1051 találat (0,056 másodperc)

Találatok

1. 1957-07-12 / 62. szám
[...] műszakiak berekesztették A nagykőrösi ládagyáriak kérése A közelmúltban be­számoltunk arról hogy [...] létrehoztak négy KISZ brigádot Túlik István az egyik brigád vezetője kigondolt [...] ver­senyt El is kezdték Túlik István brigádja versenyre hívta Bür­ger Antal [...]
2. 1957-07-20 / 69. szám
[...] Váci Kötöttárugyárban Fiatal ember Fejes István elvtárs Alig két esztendeje hogy [...] má­zsa szerződött kenyérgabona után Régi kérése ez már a dolgozó parasztságnak [...]
3. 1957-07-21 / 70. szám
[...] felvásárlást értékesítést egy­aránt A vásárlók kérése végre le­gyenek olcsóbak a zöldség [...] sérüléseket ezen vedett utasa Malata István i szintén megsérült Mindkettő i [...] Kohut Ferenc és Sza dai István anyagi helyzetük miatt a kárt [...] Károly Csizmadia Lajos és Kohut István bugyi lakosok kezde­ményezései alapján gyűjtést [...]
4. 1957-07-27 / 75. szám
[...] mun­káját a gazdaság vezetője Zvórai István elvtársnak az irodájában kezdte majd [...] az erről készült jegyzőkönyv Hosszas kérésé után sem kerül azon­ban elő [...]
5. 1957-08-14 / 90. szám
[...] vác bottyáni tanácselnök és Kiss István adóügyi előadó azóta is hiába [...] 26 án a MÁV Igazgatóságának kérése szerint intézkedtek a visszaigénylésre vonatkozólag [...]
6. 1957-08-15 / 91. szám
[...] Hupuci Józsefet négy évre Nyúl Istvánt három évre Sze­rnek Sándort szintén [...] felfüg­gesztették Itt mondotta nekünk Tóth István a csévharaszti VB tit kár [...] a csévharaszti tanácsháza iro­dájában Tóth Istvánnal Előfizetői vagyunk ám mondja ő [...] a napokban teljesült a zuglóiak kérése Szövet se­lyem kötöttáru üzlet nyílt [...]
7. 1957-08-17 / 93. szám
[...] azo kci 1 i Farkas István Barsch nyugatnémet szo­ciáldemokrata képviselő a [...] reggel Budapestnél 335 centimé­ter RÉGI KÉRÉSE MÁR CEGLÉD LAKÓINAK hogy létesítsenek [...]
8. 1957-08-27 / 100. szám
[...] A tanács tudja hogy Pázmándiné kérése jogos ezért támogatja is Tóth [...] én ráírták elintéz­ve Budakesziről Takács Ist­vánná kérte a szomszédból át­folyik a [...] fiú című bronzszobra és Bán István táncoló fiatalokat áb­rázoló gobelinje Harmadik [...] Két ceglédberceli szom­szédos gazda Sípos István és Fo gelsinger Mihály 2100 [...]
9. 1957-10-04 / 133. szám
[...] ülése Ilyen törekvés tapasztalható Dobi István az Elnöki Ta­nács elnöke a [...] a viszonya a szövetkezetekhez Dobi István szólt arról is hogy a [...] között Philadelphiában Töb­ben megsebesültek Franciaország kérése szövetségeseihez a Tuniszba irányuló fegyverszállításról [...]
10. 1957-10-22 / 148. szám
[...] felérő módon cselekedtek mint Jónás Ist­ván a Petőfi Termelőszövet­kezet elnöke aki [...] a peregi részen nincs műtrágyalerakat Kérése nyomban teljesült a héten már [...]
11. 1957-11-14 / 168. szám
[...] magellátó Vállalat megbízott vezetője Jenei István elv­társ megígérte hogy tüzete­sen utánanéz [...] megteszi a szükséges intéz­kedéseket Farkas István c l r est nieqijei [...] itt az volt az egyetlen kérése akkora szo­bát kaphasson ahol a [...]
12. 1957-11-22 / 175. szám
[...] Hegedűs Jó­zsef Kürthy Andrásné Mé­száros István Szabó Ferenc Király Pál Hetényi [...] szaporították Mosrti még csak egy kérése volna a városi egészségügyi osztálynak [...] üzem­től Ezek között volt Sági Ist­ván Zakar János és Palásti Gyula [...]
13. 1957-11-23 / 176. szám
[...] Politikai Bizottságának tagja belügy­miniszter Sebes István kül ügymimszterlhelyettes fogadta a küldöttséget [...] a pályaudvar váró­csarnokában megjelenít Dobi István az Elnöki Tanács el­nöke Kállai [...] hogy jogos a paraszt ság kérése amikor a termel I tetési [...]
14. 1957-12-08 / 189. szám
[...] például az asszonyoknak az a kérése hogy amint gazdasági helyze­tünk megengedi [...] van rá 1 ideje Bor István Nem révülök a távolba Vem [...]
15. 1958-01-14 / 11. szám
[...] ruhában fe­hér cukrászsapkával fején Ha­tár István cukrásztanuló sa­ját maga készített hatalmas [...] kielé­gítő szövetkezeti kisáruház ami régi kérése a dabasiak nak I Sokat [...] Szvák 1 Erzsébetet és Babinszki Istvánt a blokkolás rejtelmeire iHiKiiiiiimfiiiiiHHtiiiHHHiimiimiiiiiiimiiniiiHitiiiiimiimiMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiMiHtfiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimitHiiuiiumiM Érdemes [...]
16. 1958-01-14 / 11. szám
[...] Club képeit helyezték eL Tóth István a Vasutas Foto Club vezetőjének [...] A kiállítás alkalmával elbe­szélgettünk Tóth Istvánnal aki a Vasutas Foto Club [...] valóra vált a dunakesziek régi kérése és önállóvá lett a földműves [...] új szövetkezet ideiglenes vezetőjévé Markó Istvánt jelöl­ték Most folyik a törzstag [...]
17. 1958-02-20 / 43. szám
[...] távolugrás Csör­gei 230 magasugrás Lipcsal Ist­ván Hévízgyörk 125 Asztalitenisz Szilágyi Tibor Tú­ra sakk Búzás István Aszód CEGLED Győztesek Atlétika Súlylökés [...] klubjához már el­ment az argentinok kérése A hétvégi hazai sportesemények közül [...] telefon 59 szövő­gyárnál Nagykörös Csabai Istvánná IV Hunyadi u 24 Szentendre [...]
18. 1958-03-20 / 67. szám
[...] hely­ről bocsássanak fel szondákat Farkas István Jól fizet a fehér cirok [...] építését a kultúrotthonban Az ifjúság kérése is meghallgatásra talál Öcsán ebben [...]
19. 1958-03-27 / 73. szám
[...] dr Sík Endre külügyminisz­ter Antos István az MSZMP Központi Bizottságának pót­tagja [...] legáció tagia volt még Rostás István a Magyar Népköztár­saság berlini nagykövete [...] Központi Bi zottséirának tagia Sebes Ist­ván külügyminiszterhelyettes A visszaérkező küldöttséget a [...] vizsgálatot végző szervnek a bejelentő kérése esetén vagy ha ezt az [...]
20. 1958-03-28 / 74. szám
[...] el a lakosságot csupán egy kérése van az ipar fe­lé vegye [...] előkészületeit kezd­ték meg A Szent István nagy szálloda című vígjáték egy [...]
21. 1958-05-13 / 111. szám
[...] is Ügy hisszük jo­gos a kérése hogy a MÉSZÖV illetve a [...] A jelentkezők között van Somodi István a községi tanács elnöke Habon [...] jelentkező dolgozó parasztot is Tatay István az igaz­gatóság elnöke sze­rint ebben [...]
22. 1958-06-13 / 138. szám
[...] megye tejter­melésének mielőbbi megjaví­tásához Farkas István KépkiálIrtás a MUOSZ ban Szombaton [...] megoldották Úgy hisszük a nagykátaiak kérése is jogos Ny É ff [...] ország dalosát A bú­csúbeszédet Tömörkény István mondotta Reéz Pál egykori szegedi [...]
23. 1958-06-18 / 142. szám
[...] Zebe­gény két fiatal vezetője Krebsz István vb elnök és Gá­bor Pál [...] A község vezetőinek a má­sik kérése a Budapesti Útépí­tőhöz szól az [...]
24. 1958-06-18 / 142. szám
[...] tanács vas­tag boltívei alatt Söós Ist­ván a tanács szeretett Pista bácsija [...] Ez kü­lönben az egész utca kérése Kinn laknak a falu szélén [...] munká jáért Utoljára hagytuk Juhász Istvánná reszkető betűkkel megírt levelét Nagykőrösről [...] a farkas­nevelt fiú állatcsaládjáé Fe­kete István gólyája Kele csak egyetlen télen [...]
25. 1958-09-19 / 221. szám
[...] önmaguktól nem szűnnek meg Farkas István Mezöqazdasági újítók és feltalálók első [...] Termelőszövetkezet tagsága Az elnök Szemerédi István udvarán gyűjtik össze az eladásra [...] nyérre tejre cukorral mint első kerese tét Adni milyen csodálatosan szép [...]
26. 1958-12-19 / 299. szám
[...] csér területére terjed ki Régi kérése ez már a nagykor ősiek­nek [...] növényvédő állomás használt Elnöknek Kolek Ist­vánt választották meg 96 éves korban [...]
27. 1959-01-08 / 6. szám
[...] tanácsülések Ennek bizonyítására mondta Kassai Istvánná felvetőnő az üzemi tanács egyik [...] üzemi tanács tag­jai mondta Búzás Istvánná elvtársnő az üzem igazgatója Al [...] küld­ték őket a dolgozók Farkas István Szőlőművelő traktor l A Győri [...] nem protek­ciózom Akinek jogtalan a kérése visszautasítom Be­tartom a hivatalos utat [...]
28. 1959-01-13 / 10. szám
[...] a végrehajtó bizottság elnöke Scítmikli István Üj ember a faluban most [...] tüdőbeteg lakója szí rét A kérése meglepett olya félét hebegtem hogy [...]
29. 1959-01-27 / 22. szám
[...] Kétségtelen hogy a járási tanács kérése indokoltnak látszik hiszen a kimutatott [...] népi ellenőrzési bi­zottság tagja Pöstényi István a Magyar Nemzeti Bank vá­rosi [...]
30. 1959-04-17 / 89. szám
[...] munkában is kive­szik részüket Szent István te lepen mintegy ezer ember [...] közölnék idevágó tapasztalataikat javas­lataikat Arany István a Váci Városi Tanács vb [...] meg ami két rész­letben fizetendő Kérése az hogy szeretné elsején egy [...]
31. 1959-04-23 / 94. szám
[...] bronz Mutatja a tenyerén Édes István a Kossuth Tsz agronó musa [...] cson­tot borda maradványát mu­togat Édes István Mert az úgy volt hogy [...] eltörhette az urnát véli Édes István és elmondja még hogy ugyanakkor [...] azon­ban üzlet és a miniszter kéré­se jámbor óhaj maradt Kolumbia az [...]
32. 1959-05-07 / 105. szám
[...] támogatását Ugyancsak hasonló volt a kérése a küldöttekhez a polgármester után [...] Kerékpár 20 km 1 Méreg István Szentendre 68 perc 2 Molnár [...] öffenberger Károly Horváth Ákos Mihajlovits István és Svarcz János érték el [...]
33. 1959-06-19 / 142. szám
[...] legkorszerűbb és legnagyobb cementműve Farkas István ff Hinterberger Gyula köteke­dő természetéről [...] italboltban Udri Jánost és Plachi Istvánt verte meg Múlt év szeptember [...] bosszújától Gödöllő lakosságának az a kérése tegyenek végre pontot a Hinterberger [...]
34. 1959-07-02 / 153. szám
[...] áll Az or­vos dr Bodánszky István vezető főorvos a címe aztán [...] az utób­bi gyógyszert dr Bodánszky István saját eljárása alapján készítette Talán [...] számomra 5 hogy autót vehessek Kérése met a megyei főorvos a [...]
35. 1959-07-10 / 160. szám
[...] Zaduba Já­nos 3547 forint Drahony Ist­ván 4389 forint Ember József 3321 [...] Gra íológia jeligére üzenjük hogy kérése nem teljesíthető Képes Géza Deákvár [...]
36. 1959-07-25 / 173. szám
[...] hozzájá­rulási akció megindításával foglalkoztak Mészáros István a Haza­fias Népfront elnökének megnyitója [...] nadrágzsebébe tette Az autó­buszon Szabó Istvánná tá piószentmártoni lakos került a [...] egyik műhely­ben itt találjuk Huszár Ist­vánt Ősz hajú halk szavú munkás [...] érdeklődés hogy mi az egyesület kérése kívánsága ja­vaslata Mindezekből látható tehát [...]
37. 1959-07-28 / 175. szám
[...] nem zárkóznak el az asszo­nyok kérése elől Ke Törteiről jelentik ÜLÉST [...] bizottság régi vezetőjét Nagy X Istvánná ugyanis még csak X egy [...] Tóth Ferenc Koffen 5 stein István Lugosi Eszter Matild Lócskai Mária [...] Ferenc és Boros Julianna Farkas István és Nyikos Julianna Meghaltak Gábor [...]
38. 1959-08-06 / 183. szám
[...] ezer lakos jogos vagy jog­talan kérése felett döntenek Mert az hogy [...] megfejtői közül könyvet nyertek Király István Abony IVagjsicrű terméseredmények Budakeszin a [...] 00 Fodor András és Simon István versei 13 10 Zeneka­ri hangverseny [...] bácsi lemezeslá­dája 11 20 Lukács István cimbalmozík 11 30 Térzene 12 [...]
39. 1959-08-20 / 195. szám
[...] állatkertben a vursliban ün­nepelték Szent István nap­ját Kellett ez akkor nagyon [...] hogy itt minden jól megy István király mumifi kálódott jobbjába kapaszkod­tak [...] finom lisztet ked­ves molnárok Karsay Istvánná íme az istálló belseje Képünkön [...] Mindeddig hiába Most az állomásfőnökság kérése mellett az egész vá­ros lakosságának [...]
40. 1959-09-03 / 206. szám
[...] Oláh Dénes középsúlyban Tóth Szálkái Ist­ván nyert bajnokságot Nehéz­súlyban Kolozsvári István kitűnő birkózással a második helyet [...] mert másnap lesz az esküvője Kérése együttérzés­sel találkozott X et nem [...] és Csorba Mária óvó­nő fia István Sándor Urban Jó­zsef tsz földműves [...] Császi Erzsébet 54 éves Dinya István 5 hónapos és sallai László [...]
41. 1959-09-23 / 223. szám
[...] A Wesselényi utcai választók legnagyobb kérése tégla gyalogjáró építése volt Volt [...] sző i nem használt Balogh Istvánná Déli út 8 szám alatti [...] elismerni 400 forintra bírságolták Korpácsi István MÁV főkalauz elhullott házinyulait a [...] ítélet nem jogerős mert Korpácsi Ist­ván fellebbezett Idézzünk a fő o [...]
42. 1959-09-23 / 223. szám
[...] az a hír amelyet Oláh Ist­ván elvtársiéi a gimnázium igazgatójától hallottam [...] gombai Kossuth Tsz tagja Király István úri KlSZ vezetőségi tag Kriskó [...] munkájukért Kulik Sándorné főszakácsnő Mé­száros Istvánná Izmán Ist­vánná Szalma József né és Balogh [...] nyilatkozatát várjuk a lakók másik kérése a kerítés ügyében AKIK A [...]
43. 1959-09-24 / 224. szám
[...] zongorajátéka vezette be majd Ladányi István művé­szi előadásban szólaltatta meg Juhász [...] a föld­művesszövetkezeteket A tár­sadalmi munka kérése nem kunyerálás a tagság saját [...]
44. 1959-10-15 / 242. szám
[...] keresz­tül Mi volna a lakosság kérése hely­zetük javítása terén Szerényen megelégednének [...] amelyen a lyuk volt Szakács István most az új bejáratról gon­doskodik [...] Harsányi Ferenc Korpknai Ivánná Rosta Istvánná és Utasi Ro­zália Az elnöki [...]
45. 1959-10-17 / 244. szám
[...] part értekezletre Taxiállomás Szentendrén Kiss István felvétele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C Minden harmadik [...] Gaszt Jó­zsef Antal József Leányfalvi István akik már el is vetet­ték [...] ház épült és a lakók kérése indokolt Továbbra is javítani akarjuk [...] Ugyan­akkor tudomásul vette hogy Kovács István zöldség kis­kereskedő iparengedélyét je­lentős adóhátraléka [...]
46. 1959-10-28 / 253. szám
[...] át a Szov jetunióban Erdélyi István régész aki ez idő alatt [...] expedícióban is részt vett Erdélyi István j a közelmúltban hazatért í [...] azaz inkább a budaörsi szülők kérése meghallgatásra 4 talál 2 Prukner [...]
47. 1959-11-05 / 260. szám
[...] nagyobb minta­gazdasága volt és Csala István középparaszt aki később föld­művelésügyi miniszter [...] Szalisznyó János polgármes­ter Dr Tepper István ügy­véd főjegyző Dr Szalisznyó László [...] alatti lakos a külterületen engedély kérése nél kül épített lakóházat bár [...]
48. 1959-11-10 / 264. szám
[...] Gulyás Katalin leánya Mária Gyárfás István és Lengyel Franciska fia Ferenc [...] földműves 75 éves Egy olvasó kérése a Tiszta Nagykőrösért 44 den [...] s akit becsületes nevén Jakab Istvánnak hív nak A rongyos ruha [...]
49. 1959-11-11 / 265. szám
[...] vidéki állomá­son így van Koroknai István és Csikai Palkó hajómodeUezők az [...] volna ennek az utcá­nak a kérése Csupán egy ut­cai villanyégő felszerelése [...]
50. 1959-12-01 / 282. szám
[...] niás szerv vagy a szülők kérése alap­ján rendeljük el Minden esetben [...] a boltra s mindez Francia István bolt­vezető és munkatársainak ér­deme Reméljük [...] Nagy Testamentum j Magvető Békési István Petőfi nyomában Balázs Az agy [...] A fel­sővárosiak és az alsóvárosiak kérése is teljesül mert ott is [...]