153 találat (0,177 másodperc)

Találatok

1. 1931-10-15 / 234. szám
[...] órai kellettel Vétkes bukásért elítélték Feuer Lajosi az összeomlott szentesi gabonakereskedőt [...] törvényszék Gdmdri tanácsa szerdán tárgyalt Feuer Lajos volt szentesi gabonakereskedő ellen [...] bukás vétsége miatt indított bünpert Feuer Lajost sorozatos sikkasztásaiért és csalásaiért [...] miatt Az ügyet dr Gaál Ist­ván bíró tárgyalta A levente beismerte [...]
2. 1929-09-21 / 214. szám
[...] gobJosko­dl s rgvéb kedvezményekről Is Feuer Lajos a sikkasztó szeress gabonakereskedő [...] nappal ezelőtt eltűnt a városból Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő aki [...] Házasság Lőwy Juci és Bilie István 22 én vasárnap déli 12 [...] sóröző mellett 54 x Mihályi István festőművész kiállítása egész nap megtekinthető [...]
3. 1929-05-09 / 104. szám
[...] sendelt el Délután báró Krav István volt az eh szónok Az [...] látják A választ ott bíróság Feuer Sándornak Ítélte a szegedi jutagyárat [...] Viktória­malom kellő értékesítése céljából megalapította Feuer a Jutaipar Rt ot A [...] a pörök lavinája Végül is Feuer a bérlő részvénytársaság vezérigazgatója üzleti [...]
4. 1929-10-10 / 230. szám
[...] 1 Ü 29 októbei 10 Feuer Lajos továbbra is a szegedi [...] legújabb feljelentések arról szólnak hogy Feuer adósságainak fedezésére fedezetként fel­használt váltóit [...] Czuczi József szen­tesi lakosokat akiknek Feuer többszáz métermá­zsára rugó buzabetétjét sikkasztotta [...] lO szóra 1 Á Szt István könyvkereskedés mellé helyezem szabott áraim [...]
5. 1941-05-24 / 117. szám
[...] VT os diákjai tovább helyezettek Feuer István Baross Gábor Kun­szenty Antal Klauzál [...] Faragó utcai burkolási munkálatokat Csonka István Szalma József a Markovics Iván [...] megálló melletti városi íöldet Fodor István a szatymazi szeszgyár épületét a [...] 10 84 heifijíts üzemvezető Ablaka István
6. 1929-11-16 / 261. szám
[...] lé­pegében ma sem nyertek befejezést Feuer Sándor és Kármán Vilmos a [...] pesti választott birósági döntés alapján Feuer Sándornak Ítélte oda Feuer azonban nem tu­dott birtokba lépni [...] álláspontra helyezkedtek hogy nem fizetnek Feuer Sándornak csak azért hogy Feuer a gyár birtokbavevéséről lemondjon szívesen [...]
7. 1948-05-26 / 119. szám
[...] érdekeltek szíveskedjenek megjelenni Börtöntöltelék Lázár István szegedi szabósegéd márciusban töltötte ki [...] Slrauh F Bruno Előadá­sok Lfchinecker István Nagy Hanna Élettani In­U z [...] tapasztalatok ifj He tényt Géza Feuer István Élettani Intézet A centrá­lis ás [...] anyag­cserehahisi Tkülömfcéséről Gerendás Mihály Cscfkó István Biolog Int Ti­hnny Hislaminhatás és [...]
8. 1947-06-20 / 137. szám
[...] mondott Ba­kóul Mátyás miniszterelnökhelyet­tes Kossá István a nemzetgyűlés alelnöke és Vas [...] Liptay László joghallgatók Bentzik Mihály Feuer István Eizner Anna Paszt Aranka Domokos [...]
9. 1929-11-17 / 262. szám
[...] mutatta bs az érdeklődőknek Juhász István táblabiró a szegedi gőrögkato­l í [...] órára kitűzött árverést dr Kószó István közjegyző nyitotta meg Árvere­zőnek csak Feuer Sándor és a Moore et [...] nem is titkolt célzattal hogy Feuer kapcso­lódjék ki az áverésből Egy [...] Ernő a következőket diktálta Kószó Istvánnak jegyzőkönyvbe Hitelezői részről történt kérdésre [...]
10. 1948-10-24 / 245. szám
[...] a szi­gorló orvosok tanulmányi problémáit Feuer István titkár meg­nyitójában hangoztatta hogy a [...] Jáki Gyula Helényi Géza Hú­szak István Ditrói Gábor és Waltner Gábor [...]
11. 1921-10-28 / 249. szám
[...] a hulla személyazonos­sága tekintetében dr Feuer orvos ur adatokat tud szolgáltatni [...] védelemnek tudomására jutóit hogy dr Feuer Egon kórházi orvos ur Herédi [...] törvény­szék a kihallgatást elrendelte Dr Feuer Egon orvos kijelenti hogy 1913 [...] felemelő végzet Kap­ható a Szent István Társulat könyvkereső kedésében Szeged Kárász [...]
12. 1930-06-01 / 122. szám
[...] a gimnázium énekkara 2 Lendvai Ist­ván Csillagokkal szólok Szavalja Csiky István 3 Ünnepi beszéd Mondja dr Juhász István itélő­táblabiró 4 Népdal egyveleg Előadja [...] utazik át Szentesre az ismeretes Feuer Lajos féle gabona­sikkasztási bünpör árgvalásának [...] tanút 112 sértettet hallgat ki Feuer I ajos gabonabizományos 215 sikkasztás [...]
13. 1929-01-31 / 26. szám
[...] az istállóban Szarvasról jelentik Nagy István gazdálkodó Jász­berény melletti felsömezei tanyáján [...] szalmától származó rürü füst Nagy Istvánt és az istállóban lévő jószágokat [...] enye lestvér rokon Sománé szül Feuer Janka életének 59 ik boldog [...] izr temetőbe örök nyugvó heiyérc Feuer Cecília éri KuKtltf Ferenc Feuer Smollo térj Saébcly Upöfné Telke [...]
14. 1929-10-19 / 238. szám
[...] dr Szakács József és Papp István ármentesitő mérnök társaságában végig­járta a [...] József Kis Géza és Gombos István üzleteiben és az ipartestületi székház [...] Bayerkereszttel Kijelölték a könyvszakértőt a Feuer figyben F e u e [...] ugy a csőd­eljárás mint a Feuer ellen folyamatban lévő bűnvádi eljárás [...]
15. 1910-11-15 / 147. szám
[...] nyo mozás kiderítette hogy Solymocki István tízen hat éves szomszédfiuval párbajosdit [...] délvidéki árvíz alkalmával eltűnt lőkereskedő Feuer Béla szegedi lókereskedöt még a [...] koronával a Délvidékre a bátyja Feuer Rozső ismert ló­kereskedő hogy a [...] be a rendőri krónika Török István és Barát Antal hajóslegények részegen [...]
16. 1930-06-15 / 133. szám
[...] és 2 hónapi fegyházra Ítélte Feuer Lajost Szentesről jelenti a Délmagyarország [...] tárgyalás után ma hirde­tett ítéletet Feuer Lajos gabonakereskedő isme­retes bűnügyében A szegedi törvényszék bűnösnek mondotta ki Feuer Lajost 216 rendbeli sikkasztás bűntettében [...] Londonba Budapest junius 14 Bethlen István gróf mi­niszterelnök ma reggel feleségével [...]
17. 1936-05-30 / 131. szám
[...] József kegyesr Szotyori Katalin le­ánylic Feuer György főreál Motika Ottó Tunyo­gi [...] Karola Sr auka Anna Dénesi István Tom­bácz Balázs Hegyi Antal Szűcs János Herneczkv István Matejka Ede Temesvári Gyula Szabó [...] Katalin Vágó Tibor ördögb Erzsébet Feuer Emilia Dénesi István Károly Gvöirsv Adám Er­zsébet Boskovitz [...]
18. 2001-03-21 / 67. szám
[...] Pénztár az egész­ségügyi miniszternek Mikola István a napok­ban ezzel a listával [...] az OEP főigazga­tóját kérdeztük Mikola István egészség­ügyi miniszter meglepő be­jelentést tett [...] a kivételezet­tek mentesítettek közé tarto­zott Feuer Györgyöt így is csak Firbás [...] szülővárosáról nevelkedéséről hazájáról vi­szontagságos történel­münkről Feuer György büsz­kén vallja magát szegedinek
19. 1945-03-23 / 66. szám
[...] A szegedi uzsorabiróság árdrágítás miatt Feuer Zolfán és Gültmann Ala­dár ellen [...] bűnügyben meghozta a következő ítéletet Feuer Zoltán 52 éves nsgyszentmik­lósi születésű [...] vétségének kísérletében Az uzsorabiróság ezért Feuer Zól­ tánt összbüntetésként 2 hónapi [...] ff 260 Felelős szerkesztő Szirmai István Felelős kiadó Koncz Láezl Kiadja [...]
20. 1933-10-28 / 246. szám
[...] keretében végzik el Dr Perényi István előadása A Szegedi IJoyd Társnlat [...] érdekesnek ígérkező elő­adását dr Perényi István Az előadás iráni melynek tárgya [...] beteg­ségéről közölt pénteki tudósításunkban dr Feuer Eagan főorvos neve nyomdahiba folytán tévesen Feuer Ignácként szerepel A budapesti nj [...]
21. 1931-09-11 / 205. szám
[...] mondott G ó b a István G o I d István Balog Sándor Bangó János Takács [...] ás Súlyos gyász érte dr Feuer Egon főorvost Édesanyja őzv Feuer Náthánné a 30 évvel ezelőtt [...]
22. 1934-01-06 / 4. szám
[...] dolgokat Annyi bi­zonyos hogy dr Feuer állását felmondták s hogy ő [...] vármegye kisgyü­lése ülést tartott Fáy István főispán elnökle­tével A kisgyűlés a [...] adminisztratív or­vosnak pedig fixfízetféssel dr Feuer Egont szerződtették A legjobb ómenek [...]
23. 1911-05-24 / 118. szám
[...] tartotta meg évi rendes közgyűlését Feuer Erzsi elnök megnyitó­beszéde után Kállai [...] Diszelnök Singemé Horovitz Katalin elnök Feuer Erzsi alelnök Brecber Margit pénztáros [...] érzi magát és öcscsének Görgey István közjegyzőnek csa­ládjával csak a melegebb [...] ó mos bottal a fia István ütötte agyon A fiút aki [...]
24. 1932-02-20 / 41. szám
[...] Egy zokogó férfi Gyöngy ftssy István 38 éves vá­sárhelyi kosárfonó fölött [...] eafl törtökön este Mezőhegyesen Sznlay István gazda ság cseléd háromesztendős kisfia [...] a i rencsétlenség körülményeinek tisztázására Feuer Lajos kiszabadni a Csillagbörtönből A Délmag jarország munkatársától Emlékezetes Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő bfln [...]
25. 1918-04-30 / 99. szám
[...] ma egy éve el­költözött Tömörkény István megdicsőült szel­lemének egykori főtitkárának a [...] Cecil ii Székely Lipótué sz Feuer Sarolta Telkes József Lőwy Sománó [...] és sógornői Schwartz Fülöp özt Feuer Mérné Lusztig Ferenc özv Fáy [...]
26. 1934-01-14 / 10. szám
[...] az egyesület terhére kizárólag dr Feuer Egon orvos ur jogosult gyógyszereket [...] s az egyesület minden betegét Feuer Egonhoz utalják Á legkiválóbb és [...] az iparhatóság vezető­jét dr Katona István tb tanácsnokot A megbeszélésen részletesen [...]
27. 1928-12-12 / 280. szám
[...] fele­sége bizalmas viszonyban volt a Feuer családdal A család nem nézte [...] köz­lékeny volt Szünet után a Feuer család képviselője állt fel és [...] be nekem az orvosságot Békefi István a következő tanu Forgács Annát [...]
28. 1933-06-27 / 143. szám
[...] a belügyminisztériumból Makóra érkezett Cserzy István miniszteri számellemőr A ki­küldetés Makó [...] I Süveg Rozália II és Feuer Mária III évfolyambeli 20 pengős [...] és Gerő Klára Sportköri munkásságtikért Feuer Mária Dudás Erzsébet Mészáros Erzsé­bet [...] Föl­des Lili Kaufmann András Kaufmann István sze­repeltek nagy sikerrel Pataki Ernő [...]
29. 1910-09-22 / 102. szám
[...] Ödön Forbát Leó dr Berezeg István Lendvay József Mayer Gyula Plichta [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott négyezer koronát pedig Feuer Sándo 1 rejtegette Délelőtt kilenc [...]
30. 1912-07-05 / 153. szám
[...] való belépést Életmentő szegedi banktisztviselő Feuer Jenő a Szeged Csou grádi [...] ő is hamarosan életvszélyhe került Feuer ekkor beugrott a csatornába és [...] vezető­jévé kirendelte tett Szegedről Váezi István mérnököt az üzletvezetőség II osztályából [...]
31. 1966-03-06 / 55. szám
[...] is hogy szeretett testvérem dr FEUER EGON nyug közkórházi és SZTK [...] órakor a einteremből üzv Lőw Istvánná Feuer Ella K 5680 Mély fájdalommal [...] nyitja meg Ezután dr Ko­vács István tanszékvezető egyetemi tanár referátuma alapján [...] A tárlaton többek között Dér István Dorogi Imre Er­délyi Mihály Fontos [...]
32. 1917-08-19 / 193. szám
[...] 29 honvéd­gyalogezredben Alezredes lett Shvoy István a vezérkarhoz beosztott őrnagy aki [...] tar­talékban Barna Nándor Mészáros Gyula Feuer Lajos Szűcs Jenő Stertz Mátyás [...] Eisel János Halász László Péter István Deák Ferenc Kocsis Lajos Kozalik [...] Csőreg Gyula Csukonyi László Turcsáuyi István Marté Mihály Mély Mihály Kovács [...]
33. 1937-10-03 / 226. szám
[...] mérlegkészitő Goldmann József műszerész Dani István műszerész Kelemen Már­ton műszerész Barbek [...] Klein Imre táncta­nár ékszerész Bokor István órás és ékszerész Csűri Ferenc [...] szabó Várnai József szabó Gombos István szabó Krier Rudolf szabó Mellei [...] dr Fellegi György orvos dr Feuer Egon orvos dr Fenyves M [...]
34. 1935-01-13 / 11. szám
[...] dr Gróf Árpád dr Grüner István dr Há berl Pál dr Hajnal István dr Harasztosi Király Ferenc dr [...] dr Sza­káts József dr Széchényi István dr Tóth Im­re dr Török [...] dr Erdélvi Jenő dr Ernvei Ist­ván dr Feuer Egon dr Kiss Mpnvbért dr [...]
35. 1924-01-29 / 24. szám
[...] özvegye Klimó András süt Koaányi István szabó dr Szász János táblabíró [...] y Ká­rolyné virágkereskedő dr Grüner István ügy­véd Kroól Oszvald mérnök Vargha [...] Dr Grosser Jenő Jegyzők Bán István Sas Ferenc Savanya István Schweiger Andor Tóth Béla Fő­pénztáros [...] Orvosok Dr Acs Vilmos dr Feuer Egon dr Reisz dr Szamek [...]
36. 1927-10-16 / 237. szám
[...] Erdélyi Kató Zöl di A István Hajnal Endre Kelemen József A [...] Erzsébet Kovács I Jlajtinszkv László Feuer Imre Szegő Ottó Farkas Károly [...] Hőnig Vilmos Feld­rnann Iinré Barta István Reich Miklós Csáki An­tal Papós [...]
37. 1931-01-13 / 9. szám
[...] rendőrt A Délmagyarország munkatársától Kiss Ist­ván Magyarországról örökre kitiltott szerb ka­tonaszökevény [...] állítani a központi ügyeletre Kiss István ismét meg akart szökni de [...] is beleavatkoztak a közde­lembe Kiss Istvánt megfékezték összekötözték majd kihívták a [...] még a színházban megvizsgálta dr Feuer Egon színházi orvos aki azonban [...]
38. 1932-05-04 / 102. szám
[...] dr Poilák EUa dr Pogány Ist­ván dr Purjesz Béla dr Reich [...] dr Lisika Irén dr Motika István dr I Szamek Sándor dr [...] Gyula dr Buezkó Ká­roly dr Feuer Egon dr Hedry Miklós dr [...] Ur Berkes Páí dr Bozsó István dr Falta Béla dr Fenyves [...]
39. 1924-10-21 / 242. szám
[...] a felelősség Ujltáa 1 Fodor István cégnél Atila u 3 sz [...] három havi részletfizetésre vásárolhat Fodor István cégnél At ila u 3 [...] 5000 koronát adományoztak Frint Antal Feuer Rudolf Bellovits Elek Nagymihály Mihály [...] Tóth Lajos Bokor László Nagy István dr Pity István Zámbó Lajos 1500 koronát adományoztak [...]
40. 1930-09-06 / 200. szám
[...] előadta hogy a szerencsétlenséget Felföldi István üzemvezető gépész okozta azzal bogy [...] tartott az ügyben főtárgyalást Felföldi István azzal védekezett hogy nem volt [...] Csonka halálát villanyáram­ütés okozta Dr Feuer Egon ellenőrző szakértő annak a [...] összes szegedi kazántisztitásnáL Dr Mihálgffg István ügyész kérte a távollévtf dr [...]
41. 1914-08-11 / 197. szám
[...] Lé de­re r Dezső dr Feuer Egon dr Wolf Ferenc dr [...] Papp Ferenc pénztári tiszt Báló István adóellenőr Gertner Ferenc Katona András [...] Lévai Béla adótiszt Lippai 1 István számtiszt Milptta János Nagy János [...] Píeifer Gyula Pataki Laios Vidéri István Koteszár Ferenc detektívek Lengyel István Bózsó Antal rendőrtisztek 17 gyalogrendőr [...]
42. 1929-12-20 / 290. szám
[...] elmondotta hogy a szerencsétlenséget Fel­földi István gépész üzemvezető okozta még pedig [...] alapján vádiratot adott ki Felföldi István felelős üzemvezető ellen gon­datlanságból okozott [...] lés szakértőt idéztek meg Felföldi István mindenekelőtt kijelentette hog ő nem [...] János halálát villanyáram okozta dr Feuer Egon szakértő véleménye szerint a [...]
43. 1935-02-27 / 48. szám
[...] igazgatója Ügyvezető elnöknek dr Zalzer Istvánt válasz­toltak meg Az igazolóválasztmány tagjai [...] d Andornál és dr Zalzer Istvánnál jelentkezhetnek A Sylvánia SE házi [...] Zálogcédulát legmaga léria tér 15 Feuer Ká l áron veszek ixjlyné [...] előfizetője a következő henteseknél Kiss István Kossuth Lajos sugárut 30 Kovács István Kossuth Lajos sugárut 83 ördögh [...]
44. 1993-05-04 / 102. szám
[...] hogy drága férjem édesapánk KÓSZÓ ISTVÁN küzdelmes életének 84 évében elhunyt [...] vő sógor és keresztapa FARKAS ISTVÁN életének 45 évében hosszan tartó [...] szeretett halottunk B 1 CZÓK ISTVÁN temetésén megjelentek sfrjára virágot helyeztek [...] CATASTRQPHE PREVENTION I I INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENDESEITIGUNGS AUSSTELLUNG m Május [...]
45. 1936-08-23 / 199. szám
[...] 15 fiu 14 leány Elhaltak Feuer Béla 62 Turi Ilona 2 Rózsa István 52 Tunyogi Csapó János 7 [...] Já­nos és Csillag Erzsébet Lázár István és Kabai Mnria Pá Ifi István és ösi Márta Fodor Béla [...] és Kendere si Rozá­lin Rózsahegyi István és Papp Etelka VoTkovicz Ferenc [...]
46. 1911-01-12 / 9. szám
[...] eiszberger Marcellt Vajda Jánost ós Feuer Ármint Napirenden volt az elnök­választás [...] gazda Gróf József gondnok Komócsin István zászlótartók Ádók Albert ós Gunczer [...] Gunczer Andor Farkas Gábor Kurucz István Kari Károly Kertes Mi­hály Kis [...] Székely Béla Sziegl József Torma István Vig István Sze­les János Reiter Benedek ós [...]
47. 1941-02-26 / 47. szám
[...] József kiskundorozsmai lakos elad­vitéz Juhász István és neje sándorfalvai la­kosnak Külső [...] Antal szegedi lakos eladta Lázár István ős neje szegedi lakosoknak Halászka [...] József szegedi lakos eladta Panu Ist­ván és neje szegedi lakosoknak Farkas [...] Írógép papir 12 iv 24 Feüér irópapir 10 iv 24 Fogalmi [...]
48. 1910-09-21 / 101. szám
[...] után megleste és kirabolta Kopasz István nyomdászt aki előzőleg szintén a [...] védekezett a vádlott hogy Kopasz Ist­ván őt a vendéglőben leköpködte s [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott [...] bejelentett szabadalmak a következők Benkó István centrifugálszivattyu Elek Ist­ván repülő léghajó Hevessy Vilmos illeték­telen [...]
49. 1947-09-03 / 199. szám
[...] Bakos Gyula Gáthv Pál Szabadi István Szanali József és Tóvölgyi Ferenc [...] Antal Magyarcsanád Szűcs György Somogyitelep Feuer Pál Sze­ged ivispéter Imre Szeged [...] Szeged Kálvária utca lő Szabó István Makó Iíorodi István Hódmezővásárhely Far I kas János [...] iskolaszereket JEGYEZTESSEN ELó a SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL Szeged Kárász u 14 [...]
50. 1933-10-29 / 247. szám
[...] Glíicksthalnál Csekonics ti 3 Schwerer István tanár meghalt Schwerer István dr reálgimnázium tanár szombaton délután [...] fél 11 kor dr Raskó Istvánná alapító elnök elnökletével választmányi ülést [...] a nyomda hibásan szedte dr Feuer Egon tb kórházi főorvos ne­Az [...]
51. 1936-06-18 / 145. szám
[...] rossz mint egye­sek képzelik Dr Feuer Egon kihallgatása következett volna A [...] az unokák részére biztosítsa Borbola István váro si tisztviselő elmondot­ta hogv [...] r c z e g István Uj somo­gyitelepi gyümölcsösének termeivényei is [...] Papp Antal Zsig András Herczeg Ist­ván Bronz érmet nyertek Bajszár Mihály [...]
52. 1915-02-21 / 46. szám
[...] Scossa Dezső Jánossy Gyula Kő­rösy István Koós Efemer Szartíady Lajos Weiner [...] Nagy József Schramiek Lajos ííoimior István Hevesy Kálmán Fekete Ipoly Tóth [...] Müller Mór Gallér Kris­tóf Rószó István dr Baisay József Vörös Károly [...] Rétlhy József Csonka Eilelmér dr Feuer Kor­nél Niéimedy Gyula dr Nagy [...]
53. 1936-05-19 / 123. szám
[...] Fenyő Lajos dr Fenyves Kornél Feuer Egon Fischer Aladár Fischer Jenő [...] Lipót Lőwinger Adolf dr Magyar István özv May Ferencné May Gyula [...] Jó­zsef Seiden Hermann dr Singer István Sós Ma­nó Schwarz Béla Schwarz [...]
54. 1925-09-04 / 85. szám
[...] Gyula dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr Hanasievitz Oszkár dr [...] dr Bodó László dr Bozsó István dr Burger Károly dr Falta [...] dr Mo­gán Béia dr Polgár István dr Rothauser György dr Sándor [...] dr Boros Lajos dr Fehér István dr Filep Ferenc dr Gái [...]
55. 1936-02-18 / 42. szám
[...] Kovács Mihály 82 3 Papp Ist­ván 82 sz cserkészek Hátizsákcsomagolás 1 [...] i Konkoly Miklós 183 3 Feuer György 598 3 Rozi ár [...] dr Falcione Kálmán és Szol­osftnyi István ügyvezető elnök Plichta Béla osa [...] Hunyadi János Breinovics Lajos Berde István dr Gyurky Gyula Rőser Miklós [...]
56. 1920-03-07 / 55. szám
[...] kocsit s lovat adtak el Feuer Rudolf szegedi lókereskedőnek Feuer­n k [...] CSEY UTCH 2 IRODALOM Páter István beszédei Hivei és tiszteifii akiknek [...] történelmi jellegű beszédeket amelyeket Páter István a forradalmi napokban tartott az [...] ölelkezik a pap alázatosságával Páter István azok közé a szónokok közé [...]
57. 1914-11-17 / 295. szám
[...] ííerz Mik­lós Menzl György Káklor István Herz Lász­ló Huttér Pál Gsányi István Adler János és Bi ed [...] Aut a 1 Bei ebi István Pető György Somló Ferenc Se elenfreund József Feuer Eridre Bíró Miklós Fonyó Ist­ván Schwarcz László Schwarcz Tibor Fia mm Ferenc iSehaffer István Schwarcz György Arany György Wiener [...]
58. 1940-02-08 / 30. szám
[...] lopás miatt került szerdán Molnár István dr törvényszéki biró elé Az [...] czelőlt egy szegényesen öltözött férfi Feuer Fülöp né Károlyi utca 3 [...] is áltilották Az ügyet Molnár István dr törvény­széki bíró tárgyalta és [...] i Gábor vendég Versek Kozáky István vendég A magyar físvalláskulatás és [...]
59. 1916-04-11 / 85. szám
[...] Elza Brokés Vilmái iSchaffer Margit Feuer Vera Nónay T dia Gál [...] este Oláh Gellért is Bálint István alsótanyai lov s is rendőrök [...] tartózkodó isfcököt t katonát iBemle Istvánt adja ki A lány azt [...]
60. 1949-01-18 / 14. szám
[...] sza­ladjanak el egymástól DR NONVATII ISTVÁN csehszlovák lövet hétfőn üd­vözlő látogatáson volt Doh Ist­ván miniszterelnöknél ugyan sak üdvözít 5 [...] tag­jai közül Ecscdi Gézáné Maio­ros István Károly Albert Zsi­kai Mária Tanács [...] korzó Telefon 62 i FARKASV FEUER AGYAR YUKON völgyében Alaszka hómezőin [...]
61. 1936-02-25 / 48. szám
[...] a főorvos ellen Eljegyzés Krizsán István eljegyezte Junász­ka Jolánkát Farsangi hivatalszünet [...] évi közgyűlését Az ülést Kecs­kés István a testület elnöke nyitotta meg [...] választották a telep védnökét Kecskés Istvánt alelnökökké Losonczi Lajost és Kéri [...] uc­cai házából három tyúkot és Feuer Ármin Horthy­téri házának az udvaráról [...]
62. 1937-03-09 / 55. szám
[...] eimmel tart elő­adást P Borbéiv István S J az Emericana katoli­kus [...] Tános P ne József Adorján István és Zó­nai József Sikerrel szerepelt [...] tapasztalatokról Há­morv Jenő Incze Miklós Feuer György és Hirschl István bemutatták a gyorsírás gyakorlati alkal­mazását [...]
63. 1938-01-22 / 17. szám
[...] miniszterelnök özv CSILLAG JÖZSEFNÉ született FEUER HERMIN ugy a maga mint [...] Katona László Dávid Teréz Dvorcsák István Majzik Il­lés Rácz Zoltán Újvári [...] Jenő a matematikai szakon Szélnál István Gaus József nz orvostu­dományi szakon [...]
64. 1934-09-20 / 212. szám
[...] Varga Józsefné Vitéz ucca Ottovay István Szé­chenyi tér 16 dr Egán [...] Lajos Kölcsey ucca 10 dr Feuer Egon Arany János ucca 9 [...] Mthály ucca 1 dr Singer István Tisza Lajos körut 42 a dr Grüner István Széchenyi tér 7 dr Politzer [...]
65. 1927-01-13 / 9. szám
[...] Zsigmond Fekelesas u 17 Pollák István Fekelesas u 13 László Albert Ke­lemen u 7 Feuer Fülöp Klauzál tér 3 Klein [...] Motdován Jakab szódavfc­gyáros Algyő Kazi István borkereskedő K kun­dorozsma Tóth József [...] cipész Miklósi Károly kádár Légrády István gondnok Kovács Pál háztulajdonos özv [...]
66. 1931-07-01 / 146. szám
[...] mázolást olcsó árban készít Szabó István fislékSzlit Telefon 19 88 HireR [...] 18 46 Csil­lag gyógyszertár Takáts István Boldogas sony SU­gárut 31 Tel [...] Gyászolják ffzv Réti Adolfné szül Feuer Szeréna neje Juci férjezett Vórnay Istvánné Panni gyermekei Várnay István veje továbbá mélyen sújtott rokonai [...]
67. 1926-01-08 / 5. szám
[...] Lengyel Lajos sárga magyar Bernáth István wyandotte jércéi és kakasai Dobó Miklós fehér mexikói puiykái Szécsi István bantam kakasai és jércéi Dékány [...] kendermagos Ábrahám stván kendermagos Varga István kendermagos Balogh Imre kendermagos Bába [...] Vilmos dr Buczkó Károly dr Feuer Egon dr LantOB Árpád dr [...]
68. 1928-06-06 / 127. szám
[...] legszebb kivitelben reklám Arakon Kardos István műszerész Árjegyzék Ingyen 454 Csekonlcl [...] el fényes külsőségek közt Lebo István 97 éves negyvennyolcas honvédet a [...] börfestést a legolcsóbb ártian készítek Feuer Károly kárpitos es diszitőmester 738 [...]
69. 1938-07-12 / 153. szám
[...] lyettes dr Török Béla Nirth István család ta iutott a németekből [...] és B e c k István szemelvében A megbízottak abhan állapodtak [...] e s Marcell és dr Feuer Egon bekötözték a felek a [...]
70. 1928-05-27 / 120. szám
[...] bőrlcstest a lenolesóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos és dlszflőaeater 7 [...] pártiogást kér Guttreund Károly Szent István tér 14 sz alatti gabona [...]
71. 1912-11-15 / 80. szám
[...] tar­tott közigazgatási bizottsági ülésén Hervay István alispán és Tokody Viktor pénzügy­igazgató [...] nem jelent meg Fölmentett kereskedő Feuer Adolf zent ai kereskedő 1910 [...]
72. 1930-01-03 / 2. szám
[...] hogy átevezelt e vele Gombos István a nem ellen­zéki iparosok táborába [...] Mátyás abban tévedett hogy Gombos István a szociáldemokrata párt tagja volt [...] Az üdvözlések elhangzása után egyébként feüér asztal mellett még több felköszöntő [...] rövid keresés után meg­találták Simon István kezelőt súlyos égési sebek­kel eszméletlen [...]
73. 1945-04-25 / 92. szám
[...] Ivispéter János hciypénz­szedő 18 Zalahegyi István bognár­ éd 19 Mucsi László [...] Ferenc nv á alezredes dr Feuer Kgöi t o őrnagy Tóth Ist­ván g alhdgv Tóvölgyi Jenő tőr­ [...] Szücs segéd ányok felvételnek Farkas István szűcsmester Taka­réktár utca 8 Ilázvczelönönek [...] Brassói­utca 41 Lioosonivils és Kroó István névr szóló cukoriegv ta állatolt [...]
74. 1925-01-06 / 4. szám
[...] Titkárok ifj Ottovay Károly Bán istván Főjegyző dr Grosser Jenő Jegyzők [...] Orvosok dr Ács Vilmos dr Feuer Egon dr Lantos Árpád di [...] János Póttagok Dobó Ignác Sipos István Tranger József Witz Ernő Magyar [...]
75. 1978-04-16 / 89. szám
[...] Ferenc egyetemi tanár elnökletével Dr Feu­er György professzor a To­rontói Egyetem [...] Katalin és fén je Snlmecl István unokája Kincs Eszter Fájdalomtól megtört [...] 57 es választókerület ta­nácstagja Nagy István a Szilléri sugárúti általános is­kolában [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F NAGY ISTVÁN Főszerkesztő helyettes SZ SIMON ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal 6740 Szeged [...]
76. 1913-06-11 / 134. szám
[...] az egész községben mert Fejes Ist­vánt jóravaló embernek ösmieríék özvegyén kívül [...] Ilona Engel Józsa Fenyvesi Valér Feuer Erzsi Feuerstein Elza Fischer Rózsa [...] érkezett Szeged polgár­mesteréhez melyben Kószó István dr kéri hogy a közgyűlés [...]
77. 1938-07-12 / 153. szám
[...] Az ügyben kérdést intéztünk Horváth István lüzo ioiopar arrcsnoknoz aki a [...] abád­szafóki kerületben amely Logon czy István főispánná történt kjnevezé 6 e [...] János a vásár­helyi reálgimnázium Vén István a kalocsai gim­názium Szabó Zsuzsa [...] kap A második dij nyertese Feuer György a Ba­ross Gábor gimnázium [...]
78. 1993-04-30 / 100. szám
[...] férj édesapa nagyapa dédapa BÖRCSÖK ISTVÁN életének 83 évében váratlanul elhunyt [...] rokon és jó barát BICZÓK ISTVÁN a Pincegazdaság volt dolgozója 55 [...] PHE PREVENT 10 N INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENBESEITIGÜNGS AÜSSTELLÜNG 1993 3 [...]
79. 2000-11-16 / 268. szám
[...] Imre Erika Erzsébet­nek Milán Tompa István Györgynek és Kádár Andrea Évának [...] és Veszelovszki Margitnak László Kovács Istvánnak és Beke Anitának Ádám Turai [...] Kot­roczó Györgyné Tóth Aman­da Oláh István Kovács Ist­vánná Hegedűs Anna Kecs­keméti Józsefné Fazekas [...] nyugalmazott főiskolai nyelvtanár ismerteti dr Feuer György Kanadában élő egyetemi tanár [...]
80. 1934-10-23 / 239. szám
[...] Duharryt Carmen Sylviát gróf Széchenyi Istvánt Bismarckot Dickenst Shelleyt Victor Hu­gót [...] való jellegzetes grafikáival Dr Lnsztig István 7000 exlibrise közül a legértékesebbjeit [...] Mary Primaballe­rina Vágó Märv Kőrösházy István es és kir kamarás Csermák [...] Libámat dekd a 2 tilt Feuer Kifolyné Valéria tér 18 Orvosnak [...]
81. 1948-05-08 / 105. szám
[...] titkár Zsák József pro­pitgimdavezelő Rózsa István fcádervezetö Kopasz János ok­tatásvezető Sebestyén [...] Sebestyén Klára Nérnelh Ferenc Rózsa István tgnácz Ferenc A lelkes hangulatú [...] egyesitő taggyűlés kereté­ben nz Apáthy István medikus népi kollégium nagy sikerré [...] dr Zápori Dezső pénztáros dr Feuer Gvőrgy nőszervező Ketser GónAi Eruétet [...]
82. 1939-12-21 / 289. szám
[...] törvénykezés egyszerűsítése alapján szerdán Molnár István dr törvényszéki bíró eló állították [...] egyszerűsítéséről szóló rendelkezéseket alkal­mazza Molnár István dr Ítélőbíró ezután meghozta az [...] Rt Adler Mór Kovács Henrik Feuer Rudolf Déri Ernő A névsor [...]
83. 1993-12-11 / 289. szám
[...] a határon A jegyző Lengyel Istvánná dr az aktuális előterjesztések között [...] együtt H Zs A Csurka István vezette Magyar Fórum Kft nek [...] blokkokból álló filmsorozat forgatókönyv­trója Csurka István lett volna A megbízó részletekben [...] cfmú alkotásukért a különdíjjal a Feuer András vezette MTV Opál Stúdió [...]
84. 1915-10-19 / 252. szám
[...] a Budapesti Tudósítónak Báró Burián István közös külügyminiszter vasár­nap Kihallgatáson jelent [...] és kiváló kéjpzetteégü tagját dr Feuer Egont a közkórház segédorvosát aki [...] Burg udva­rán keresztül a Szent István székesegyházig ahol Károly Ferenc József [...] felvételre akiket vasárnap dr Zad­ravec István alsóvárosi zárda főnök a patro [...]
85. 1928-05-30 / 121. szám
[...] Fa fka Lajos pénztáros Főz István el­enőr Klivinyi Gergely zászlótartó Tóth [...] Kapás Pál orom Sándor Dékány István és Juhász íst­ án Alakítottak [...] hflrteslést a leeolcsúbb árban készítek Feuer Károly kárpitos es disrltőmester 738 [...]
86. 1912-04-07 / 82. szám
[...] cég végrehajtatónak kiskorú Hegedűs Rozál István Erzsébet és Mária végrehajtást szenvedők [...] valamint a csatlakozottnak kimondott 1 Feuer Márknak 130 korona 2 Dr [...] végrehajtást szenvedő kis­korú Hegedűs Rózáit Istvánt Erzsébetet és Máriát illető i [...]
87. 1917-07-26 / 173. szám
[...] dön­tését kilátásba helyezték ftúiiatcies Dr Feuer b ont a váiosi közkórház [...] Nagy Endre Zerkovicz Béla Weiner István saisonslágerei Az a szegény Golero [...]
88. 1931-09-11 / 205. szám
[...] forrón szeretett édesanyjuk özv dr Feuer Náthánné Zlffer Josefln életének 72 [...] szeplember hó 9 én löw István veje özv ír Kubinvi Károlyné [...]
89. 1965-10-05 / 234. szám
[...] kukoricatermesztési be­mutatójáról SZABÓ Miklós Vedres István 1765 1830 Magyar Mezőgazda­ság szept [...] Szeged és ÜUés között ALBERT István Szegedi Sza­badtéri Játékok 1965 Bánk [...] Turandot Muzsika ok­tóber Fényképekkel l FEUER Mária Szegedi Szabad­téri Játékok 1965 [...] és György Évának Ár­pád Patócs Istvánnak és Nagy Emmának Ákos Gá­bor [...]
90. 1913-07-04 / 154. szám
[...] julius 2 DÉLMAGYARORSZÁG 9 Szabó István geszti református lelkész rö­vid búcsúztatót [...] esküvőját a szegedi izraelita templomban Feuer Erzsi­vel Panasz a fii ellen [...] verte föl Alsóváros csöndjét Szélpál István Kovács Imre Nógrádi Fe­renc és [...]
91. 1942-11-04 / 250. szám
[...] Muzeum egére évben nyitva Mihály István képkiállítás a muzeumban Szolgálatos gyógyszertárak [...] Tisza L körut 61 Takács István Zerge u 15 özv Szűcs [...] Czene Ferenc Lomniei n 119 Feuer Károly Valéria tér 14 Barna [...] József Boldogasszony sugárut 19 Oláh István Zerge u 28 Drága fejet [...]
92. 1928-06-03 / 125. szám
[...] Szíves pártfogást kér 740 Farkas István borkereskedő TákkAMBMAMliACi pók milliárd értékű [...] börfeslésa a legolcsóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos 8 dtszilőmester 738 [...]
93. 1912-11-14 / 79. szám
[...] közönség éljenzése közt elrobogott Tisza István aradi beszámolója Tisza István gróf a jövő héten hétfőn [...] ma délután a Szegedi Leány­Egyesiilet Feuer Erzsike elnöklése mellett Kállay Emil [...]
94. 1929-12-08 / 280. szám
[...] rám Wann s A a Feuer habén rauchens nit Igaza volt [...] különlegességek árudájában Budapest IV Tllrr István u 4 Telefon Aut 816 [...]
95. 1947-08-10 / 181. szám
[...] Kozma tanács Frank Antul 9 Feuer Jenő fél 11 Kocsis Ferenc [...] termében politikai előadást tart Bibó Ist­ván e etemi tanár népünk nem­zetünk [...] Zalaváry I Mosonyi J Farkas István i Barta János lelkész szá­zados [...]
96. 1948-04-22 / 93. szám
[...] Kossuth Lajos su­gárut 31 Rovó István Osztrov­szki utca 17 a Siprikó [...] Pesti Gyöngy Horváth János Ktinkó István Nagv Miklós Léderer Ferenc Tóth [...] tart Előadá­sok Straub F Brúnó Feuer György Orvosi Vegytan Az izom contractilis fehérje che­iniiai tulajdonságai Iluszák Ist­ván Szák János Az idegrend­szer trombokinásé [...]
97. 1935-12-29 / 291. szám
[...] Bas Norman­dil Kispest Istanbul Újpest Feuer Bache Dieppe Soroksár Városi válogatott [...] a csendes és központi fekvésű ISTVÁN KIRÁLY SZDLLODfl V l P [...]
98. 1946-03-28 / 71. szám
[...] KARÁDY KATALIN BULLA ELMA Nagy István Hajmássy és Halma y Tibor [...] ve­zér mag nak és dr Feuer Fgon orvos­őrnagynak a kórház vezetőjének [...] a népbiróság dr Margita­tanácsa Herczegh István volt százados ült a vádlottak [...]
99. 1943-09-14 / 207. szám
[...] Jánosné Alföldi u 22 Csányi István Katona u 24 ifj Sza­bó [...] Hernyós u 15 dr Huszák István Al­sóvárosi ff 52 özv ördög [...] vai u 10 dr Lázár István Széchenyi­tér 8 Pálb György Tanítói [...] Nelty Pécskai u 2 özv Feuer Fülöpné Ti­sza Lajos körut 34 [...]
100. 1972-05-30 / 125. szám
[...] ALALKOZÓ A könyvhétre jelent meg Feuer Máriának a Muzsika főszerkesztőjének 88 [...] fo­gott a Maroson Cs Nagy István halász 10 18 kilo­grammos harcsákkal [...] LETARTÓZTATTAK A 19 éves Márki Istvánt Szatymaz IV kerület 38 gyújtogatásért [...] 12 oldalon Főszerkesztő p Nagy István Szer­kesztőség és kiadóhivatal Szeged Magyar [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind