2. oldal, 240 találat (0,072 másodperc)

Találatok

101. 2008-10-29 / 253. szám
[...] asztaláról címmel beszél­gettek a Szent István Király Múzeum Rendházában A hatodikosok [...] 1941 1923 Donáth Ferencné sz Bozóky Éva újságíró ta­nár könyvtáros t [...]
102. 2005-03-12 / 60. szám
[...] közös és elismert fóruma VARGA ISTVÁN az erődöt üze­meltető kht ügyvezető [...] Erzsé­bet 3 Fümstáhl Gergely Pilis­marót Bozóky Dávid Éva A 7 osztályosoknál [...] 3 Jákfalvi László Esz­tergom Szent István dr Vág völgyi Károly A [...] 1 Bálint Dániel Esztergom Szent István Nagy László 2 Héricz Dalma [...]
103. 2006-03-23 / 69 szám
[...] a ter­vek szerint részt vesz Bozóky András kulturális miniszter is Négy [...] so­rolta az elválás okait Horváth István a csoport vezetője Az együttes [...] nagy múltú ren­dezvény sorsa Horváth István erre még nem tud válaszolni [...]
104. 2008-08-29 / 202. szám
[...] Intézményfenntartó Társulás a Gróf Széchenyi István Általános Iskola fej­lesztésére fordít ebből [...] A pilismaróti önkormányzat a helybéli Bozóky Mihály Általános Iskolára költhet körülbelül [...]
105. 2009-09-21 / 221. szám
[...] alapítvány munkatársa A helyieket Hegyi István Pap Ferencné Zdosek Sándorné De [...] Ferencné G Szabó Mihályné Kovács Istvánná Bárdi Zoltán Hordós István Ne­mes Attila és aljegyzőként dr [...] képbe került szer­Ötletelés közben Hegyi István Pap Ferencné és Zdosek Sándorné [...] az órarend szerinti munka a Bozóky Mihály Álta­lános Iskolában Az elhúzódó [...]
106. 2010-09-16 / 216. szám
[...] díjak befagyasztásához szük­séges megegyezés Landorn István tatabánya Schmidt Csaba em­lékeztetett arra [...] első hetében megtartott témahétnek a Bozóky Mihály Általános Iskolában A szakmai [...]
107. 2014-07-17 / 165. szám
[...] önkormányzat visszakapaszkodott stabilizált modernizált Pergel István településvezető okkal büszke a közelmúltban [...] pályázik rendületlenül Barlangi Gergő Pergel István a választói aka­rat eredményeképp 2010 [...] be ró­la a polgármester Pergel Ist­ván elmondása szerint az em­lítetteknél egy [...] legutóbb az első ötvenbe bekerülő Bozóky Mi­hály Általános Iskola kívül be [...]
108. 2005-01-05 / 3. szám
[...] Tata Az Esztergomban élő Bara­nya István az edzőképző inté­zet igazgatója elmondta [...] megfogal­mazására a felvetések megvita­tására Baranyai Istvántól megtud­tuk azt is a második [...] péntek 14 óra Megnyitó dr Bozóky Imre MLSZ elnöke és dr [...]
109. 2011-07-27 / 174. szám
[...] pilismarót Csütörtökön tartja a pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola az informatikai [...] A történelmi visszatekintés a Szent István lejtakna felújított be­járata előtt folytatódott [...] szalaggal díszített szirmok A Szent István akna A XTV es Szent István ak­na 1937 ben kezdett működ­ni [...]
110. 1996-05-18 / 118. szám
[...] A nyergesújfalui 906 számú Szent István király cserkész csapat kiscserkész és [...] iskolában nagyszabású ünnepség keretében megemlé­keznek Bozóky Mihályról az is­kola egyik első [...]
111. 2009-06-16 / 139. szám
[...] János tatabányai polgármester és Bunda Ist­ván az Északdunántúli Vízmű Zrt vezérigazgatója [...] együtt fogal­mazott a polgármester Bunda István cégvezető azt emelte ki nem [...] további 700 milliós megbízást Bunda István nyomatékosítot­ta hogy az alaptevékenységet a [...] László pol­gármester szavaiból kiderült a Bozóky Mihály nevét viselő in­tézmény felújítására [...]
112. 2014-09-20 / 220. szám
[...] a Duna parti Lábatlan DINNYÉS ISTVÁN LÁBATLAN ELSŐ EMBERE A 10 [...] Napok rendezvénysorozatát tegnap délután Dinnyés István a te­lepülés polgármestere nyi­totta meg [...] Mesevár Óvoda apró­ságai és a Bozóky Mihály Ál­talános Iskola diákjai is [...]
113. 2012-03-12 / 61. szám
[...] A nemrégiben gyönyörűen fel­újított maróti Bozóky Mihály Általános Iskola tettre kész [...] Lajos polgár mester és Perger István Pilisma­rót első embere aki egyébként [...]
114. 2007-10-22 / 247. szám
[...] a Nők Lapja ki­váló publicistája Bozóky Éva volt Erről a gyűlésről [...] kapujában áll­tak amikor megérkezett Angyal István mint mondta teljes harci részegségben [...]
115. 2014-01-20 / 16. szám
[...] Közösségi Teremben lábatlan Dr Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára fő­igazgatója nyitja [...] Könyvtár minden ér­deklődőt vár a Bozóky Mihály Általános Iskolában február 1 [...] Péter Gergely képzőművész és Mórocz István képgrafika szakos egyete­mi hallgató Részi [...]
116. 2015-10-22 / 248. szám
[...] mond Oláh Kálmán a Kultsár István Szakközépiskola tanára BÁBOLNA A város [...] emlékezni a település lakó­it a Bozóky Mihály Általános Is­kola aulájába Pergel István pol­gármester mond ünnepi beszé­det az [...]
117. 2006-03-18 / 65 szám
[...] a gyűjtőtartályba az esztergomi Szent István Pharma Patikában mondta dr Nemeskéry [...] születésnapján lesz Az önkormányzat meghívja Bozóky András kulturális mi­nisztert is Klupács [...] Süttőről Nagy Endre Lábatlanról Török István Bajótról Török János Nyergesújfaluról Miskolczi [...] Vénusz János Bartos Kálmán Wisztercill István és Kovács Attila alkotta
118. 1972-05-04 / 103. szám
[...] rendezett II országos fotókiállításon Huttinger István komáromi fotós Legelő ménes című [...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus elnö­ke [...] fővárosi tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
119. 2013-07-10 / 159. szám
[...] Csaba Talabér Dávid Ta labér István Szalai József Hor­váth Imre Horváth [...] Laura Hevesiné Jánosa And­rea Hofftnann István Horváth István Horváth Tamás ifj Hoff mann [...] László né Podlaviczki Dániel Polgár István Ráthgeber István Resz ler Gábor Révész Ildikó [...] Gyula Benkovics József Bohos Józsefné Bozóky Mihály Általános Iskola pedagógusai dr [...]
120. 2005-09-07 / 209. szám
[...] Fábiánná Gyimesi Lívia a pi­lismaród Bozóky Mihály Álta­lános Iskola igazgatója a [...] fel­lendítésében vár rá feladat Berta Istvánná Pilismarót KLUBRÓL KLUBRA Színészjelölteket várnak [...]
121. 2014-03-14 / 62. szám
[...] Kör kórusa és a Ha­lasi István Református Ifjúsági Kórus szolgál A [...] től koszorúzások lesznek a Ko­Legát István érdekes gyűjteménye is megtekinthető az [...] pilismarót A község önkor­mányzata a Bozóky Mihály Ál­talános Iskolában tartja ünnepi [...]
122. 1998-06-08 / 132. szám
[...] a helyi Tó­csárda tulajdonosa Fazekas Ist­vánnak Ógyalla a torna gólki­rályának egy [...] 500 néző Vezette Heibl dr Bozóky Szabó R Komárom Mázi Pálfi [...]
123. 2006-01-12 / 10. szám
[...] dosítást el lehetett fogadtatni KEIL ISTVÁN esztergomi rendőr alezre­des a nyomo­zati [...] tartana a ma­gyar foci ha Bozóky úr lehorgasztott fővel távozna Sz [...]
124. 2011-07-12 / 161. szám
[...] illeszkedik vagyis kék feke­te lesz Bozóky jelezte még hogy az együttes [...] m 2 Nagy Gá­bor Köles István Esztergomi Hajós Egylet K l [...] m 5 Nagy Gábor Kö­les István Esztergomi Hajós Egy­let K 2 [...]
125. 2002-05-13 / 110. szám
[...] IS NAPOK Pilismarót A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola a hagyomá­nyokhoz [...] út 25 17 én Szent István Madách tér 1 Kisbér II [...] ünnepséget tartottak az esztergomi Szent István Gimnázium azon diákjai akik 1952 ben végeztek az akkori I István Fiúgimnáziumban Most fél évszázad után [...]
126. 2012-05-22 / 119. szám
[...] kapható pucolva is Tatabánya Szt István út 33 30 589 9097 [...] a alapján Pályázatot hirdet A Bozóky Mihály Általános Iskola Iskolaigazgatói állás [...]
127. 1983-08-27 / 202. szám
[...] állomásai i Papp Oszkár Boldizsár Ist­ván Perez János Mácsai Ist­ván Gráber Margit Kökas Ignác Bényi [...] szobrásznő művészetét az ér­dekes albumban Bozóky Má­ria elemzi értőn és tájéko­zottam [...] az 1930 ban született Csík Istvánt mutatja be A festő a [...] reprodukciók E kettős való­ság Csík István képi és gon­dolati világában sajátos [...]
128. 1974-06-09 / 133. szám
[...] hallot­tunk annak kötetét is kézbe­vesszük Bozóky Éra Muzsikusok kultusza Komputer doktor [...] Galéria kapujának elkészítése Képünkön Gudricza István barokk tükröt farag MTI Fotó [...]
129. 2005-01-08 / 6. szám
[...] rendelkező Kőbánya Spartacus otthonában Éber Ist­ván ügyvezető úgy fogalmazott néhány hazai [...] szakvezetőket Kovács László Tata Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
130. 2003-09-06 / 208. szám
[...] kultúrházban Együtt muzsi­kálnak a Zagyi István karnagy dirigálta Táti Német Nemzetíségi [...] László Orosz János Iván Urbán István dr Bereznay Tibor Volenszky István BIZOTTSÁGOK P énzügyi ellenőrzési műszaki [...] Dobozy Mihály szobra ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK Bozóky Mihály Általános Iskola Rákóczi u [...] Iskola u 1 vezető Ördög Istvánná Községi Sportkör sporttelep Pollák Lajos [...]
131. 2000-03-11 / 60. szám
[...] Mihályné 2 Pásztói Balázs Pilismarót Bozóky Mihály Álta­lános Iskola és Mezőgazdasági [...] 2 Hermann Gábor Baj Szent István Általános Iskola Hor­nok Terézia 3 [...]
132. 1967-06-24 / 147. szám
[...] hallgathattak meg a vizsgabizottság tagjai Bozóky Józsefné körzeti mű­velődési otthon igazgató [...] Módos Gábort az esztergomi Fejér Istvánt s a budapestie­tanára a csoport [...]
133. 2005-03-14 / 61. szám
[...] is teljes győzelemre készül Sándor István volt fedett nyomozó akit Papaként [...] követtem el bűncselek­ményt mondta Sándor István azaz Papa Szemáh László Kártérítésre [...] az ügy­ről Lévén a Sándor Istvánnal történteket titkosították Bár a belügyminiszter [...] JánOShida támogatás Az alaty tyai Bozóky lános általános iskola a jánoshidai [...]
134. 2002-01-08 / 6. szám
[...] József és az esztergo­mi Baranya István képviselte a nagy horderejű fórumon [...] a konferencia utolsó napján dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke tár­saságában [...] is beszélt amelyre reagált Baranya István megyénk instruktora Öt­lete annyira megtetszett [...]
135. 2000-05-22 / 118. szám
[...] PÁLYÁZATON NYERT KISTRAKTOR PiÜSmarÓtOn a Bozóky Mihály Általános Iskola az egyetlen [...] érő kiadós májusi eső segíthet István a MOSZ titkára úgy látja [...]
136. 1997-08-11 / 186. szám
[...] 3000 néző vezette Szökrény dr Bozóky Gyarmati Dorogi SE Belányi Faragó [...] lé­pett a Németországba tartó Bodnár István aki elképzel­hető hogy a pénteki [...]
137. 2014-11-29 / 278. szám
[...] 17 órakor kezdődik a Szent Ist­ván téren Az este a régi [...] Mesevár Óvoda aprósá­gai és a Bozóky Mihály Általá­nos Iskola diákjai oroszlány [...]
138. 1997-11-05 / 258. szám
[...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Március 15 e óta nyilvánvaló [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
139. 2005-12-12 / 290. szám
[...] szahívják a jelenlegi elnököt dr Bozóky Imrét Ami az utó­dot illeti [...] szeretnék az elnökségben tudni Kisteleki Istvánt Ezért a jelenlegi elnökségi tagok [...] A lobbizók elképzelése sze­rint Kisteleki István lenne az egyik alelnök míg [...]
140. 2005-04-08 / 81. szám
[...] iskola Krüpl Béláné 2 Gubicza István tatai Kőkú­ti Prischetzkyné Nagy Ilona [...] napok rendezvénye­ként tartanak meg a Bozóky Pincészet parkjában Nevez­ni most vasárnapig [...]
141. 1995-10-12 / 240. szám
[...] világcsúcsa Izgatott tömeg várta Juhász Istvánt a magassági motorozás újdonsült világcsúcstartóját [...] a nyomtatók széles skálájával Lakatos István a cég ügyve­zető igazgatója lapunk [...] üzemeltetési költségből fedezhető mondotta Lakatos István Az újdonságokról szólva kiemelte a [...] című sorozatot A vendég ezúttal Bozóky Éva újságíró volt akivel az [...]
142. 2004-02-28 / 50. szám
[...] Általános Iskola Piliscsév of Jójárt Istvánná Schneider István 2 Arany János Általános Iskola [...] Csíki Gabriella Csorba Szabina 3 Bozóky Mihály Általános Iskola Pilismarót of [...]
143. 1996-05-14 / 114. szám
[...] án 7 20 óráig Tóth István emléksportna pot rendeznek A dzsúdó [...] Május 18 án 15 órakor Bozóky Mihály emléktáblá­ját aVatják Pilismaróton az [...]
144. 1987-04-25 / 97. szám
[...] 1986 évi eredményei ELHUNYT Pálos István se­gédpüspök az Esztergomi Pap­nevelő Intézet [...] épülő égetőmű környe­zetvédelmi kérdései HORVÁTH Istvánnak az MSZMP KB titkárának látoga­tása [...] 76 sz 3 1 BENEDEK István Gábor Job­bító szigorúság Népszabad­ság 76 [...] 1 Komárom megyei vonatko­zásokkal MŰVELŐDÉS BOZÓKY Margit Komárom megye földrajzi nevei [...]
145. 2005-11-07 / 260. szám
[...] SZÍNHÁZ NÉPHÁZ SZÍNHÁZ­TEREM PREMIER Csukás István Bergendy István Süsü a sárkány 14 30 [...] Év Patikája lett a Szent István Patika illetve törvényi változások a [...] NOSZF Ügyeletes vendégünk dr Mátics István igazgató főorvos Tűzközeli járda A [...] Irányított ez a melegség ruhada­rab Bozóky vagy nem lát vagy Ő [...]
146. 2002-08-21 / 194. szám
[...] Károly Szabó György és Vincze István a válogatott csapatban ját­Szabó György [...] felolvasta Jánosi György sportminiszter és Bozóky Imre az MLSZ elnökének üdvözlő [...] szép elismerése OROSZLÁNY A Szent István napi ünnepségen Lázár Mózes a [...]
147. 1997-08-13 / 188. szám
[...] Tájoló Tanulni hívnak Pilismarót A Bozóky Mi­hály Általános Iskola és Me­zőgazdasági [...] N emrégiben jelent meg Nemere István Kiált a csönd című regénye [...] Cselenyák Imre Szív küldi Gaál Istvánnak Héregre Öröm­mel tudatjuk hogy a [...] gyerek a beosztottam kádár Nemere István Szabadok szerelme 32 T ina [...]
148. 2005-12-24 / 301. szám
[...] 45 Szepesivel akkor ésmosL Vass István Zol­tán 1630 Póker ism Budapest [...] a fizetése ha­gyott nyitott kérdést Bozóky Imre akkor azt mondta hogy [...]
149. 1971-10-24 / 251. szám
[...] tenni Könnyed hangvételű tanul­ságos munka Bozóky Éva Szülőkhöz szólunk című A [...] emberének életmódját mindennapi elfoglaltságát Skoflek István a neves tatai paleobo tanikus [...] nem méltatták kellő figyelemre Skoflek Istvánnak támadt az az életrevaló ötlete [...] meg is gyorsítja azt Skoflek István egyedülálló paticsvizsgálata nemcsak mint elgondolás [...]
150. 1975-08-12 / 188. szám
[...] eddig még kimaradtak belőle Mátyás István Az olvasás iskolája Néhány jó [...] örök barátaink mindig jelen vannak Bozóky Éva Hz ön diákja Pocangó [...] tó szemlélőjét Nemzeti Galéria Boldizsár István 1897 Földvári kikötője a vihar [...]
151. 2001-01-24 / 20. szám
[...] vannak A többiek mellett dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke Berzi [...] tata­bányai Lombard FC t Urbányi István sportigazgató képvisel­te Különösen izgalmas témá­kat [...] b Ünnepeltek a Vitézek Hock István a legjobb a felnőttek között [...] éve­sek pedig a betonkemény Ju­hász István vehette át a legjobb­nak járó [...]
152. 1975-09-07 / 210. szám
[...] büszke halálú dáliák Szekszárdi Molnár István Ufm itthon Elet de jó [...] hogy az hűségesen megüljön telked­ben Bozóky Éva Á páciens szélesre tárta [...]
153. 2004-10-28 / 252. szám
[...] triatlonnak A sportág öt­letgazdája Barina István sport referens volt Most se [...] összetételű csa­pat A versenyzőket Munczer István edző készítette fel Eredmények Kata [...] megtalálniuk Az elnökök mondták Dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
154. 2001-02-09 / 34. szám
[...] mér­kőzésen közepes teljesítményt nyújtott Urbányi István sportigazgató Pénteken reggel edzünk dél­után [...] partnert vagy egyedül jelentkezünk mondta Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
155. 1978-10-22 / 250. szám
[...] utolsó napjaiban be­mutatott Legato Gaál István filmje A már szoborrá maga­sodott [...] a vilá­got térben és időben Bozóky Sva MARTYN FERENC KIÁLLÍTÁSÁRÓL EGYMÁS [...]
156. 2000-05-31 / 126. szám
[...] u 4 Fogadónapok Tatabánya Végvári István r ez­redes rendőrségi főtanácsos ma [...] f K épes gratuláció Izing Istvánnak és nejének Tata­bányára 48 házassági [...] 18160 Természetismereti óra A pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola negyedik osztáyában [...] Borlovagrend nagymesterét Szöllősi Mihályt Mikóczy István kancellárt Juhász László krónikást és [...]
157. 2003-12-19 / 295. szám
[...] Horváth A János 3 Hegedűs István Perleberg 1 Hegedűs István 2 Szabó János 3 Králl [...] György P Nagy László Schmidt István Hegyi Imre Vincze István és Kiprich József A gyerekek [...] megmozga­tó eseményre meghívást kapott dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke Puhl [...]
158. 2005-07-30 / 176. szám
[...] az ifjúsági korúakkal foglalkozó Für István ül majd Janetka Me­rényi és [...] a Real Madrid Labdarúgás Budapest Bozóky Imre az MLSZ és Kisteleki István a Magyar Labdarúgó Liga elnöke [...]
159. 2000-02-21 / 43. szám
[...] ilyen jól a verseny Kisvárdai István edző szerint Két másik magyar [...] 1 Kusicza 1 Edző Gyurkovics István Komárom Csordás G Beke 4 [...] egészen kiváló eredmények is Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke is [...] el­nökségi tagoknak Koller Józsefet Hock Istvánt és Viola Ferencet vá­lasztották A [...]
160. 2001-01-18 / 15. szám
[...] és Ferling Béla Simon Bállá István és Kovács László irányítása mellett [...] centenáriumi ünnepségsoroza­ta Az MLSZ vezetői Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtit­kár [...]
161. 1979-08-25 / 198. szám
[...] telek építési engedéllyel el­adó Cím Bozóky 1026 Budapest II Torockó u [...] eladó Víz villany van Ér­deklődni István József Tata I Nagykei t [...]
162. 2002-03-22 / 68. szám
[...] végén a szakág vezetője Pécsi István fotó kiss t József Szombaton [...] volt az edzőtábor mondta Éber István az EKSE technikai vezetője Két [...] a tárcát irányító Deutsch Tamás Bozóky MmMLSZ elnök és Berzi Sándor [...]
163. 2000-12-22 / 299. szám
[...] a 12 volt edzője Kisvárdai István Paralimpikonok Puxler Józsefné Tatabánya edző [...] kiválóságai jöttek össze e napon Bozóky Imre az MLSZ elnöke köszöntőjében [...] Attila Hegedűs Ferenc és Szikrai István A Ká Té Bt é [...]
164. 1988-07-16 / 169. szám
[...] Nemzeti Mú­zeum alapját képezték Széchenyi István gróf Nagy cenket és Kiscenket [...] egységes klasszicista hom­lokzatot kapott Széchenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építész­szel [...] szolgálták a család kényel­mét Széchenyi István kas­télyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem fa­lait Bozóky Mária festő­művész akvarelljei díszí­tik ihletőjük [...]
165. 1979-07-29 / 176. szám
[...] iránt is És nemcsak nyá­ron Bozóky Éva Károly Isten kegyelmé­ből Magyarország [...] vá­rosbeli adófizetőket is bizo­nyos Péter Istvánnal és Nagy Ambrussal kezdve és [...]
166. 1972-12-03 / 285. szám
[...] I u 1 sz Érdeklődni Bozóky Zoltánná Budapest n Torockő u [...] indítás volt Göröcsre és Nagy Istvánra várt hogy az ellenfél térféléről [...] Szoó őrizte olykor kíméletle­nül Nagy Istvánt sem sokat hagyták cselezgetni így [...] párosították s ennek áldozata Nagy István lett aki megsérült helyét Arany [...]
167. 1973-08-16 / 191. szám
[...] Virágzó kaktuszok Fotó Jusztin FEKETE ISTVÁN EMLÉKSZOBA Az ajkai művelődési köz­pontban emlékszobát rendez­nek be Fekete István hagyaté­kából A népszerű író aki [...] is érdeklődtek ÜJ UTCANEVEK PILISMARÓTON Bozóky Mihályról a község nótáriusáról a [...]
168. 1988-09-13 / 219. szám
[...] is egy külön fejezet Nemere István Titkok könyve és Üj titkok [...] János Nagy László és Örkény István Olvashatunk Gergely Mi­hály László Gyula [...] megszólalnak mások is például Volly István népdalkutató vagy Bozóky Mária műkritikus Folytathatnánk a sort [...] négyen szoronganak Valamennyien a Dobi István Gyermekvárosból jöt­tünk mondja a 7 [...]
169. 2001-02-01 / 27. szám
[...] Vilmos Dorog 492 8 Biber István Sárisáp 491 9 ifj Hergäh [...] Gábor 34 kg 5 Lévai István 41 kg 3 Ta­tár Gergő [...] Soma 66 kg 1 Kreisz István Diák csapatvégeredmény 1 Vasas SC [...] MLSZ jubileumi emlékérmét A kitüntetést Bozóky Imre MLSZ elnök és Sze­pesi [...]
170. 2004-01-28 / 23. szám
[...] es kcs 42 kg Lévai Ist­ván Sárisáp 46 kg Lévai Attila [...] sportminiszter a portugál kor­mány képviselője Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...]
171. 1973-05-20 / 116. szám
[...] A Harmadik nekifutás hőse Jakus István a Kismotorgyár vezérigazgatója mert több [...] A munkások A főszereplő Avar István A három film tulajdonkép­pen más [...] is szólongat és kérdez Regős István FELSZ E A fekete varjak [...] majd erről ne vágjunk eléjük Bozóky Éva KOLLÄR GYÖRGY NAGYLÓCI HAZAK [...]
172. 2004-06-28 / 149. szám
[...] Miskolczi József juttatott el Hiller Istvánhoz a Nemzeti Kultu­rális Örökség Minisztériuma [...] Regina Csömör Dáni­el Dózsa Márk István Bence Muzslai Emese Majer Mercedes [...] egész nyár folya­mán táboroztat a Bozóky Mihály Általános Iskola és Mezőgazdasági [...]
173. 1980-02-24 / 46. szám
[...] másnál úgysem válik be Be­nedek István írja valahol hogy a házassággal [...] Lópatákkal tamtamolni szárnyas lovat lovagolni Bozóky Éva Az öregek helye a [...]
174. 2003-10-29 / 252. szám
[...] mondta az ügyészség lépésével kapcsolatban Bozóky Imre az MLSZ elnöke Sportos [...] András Maráz László és Szurcsik István m Újabb doppingügy Újabb három [...] L Feró Csapat vezető Sulák István Gólszerző Hajós 2 Ifieredmény Szák [...]
175. 1979-06-23 / 145. szám
[...] te­lek építési engedéllyel eladó Cím Bozoky Zoltánné Budapest II Torockó út [...] szombat vasár­nap Környebánya 83 Horváth István 4129 Vadonatúj Java Musztáng kis­motor [...]
176. 1998-12-07 / 286. szám
[...] tag dr Vass Géza dr Bozóky Imre és Nagy Miklós lemondott [...] amatőrök­kel való együttműködésre is Csejtei István Férfi asztalitenisz NB I Női [...] Pusztai Zöld Gép Edzők Éber Ist­ván Henger István Nagy havazás nehezítette a közlekedést [...]
177. 1972-12-09 / 290. szám
[...] engedéllyel és anyaggal Érdeklődni Suszter Ist­ván Tata II Bartók B u [...] I u 1 sz Érdeklődni Bozóky Zoltánné Budapest II Torockó u [...] az hígítás lenne Hömöst rei István a környei férficsa­pat edzője kritikus [...] csapat tagjai Szilágyi Imre Lázár István Rab István Juhász Zoltán Sebők László Geletey [...]
178. 2005-12-21 / 298. szám
[...] ve­tettünk arathatunk Steve Hufnagel t BOZÓKY SZÉKE INOG Furulyás Jánost javaslom [...] és Ponty Veronika fia Sán­dor István Eördögh Balázs és Handl Anita [...] Zsuzsan­na leánya Eszter Komárom Szűcs István és Deutsch Krisz­tina leánya Kinga [...]
179. 1994-06-13 / 137. szám
[...] Biskei Papp kapus Edző Vojvoda István Gól emberelőnyből 8 7 il­letve [...] be a felnőtt együttesben Vojvoda István edző az öröm pillanataiban Az [...] Vezette Puhl 9 Márton dr Bozoky Gólszerző Braun a 22 Vincze [...] reklámvezető VIDA LÁSZLÓ Szerkesztő PRUZSINA ISTVÁN CSABA Telefon és fax 34 [...]
180. 2007-08-14 / 189. szám
[...] adózatlan pénzről beszélnek A még Bozóky Punk s Nőt Dead András [...] film 2001 180 Fsz Bubik István 22 15 Kedd este 22 [...]
181. 2000-02-23 / 45. szám
[...] futballoztak A mérkőzést megte­kintette dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke és [...] Major Gergő Lovranits Mar­cell Frank István Férfi teke NB III Csorna [...] pontot A második párban Jáger István 343 fa és Juhász Imre [...] Bon Bon együttes és Éles István humo­rista Jegyeket a 34 323 [...]
182. 2003-02-24 / 46. szám
[...] ellenfél Jankóczy Bánsági Játékos­edző Schmidt István Góllövők Pajor 4 Horváth Az [...] hajnalig tartó mulatságra meghív­ták dr Bozóky Imrét a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] most is lesz meglepetés Vankó István a me­gyei játékvezető bizottság elnö [...]
183. 1997-03-17 / 63. szám
[...] néző Vezette Puhl Hamar dr Bozóky Ferencváros Szeiler Korol Nyilas Hrutka [...] Szekeres Baranyi Jakab Edző Varga István Csere Bereczki helyett Petrók a [...] Fehér Király E Edző Mihalecz István Ecker Stadler Nagy Károly Resko [...] Farkas Jaszinszkij Hetesl Edző Sándor István Csere Neudl G helyett Baumgartner [...]
184. 1997-09-06 / 208. szám
[...] nyi Sztrehó Hajdú Cserék dr Bozóky Horváth A Csorba Ákos Csapatve­zető [...] Varga Murai Berkics Edző Sándor István Góllövők Berkics és Mu­rai Női [...] Horváth M Edző Bart a István Esztergom Körmöczi B Kertész 15 [...] 1 Gép 1 Edzők Éber István Henger István Férficsoport KAC P szentlőrinc SE [...]
185. 2004-07-23 / 171. szám
[...] kérjük küldeni 15591 A PILISMARÓTI Bozóky Mihály Általános Iskola állást hirdet [...] ismerték és szerették hogy Eipl István az Alukohó volt dolgozója 52 [...]
186. 2001-06-06 / 130. szám
[...] után felmentik tisztségéből Bicskei Bertalant Bozóky Imre az MLSZ elnöke az [...] tatai Mirelta VSE ki­válósága Paska István a négyes döntőbe jutásért a [...] Csejtei I Szend Horváth I István Szlankó Veréb Z Felső B [...] N Fülöp M Horváth II István Dobróczki J Schafhauzer A Kiss [...]
187. 2001-08-04 / 181. szám
[...] erre a rendez­vényre mondta dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] küldöttség csapatvezetője a tata­bányai Roznat István a megyei dart s szövetség [...] a nemzetközi megmé­retésben értékelt Roznai Ist­ván A szakvezetés maximáli­san elégedett a [...]
188. 2003-05-31 / 126. szám
[...] Heraklész veszélyes el­lenfél ám Vojvoda István vezetőedző bízik a két pont [...] fóru­mán a jelenlévők elfogadták dr Bozóky Imre elnöki javaslatát mely szerint [...] tanács­kozás előtt visszavonta felszóla­lását CSEJTEI ISTVÁN Labdarúgó NB III Duna csoport [...] tartani a három pontot Schmidt István játékos edző legénysége Az igmándiak [...]
189. 2002-04-26 / 97. szám
[...] biztos bennmaradáshoz emelte ki Éber István technikai vezető Most itt a [...] ezüst 10 bronz nyertek Munczer István csapat vezető méltán dicsérte együttesét [...] tenni a nívós ver­senyt Munczer István főszerve­ző a 06 20 9253 [...] lejárt mandátumára pályázók között volt Bozóky Imre MLSZ elnök is de [...]
190. 2004-06-26 / 148. szám
[...] ek garmadája érkezett szerkesztőségünkbe Agócs Ist­ván hatmilliós jutalma és az MSZP [...] vezetői hallgatták meg csütörtö­kön Farkas István független szak­értőt aki az óvodák [...] tevé­kenységéről szóló beszámoló to­vábbá a Bozóky Mihály Általános Iskola illetve a [...]
191. 2002-08-07 / 183. szám
[...] ál­dozatokat hozva külföldön ta­nulniuk mondta Bozóky Imre a hazai szövetség elnöke [...] lényeg hogy az edzőjük Vincze István lesz Biztató jelek a rajt [...]
192. 2001-11-02 / 255. szám
[...] Labdarúgó Szövetsé­get képviselő elnököt dr Bozóky Imrét és Csíki Károlyt az [...] Ferenc szakosztályvezető és Schwarczen berger István szponzor Kiss János főszponzor a [...] kötött ki 3 3 CSEJTEI ISTVÁN Már otthonukban is nyertek Női [...] Csere Czeti liberó Edző Velmovszki István Dorog Csillag Szele Majoros Böhm [...]
193. 2001-01-10 / 8. szám
[...] Labdarúgó Szövet­ség MLSZ kedden Sallói Istvánt nevezte tó a válogatott technikai [...] hivatalos évadnyitó amelyen megjelent dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...] idény közben külföld­re igazolt Kiss István helyére szeretne a TTCSKC igazolni [...]
194. 1999-10-08 / 235. szám
[...] Gera Sándor Juhász Sándor Turbuk István és Heckenberger Aliz kor­osztályukban az [...] Bp Postás csapatához utazik Henger István edző elmondta Minárovicsné Füsi sérültek [...] kedden A magyar delegáció tagja Bozóky Imre az MLSZ nemrégiben megválasztott [...]
195. 1993-05-29 / 124. szám
[...] Márta Bognár Ró­zsa Bognár Erzsébet Bozóky Éva Császár Margit Demeter Teréz [...] Viktória a 7 tanára Kovács István Az anyanyelvi verse­nyeken Hites Sándor [...] hh a halál helye Bakó István sz é 1924 lak­cím Hősök [...] Tóváros Don kanyar ti­zedes Csicsai István hh Né­metország Csirke János sz [...]
196. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órakeretben való megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Hétfőn este minnanyi unkat [...] Bánffy György Csernuss Mariann Kovács István Su rányi Ibolya tehát neves [...] és Ko­márom megye részvételével Kiss István a megyei tanács elnöke mond megnyitót az előadó Kondor Istvánná az MM Könyvtárügyi Osztályá­nak vezetője [...]
197. 2001-12-22 / 298. szám
[...] OMS­Tata VSE ügyvezető el­nökét Szikrai Istvánt Ő egyébként az előző cik­lusban [...] felnőtt és utánpótlás labdarúgó válogatott Bozóky Im­re az MLSZ elnöke röviden [...] volt Egyedül a szentendrei Domoszlai Istvánnak sikerült teljesíteni a feladatot kiváló [...] második bokodi UAZ találkozó csejtei istván Néhány sorban TORNA A kormány [...]
198. 2002-02-12 / 36. szám
[...] kört lőtt A felnőtteknél Kő­halmi István 686 2 hatodik So­mogyi Péter [...] férfi együttese Sidi Péter Kőhalmi István Somo­gyi Péter ezüstérem­mel térhetett haza [...] Tata 250 néző vezette Pásztor István Tatai HAC Berecz Schmidtmayer Köölner [...] egyébként Ni­cosiába látogatott Mészöly Kál­mán Bozóky Imre és Puhl Sán­dor hogy [...]
199. 2002-05-09 / 107. szám
[...] glasgow i pályán Hajdú B István a SPORT 1 kommentátora aki [...] Kaposvár mellett amelynek vezetője dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Hu­szár István az Eb 2008 Kft projektigazgatója [...] Dániel 58 kg 1 Kreisz István lányoknál 31 kg 3 Jäger [...]
200. 1975-08-31 / 204. szám
[...] festőnö vendékénék Egy darabig Csók István növendéke Is volt Ejnye Vörös [...] és szépség föltételezik egymást Vége Bozóky Sva

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind