gyakorlati idő [...] go rló o rvo s kérése 1 hónapi szemé szeli gyakorlati [...] ö Bentzik Mihály és társai kérése J á rván ykó rházi [...]
14. 1949. június 17., X. rendes ülés (10_15. oldal)
[...] 13 Török János 14 Molnár István szig orvosok kérése zárószigorlatra bocsátásuk iránt Előadó Kanyó [...] elhelyez­kedésükre tekintettel javasolja hogy Molnár István szig orvosnak a 2 heti [...] értelmében határoz 15 Bábiczky Tibor kérése fel­vétel és az 1948 49 [...]
15. 1943. június 21., X. rendes ülés (5_1. oldal)
[...] ti burkok r l salai István Jerenos psaninbal tanrrkeoz intézeti tan [...] tcLojfctopi szirerJ atra vale bocsátói kérése és doktori értekezésének bír kaka [...] szigorlatra való bdes tusa Irán­ti kérése és doktori értekezésének bírálata SÍ [...] ral o becsát ása iránti kérése és doktori értekezés inek bir [...]
16. 1948. január 23., V. rendes ülés (5_18. oldal)
[...] tároz v 1 8 Molnár István Lorencz György Kosoncz Mihály és Sas Mihály oth kérése famulusi szolgálat elismerése iránt Előadó [...] alábbiak szerint tesz javaslatot Molnár István és Losoncz Mihály oth kérésének [...] t 9 Balogh József oth kérése szövettanból pótszigorlatra bocsátása iránt Előadó [...]
17. 1943. szeptember 28. (46_5. oldal)
[...] azept 27 ig 7 Rajz István III A anyagi okok miatt [...] 8 t ÍI 3 f kérése koll h l kéréssel együtt [...] mind énből szept 30 i kérése koll hal koréssei együtt 23 [...] bevonul t október 1 ig kérése beiratkozási haladékkéréssel együtt 5 Kenderesi [...]
18. 1942. május 21., IX. rendes ülés (6_42. oldal)
[...] I és II évet vég­ok kérése akik nem terjeszthetők fel mivél [...] papi oki van ll Czompó István 12 Szabó György 13 Járosi [...] Jenő Szabó László Gurbán Júlia kérése nem kielégítő tanulmá­nyi eredménye miatt [...] Károly Piczay Dénes Molnár Jenő kérése mivei ők mér a Ferenc [...]
19. 1940. szeptember 28. (45_1. oldal)
[...] iMmäBmmg szent 27 ig RJajz István III A anyagi okok mi [...] biz nephritis acuta októberl ig kérése koll hal kéréssel együ t [...] mind énből szept 30 3 kérésé koll nal kéréssel együtt 23 [...] katonának bevonult október 1 ig kérése beiratkozási haladékkéréssel együtt 5 Kenderesi [...]
20. 1946. október 26., II. rendes ülés (2_34. oldal)
[...] K áli a o th kérése az élettani r zi go [...] a javaslatot elfogadja 16 Lőrinczy István oth kérése visszamenőleges bei ratko zó sának engedé­lyesé se iránt lőrinczy István kérésével kapcsolatosan Gellert tanár javasolja [...]