99 találat (0,082 másodperc)

Találatok

1. 1962-01-28 / 23. szám
[...] az igazságszolgáltatásban Elő­adó volt Dr Bozóky István Pest megyei főügyész Ez az [...] intézkedést kell alkalmazni állapította meg Bozóky elvtárs Gyakorlati példákkal muta­tott rá [...] szakbírónak mondotta Figyelemre méltó volt Bo­zóky elvtárs azon megállapí­tása a bíróság [...] el 40 forintért ifj Gyura Istvánnak A fa után zsákok következtek [...]
2. 1992-02-05 / 30. szám
[...] kérdeztük az egyik szervezőt Tóth Ist­ván képviselőt Szerencsére egyre in­kább gyakorlattá [...] hívtunk jogi szakértőt dr Szigethy István személyében aki a parlament jogi [...] több tagja elmondta véle­ményét dr Bozóky Géza a kórház rendelőintézet igaz­gatója [...] Kustár Tamás úgy vélte dr Bozóky Géza nyi­latkozata beigazolta súlyos hiányosságok [...]
3. 1980-04-23 / 94. szám
[...] Möbius féle találmány titkát Nos Bozóky István rendező komo­lyan vette a groteszken [...] poenje sincs az előadásnak mert Bozóky panoptikum figurákká teszi a fizikusokat [...] alaposan lerontja teljesítménye értékét Űri István a rendezői szándé­kot figyelembe véve [...] Kriszt György Dabasnak Karnagyukkal Kiss Istvánnal mind az öt alkalommal felléptek [...]
4. 1991-06-25 / 147. szám
[...] körzeti or­vos belgyógyász és dr Bo­zóky Géza a hódmezővá­sárhelyi kórház belgyógyá­szatának [...] szavazással a képvi­selő testület dr Bozóky Gézát választotta kórház igazgatónak Dr [...] Dobi Ambrus és Dobi Erzsébet István Tóth Ist­ván és Pálfi Anikó Ale­xandra Horváth [...] másik épületről Erdősi Ágnes felvétele István és Gál Éva István nevű gyermeke Házasságot kötött Csó [...]
5. 1959-08-27 / 200. szám
[...] több fontos pontja volt Földes István a TIT titkára jelentésében a [...] műszaki témákkal foglalkozó előadá­sok számára Bozóky István a megyei ügyészség vezetője felszólalá­sában [...] vállaltak a tan­szék vezetője Vágsellyei Ist­ván pedig hetente egy alka­lommal felkeresi [...]
6. 1969-05-22 / 115. szám
[...] a napi­rend írásos anyagát Zsigmon­di István az OTP megyei igazgatóhelyettese terjesztette [...] társas és családiház építtetöket Dr Bozóky István kifogásol­ta a még mindig lassú [...]
7. 1970-03-18 / 65. szám
[...] feladatokat Felszó­lalt az értekezleten dr Bozóky István megyei főügyész dr Pénzes János [...]
8. 1965-04-11 / 86. szám
[...] a nagy villámi kilátót NAGY ISTVÁN a túrái Galgamcnti Tsz elnöke [...] romkert szomszédságában ásatásokat végeznek az István Király Múzeum kutatói A közelmúltban István kori bazilikához kapcsolódó falakra buk­kantak [...] ered­Közügyek intézése a közösséggel DR BOZÓKY ISTVÁN Pest megyei főügyész A díszes [...]
9. 1960-02-28 / 50. szám
[...] Televízió Rádió­készülékek Gyárát és Papp István igazgatóval valamint Szalai Lajos párttitkárral [...] a megyei Bíróság elnöke dr Bozóky István megyei főügyész dr Bojtba Béla [...] mások A közgyűlést dr Berek Ist­ván a kamara elnöke nyitotta meg [...] mon­dotta többek között dr Berek István Az elnöki beszámoló után dr [...]
10. 1976-04-09 / 85. szám
[...] mutatja be Illyés Gyula fordításában Bozóky István rendezésében Hídvégi Miklós és Szakács [...] Pál László Kőcser 3 Dobos István Nyársapát LEÁNY CSAPAT I Kő­cser [...]
11. 1992-09-14 / 217. szám
[...] is megpezsdült az élet Lűr István igazgatótól megtudtuk az hogy cgy [...] A vígjátékban többek között Kovács Ist­ván Zentay Ferenc Ben cze Ilona [...] Gábor Lőte Attila Sára Berna­dett Bozóky István Kautz ky József A Népház [...] pódiumjátéka lesz Ezt követi Mikó István Semmi nem történt című élő [...]
12. 1973-01-20 / 16. szám
[...] Pest megyei Bizottságánák el­nöke dr Bozóky István Pest miegye főügyésze Lányi Pál [...]
13. 1992-05-18 / 116. szám
[...] kellett várni Na­pirend előtt Barta István elmondta hogy a jegyző­könyvekből győződött [...] csemői körzeti orvos dr Ignácz Istvánná szociális szervező Szolnok Kovács Sándor [...] Gábor Lőte Attila Sára Bernadett Bozóky Ist­ván Kautzky József Ren­dezte Makk Károly [...]
14. 1965-03-13 / 61. szám
[...] Az országgyűlési képviselők számára dr Bozóky István megvei főügyész tartott tájé­koztató előadást [...]
15. 1974-04-12 / 84. szám
[...] Kaposy Miklós Az est rendezője Bozóky István s közreműködnek olyan nép­szerű művészek [...] Váradi Hédi Sza­bó Tünde Frarády István Kovács P József A dalo­kat [...]
16. 1969-04-19 / 88. szám
[...] mosolyogva kíváncsiságomat az osztályve­zető Polgár István Vetélkedő polgári védelemből A dobosi [...] többek közt részt vett Gendvai István a Pest megyei Pártbizottság titkára [...] Bíró­ság elnöke Megnyitó beszédében dr Bozóky István megyei fő­ügyész a megyei jogászszer­vezet [...] tendenciák ellen Ezt követően Lendvai Ist­ván tartott előadást gaz­dasági életünk fejlődésé­ről [...]
17. 1976-08-04 / 183. szám
[...] Ti­bor grafikusművész decem­berben pedig Mikes István festőművész munkáiból Újdonságok Eddig harmincnyolc [...] fes­tészetünk egyik nemes szige­tét jelentik Bozóky Mária grafikái A Helikon Galériában kiál­lító Bozóky Mária akinek grafikáit augusztus 15 [...]
18. 1992-12-22 / 301. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Bernadett Bozóky István Kautzky Jó­zsef Rendezte Makk Ká­roly [...]
19. 1970-01-08 / 6. szám
[...] tá­jékoztatót követő konzultáción Délután dr Bozóky István me­gyei főügyész szólalt fel majd dr Gergely István mezőgazda­sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes és [...] nak tapasztalatairól Ma délelőtt Szabó István a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának elnöke [...]
20. 1972-12-12 / 292. szám
[...] Szakszervezetének Pest megyei titkára dr Bozóky Ist­ván Pest megye főügyésze és dr [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind