2. oldal, 153 találat (0,158 másodperc)

Találatok

51. 1936-06-18 / 145. szám
[...] rossz mint egye­sek képzelik Dr Feuer Egon kihallgatása következett volna A [...] az unokák részére biztosítsa Borbola István váro si tisztviselő elmondot­ta hogv [...] r c z e g István Uj somo­gyitelepi gyümölcsösének termeivényei is [...] Papp Antal Zsig András Herczeg Ist­ván Bronz érmet nyertek Bajszár Mihály [...]
52. 1915-02-21 / 46. szám
[...] Scossa Dezső Jánossy Gyula Kő­rösy István Koós Efemer Szartíady Lajos Weiner [...] Nagy József Schramiek Lajos ííoimior István Hevesy Kálmán Fekete Ipoly Tóth [...] Müller Mór Gallér Kris­tóf Rószó István dr Baisay József Vörös Károly [...] Rétlhy József Csonka Eilelmér dr Feuer Kor­nél Niéimedy Gyula dr Nagy [...]
53. 1925-09-04 / 85. szám
[...] Gyula dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr Hanasievitz Oszkár dr [...] dr Bodó László dr Bozsó István dr Burger Károly dr Falta [...] dr Mo­gán Béia dr Polgár István dr Rothauser György dr Sándor [...] dr Boros Lajos dr Fehér István dr Filep Ferenc dr Gái [...]
54. 1936-05-19 / 123. szám
[...] Fenyő Lajos dr Fenyves Kornél Feuer Egon Fischer Aladár Fischer Jenő [...] Lipót Lőwinger Adolf dr Magyar István özv May Ferencné May Gyula [...] Jó­zsef Seiden Hermann dr Singer István Sós Ma­nó Schwarz Béla Schwarz [...]
55. 1936-02-18 / 42. szám
[...] Kovács Mihály 82 3 Papp Ist­ván 82 sz cserkészek Hátizsákcsomagolás 1 [...] i Konkoly Miklós 183 3 Feuer György 598 3 Rozi ár [...] dr Falcione Kálmán és Szol­osftnyi István ügyvezető elnök Plichta Béla osa [...] Hunyadi János Breinovics Lajos Berde István dr Gyurky Gyula Rőser Miklós [...]
56. 1920-03-07 / 55. szám
[...] kocsit s lovat adtak el Feuer Rudolf szegedi lókereskedőnek Feuer­n k [...] CSEY UTCH 2 IRODALOM Páter István beszédei Hivei és tiszteifii akiknek [...] történelmi jellegű beszédeket amelyeket Páter István a forradalmi napokban tartott az [...] ölelkezik a pap alázatosságával Páter István azok közé a szónokok közé [...]
57. 1914-11-17 / 295. szám
[...] ííerz Mik­lós Menzl György Káklor István Herz Lász­ló Huttér Pál Gsányi István Adler János és Bi ed [...] Aut a 1 Bei ebi István Pető György Somló Ferenc Se elenfreund József Feuer Eridre Bíró Miklós Fonyó Ist­ván Schwarcz László Schwarcz Tibor Fia mm Ferenc iSehaffer István Schwarcz György Arany György Wiener [...]
58. 1940-02-08 / 30. szám
[...] lopás miatt került szerdán Molnár István dr törvényszéki biró elé Az [...] czelőlt egy szegényesen öltözött férfi Feuer Fülöp né Károlyi utca 3 [...] is áltilották Az ügyet Molnár István dr törvény­széki bíró tárgyalta és [...] i Gábor vendég Versek Kozáky István vendég A magyar físvalláskulatás és [...]
59. 1916-04-11 / 85. szám
[...] Elza Brokés Vilmái iSchaffer Margit Feuer Vera Nónay T dia Gál [...] este Oláh Gellért is Bálint István alsótanyai lov s is rendőrök [...] tartózkodó isfcököt t katonát iBemle Istvánt adja ki A lány azt [...]
60. 1949-01-18 / 14. szám
[...] sza­ladjanak el egymástól DR NONVATII ISTVÁN csehszlovák lövet hétfőn üd­vözlő látogatáson volt Doh Ist­ván miniszterelnöknél ugyan sak üdvözít 5 [...] tag­jai közül Ecscdi Gézáné Maio­ros István Károly Albert Zsi­kai Mária Tanács [...] korzó Telefon 62 i FARKASV FEUER AGYAR YUKON völgyében Alaszka hómezőin [...]
61. 1936-02-25 / 48. szám
[...] a főorvos ellen Eljegyzés Krizsán István eljegyezte Junász­ka Jolánkát Farsangi hivatalszünet [...] évi közgyűlését Az ülést Kecs­kés István a testület elnöke nyitotta meg [...] választották a telep védnökét Kecskés Istvánt alelnökökké Losonczi Lajost és Kéri [...] uc­cai házából három tyúkot és Feuer Ármin Horthy­téri házának az udvaráról [...]
62. 1937-03-09 / 55. szám
[...] eimmel tart elő­adást P Borbéiv István S J az Emericana katoli­kus [...] Tános P ne József Adorján István és Zó­nai József Sikerrel szerepelt [...] tapasztalatokról Há­morv Jenő Incze Miklós Feuer György és Hirschl István bemutatták a gyorsírás gyakorlati alkal­mazását [...]
63. 1934-09-20 / 212. szám
[...] Varga Józsefné Vitéz ucca Ottovay István Szé­chenyi tér 16 dr Egán [...] Lajos Kölcsey ucca 10 dr Feuer Egon Arany János ucca 9 [...] Mthály ucca 1 dr Singer István Tisza Lajos körut 42 a dr Grüner István Széchenyi tér 7 dr Politzer [...]
64. 1938-01-22 / 17. szám
[...] miniszterelnök özv CSILLAG JÖZSEFNÉ született FEUER HERMIN ugy a maga mint [...] Katona László Dávid Teréz Dvorcsák István Majzik Il­lés Rácz Zoltán Újvári [...] Jenő a matematikai szakon Szélnál István Gaus József nz orvostu­dományi szakon [...]
65. 1927-01-13 / 9. szám
[...] Zsigmond Fekelesas u 17 Pollák István Fekelesas u 13 László Albert Ke­lemen u 7 Feuer Fülöp Klauzál tér 3 Klein [...] Motdován Jakab szódavfc­gyáros Algyő Kazi István borkereskedő K kun­dorozsma Tóth József [...] cipész Miklósi Károly kádár Légrády István gondnok Kovács Pál háztulajdonos özv [...]
66. 1931-07-01 / 146. szám
[...] mázolást olcsó árban készít Szabó István fislékSzlit Telefon 19 88 HireR [...] 18 46 Csil­lag gyógyszertár Takáts István Boldogas sony SU­gárut 31 Tel [...] Gyászolják ffzv Réti Adolfné szül Feuer Szeréna neje Juci férjezett Vórnay Istvánné Panni gyermekei Várnay István veje továbbá mélyen sújtott rokonai [...]
67. 1926-01-08 / 5. szám
[...] Lengyel Lajos sárga magyar Bernáth István wyandotte jércéi és kakasai Dobó Miklós fehér mexikói puiykái Szécsi István bantam kakasai és jércéi Dékány [...] kendermagos Ábrahám stván kendermagos Varga István kendermagos Balogh Imre kendermagos Bába [...] Vilmos dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr LantOB Árpád dr [...]
68. 1928-06-06 / 127. szám
[...] legszebb kivitelben reklám Arakon Kardos István műszerész Árjegyzék Ingyen 454 Csekonlcl [...] el fényes külsőségek közt Lebo István 97 éves negyvennyolcas honvédet a [...] börfestést a legolcsóbb ártian készítek Feuer Károly kárpitos es diszitőmester 738 [...]
69. 1938-07-12 / 153. szám
[...] lyettes dr Török Béla Nirth István család ta iutott a németekből [...] és B e c k István szemelvében A megbízottak abhan állapodtak [...] e s Marcell és dr Feuer Egon bekötözték a felek a [...]
70. 1928-05-27 / 120. szám
[...] bőrlcstest a lenolesóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos és dlszflőaeater 7 [...] pártiogást kér Guttreund Károly Szent István tér 14 sz alatti gabona [...]
71. 1912-11-15 / 80. szám
[...] tar­tott közigazgatási bizottsági ülésén Hervay István alispán és Tokody Viktor pénzügy­igazgató [...] nem jelent meg Fölmentett kereskedő Feuer Adolf zent ai kereskedő 1910 [...]
72. 1930-01-03 / 2. szám
[...] hogy átevezelt e vele Gombos István a nem ellen­zéki iparosok táborába [...] Mátyás abban tévedett hogy Gombos István a szociáldemokrata párt tagja volt [...] Az üdvözlések elhangzása után egyébként feüér asztal mellett még több felköszöntő [...] rövid keresés után meg­találták Simon István kezelőt súlyos égési sebek­kel eszméletlen [...]
73. 1945-04-25 / 92. szám
[...] Ivispéter János hciypénz­szedő 18 Zalahegyi István bognár­ éd 19 Mucsi László [...] Ferenc nv á alezredes dr Feuer Kgöi t o őrnagy Tóth Ist­ván g alhdgv Tóvölgyi Jenő tőr­ [...] Szücs segéd ányok felvételnek Farkas István szűcsmester Taka­réktár utca 8 Ilázvczelönönek [...] Brassói­utca 41 Lioosonivils és Kroó István névr szóló cukoriegv ta állatolt [...]
74. 1978-04-16 / 89. szám
[...] Ferenc egyetemi tanár elnökletével Dr Feu­er György professzor a To­rontói Egyetem [...] Katalin és fén je Snlmecl István unokája Kincs Eszter Fájdalomtól megtört [...] 57 es választókerület ta­nácstagja Nagy István a Szilléri sugárúti általános is­kolában [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F NAGY ISTVÁN Főszerkesztő helyettes SZ SIMON ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal 6740 Szeged [...]
75. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Titkárok ifj Ottovay Károly Bán istván Főjegyző dr Grosser Jenő Jegyzők [...] Orvosok dr Ács Vilmos dr Feuer Egon dr Lantos Árpád di [...] János Póttagok Dobó Ignác Sipos István Tranger József Witz Ernő Magyar [...]
76. 1913-06-11 / 134. szám
[...] az egész községben mert Fejes Ist­vánt jóravaló embernek ösmieríék özvegyén kívül [...] Ilona Engel Józsa Fenyvesi Valér Feuer Erzsi Feuerstein Elza Fischer Rózsa [...] érkezett Szeged polgár­mesteréhez melyben Kószó István dr kéri hogy a közgyűlés [...]
77. 1938-07-12 / 153. szám
[...] Az ügyben kérdést intéztünk Horváth István lüzo ioiopar arrcsnoknoz aki a [...] abád­szafóki kerületben amely Logon czy István főispánná történt kjnevezé 6 e [...] János a vásár­helyi reálgimnázium Vén István a kalocsai gim­názium Szabó Zsuzsa [...] kap A második dij nyertese Feuer György a Ba­ross Gábor gimnázium [...]
78. 2000-11-16 / 268. szám
[...] Imre Erika Erzsébet­nek Milán Tompa István Györgynek és Kádár Andrea Évának [...] és Veszelovszki Margitnak László Kovács Istvánnak és Beke Anitának Ádám Turai [...] Kot­roczó Györgyné Tóth Aman­da Oláh István Kovács Ist­vánná Hegedűs Anna Kecs­keméti Józsefné Fazekas [...] nyugalmazott főiskolai nyelvtanár ismerteti dr Feuer György Kanadában élő egyetemi tanár [...]
79. 1993-04-30 / 100. szám
[...] férj édesapa nagyapa dédapa BÖRCSÖK ISTVÁN életének 83 évében váratlanul elhunyt [...] rokon és jó barát BICZÓK ISTVÁN a Pincegazdaság volt dolgozója 55 [...] PHE PREVENT 10 N INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENBESEITIGÜNGS AÜSSTELLÜNG 1993 3 [...]
80. 1934-10-23 / 239. szám
[...] Duharryt Carmen Sylviát gróf Széchenyi Istvánt Bismarckot Dickenst Shelleyt Victor Hu­gót [...] való jellegzetes grafikáival Dr Lnsztig István 7000 exlibrise közül a legértékesebbjeit [...] Mary Primaballe­rina Vágó Märv Kőrösházy István es és kir kamarás Csermák [...] Libámat dekd a 2 tilt Feuer Kifolyné Valéria tér 18 Orvosnak [...]
81. 1948-05-08 / 105. szám
[...] titkár Zsák József pro­pitgimdavezelő Rózsa István fcádervezetö Kopasz János ok­tatásvezető Sebestyén [...] Sebestyén Klára Nérnelh Ferenc Rózsa István tgnácz Ferenc A lelkes hangulatú [...] egyesitő taggyűlés kereté­ben nz Apáthy István medikus népi kollégium nagy sikerré [...] dr Zápori Dezső pénztáros dr Feuer Gvőrgy nőszervező Ketser GónAi Eruétet [...]
82. 1939-12-21 / 289. szám
[...] törvénykezés egyszerűsítése alapján szerdán Molnár István dr törvényszéki bíró eló állították [...] egyszerűsítéséről szóló rendelkezéseket alkal­mazza Molnár István dr Ítélőbíró ezután meghozta az [...] Rt Adler Mór Kovács Henrik Feuer Rudolf Déri Ernő A névsor [...]
83. 1993-12-11 / 289. szám
[...] a határon A jegyző Lengyel Istvánná dr az aktuális előterjesztések között [...] együtt H Zs A Csurka István vezette Magyar Fórum Kft nek [...] blokkokból álló filmsorozat forgatókönyv­trója Csurka István lett volna A megbízó részletekben [...] cfmú alkotásukért a különdíjjal a Feuer András vezette MTV Opál Stúdió [...]
84. 1915-10-19 / 252. szám
[...] a Budapesti Tudósítónak Báró Burián István közös külügyminiszter vasár­nap Kihallgatáson jelent [...] és kiváló kéjpzetteégü tagját dr Feuer Egont a közkórház segédorvosát aki [...] Burg udva­rán keresztül a Szent István székesegyházig ahol Károly Ferenc József [...] felvételre akiket vasárnap dr Zad­ravec István alsóvárosi zárda főnök a patro [...]
85. 1928-05-30 / 121. szám
[...] Fa fka Lajos pénztáros Főz István el­enőr Klivinyi Gergely zászlótartó Tóth [...] Kapás Pál orom Sándor Dékány István és Juhász íst­ án Alakítottak [...] hflrteslést a leeolcsúbb árban készítek Feuer Károly kárpitos es disrltőmester 738 [...]
86. 1912-04-07 / 82. szám
[...] cég végrehajtatónak kiskorú Hegedűs Rozál István Erzsébet és Mária végrehajtást szenvedők [...] valamint a csatlakozottnak kimondott 1 Feuer Márknak 130 korona 2 Dr [...] végrehajtást szenvedő kis­korú Hegedűs Rózáit Istvánt Erzsébetet és Máriát illető i [...]
87. 1917-07-26 / 173. szám
[...] dön­tését kilátásba helyezték ftúiiatcies Dr Feuer b ont a váiosi közkórház [...] Nagy Endre Zerkovicz Béla Weiner István saisonslágerei Az a szegény Golero [...]
88. 1931-09-11 / 205. szám
[...] forrón szeretett édesanyjuk özv dr Feuer Náthánné Zlffer Josefln életének 72 [...] szeplember hó 9 én löw István veje özv ír Kubinvi Károlyné [...]
89. 1965-10-05 / 234. szám
[...] kukoricatermesztési be­mutatójáról SZABÓ Miklós Vedres István 1765 1830 Magyar Mezőgazda­ság szept [...] Szeged és ÜUés között ALBERT István Szegedi Sza­badtéri Játékok 1965 Bánk [...] Turandot Muzsika ok­tóber Fényképekkel l FEUER Mária Szegedi Szabad­téri Játékok 1965 [...] és György Évának Ár­pád Patócs Istvánnak és Nagy Emmának Ákos Gá­bor [...]
90. 1913-07-04 / 154. szám
[...] julius 2 DÉLMAGYARORSZÁG 9 Szabó István geszti református lelkész rö­vid búcsúztatót [...] esküvőját a szegedi izraelita templomban Feuer Erzsi­vel Panasz a fii ellen [...] verte föl Alsóváros csöndjét Szélpál István Kovács Imre Nógrádi Fe­renc és [...]
91. 1942-11-04 / 250. szám
[...] Muzeum egére évben nyitva Mihály István képkiállítás a muzeumban Szolgálatos gyógyszertárak [...] Tisza L körut 61 Takács István Zerge u 15 özv Szűcs [...] Czene Ferenc Lomniei n 119 Feuer Károly Valéria tér 14 Barna [...] József Boldogasszony sugárut 19 Oláh István Zerge u 28 Drága fejet [...]
92. 1928-06-03 / 125. szám
[...] Szíves pártfogást kér 740 Farkas István borkereskedő TákkAMBMAMliACi pók milliárd értékű [...] börfeslésa a legolcsóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos 8 dtszilőmester 738 [...]
93. 1912-11-14 / 79. szám
[...] közönség éljenzése közt elrobogott Tisza István aradi beszámolója Tisza István gróf a jövő héten hétfőn [...] ma délután a Szegedi Leány­Egyesiilet Feuer Erzsike elnöklése mellett Kállay Emil [...]
94. 1929-12-08 / 280. szám
[...] rám Wann s A a Feuer habén rauchens nit Igaza volt [...] különlegességek árudájában Budapest IV Tllrr István u 4 Telefon Aut 816 [...]
95. 1948-04-22 / 93. szám
[...] Kossuth Lajos su­gárut 31 Rovó István Osztrov­szki utca 17 a Siprikó [...] Pesti Gyöngy Horváth János Ktinkó István Nagv Miklós Léderer Ferenc Tóth [...] tart Előadá­sok Straub F Brúnó Feuer György Orvosi Vegytan Az izom contractilis fehérje che­iniiai tulajdonságai Iluszák Ist­ván Szák János Az idegrend­szer trombokinásé [...]
96. 1947-08-10 / 181. szám
[...] Kozma tanács Frank Antul 9 Feuer Jenő fél 11 Kocsis Ferenc [...] termében politikai előadást tart Bibó Ist­ván e etemi tanár népünk nem­zetünk [...] Zalaváry I Mosonyi J Farkas István i Barta János lelkész szá­zados [...]
97. 1943-09-14 / 207. szám
[...] Jánosné Alföldi u 22 Csányi István Katona u 24 ifj Sza­bó [...] Hernyós u 15 dr Huszák István Al­sóvárosi ff 52 özv ördög [...] vai u 10 dr Lázár István Széchenyi­tér 8 Pálb György Tanítói [...] Nelty Pécskai u 2 özv Feuer Fülöpné Ti­sza Lajos körut 34 [...]
98. 1935-12-29 / 291. szám
[...] Bas Norman­dil Kispest Istanbul Újpest Feuer Bache Dieppe Soroksár Városi válogatott [...] a csendes és központi fekvésű ISTVÁN KIRÁLY SZDLLODfl V l P [...]
99. 1946-03-28 / 71. szám
[...] KARÁDY KATALIN BULLA ELMA Nagy István Hajmássy és Halma y Tibor [...] ve­zér mag nak és dr Feuer Fgon orvos­őrnagynak a kórház vezetőjének [...] a népbiróság dr Margita­tanácsa Herczegh István volt százados ült a vádlottak [...]
100. 1972-05-30 / 125. szám
[...] ALALKOZÓ A könyvhétre jelent meg Feuer Máriának a Muzsika főszerkesztőjének 88 [...] fo­gott a Maroson Cs Nagy István halász 10 18 kilo­grammos harcsákkal [...] LETARTÓZTATTAK A 19 éves Márki Istvánt Szatymaz IV kerület 38 gyújtogatásért [...] 12 oldalon Főszerkesztő p Nagy István Szer­kesztőség és kiadóhivatal Szeged Magyar [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind