657 találat (0,045 másodperc)

Találatok

1. 1963-06-05 / 45. szám
[...] javaslatai meg­valósuljanak Az egész lakosság kérése volt a Balassagyarmatra járó általános [...] Megoldó­dott a dolgozóknak az a kéré­se is hogy a Gyarmaton dol­gozók [...] 16 án kora reggel De­meter István az ÉMÁSZ balassagyarmati üzem vezetőségének [...] és Varga pcsolja a feszult István üzemvezető ne 8 gyedrendű terhelt [...]
2. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
3. 1964-10-08 / 203. szám
[...] Érthető hát az építőipari vállalat kérése gyümölosöztetve a távfűtés építésének tapasztalatait [...] talált A vállalat másik fontos kérése az volt hogy eny­hítsenek munkaerő [...] nyerstégla a ke­mence számára Mázuk István bányász sok csille anyagot elszállí­tott [...]
4. 1991-04-16 / 88. szám
[...] rendezett Dózsa György utcá­ban Kelecsényi István önkor­mányzati tag Az Árpád utcában Keresztúri Istvánná idős egyedülálló asszony kérése is bekerült a jegy­zetfüzetbe Kérte [...] a falu polgár mestere Autósok kérése Szécsény Több gépkocsivezető és motoros [...]
5. 1997-12-10 / 288. szám
[...] Ugyanis várhatóan 300 millió Egy kérése azért a gyerme­kek kedvencének a [...] és a társa­sági adóról Plósz István a Bor­sod megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság [...] kezdettel rendezi meg Cene gál István ceredi festő kiállításának megnyitóünnepségét a [...] Ház bővítés Pásztón Tisztelt olvasónk kérése kap­csán a pásztói polgármesteri hivatal [...]
6. 2001-09-07 / 208. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
7. 1970-04-11 / 84. szám
[...] A szövetkezeti vegyesbolt vezetését Balázs István és fe­lesége vállalta el Mindent [...] nárt szefoeásával tartanak fenn Lvöntetű kérése volt hoív évii lSY toboek [...] tartanak fenn egy labdarúgócsapatot ám­egyöntetű kérése volt hogy épít sék meg [...] Kovács Ká­roly folytatott párbeszédet Gáli István a Nógrád me­gyei származású filmrende­ző [...]
8. 1988-06-16 / 143. szám
[...] két ország határrendé­szeti szerveinek külön kéré­se az is hogy a Sopronnál [...] képviselői A Himnusz után Csikász István a városi családi in­tézet vezetője [...] gyakorlati együttműködés­Iz örmény legfelsőbb tanács kérése Á Karabah hegyvidék tartozzon az [...]
9. 1986-06-26 / 149. szám
[...] kanyargós Tisza látványa özv Bogácsi Istvánná Pásztó ÉLETKÉP 1986 június 20 [...] és erre a játszótérre já­rók kérése úgy vélem telje­síthető A padroncsot [...] patakmeder tisztításához is A lakóbizottság kérése hogy hozzunk helyre minden he­lyet [...]
10. 1973-01-19 / 15. szám
[...] bejelentette a szakosztályvezetésről le­mondását Lisztes István az asztalite­niszezők nevében beszélt Ver­senyzési [...] megoldott az utánpótlás kérdése sem Kéré­se több segítségadás a vezető­ség részéről Szmeskát István a bevételi tervről és a [...] a megjelenteket A vezetőség felé kérése volt hogy többes foglalkozzanak a [...]
11. 1968-07-19 / 168. szám
[...] utazniuk lábbelit javíttatni A sóshartyániak kérése női és férfifodrászat volt Kívánsá [...] üzemel Rövidesen megol­dódik a karancslapújtőiek ké­rése is amely többirányú volt női [...] Ottmár Klára a budapesti I István Közgazda sági Technikumot Kokavszki Irén [...]
12. 1985-12-24 / 301. szám
[...] az az örzsi ma Szabó István mellett tanul rendezést Bu­dapesten a [...] énekelt az eltávozot­takért a hátramaradók ké­rése szerint Vasárnap misé­re a nagyharanggal [...] harangozás következett már a hozzátartozók kérése szerint lehetett akár tízperces is [...]
13. 1987-01-06 / 4. szám
[...] adását A televízió a né­zők kérése alapján a dolgo­zók többségének munkabeosz­tását [...] régi keselyűsi vadászház falán Parti István egykori gazdaságvezető tiszteletére Parti István erdőmérnök fő­vadász 1951 től 1974 [...] vonulása alkalmából felmentették tisztségéből Batta Istvánt a pártbizottság titkárát és a [...] salgó­tarjáni lakos ellen A rendőrség kérése hogy azok a személyek akiktől [...]
14. 1993-07-08 / 157. szám
[...] segítőtársa Az eddigi sikerkovács Pénzes István Nagy szükségem van az ő [...] az új or­szágos csúcs Jurán kérése Newcastle Szergej Jurán uk­rán futballistát [...] ukrán labda­rúgónak akadt egy személyes kérése is ami miatt meghiúsult az [...]
15. 1968-11-13 / 266. szám
[...] mázsás beton akna­fedő rádőlt Máth István 67 éves nyugdíjasra A szeren­csétlenül [...] körültekintő gondosság­Tifkára René szerepében Bér­ezett István is csak a harma­dik felvonás [...] ivóvízben Az egyik lakosság jogos kérése minden a szinten helyesléssel találka [...] Az er l lakossá nens kerese min zásról vagy az áruellátásról [...]
16. 1968-10-05 / 234. szám
[...] át­helyezte a megállót így olva­sóink kérése kedvező elinté­zést nyert Tisztelt Azzal [...] a tanács felé özv Csordás Istvánná a községfejlesztési hozzájárulást sokallta Nevezett [...] hálózatbőví­tést Már készen van Mériné kérése Is megoldást nyert Géczi István 1967 évi adóki­vetését sokallta Az [...] Község Tanácsának vb elnöke Privigyei István Nagybátony Révai u 18 4 [...]
17. 1966-09-17 / 221. szám
[...] vállalhat Eszerint érthető a cerediek kérése Az Egészség ügyi Minisztérium engedélyez­ze [...] har­madik osztályát végzi Vá­cott Szalatnyai István az állat tenyésztési szocialista brigád [...] Hár­man vannak Hegedűs József Sándor István Bazsó László Negyedik társuk Hajdú [...] fel kell hasz­nálni A MOKÉP kérése hogy a tanács a gépházat [...]
18. 1955-07-02 / 51. szám
[...] ARA­TÁST Nógrádsápon is Első­nek Karába István 8 holdas dolgozó paraszt látott [...] NYOMÁBAN Teljesül az endrsfalvi dolgozók kérése Lapunk június 11 i számában [...] vissza Salgótarjánba Az endrefalvi dolgozók ké­rése ezék szerint teljesíthető és annak [...]
19. 1954-05-08 / 36. szám
[...] Még 1953 no­vemberében történt Tomis Ist­ván patvarci lakos kérte hogy töröljék [...] községi tanácsot iga­zolja hogy Tomis István ké­relme megfelel e a valóság­nak [...] a községi tanácstól hogy Tomis István kérése jogos törölték a jogtalanul kivetett [...] balassagyarmati MÁV nál van alkalmazva Kérése jogos volt amit a 15 [...]
20. 2016-07-25 / 172. szám
[...] Rimócon majd a lakásból többszöri kérése ellenére sem engedte ki őt [...] vasárnap reggel So­moskőújfalun a Dobó Ist­ván utcában A salgótarjáni hivatásos tűzoltók [...]