111 találat (0,147 másodperc)

Találatok

1. 1906-03-24 / 12. szám
[...] N Tóth István és Zsigmond Sándor 60 60 fill Rhabovszki N [...] Józsefné Kovács Mihálv Puchinger József Szaniszló Sándor 1 1 K Ney Viktor [...] 20 K Balogh Jenő Benedek Sándor Deutsch József Csorna Deutsch Samu [...] szakemberek egész sora Te ki Sándor gróf Náray Szabó Sándor Kriesch Aladár Hajós Lajos dr [...]
3. 1885-09-13
[...] Varsóban a fö­városban 1791 ben Szaniszló Ágost király alatt még egyszer [...] akart a konczon nem segítette Szaniszló Ágost királyt a betolakodott orosz csapatok ellen Ekkor Szaniszló népfölkelést hir­detett Koszcziuszko volt a [...] seregeit Varsó alól Ekkor Szuvarov Sándor gróf vette át az orosz [...]
4. 1898-07-17
[...] osztályban Bürötz Ferenc Harsa nyi Sándor és Jung Gyula a III [...] 15 Bettelheim Ödön 10 Schlesinger Sándor Hárman a nevezők közül nem [...] egy hétig fog tartózkodni Villányi Szaniszló Villányi Szaniszló bakonybéli apát a kiváló pap [...] hogy nagyságos és főtisztelendő Villányi Szaniszló ur szent Móric és vértanú [...]
5. 1896-04-26 / 17. szám (266. oldal)
[...] kovács vágási 1 50 frt Szaniszló Pál f novaji 1 50 [...] keszii 1 50 frt Sághv Sándor bejei 1 50 frt Kis [...] 50 frt Parasznva 30 frt Sza­niszló 60 frt T Bökény 60 [...] péterfalvai 1 40 frt Szekeres Sán­dor forgolányi 1 30 frt Szép [...]
6. 1894-03-15 / 11. szám (172. oldal)
[...] félbenhagyott dolgot bevé­ 1 Szilágvi Sándor Bethlen Gábor politikai levelei 1879 378 379 lap 2 Szilágyi Sándor Bethlen Gábor és a kassai [...] mellett nádori méltóságot igért Thurzó Szaniszlónak és kiváltatta tőle 15 ezer [...] szakadásra vezető előleges tárgyalások Thurzó Szaniszlót az igaz nádorrá tették de
7. 1890-05-11 / 19. szám
[...] hó 28 án egyhangúlag Füzy Szaniszlót a volt rendtartományi főnököt válosztotta [...] Szer­vácz dr Házfőnöknek Pozsonyban Füzy Szaniszló Pécsett Pataky Luczidus Te­mesvárott Dubniczky [...] tagoknak megválasztattak Ánd­rássy Géza és Sándor grófok Inkey Ist­ván Károlyi László [...] elnök Beck János alelnök Puskás Sándor pénztáros Forintos Vincze ellenőr Nagy Sándor jegyző Gasparics Vincze Bizottmány tagok [...]
8. 1904-04-09 / 15. szám
[...] 2 Városi tanács javaslata Hápli Sándor nyugdíjaztatása iránt 3 Horváth József [...] ellentengernagy pedig az első osztályú Szaniszló rendjelet Reitzenstein kapitánynak a har­madik [...] kimutatni örömöm e felett Elküldve Szaniszló rendjelemet Ez ám csak az [...] ki Láng Mihály igazgató előtt Sándor Pál válasza Sándor Pál országgyűlési képviselő az 0 [...]
9. 1903-11-15 / 46. szám (729. oldal)
[...] püspök Zsilinszky Mihály államtitkár Vékony Sándor mezőtúri vallástanár Összesen 23 an [...] Lajos sárospataki theol tanárok Padrah Sándor szoboszlói kir közjegyző Szabó Bertalan [...] Szunyogh Szabolcs Esztárról Takács Ferencz szaniszlói lelkész és neje Tarsolyné Nyíri [...] József érsemjéni lelkész dr Végh Sándor kunhegyesi ügyvéd Zih Sándor berettyóujfalusi lelkész Zlinszkv Béla földbirtokos [...]
10. 1882-10-08 / 41. szám (1331. oldal)
[...] Pap József 10 frt Görbe Sándor 2 frt Mol­nár János 2 frt Harsányi Sándor 2 frt összesen 81 frt [...] Varga Gergely 50 kr Péntek Sándor 1 frt Katona József 1 [...] lelkész 2 frt M Gyánból Szaniszló Gábor ref lel­kész I frt [...]
11. 1899-04-23 / 17. szám (267. oldal)
[...] ilki I 100 Takács Ferencz szaniszlói 1 50 Tukacs Albert doma­hidai [...] Gyula csermői 1 130 Andorkó Sándor darnai 1 100 Becsák Sándor simái 1 100 Bélteky Gyula [...] Sámuel kajántói 1 80 Székely Sándor szucsági 1 80 Viski Sándor kis petrii 1 60 id [...]
12. 1898-04-03 / 14. szám (219. oldal)
[...] Imre kéci 1 150 Bán Sándor szent jobbi I 100 Csuka [...] ér tarcsai 1 100 Nagy Sándor poklos teleki 1 100 Rátz [...] Zsigmond thassi I 150 Krisfon Sándor besenyői 1 90 Lőrinczy István [...] ilki 1 100 Takács Ferenc szaniszlói 1 40 Tukacs Albert domahidai [...]
13. 1899-10-29 / 44. szám (691. oldal)
[...] három vándor­gyűlésen résztvettek Ezek Hegedűs Sándor elnökünkön és Szöts Farkas titkárunkon [...] összejövetelen a többek közt Zsigmond Sándor esperes és kerületi főjegyző Cser­nák [...] nagykikindai Gulyás Lajos kisújszállási Harsányi Sándor túrkevei Hajdú Albert udvari Hódy [...] Tóth Lajos tisza­dobi Takács Ferencz szaniszlói Uray József csomaközi Varga Lajos [...]
14. 1898-04-03 / 14. szám (218. oldal)
[...] Károly hiricsi 1 50 Szűcs Sándor harkányi I 50 Vitányi Bertalan [...] jászkerekegyházi h 1 100 Varga Sándor szank­moricgáti h 1 100 Lukácsi [...] III A tiszáninneni egyházkerületből Bacskay Sán­dor nyiri 1 80 Baskai János [...] Kálmán hernád szurdoki 1 100 Szaniszló Pál felső­novají 1 120 Id [...]
15. 1888-04-01 / 14. szám (439. oldal)
[...] Varsányi Dániel Gyön­gyösi Mihály Felvinczi Sándor Enyedi János 8 1670 Tatai [...] Sámuel 3 1692 Kolosi Márton Szaniszló István 2 1698 Rimaszombati István [...] Te­leki Ádám Balogh György Kovásznai Sándor Kovács László 5 1761 Szathmári [...] Szegedi József 2 1770 Kiss Sándor
16. 1894-04-19 / 16. szám (253. oldal)
[...] kezdeményező Morvay Ferencz alelnök Bosznai Sándor sellyei lelkész pénztárnok Nagy Imre [...] lelkész A megalakulás után Bosznai Sándor sellyei lelkész olvasta fel Mit [...] költségén kinyomatni Az értekezlet Fazekas Sán­dornak e szép áldozatkészségeért jegyzőkönyvi köszönetet [...] palatínust a tőle elpártolt Thurzó Szaniszlót megölték volna az a kit [...]
17. 1899-04-16 / 16. szám (252. oldal)
[...] Kálmán abauj nádasdi 1 100 Szaniszló Pál felső novaji 1 150 [...] tisza észlári 1 80 Kazai Sándor makiári 1 100 Kodi Benő [...] bodrog olaszii 1 100 Sallai Sándor erdő horvátii 1 120 Semsey [...] Antal György rudabányai 150 Nagy Sándor szakácsii 1 120 Farkas József [...]
18. 1890-05-04 / 18. szám (577. oldal)
[...] Simon Elek 50 frt Székely Sándor 50 frt Vajda Károly 30 [...] Nemes Ferenc 50 frt Péter Sándor 50 frt Peterdi Pál 50 [...] Tariska Lajos 50 frt Vajas Sándor 50 frt Bokros Benedek 70 [...] egyházkerületben Kövcr J 50 frt Szaniszló Pál 50 forint Szobonya István [...]
19. 1892-06-16 / 28. szám (416. oldal)
[...] miatt jutányos áron kaphatók Országh Sándor és fia cs és kir [...] Baranyai Lujza 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Kiss Károly 10 [...] Nagy Károly 10 kr Czéh Sándor 1 frt Bózsás István 20 [...] A n károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói egyház IV oszt lelkészi állomására [...]
20. 1898-07-17 / 29. szám
[...] Benedek­rendet súlyos veszteség érte Villányi Szaníszló bakonybéli apát ötven éves korában [...] Leiner Ignáczné N N Eötvös Sán­dor 1 1 frt Herczeg Ferencz [...] Nagy József Mészáros Ferencz Mészáros Sándor Czágl Józsefné Illés Mariska Németh [...] Vogl Má­tyás Horváth József Pipok Sándor Rózsa Sándor Dénes Ferencz Bőhm Samu Lővy [...]
21. 1883-11-04 / 44. szám (1431. oldal)
[...] Egyházi tanácsbirák le tek Nayy Sándor Szél Kálmán n szalon­trti Nagy [...] sza­va atot nyertek ujolag kitüzettek Szaniszló Gábor m gyáni Nagy Sándor ágyai és dr Márk Ferenc [...] lelkészek Világi tanácsbirákul elválasztattak Ercsey Sándor Tabajdy Károly aradmegyei főispán Fónagy [...]
22. 1879-08-03 / 31. szám (997. oldal)
[...] egyházmegyében esperessé átalános több­séggel Nagy Sándor szalontai lelkész választatott meg a [...] egyénre u m Nagy Dániel Szaniszló Gábor és Ferenci Gedeón lelkészekre [...] választották meg átalános többséggel Nagy Sándor sza­lontai lelkész a szavazatbontó küldöttséghez [...]
23. 1897-04-11 / 15. szám (233. oldal)
[...] Kőrössy József vilyi 1 40 Szaniszló Pál felső novaji 1 50 [...] Pál golopi 1 40 Sallay Sándor erdő horvátii 1 50 Sohajda [...] nagy ráskai 1 50 Erdélyi Sán­dor magyar jesztrebi 1 40 Kádár [...] frtot IV Erdélyi lelkészek Botha Sándor bácsii 1 25 frt Péter [...]
24. 1898-04-10 / 15. szám (236. oldal)
[...] József fotos­martonosi 1 240 Kökösi Sándor ikafalvi 1 100 Zajzon Lajos [...] János hetei 1 40 Boros Sándor sáros oroszi 1 40 Dajka [...] Gábor pósalaki 1 40 Nagy Sándor poklos teleki 1 40 Sipos [...] Molnár Pál kajatai 1 40 Szaniszlő Pál felső novaji 1 40 [...]
25. 1903-03-29 / 13. szám
[...] elvitele iránti intézke­désre Eskiivő Szöllösy Sándor gyógytár tulajdonos Nagy Mihályról április [...] megválasztatott Iiolossváry József alispán Koller Sándor főjegyző és Kenessey Miklós főszolgabíró [...] résztvettek Kolozsváry József alispán Koller Sándor főjegyző dr Bibó Károly aljegyző [...] töltötték be az el­hunyt Füzy Szaniszló tartományi rendfő­nök helyét Utádjául Thuróczy [...]
26. 1893-04-09 / 2. szám
[...] SZÍNHÁZ I 0 b ó Sándor f hó 2 án azaz [...] elemnek a két professor mellett Szaniszló gróf Dobó Sándor volt a főképviselője mely szerepében [...] y Lujzának s Dob ó Sándor­nak ki nagyon ügyesen maszkírozta a [...] kell adóznunk Németh Jánosilak Dobó Sándornak és Nagy Gyulának is Színházi [...]
27. 1882-09-24 / 39. szám (1261. oldal)
[...] biztosítva A tanári karban Szegedi Sándor halálával és Gergely Károly eltávozásával [...] XVI és XVII században Villányi Szaniszlótól Ezen értekezés 210 sűrűn nyoma­tott [...] Ede Értekezés Jó­tékonyság szeretetház Schumann Sándortól Növendé­kek sz 262 kik közül [...]
28. 1884-05-18 / 20. szám (659. oldal)
[...] ápril hó 29 én Karsay Sándor superintenden s Pályáza t hirdettetik a nagy károlyi egyházmegyébe kebelezett szaniszlói megürült IV osztályú ev reí [...]
29. 1906-03-11 / 10. szám
[...] helybeli 1 Sport egyesület Fiirst Sándor elnöklete alatt f hó 7 [...] meg Miután Süttö Kál­máimét Németh Sándor tanitóképezdei ta­nárt Keresztes Béla gyógyszerészt [...] Margó Zelma zongorán kiséri Szentgyörgyi Sándor kar­nagy 5 Ünepi beszéd Mondja [...] Józsefné Kovács Mihály Pucliin­ger N Szaniszló tanító 1 1 K Ney
30. 1875-02-27
[...] József 78 sz pénztárnokká Szentmihályi Sándor 82 sz választmányi tagokká Karvasy [...] Ferencz 70 sz győri Kőrösy Sándor 105 sz és Zárka Dénes [...] 23 likán 1766 f Leszinszky Szaniszló lengyel király 24 én 1848 [...] adóhátralék miatt Lau­dier Antal Jezernicky Sándor Matkovics Jakab és Pollák Hermán [...]
31. 1905-04-09 / 15. szám (235. oldal)
[...] Liptómegye község temploma részére Országh Sándor rákospalotai Budapest mellett orgonagyáros czégnél [...] László sárospataki főgimnáziumi tanár Harsányi Sándor sárospataki főgimnáziumi vallástanár és Nagy [...] Elekes Károlyné úrnő 2 Felolvasott Szaniszló Albert dr 3 Makray dalok [...]
32. 1880-06-06 / 23. szám (759. oldal)
[...] utca gye­rekektől Gyászhírek Papp Lajos szaniszlói n károlyi e m ref [...] tartott síri beszédet Végre Gönci Sándor dömsödi legátus bú­csúzott el pályatársai [...]
33. 1894-05-03 / 18. szám (284. oldal)
[...] annai levita 20 frt Székely Sándor m bergenyei lelkész 30 frt Fazekas Sán­dor sz dányáni lelkész 50 frt [...] 30 frt Parasznya 30 frt Szaniszló 30 frt Ménes Gyorok 80 [...] surányi lelkész 40 frt Péter Sándor zápszonyi lel­kész 40 frt Szabó [...]
34. 1899-12-17 / 51. szám
[...] befejezve tegnap visszautazott Győrbe Fiizy Szaniszló az irgalmas rend tartományi főnöke [...] jelentek meg a tagok Fűrst Sándor terjesztette be elnöki je­lentését az [...] újév előtti va­sárnapi munkaszünet Hegedűs Sándor kereskedelmi minister tekintettel arra hogy [...] 1 Színész bankett Győrött Dobó Sándor színtársulata Szávay Gyula a Győri [...]
35. VIII. Pályázatok • Dudari kántortanítóságra. • Enyingi II., III. tanítóságra. (427. oldal)
[...] irják Kossuth Ferenc főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Timár Szaniszló Sza­bolcska Mihály Endrődi Sándor Martos Ferenc Kürthy Emil Fényes [...]
36. 1915-05-02 / 18. szám
[...] megvolt az előírt kolláció Varga Sándor a marcaltői új plé­bános bár [...] sz Kereszt feltalálása megemlékezés sz Sándor Evencz és Teódul vértanuk továbbá [...] János Máj 7 péntek sz Szaniszló püspök és vér­tanú Máj 8 [...] Eszter leánya Mária ref Epstein Sándor mészáros és neje Stern Irén [...]
37. (_5. oldal)
[...] az értekezés a magyaror Szabó Sándor Logica vagy nak 1842 re [...] Stancsics Mih Népkönyve 1 és Szaniszló Fr Fasciculi eccle­oj és Tamasco [...]
38. V. Könyvismertetés • Köznapi imádságok. Csiky Lajos (849. oldal)
[...] Lajosné védnöknő 100 K Hegedűs Sándor 20 K Antal Gábor dr [...] 10 K Barthalos István Koller Sándor Veszprém Walla Géza 8 8 [...] Ambrus Zoltán Balla Mihály Tímár Szaniszló Mikes Lajos és mások cikkei [...]
39. 1885-04-12
[...] 46 Fehér Ipoly 46 Villányi Sza­niszló 34 szavazatot 16 pedig egyesek [...] Fehér Ipoly 45 és Villányi Szaniszló 19 szavazatával szemben Az absolut [...] Horváth Károly Obermayer József Viszth Sándor jegyző Szokoly Ignácz pénztáros Hercz [...] Horler Ferencz Gáspár Gábor Bikki Sándor Moravek János Fleischner Vilmos Rácz [...]
40. 1899-01-29 / 5. szám
[...] Az irgalmas rend működése Füzy Szaniszlö kir tanácsos az irgal­mas rend [...] to­vábbbá a igazg tóságba Aes Sándor Bőhm József Dr Königsberyer Kornél [...] Szauer Jakab Sonnenfeld Lipót Szép­hegyi Sándor Vineze Ignácz Szalay Ottó és [...] A fel ügye lőbizoitságba Harsányi Sándor Balogh József és Raák Gyula [...]
41. 1893-04-09 / 15. szám
[...] hisszük és remél­jük hogy Dobó Sándor színigazgató tár­sulatát rövid időn belül [...] régi kedvencét rokonszenvesen fogadta Dobó Sándor Csörsz báró szerepében kitűnő alakítást [...] Ily kritikát mondha­tunk Nagy Gyida Szaniszlójáról is Hangja kellemes de gyenge [...] Lujza Pártos Etel Csólcáné Dobó Sándor Szentmiklósy és Németh János mindannyian [...]
42. 1896-10-11
[...] írt 38 kr Gróf Esterházy Sán­dor nbirt Devecser 11102 fi t [...] 34 kr ügyv oki Villányi Szaniszló apát Bakonybél 2675 frt 28 [...] 905 frt 22 kr Hunkár Sándor íoldbirt Szolgagyőr 885 írt 93 [...] 74 kr ügyv old Mihályi Sándor földbirt K Dém S 40 [...]
43. 1900-09-30 / 39. szám
[...] mise alatt az orgonát Szentgyörgyi Sándor kar­nagy játsza ki ezen ujabb [...] az ott meg­jelent rendfőnököt Filzy Szaniszló kir tanácsos urat kinek kíséretében [...] Gyula 60 fill Szabó István Sándor Teréz Szaor János Készei János [...] nélküli asztalos segéd Fr mk Sándor nevü társa kárára egy óltözet [...]
44. 1896-01-19
[...] bizottság Raiuprechb Antal elnök Koller Sándor alelnök Dr Osete Antal Ügyész [...] Kutassy Ignác Metz Miklós Nagy Sándor Nagy Vilmos Pásthy Károly Perlaky [...] Ferenc Ródey Endre dr Rosenbhal Sándor Szabó János Jubiláris jégünnepély A [...] betegak névjegyzéke me­lyet l iizy Szaniszló az irg rend tartomány fő­nöke [...]
45. 1895-09-29
[...] Ii WO 1 íróf Esterházy Sándor nagybirt Dsveeser 11866 1 Gróf [...] Veszprém 2389 1 Dr Villányi Szaniszló apát Bakony­itól 2264 f Magyar [...] Antal jóiz korín Veszprém Hunkár Sándor fVllbirt Szolgagyör Galamb József ügyvéd Pápa Mihályi Sándor földbirt N Déin Dr Halasy [...]
46. 1945-07-01 / 10. szám
[...] András László Házasságot kötöttek Ozsváth Sándor föld­mívelő és Stall Margit fonógyári munkásnő Ébner Zoltán Sándor állatorvos és Petz Erzsé­bet László [...] Domonkos Erzsébet dohánygyári munkásnő Lubcsinszki Szaniszló gyári munkás és Dezső Mária [...]
47. 1889-12-29 / 52. szám (1675. oldal)
[...] 184 t január i jével Szaniszló Ferenc indított meg Budapesten fennállásának [...] Balogh Mózesné 20 kr Kecskés Sándor 10 kr Balogh G 20 [...] daróczi lel­kész 3 frt Szőts Sándor dévai lelkész r frt Szőts [...]
48. 1887-11-27 / 48. szám (1529. oldal)
[...] Nóvák Lajos Abauj Bakta 100 Szaniszló Pál F Novaj 100 Szilva [...] ívos Károly Hirics 200 Bajó Sándor Lápafő 100 Gödöllei József A [...] Sebestyén János Kup 200 Zsoldos Sán­dor M Örs 50 Vikár Vince [...]
49. 1866-08-26 / 34. szám (1091. oldal)
[...] az orosz Sz Anna és Sza­niszló rendek lovagja egy porosz érdemrend [...] szent könyvek vértanűi 9 Palló Sándor élete képpel 10 Falun költemény [...]
50. 1842-10-13 / 28. szám (339. oldal)
[...] quos redigit et vulgat Franciscas Szaniszló Abbas s Petri Apóst de [...] negotio mixtorum matrimoniorum pugnan­tia Csajáyhy Sándortól E bizonyítványok közt vannak mellyek [...]
51. 1902-02-02
[...] VEGYES HÍREK Személyt hirek Fűzy Szaniszló irgal mas rendi tartomány főnök és dr Vutkovieh Sándor nv jogakad tanár a Nyugatmagyarországi [...] kevés lett Pénteken gróf Esterházy Sándor pápóei i vasmegyei i vadászterületén [...] nvul vadászat it melyet Fittler Sándor urod főintéző rendezett Póatánk forgalma [...]
52. 1897-03-21 / 12. szám (184. oldal)
[...] az utolsó protestáns nádor Thurzó Szaniszló pártját fogta De ennek halála [...] s a nagy szeretetért Kovács Sándor theol tanár BELFÖLD Néhány megjegyzés [...]
53. 1916-04-30 / 18. szám
[...] Károly v főjegyző dr Hoffner Sándor v t ügyész Szokoly Viktor [...] hv 3 Sz Kerezzt feltalálása Sándor és társai vt 4 Cs [...] V Húsvét u 2 vas Szaniszló pk vt Ujholdvasárnap Szentségimádás Szőllősgyörök [...]
54. 1948-07-11 / 28. szám
[...] fia Imre Csaba rk Farkasdy Sándor cipész és Tóih Ilona leánya [...] fia László István ref Lub­csinszki Szaniszló csapos pin­cér és Dezső Mária [...] Rozália fia Jenő rk Hoff­mann Sándor fűszerkereskedő és Deutsch Aranka fia [...] leánya halva­született Házasságot kötöttek Bjlia Sándor ref lelkipász­tor ref és Rápolthy [...]
55. V. Könyvismertetés • Református Egyházi Lapszemle. Vágmelléki (241. oldal)
[...] Bernát Ottó Hevesi József Timár Szaníszló Szabolcska Mihály dr Falk Zsigmond [...] ev reform temploma részére Országh Sándor rákospalotai Budapest metlett orgona gyáros [...]
56. 1914-06-28 / 26. szám
[...] Muck Anna cukrász és Ötvös Sándor a Griff vendéglőse szolgált fel [...] SzéchenyPé­ter grófot és nejét Esterházy Sándor grófot és három fiát Gziráky [...] h e Magnézia 4 Zareba Szaniszló hdgy u e Görz 5 [...]
57. 1905-10-21 / 42. szám
[...] a Neumann Mariska és Lengyel Sándor veszprémi és b cble­singer Testvérek [...] Alexander Bernát Ábrányi Emil Bródy Sándor Kern Aurél Maksziányi Dezső Palágyi [...] Zsigmond Szász Zoltán és Timár Szaniszló cikkei és képei A fordító [...] fia István r kath Dekovics Sándor nap­ számos és neje Csőrés [...]
58. 1906-03-04 / 10. szám (153. oldal)
[...] elbeszélővel ismerkedünk meg vele Hevesi Sándor kitűnő fordításában három szép meséjét [...] Schönthan­féle dramatizálását a melyet Timár Szaniszló ültetett
59. 1869-02-14 / 7. szám (219. oldal)
[...] vencsellői a szathmármegyei mérki berei szaniszlói olcsva apáthi mikolai és vétkai [...] egyház 4 frt főtiszt Karsay Sándor superintendens ur egy évi járuléka [...]
60. 1895-08-25
[...] alezredesné szül Ho­henlohe hercegnő Esterházy Sándor gróf A városi intelligencia köréből [...] gróf U Excellenciája majd Esterházy Sándor gróf balról br llaillou alezrdes [...] magyarországi irgalmas rend főnöke bűzg Sza­niszló kíséretében a helybeli irgalmas rendház [...] rendház megvizsgálására Herényi iot hanl Sándor több napig városunkban időzött a [...]
61. 1894-05-03 / 18. szám (283. oldal)
[...] Pál kajatai lelkész 40 frt Szaniszló Pál felső­novaji lelkész 40 frt [...] mádi lelkész 30 frt Sallai Sándor erdőhorváti i leik tanító 30 [...]
62. 1900-01-28
[...] N N Gaál József Oláh Sándor Molnár Péter 20 20 fill [...] füzetekbeu melyhez méltón csatlakoznak Tímár Szaniszló Vértcssy Gyula Krúdy Gyula novellái [...] találkozunk míg Kampis Jáuos Hevesi Sándor dr és Ince Henrik dr [...] és Bek­sics Gusztáv főszerkesztők Adorján Sándor felelős szerkesztő vezetése alatt készen [...]
63. 1859-04-02 / 14. szám (399. oldal)
[...] n váradi latin szertartású püspök Szaniszló Ferenc ö excjának mint ezen [...] a jelenleg Halléban tanuló Márkus Sándor volt eperjesi theologus neveztetett ki [...]
64. 1916-05-07 / 19. szám
[...] Kluge Endre Wimmer Ká­roly Varga Sándor Marcaltő Hajnóczky Árpád 5 5 [...] Zink Jenő Mayer István Glatz Sándor Gyö­möre Kalmár Károly Süle Gábor [...] V Húsvét u 2 vas Szaniszló pk vt Ujholdvasárnap 8 H [...]
65. 1906-08-26 / 14.szám
[...] gyülekeztek HÍREK Személyi hir Medics Sándor lazarista­atya az irgalmas nővérek magyarországi [...] fogadalmat tevők Málits Frigyes Molnár Szaniszló Hor­váth Róbert és Gyergye Ipoly [...] század parancsnokságát vette át Spalts Sándor százados a 4 ik század [...]
66. 1887-12-04 / 49. szám (1559. oldal)
[...] szavazattöbbséggel Debreczeni Károly kántorjánosii segédlelkész Sza­niszlón a reform egyház lelkipásztorává vá [...] s lelkész H Böszörmény Zsigmond Sándor ev ref lel­kész H Szoboszló [...]
67. 1899-11-19
[...] tartotta A jövő héten Fürst Sándor kir aljárásbiró tart két előadást [...] rend kiváló főnöke Fi izy Szaniszló kir tanácsos tudvalevőleg beépíttetni szándékozik [...] A szölőmoly Január I Hegedűs Sándor borászati felügyelő A szőlőművelés köréből [...] N 20 kr II Sebestyén Sándor csajághi körjegyző gvűjtése 3 frt [...]
68. 1884-05-11 / 19. szám (619. oldal)
[...] zsefet egyházi tanácsbiró ul Vári Sándor tótfalusi lel­készt választotta Dr Taliy [...] ment végbe ugyancsak a kórházból Szaniszló Gábor mező gyáni ref lelkész [...]
69. 1892-06-02 / 26. szám (376. oldal)
[...] 23 Kiss Áron 22 Ko­lozsváry Sándor 23 Lükő Géza 23 Pap [...] Szent Miklós 30 Parasznya 100 Szaniszló 50 Dabolcz 50 Fancsika 50 [...]
70. 1886-08-01
[...] füzet Növény betegségek Jrta dr Szaniszló Albert Harmadik kiadás Ara füzvc [...] legnevezetesebb három rovarellensége Irta dr Sza­niszló Albert Ara fűzve 50 kr [...] 30 zg Koch János gyermeke Sándor róm kath 3 hóna­pos veleszületett [...]
71. 1911-02-19 / 8. szám
[...] 70 ik esztendejébe 1841 ben Szaniszló Ferenc a bpesti központi szemi­nárium [...] Curcsányi Samu vasúti vendéglős Wellner Sándor kávés Otthon kávéház Kossuth utca [...]
72. 1897-10-24
[...] dr Óvári Ferenc dr Vurgly Sándor részvételével A párt szervezésre való [...] urhölgygyel Rendházvizsgálat az irgalma­soknál Fiizy Szaniszló kir tan az irgalmasrend főnöke [...] tanfelügyelő­ségének uj vezetője Ba i Sándor e héten végleg Veszjirémbe költözött [...]
73. 1899-04-09 / 15. szám
[...] után pénteken vissza­utazott Pannonhalmára Füzy Sza­niszló az irgalmas rend tartományi főnöke [...] angyalok karában Ifjúsági előadások Dobó Sándor színigazgató a fővárosi mintára nálunk [...]
74. 1882-05-28 / 22. szám (689. oldal)
[...] kr 1 v buza Lelkész Szaniszló Gá­bor Tanitók Jakó Sándor és Madarász József 13 Gyanta [...]
75. 1900-12-02
[...] pompás játékának is de Schwortz Sándor úr szintén hozzájárult a darab [...] tette igen kellemesekké belekezdett Szentgyöryyi Sándor nyitányába melyet a plébánia­templom jeles [...] ma délben Veszprémbe utazik Füzy Szaniszló királyi tanácsos a magyarországi irgalmas [...]
76. 1900-04-29 / 17. szám
[...] építését tervezi Mint értesülünk Füzy Sza­niszló kir tanácsos az irgalmasok rendfő­nöke [...] törölte és irodája gondnokául Hoffner Sándor dr pápai ügyvédet rendelte ki [...]
77. 1895-08-25 / 35. szám
[...] szinte dicsérőleg emlékezhetünk még Kovács Sándorról ki a bárót igen ügyesen [...] magyar országi irgalmas rendfőnök Füzy Szániszló kíséretében a hely
78. 1895-05-12
[...] dr képviselőházi alelnök I illóniji Sza­niszló bakonybéli apát Beanrédj Viktor miniszt [...] Véghelv alispán Paloiay kanonok Kun Sándor Karácsony törv sz biró Ihász [...]
79. 1899-01-22 / 4. szám
[...] több hivatalos ügyben re­feráljon Füzy Szaniszló az irg rend fönökje a [...] Holbeck Ede Kodolányi Árpád Kovács Sándor Lamperth Lajos Munkácsy József bor [...]
80. 1915-05-29 / 22. szám
[...] Farkas József és Ede­lényi Szabó Sándor pápai illetőségű katonák halálesetinek anyakönyvezése [...] Nagykanizsán szolgál mig Edelényi Szabó Sándor kinek karját át­lőtték e miatt [...] Az igazgató tanácsba gróf Hoyos Szaniszló újra beválasztatott
81. 1899-06-18 / 26. szám
[...] Hirek Személyi hirek Főt Füzy Sza­niszló kir tanácsos a Ferencz József [...] 6 Wildenbruck Hómér műfordítás Czeg­lédi Sándor VI o tanulótól Olvassa Sohár [...]
82. 1898-06-26 / 26. szám
[...] részét váro­sunkban fogja tölteni Füzy Szaniszló kir tanácsos az irgalmas rend [...] hátra A kirán­dulás tervezője Fürst Sándor aljárásbiró az egyesület alelnöke volt [...]
83. 1898-08-07 / 32. szám
[...] bejelentette Pribék István püspök Villányi Szaniszló és Rothauser M Sá­muel bizottsági [...] az uj főszámvevő is Roller Sándor m főjegyző tett azután előterjesztést [...]
84. 1901-06-09 / 23. szám
[...] megvétele tárgyában Személyi hirek Hegedűs Sándor kereskedelmiügyi miniszter és Fenyvessy Fe­rencz [...] délelőtt folyamán váro­sunkba érkezik Füzy Szaniszló az irgal­raesrend tartományi főnöke pénteken [...]
85. 1895-01-27
[...] irgalmas kórhá­zak kimutató sa Fitty Szaniszló irg ivtartományfőnök az irgalmas rend [...] Zsófi Jezer­niczky Erzsike ifj ICovács Sándor Cseh Erzsébet Somogyi Lidi Sziio [...]
86. 1921-02-25 / 45. szám
[...] és fiatal hunok csoportja Szőllősy Sándor Lelkes Ferenc Erdélyi János Czike [...] Zsófi szolgáló Fodorék­nál Viz Baba Sándor öccse Gáty Miklós Mihály öreglegény [...] 22 én Gróf Lubno Lubienski Szaniszló Gróf Lubno Lubienski János Gróf [...]
87. 1925-07-12 / 28. szám
[...] 50 50 000 K Németh Sándor id Mórocz József Mórocz Antal [...] után a rendíagok bizalma Villányi Szaniszlót emelte a bakony­béli apáti székbe [...]
88. 1886-02-21
[...] Wohlrab János Horváth Károly Fittler Sándor Rechnitz Edéné Özv Kluge Fe­ranezné [...] Klein Mór Schöpf Gyula Má­day Sándor Miszory Ferenczné Szilágyi Józsefné Ajkay [...] Mattus György Techet Adolf Bakoss Sándor Saáry Lajos Barthalos István Dr [...] a rend tartományi főnöke Fűzi Sza­niszlóé is kit a vendégek táviratban [...]
89. 1882-08-27
[...] hatóság KÖIFÉLÉK Személyi hirek Hegedűs Sándor ur orsz képviselő és kitűnő [...] fegyelmet szerető és munkás Füzy Szaniszló a pozsonyi társház per­jele és [...] Lajos Mezey Mihály tenorista Oláh Sándor sugó Parányi Antal Pokornyi Sándor Takáts József Tollagi Adolf Nők [...] István r kath cs Horváth Sándor evang tanítók ok­tatni fogják híveiket [...]
90. 1939-10-28 / 43. szám
[...] KÖTÖTTEK Okt 26 Blau Ferenc Szaniszló szövőgyári tiszt­viselő izr és Fellner Jozefa izr Felelős kiadó Sándor Pál A kiadóhivatal vezetője Nánik [...]
91. 1898-07-10
[...] tábor ev ref püspök Könnend Sándor ehk főjegyző Czike Lajos kir [...] bocsátkozott az irgalmasok érdemesrendfőnÖkévcl Füzy Szaniszló kir tanácsossal melynek eredménye az [...]
92. 1881-12-09
[...] I nov l en Borbély Sándor ág ev lelkész s egyházmegyei [...] ast 200 frt lakbérrel Turgly Sándor megyebizottsági tag a kóny­nyebb közlekedés [...] ment egy előkelő egyéniséghez ki Szaniszló Ágost udva­rával folytonos összeköttetésben állott [...] 5 f án I urgly Sándor megycbizottsagi tag A közgyűlés helyesléssel [...]
93. 1914-06-27 / 26. szám
[...] tevékenységről tart előadást dr Csákány Sándor kir törvényszéki biró A harmadik [...] Elemér szds Magnézia negyedik Zaleba Szaniszló hdgy Qörz ötödik Botka József [...]
94. 1898-06-26
[...] első szerelmének utolsó és Somló Sándor Utolsó szerelmének első versszakára emlékeztet [...] ő elnöklete alatt l üzy Szaniszló kir tanácsos az irgalmas rend [...]
95. 1888-01-22
[...] Január 27 1736 Königsbergbeu Lescinsky Szaniszló lengvel királv III Ágost szász [...] összesen 15 ft Eőri Szabó Sándor Wittman Ignácz id Mar­tonfalvay Elek [...] Mórnó Stei­ner Schlesinger Jakab Mádai Sándor Hencz János Nagy István Berecz [...] Antal Pápa 2 frt Kovács Sándor 1 frt Link Hermann Pápa [...]
96. 1888-05-06
[...] között tengeti életét Színház Csóka Sándor színtársulata már csak né­hány előadást [...] Gyula Báthory Boldizsár és Balázsi Sándor fejedelem kétségtelen tanúbizonyságot szolgáltattak arról [...] és hézagtalannak mondható Hétfőn Juhász Sándor jutalomjátékául Szép Galathea és Tiz [...] 7 1079 Krakó város püspöke Sza­niszló II Boleszlav lengyel király által [...]
97. 1893-04-16
[...] elérkezett akkor már gr Thurzó Szaniszló nádor halva volt és az [...] Be­gedy István Szabó Kálmán Körmendy Sándor Verbay István Barakonyi Kristóf Pety [...] Géza dr Da­rányi Ignácz SZÜGS Sándor Rácz Géza Ptácz Gyula Tatay [...] Pálfy Károly Bibó Dénes Pap Sándor Véghely Dezső Mórocza Kálmán Segesdy [...]
98. 1894-09-30
[...] S abadságharczunk láng­lelkü dalnoka Petőfi Sándor ez iskola nö­vendéke volt s [...] A kiadóhivatal Személyi hirek Villányi Sza­niszló az uj bakonybéli apát mult [...] tölteni fogja Távol­léte alatt Klára Sándor v jegyző vé gái a [...] Béla Horváth Lajos Körme ndy Sán­dor póttagok Pogrányf József Vályi Lajos [...]
99. 1892-09-04
[...] és műszaki közlemények Közli Herei Sándor szabadalmi és mérnöki irodája VI [...] kutak fnrásáboz szükséges fúrókon Mátray Sándor bpesti lakos Mátrai féle cement [...] tartotta a néző közönséget Hunffy Szaniszló szép érces hanggal bir Eltekintve [...] ben pápává választott Frascátiban III Sándor pápa előtt a pá­paságról önkényt [...]
100. 1894-09-02
[...] elutazott Bakonybéli uj apát Villányi Szaniszló a mult héten foglalta el [...] Koller Jánosné elnök Előléptetés Fürst Sándor járás­bíróságunk derék aljegyzője a soproni [...] 1 frt 80 krt Lippert Sándor Yurdáné 1 frt 60 krt [...] Gallik Osvald Kisfaludy Miklós Bikky Sán­dor N N Orbán J Dr [...]