2. oldal, 240 találat (0,053 másodperc)

Találatok

51. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Kern András két Fabriczy ját Bozóky Istvánt s másokat Örkény Glóriájá nak [...] is megszólalt keveset mondott Iglódi Ist­ván főrendező viszont pontosan meghatározta hogy [...] munkájáról idő­szerű feladatairól Nagy B István a Magyar Képzőművészek Szövetsége te­rületi [...]
52. 1983-08-27 / 202. szám
[...] állomásai i Papp Oszkár Boldizsár Ist­ván Perez János Mácsai Ist­ván Gráber Margit Kökas Ignác Bényi [...] szobrásznő művészetét az ér­dekes albumban Bozóky Má­ria elemzi értőn és tájéko­zottam [...] az 1930 ban született Csík Istvánt mutatja be A festő a [...] reprodukciók E kettős való­ság Csík István képi és gon­dolati világában sajátos [...]
53. 1984-09-22 / 223. szám
[...] a területet Je­lenleg dr Horváth István múzeumigazgató régész ve­zetésével folyik itt [...] hat nyelven beszélő és író Bozóky em berszeretetére és szívjósá­gára jellemző [...] fordító és kiadó jó hírű Bozóky Mihály ne­vét veszi föl a [...] mai pilisma róti emberek Mészáros István DCMjQOZÓK 1984 szeptember 22 szombat [...]
54. 1985-07-09 / 159. szám
[...] vonatkozik Lend vay Ferencre és Bozóky Istvánra is akik arra biztat­tak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Ka­zimir Károlyról akivel ti­zenhárom évig [...]
55. 1986-05-04 / 103. szám
[...] 1911 május 4 én született Bozóky László fizikus radiológus aka­démikus Kutatási [...] Me­gyei Tanácsának titkárát és Kiss István I országgyűlési képviselőt Ravasz Éva [...]
56. 1987-04-25 / 97. szám
[...] 1986 évi eredményei ELHUNYT Pálos István se­gédpüspök az Esztergomi Pap­nevelő Intézet [...] épülő égetőmű környe­zetvédelmi kérdései HORVÁTH Istvánnak az MSZMP KB titkárának látoga­tása [...] 76 sz 3 1 BENEDEK István Gábor Job­bító szigorúság Népszabad­ság 76 [...] 1 Komárom megyei vonatko­zásokkal MŰVELŐDÉS BOZÓKY Margit Komárom megye földrajzi nevei [...]
57. 1988-07-16 / 169. szám
[...] Nemzeti Mú­zeum alapját képezték Széchenyi István gróf Nagy cenket és Kiscenket [...] egységes klasszicista hom­lokzatot kapott Széchenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építész­szel [...] szolgálták a család kényel­mét Széchenyi István kas­télyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem fa­lait Bozóky Mária festő­művész akvarelljei díszí­tik ihletőjük [...]
58. 1988-09-13 / 219. szám
[...] is egy külön fejezet Nemere István Titkok könyve és Üj titkok [...] János Nagy László és Örkény István Olvashatunk Gergely Mi­hály László Gyula [...] megszólalnak mások is például Volly István népdalkutató vagy Bozóky Mária műkritikus Folytathatnánk a sort [...] négyen szoronganak Valamennyien a Dobi István Gyermekvárosból jöt­tünk mondja a 7 [...]
59. 1990-03-15 / 64. szám
[...] Szíriház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott színész rende­ző Böszörményi Géza [...]
60. 1992-02-01 / 27. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Ber­nadett Bozóky István Ka­utczky József Rendezte Makk Károly [...]
61. 1992-02-03 / 28. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Bernadett Bozóky István Kauteky József Haladó NÉMET nyelv [...] or­szágos kongresszusának Ezt követően Járóka István a polgár mesteri hivatal etnikai [...] a tagságtól ügyvezető elnök Járóka István ügyvezető titkár Rigó Szilveszter vezetőségi [...] András és Petrik Edit fia István Almásfüzitő Kecs­kés József és Takács [...]
62. 1992-02-06 / 31. szám
[...] buliba Schup panzigh a villanyszerelő Bozóky István szerencsére nem szereti a szobrászt [...] rendezett amelynek kitűnő díszletei Szlávik István tervezte egyként szolgálták Tenessee Williams [...]
63. 1992-05-18 / 116. szám
[...] egész nap Esztergom Kertváros Dobó István u 17 Vargesztesen 720 négyszögöl [...] GÁBOR LŐTE ATTILA SÁRA BERNADETT BOZOKY ISTVÁN és KAUTZKY JÓZSEF 2345 FIAT [...]
64. 1992-05-23 / 121. szám
[...] Gábor Lőte Attila Sára Bernadett Bozóky Ist­ván Kautzky József Ren­dezte Makk Károly [...]
65. 1993-03-13 / 61. szám
[...] 30 kor kezdődik A találkozót Bozóky játékvezető dirigálja partjel­zői Fazekas és [...] a Bányász focis­tái Reszeli Soós István vezetőedző a második Sikesdi Gábor [...] érthetően elégedetten nyilat­kozott Reszeli Soós István Jól esik az elismerés Dorogon [...] Dorogon nincs sérült Reszeli Soós Istvánnak kellemes gondjai vannak A várható [...]
66. 1993-05-29 / 124. szám
[...] Márta Bognár Ró­zsa Bognár Erzsébet Bozóky Éva Császár Margit Demeter Teréz [...] Viktória a 7 tanára Kovács István Az anyanyelvi verse­nyeken Hites Sándor [...] hh a halál helye Bakó István sz é 1924 lak­cím Hősök [...] Tóváros Don kanyar ti­zedes Csicsai István hh Né­metország Csirke János sz [...]
67. 1993-09-06 / 207. szám
[...] 00 Hírek 18 05 Koloss István orgonaverse­nye 19 05 Az emberiség [...] Székesfehérvár 3000 néző V dr Bozóky Gólszerzők Németh 37 Horváth F [...]
68. 1993-10-25 / 248. szám
[...] Aranyos Siófok 3000 néző v Bozóky gólszerzők Pervusin 89 p il­letve [...] A névsor Végh Zoltán Brockhauser István kapusok Puglits Gábor Mracskó Mi­hály [...] Klausz László Hámori Ferenc Vincze István mezőnyjátékosok Sorsoltak az MK ban [...]
69. 1994-02-11 / 35. szám
[...] epizód főszereplői Andai Györgyi és Bozóky István KEDD 22 05 Téli olimpia [...]
70. 1994-06-13 / 137. szám
[...] Biskei Papp kapus Edző Vojvoda István Gól emberelőnyből 8 7 il­letve [...] be a felnőtt együttesben Vojvoda István edző az öröm pillanataiban Az [...] Vezette Puhl 9 Márton dr Bozoky Gólszerző Braun a 22 Vincze [...] reklámvezető VIDA LÁSZLÓ Szerkesztő PRUZSINA ISTVÁN CSABA Telefon és fax 34 [...]
71. 1995-10-12 / 240. szám
[...] világcsúcsa Izgatott tömeg várta Juhász Istvánt a magassági motorozás újdonsült világcsúcstartóját [...] a nyomtatók széles skálájával Lakatos István a cég ügyve­zető igazgatója lapunk [...] üzemeltetési költségből fedezhető mondotta Lakatos István Az újdonságokról szólva kiemelte a [...] című sorozatot A vendég ezúttal Bozóky Éva újságíró volt akivel az [...]
72. 1995-10-19 / 246. szám
[...] illeti Egyébiránt az úriembert Tóth Ist­vánnak hívják Esztergom Kertvárosból Basaharcról érke­zett [...] szerzett fotó jusztin Kávéházi beszélgetés Bozóky Évával Tatán Börtönben ültek a [...] tatai Kávé­házi beszélgetések című sorozatban Bozóky Éva új­ságíró akinek férjét a [...] az oroszlányi Bányász Klubban Kovács Ist­ván a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének városi [...]
73. 1996-01-29 / 24. szám
[...] táblán a két polgármester Radovics István és Farda László játszott Tárkány [...] általá­nos iskola áprilisban kiállítást készít Bozóky Mihály mun­kásságáról és a község [...] elevenítik fel majd szerveznek Szent István napi ünnepséget is Szeptember 15 [...]
74. 1996-05-09 / 110. szám
[...] a napon halt meg Wályi István református prédikátor 1756 tól haláláig [...] meg az odaadó munkát Bujdosó István létesítményi tűzoltóparancs­noknak Tóth Sándor Kádár [...] és Speciális Szakiskolában Az intézmény Bozóky Mihály nevét veszi fel Az [...] Drága takarékosság A közelmúltban Bunda Ist­ván az Északdunántúli Vízmű Rt műszaki [...]
75. 1996-05-14 / 114. szám
[...] án 7 20 óráig Tóth István emléksportna pot rendeznek A dzsúdó [...] Május 18 án 15 órakor Bozóky Mihály emléktáblá­ját aVatják Pilismaróton az [...]
76. 1996-05-18 / 118. szám
[...] A nyergesújfalui 906 számú Szent István király cserkész csapat kiscserkész és [...] iskolában nagyszabású ünnepség keretében megemlé­keznek Bozóky Mihályról az is­kola egyik első [...]
77. 1996-05-18 / 118. szám
[...] 24 Óra Kultúra 7 oldal Bozóky Mihály néptanító a község szolgálatában [...] iskolamestert bízták meg az oktatással Bo­zóky a lakásán tovább foglalko­zott a [...] Hersze című munkája 1804 ben Bozóky Mihály Eszter­gomban végezte az alapis­kolát [...] a kenyerüket A rendező Pinczés István va­lósággal csodát művelt Nem hittem [...]
78. 1996-05-20 / 119. szám
[...] A nyergesújfalui 906 számú Szent István Király Cserkészcsapat tagjai és a [...] a cserkészeket ünnepi be­szédében Ridly István csa­patparancsnok Bozóky Mihály nevét vette fel az [...] lakossága a tanítók tanárok diákok Bozóky Mihály márványtáblájánál névadó ünnepséget tartottak [...] szakiskola 1996 szeptemberi hatállyal felveszi Bozóky Mihály iskolamester nevét kezdte beszédét [...]
79. 1997-03-17 / 63. szám
[...] néző Vezette Puhl Hamar dr Bozóky Ferencváros Szeiler Korol Nyilas Hrutka [...] Szekeres Baranyi Jakab Edző Varga István Csere Bereczki helyett Petrók a [...] Fehér Király E Edző Mihalecz István Ecker Stadler Nagy Károly Resko [...] Farkas Jaszinszkij Hetesl Edző Sándor István Csere Neudl G helyett Baumgartner [...]
80. 1997-04-01 / 75. szám
[...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...]
81. 1997-07-31 / 177. szám
[...] szalonzenekara a lát­ványtervező Mihály Béla Bozóky akadémia Dömös A Pro Musica [...] a Kecskés együttes szervezésé­ben zajló Bozóky Mihály Nyári Akadémia keresztény fiata­lok [...] egyedül Madari Fe­renc polgármester Bogáth Ist­ván alpolgármester és felesége Baumann Ferenc [...] ott a két oktató Hegyesi István és felesége Ma­rika mindketten az [...]
82. 1997-08-11 / 186. szám
[...] 3000 néző vezette Szökrény dr Bozóky Gyarmati Dorogi SE Belányi Faragó [...] lé­pett a Németországba tartó Bodnár István aki elképzel­hető hogy a pénteki [...]
83. 1997-08-13 / 188. szám
[...] Tájoló Tanulni hívnak Pilismarót A Bozóky Mi­hály Általános Iskola és Me­zőgazdasági [...] N emrégiben jelent meg Nemere István Kiált a csönd című regénye [...] Cselenyák Imre Szív küldi Gaál Istvánnak Héregre Öröm­mel tudatjuk hogy a [...] gyerek a beosztottam kádár Nemere István Szabadok szerelme 32 T ina [...]
84. 1997-09-06 / 208. szám
[...] nyi Sztrehó Hajdú Cserék dr Bozóky Horváth A Csorba Ákos Csapatve­zető [...] Varga Murai Berkics Edző Sándor István Góllövők Berkics és Mu­rai Női [...] Horváth M Edző Bart a István Esztergom Körmöczi B Kertész 15 [...] 1 Gép 1 Edzők Éber István Henger István Férficsoport KAC P szentlőrinc SE [...]
85. 1997-10-29 / 252. szám
[...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...]
86. 1997-11-05 / 258. szám
[...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Március 15 e óta nyilvánvaló [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
87. 1998-06-08 / 132. szám
[...] a helyi Tó­csárda tulajdonosa Fazekas Ist­vánnak Ógyalla a torna gólki­rályának egy [...] 500 néző Vezette Heibl dr Bozóky Szabó R Komárom Mázi Pálfi [...]
88. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Fejlődő közigazgatási rendszer [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
89. 1998-12-07 / 286. szám
[...] tag dr Vass Géza dr Bozóky Imre és Nagy Miklós lemondott [...] amatőrök­kel való együttműködésre is Csejtei István Férfi asztalitenisz NB I Női [...] Pusztai Zöld Gép Edzők Éber Ist­ván Henger István Nagy havazás nehezítette a közlekedést [...]
90. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
91. 1999-08-10 / 185. szám
[...] vállalkozó Soltész Attila vállalkozó Bebesi István vállalkozó Kosa Zsuzsa előadóművész ifj [...] képző Iskola Tata 27 Kultsár István Ügyv Gazd Szakk Komárom 8 [...] Gimn és Szakközép Oroszlány 9 Bozóky M Ált Isk és Mg [...] Tatabánya Tatabánya 6 asztalos Szappanos Istvánná cukrász Szlovák Andrea 11 Rabóczky [...]
92. 1999-08-10 / 185. szám
[...] dr Mezey György és dr Bozóky Imre a nagy esélyes Miért [...] mellett Bagó Iván dr Gergely István dr Illés Mária és Szűcs [...]
93. 1999-09-23 / 222. szám
[...] Dr Mezey György és Dr Bozóky Imre egyformán esélyes az elnöki [...] a hír hogy Mezey visszalép Bozókyn kí­vül nem tudok mást elképzelni [...] elnök mene­dzser típusú lenne Dr Bozóky és Dr Mezey alkalmasak a [...] utánpótlásnak min­den segítséget megadok Csejtei István A 24 Óra is köszöntötte [...]
94. 1999-09-27 / 225. szám
[...] ovagavató a főszékesegyházban I Dr Bozóky Imre az MLSZ új elnöke [...] szavazatot kapott elnökjelölt között Dr Bozókyra 62 en a korábbi MLSZ [...] FTC elnökeként ő leg­szívesebben dr Bozókyt látná az MLSZ elnöki székében [...] akit senki sem kifogásol Árvái István Lázongó kertész Rebellischer Gärtner Jardinier [...]
95. 1999-09-27 / 225. szám
[...] Simon Tamás Alcsútdoboz 2 Abrahám István Alcsútdoboz 1984 1981 1 Szatmári [...] sikerhez Kettős tatabányai győzelem Dr Bozóky az MLSZ új elnöke Nincs [...] labdarúgásunk sorrendben 28 elnökét Dr Bozóky Imrére esett a választás me­gyénkből [...] Mihály Töröcsik Kőszegi Edzők Géber István Henger István Bizakodással jó hangulatban utaztak az [...]
96. 1999-10-08 / 235. szám
[...] Gera Sándor Juhász Sándor Turbuk István és Heckenberger Aliz kor­osztályukban az [...] Bp Postás csapatához utazik Henger István edző elmondta Minárovicsné Füsi sérültek [...] kedden A magyar delegáció tagja Bozóky Imre az MLSZ nemrégiben megválasztott [...]
97. 1999-10-20 / 245. szám
[...] legyen Az MLSZ elnöke dr Bozóky Imre is remek ötletnek tartotta [...] szerint Zatykó János és Pásztor István a két város pol­gármestere végezné [...] Előzetesen nevez­ni és érdeklődni Kisvárdai István­nál lehet a 06 20 9394 [...]
98. 2000-02-21 / 43. szám
[...] ilyen jól a verseny Kisvárdai István edző szerint Két másik magyar [...] 1 Kusicza 1 Edző Gyurkovics István Komárom Csordás G Beke 4 [...] egészen kiváló eredmények is Dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke is [...] el­nökségi tagoknak Koller Józsefet Hock Istvánt és Viola Ferencet vá­lasztották A [...]
99. 2000-02-23 / 45. szám
[...] futballoztak A mérkőzést megte­kintette dr Bozóky Imre az MLSZ elnö­ke és [...] Major Gergő Lovranits Mar­cell Frank István Férfi teke NB III Csorna [...] pontot A második párban Jáger István 343 fa és Juhász Imre [...] Bon Bon együttes és Éles István humo­rista Jegyeket a 34 323 [...]
100. 2000-03-11 / 60. szám
[...] Mihályné 2 Pásztói Balázs Pilismarót Bozóky Mihály Álta­lános Iskola és Mezőgazdasági [...] 2 Hermann Gábor Baj Szent István Általános Iskola Hor­nok Terézia 3 [...]