78 találat (0,139 másodperc)

Találatok

1. X. Pályázatok • Balatonkövesd lelkészi állásra (206. oldal)
[...] folyt le az Audi­tórium Maximumban Bozóky Géza egyetemi rektor meg­nyitója után [...] egyházmegye esperese pedig Alsóörsön Pőcz Istvánt alkalmazta segédlelkészül Énekesíély A tulsókomáromi [...]
2. II. Egyházi élet • Püspökbeiktatási ünnep (62. oldal)
[...] című darabját remek összhangban Ritoók István tanítónő­képző intézet ének és zenetanár [...] kir kormány nevében Fáji Fáy István m kir titkos tanácsos vallás [...] kir Pápai Honvéd helyőrség nevében Bozóky Tasziló ezredes 9 A pécsi [...] tiszáninneni püspököt dr Kováts j István egyházkerületi főjegyzőt Takács Elek m [...]
3. Lapszámok • 1943-06-27 / 26. szám (134. oldal)
[...] Adrienne jelesen megfelelt Bakó Ilona Bozóky Éva Karikó Erzsébet Karner Ilona [...] Gosztonyi János Horváth László Mé­nesi István Nagy Tibor Schmidl Gyula és [...] József Váczi Béla és Lőrintz István Sándor József A Kálozhoz tartozó [...]
4. 2003 / 5-6. szám • Mészáros Gyula: A vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy 1945. július 1-i memorandumának története (430. oldal)
[...] szep­temberében kerültem kapcsolatba amikor dr Bozóky Jenő és Czermann Antal révén [...] részről az emigrált politiku­sok közül Bozóky és Czermann a katonai ve­zetők közül Kudriczy István altábornagy Né­meth János vezérkari ezredes [...] volt King századossal akivel dr Bozóky hozott össze King száza­dos volt [...]
5. 1907-12-01 / 48. szám
[...] Pápán megjelenő kékkabátos heti­lapban Borsos István irt e beszédhez kom­mentárt Azt [...] ugy érzi hogy Apponyi a Bozó­kynak adolt válaszban pozdorjává zúzta az [...] L 1907 819 822 Apponyi Bozókynak adott első válaszá­ban kijelentette hogy [...]
6. 1913-07-27 / 31. szám
[...] A tartalomból külön kiemeljük dr Bozóky Géza rendkívül érde­kes és tartalmas [...] figyelmet érdemel a gróf Tisza Ist­ván és a magyar katolicizmus viszonyát [...] házasság első husz éve Dr Bozóky Géza Nőmozgalom és feminiz­mus Dr [...] Vass József és dr Molnár István az irói akik köré a [...]
7. 1916-05-14 / 20. szám
[...] hogy a Széchenyi utcában Pipók István helyiségében új széket állít fel [...] Tanulmányok Fényűzés és háború Dr Bo­zóky Géza Népesedés és házasság Bangha [...]
8. 1923-10-14 / 41. szám
[...] én városunkba érkezett Hanauer A Ist­ván váci püspök Mint értesültünk ugyanazon [...] meg a főtemplomban dr Tóth István volt pápai rendőrkapitány kis leányát [...] Strommer Viktorin pannonhalmi főmonostori perjel Bozóky Géza egyetemi tanár Ludvig Ernő [...] gróf eszméi­nek méltó hordozója kifejlesztője Bozóky Géza egyetemi tanár az in­telligencia [...]
9. 1935-09-15 / 38. szám
[...] melyen Radványi prelátus a gyermekről Bozóky Pál ny ezredes a családról [...] teljes kiképzést nyer Várhelyi Márton Ist­ván utca 3 HOLDANKÉNT 10 Kiló [...]
10. 1937-11-14 / 46. szám
[...] Homannay Tivadar országgyűlési képviselő és Bozoky Alajos nyug ezredes felkérése A [...] 69 éves felső­városi asszony Lócsi István fuva­rossal Mikor a kocsi a [...]
11. 1937-12-05 / 49. szám
[...] Ká­roly v miniszterelnök és pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes beszélnek [...] Natália szo­ciális testvér és pilismaróti Bozóky Gyula vezérkari ezredes 4 A [...] Mika Márton Schneider Ferenc Kecskés István Böröczky Testvérek Kecskés Dezső Hőfíe [...]
12. 1937-12-12 / 50. szám
[...] Csarmasz Ferenc és dr Né­meth István ügyvédek látták el az Emerikána [...] jubileumára a világ katolicizmusa Szent István földjén fog találkozni hogy az [...] erőt merítsünk Bemutatta ezután Szent Istvánt nem csak mint apostolt és [...] a nagy napokra Ezután pilismaröti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes beszélt [...]
13. 1937-12-12 / 50. szám
[...] tár­sadalmát a nagy napokról Szent István király érdemeiért kaptuk meg a Világkongresszust Kell tehát hogy Szent István lelke közöttünk legyen Olyan édesanyák [...] méreteiről adott szines beszámolót Pilismaróti Bozóky Gyula ny ve­zérkari ezredes itt [...]
14. 1941-03-30 / 13. szám
[...] valóság lUuzió vagy muló fiatalság BOZÓKY ÉVA a Cgycletfrs gyógyszertárak Március [...] Móritz Gyula Studringer Ferenc Simonits István Szabó Ferenc és V Vadkerti [...] vállalat RÁTKAI KÁROLY Pápa Márton István utca 3 Katula cukrászdával szemben [...]
15. 1941-06-01 / 22. szám
[...] Eucharisztia mellett A plébániatemp­lomban Hörcsöki István hittanár a Szt Anna templomban Molnár István hittanár a bencés templomban László [...] város vezetőségé­ből többen jelen voltak BoZóky 1 Tasziló int kir ezredes [...] gyűlését melynek élőadói Dragovics j István esperes dr Magyarász Ferenc i [...]
16. 1941-06-08 / 23. szám
[...] pénzadományok folytak be Dr Antal István államtitkár egy ezüst cigaretta tárca [...] Marko Mar­cell rendházfőnök 10 P Bozóky Ta­sziló ezredes 10 P Dr [...] bank fiókja 5 P Kopcrniczky István igaz­gató 5 P Varga József [...] féle étteremben Ebéd után Molnár István hittanár kalauzolása mellett a vendégek [...]
17. 1942-05-10 / 19. szám
[...] szerezhető be Kiadó Pápán Bocsor István u 46 alatt egy konyha [...] és magyar légyen minden Szent István szellemében Ezért szükségesnek látjuk hogy [...] Ferenc dr Sörös Béla Szil István Csekő Gyula Ferenc Ráth Jenő [...] Farkas Pál Dr Diósy Ferenc Bozöky Tasziló Keszey Ferenc Jilek Fe­rencié [...]
18. 1942-05-17 / 20. szám
[...] nevében mondott lelkesítő beszédet majd Bozóky Tasziló városparancsnok figyelmez tette a [...] intézetek három kiváló tanára Mayer István Tölgyes László és Biró Károly [...] legnagyobb magyar filmsikere Dl Kovács István Főszereplők Páger Antal Simor Erzsi [...]
19. 1942-05-31 / 22. szám
[...] rongygyá nem tépődik Dr Antal István nemzetvédelmi pro­paganda miniszter országgyűlési képviselőnk [...] 16 FILLÉR vitéz nagybányai Horthy István kormónyzóhelyettes az ejtőernyős zászlóavatáson vitéz [...] védelmi miniszter képviseletében Dr Antal István nemzetvédelmi minisz­tert Pápa város orsz [...] Romanoiii százados beosztott tisztje kíséretében Bozóky Tasziló ezredest állomáspa­rancsnokot nemes Mártsa [...]
20. 1942-06-14 / 24. szám
[...] jövő kialakításá­nak ideje lesz Molnár István Ti vagytok ennek az országnak [...] vitéz Gyetvay Károly ezredes le­ventedandárparancsnokot Bozóky Ta­sziló városparancsnok ezredest Hamuth János [...] és polgári ha­tóságai képviseltették magukat Bozóky Tasziló ezredes városparancsnok meleg haneon [...] földbirtokos és dr vitéz Simon István rendőrkapitány szerve­zőtestületi tagok és nagyon [...]
21. 1942-06-21 / 25. szám
[...] temetőben A szertartást Uz­dóczy Zadravecz István püspök végezte katouai és polgári [...] búcsút a harcba intfuló katonáktól Bozóky Ta­sziló ezredes városparancsnok a hely­őrség [...] végzett munkáról Az állomásparancsnoksáí részéről BozÓky Tasziíő ezredles állomásparancsnok és Esterházy [...]
22. 1942-08-23 / 34. szám
[...] a hitvány munkák Most Antal István véget vetett ennek a rákfe­nének [...] lapot és levelet amit Je­ney Istvánok Kollár Kálmánok Pauer Jenők Föi [...] emlékművét A megkoszo­rúzáson jelen volt Bozóky Tasziló vá­rosparancsnok vitéz Karcsay Béla [...] és legénységi kara Vi­téz Szalay István a régi bajtársak nevé­ben mondott [...]
23. 1942-09-27 / 39. szám
[...] utunkat mutató csillagok ragyognak Szent István ki katolikus hittel épített hazát [...] vitéz Karcsay Béla ezredes kórházparancsok Bo­zóky Tasziló városparancsnok vitéz Fekete Lajos [...]
24. 1943-02-28 / 9. szám
[...] Szívesen hal­lottuk volna ugyanezen okból Bozóky Évát is no és Tóth [...] tanultam Különösen so­kat köszönhetek Csapváry Istvánnak a he­rendi gyár kiváló tervezőjének [...] A szobrok között fel­ismerhetjük Kaszap Istvánt Kereszt előtt térdel Szenvedve szeretettek [...]
25. 1943-04-25 / 17. szám
[...] Józsefné Körmendy Ágostonné Dr Saáry István Nagy Jó­zsef tiszthelyettes neje és [...] Biró Lucián ben­cés igazgatót vitéz Bozóky Tasziló ez­redes állomásparancsnokot Dr Harasz­tossy [...]
26. 1943-05-09 / 19. szám
[...] szél borzolja szép fehér hajunkat BOZÓKY ÉVA Honvédeink keleten nehéz terepen [...] virágai illatoztak Tíz órakor Molnár István hittanár szentmisét mon­dott Evangélium után [...] Bernát ünnepség illán dr Tóth István ügyész a M K E [...]
27. 1943-10-03 / 40. szám
[...] Pápa és Vidéke c heti­lapban Bozóky Éva tollából a követke­zőket olvasom [...] János veszprémi csősz és Segesdi István fuva­rozó között szóváltás keletkezett Ebből [...]
28. 1944-10-15 / 42. szám
[...] frontról Pálfy András őrm Takács István örm Németh István őrm Szabó László őrm Varga [...] Katula Károly vitéz Far­kasházy Henrik Bozóky Taszilóné Galló Pálné Nagy Gabriella [...] Jónás Györgyné Köves Jánosné László István Molnár Dénes Polgár La­josné Lóránt [...] Kutassy Mária és Erzsébet Rab István Böröczky Ede dr Csoknyay János [...]
29. 1910-01-08 / 2. szám
[...] ezenkívül napirendre kerülnek 1 Schlosszer István kérelme hogy a bolt­bérleti szerződése [...] és közok­tatási miniszter megbízást adott Bozóky Endré­nek az orsz közoktatási tanács [...] Antal cipész segédnek ki Schlosszer István cipésznél 28 éve dolgozik Milyen [...]
30. 1910-04-23 / 17. szám
[...] Gábor püspökkel és gróf Tisza István főgond­nokkal élükön a kerület alkotó [...] is állítottak Tanintézeteink felszerelése Dr Bo­zóky Endre az országos közoktatási tanács [...]
31. 1931-01-24 / 4. szám
[...] a nagyvilágból Szombattól szombatig Bethlen István gróf miniszterelnökünk a következő vasárnap [...] Béla Bostrenhardt János Kállay Tamás Bozóky Ádám és Petzrik Jenő A [...] majd belügymi­niszter lett Mint Rakovszky István bizalmi emberének jelentékeny része volt [...]
32. 1931-06-27 / 26. szám
[...] Hogyan lesz valakiből tudós John Bozoky a magyar származású amerikai tudós [...] Andor államtitkárok Szobrot emelnek Tisza István grófnak és nagyatádi Szabó Istvánnak Tisza István szobrát a parlament és a [...] Zala György készíti Nagyatádi Szabó István szobrának elké­szítésére Sikló Ferenc kapott [...]
33. 1937-11-20 / 47. szám
[...] igazgató szakfelügyelő és dr Ba­logh István tanügyi titkár társaságában is­kolalátogatást teljesített [...] S J Jézustársasága atya pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes és [...] Rákosy Endre főhadnagy 4 Dókus István főhadnagy 5 Bardio százados 6 [...]
34. 1941-03-22 / 12. szám
LÖWY BUTORHAZ GYŐR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 IDE MENJEN HA [...] területnek a rendezése is Szalai Istvánnak megengedték hogy a Szent István uti házának emeletre vétele alkalmából [...] a minden­kori honvéd állomásparancsnok jelenleg Bo­zóky Tasziló m kir ezredes Elnök [...] Varga László Atlétikai szakoszt Mayer Ist­ván Sport szakoszt Tölgyes László Kultúr­szakoszt [...]
35. 1941-08-30 / 35. szám
[...] zsarátnok Fölébreszthetné az égi lángot Bozóky Éva ÚJDONSÁGOK Ügyeletes gyógyszertári szolgálat [...] és műszaki vállalatnál Pápa Márfon István utca 3 szám Telefon 12 [...]
36. 1941-10-18 / 42. szám
LÖWY BUTORHÁZ GYŐR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 Y IDE MENJEN [...] hab 1 ringatja a napot Bozóky Éva ÚJDONSÁGOK Ügyeletes gyógyszertári szolgálat [...] szerint a Kormányzó úr Magdics István helybeli m kir állampénz­tári tanácsosnak [...]
37. 1942-02-28 / 9. szám
[...] Mihály Sándor 10 10 P Bozóky Tasziló 8 P Jankó Mihály [...] Máv elnökévé amely állás Horthy István kormányzóhelyettessé történt kinevezésé­vel üresedett meg [...]
38. 1942-03-07 / 10. szám
[...] a kormányzó­helyettes vitéz nagybányai Horthy István Öfőméltóságát Ezután Antal képviselőnk tar­totta [...] pápai Levente Egyesület előadásában Horváth István szakavatott rendezésében került színre Farkas [...] gárdista fölvonulta­tása A főrendező Horváth István Simák pe­dellus és Briglevics Gyula [...] diákok akik ezúttal diáklányok voltak Bozóky Éva Csépány Kató Szügyi Viktória [...]
39. 1942-08-15 / 33. szám
[...] Endre tanító Kamondi József Domonkos István Gergyessy László pápai lakosok Utóbbi [...] képviselte Megjelentek Hamuth János polgármester Bozóky Tasziló ezredes honvéd állomásparancsnok továbbá [...] József theol akad és Rab István gimnáziumi igazgatók szerkesztésében A hatalmas [...] Mihály Ólé Sándor és Rab István tartottak Majd dr Pongrácz József [...]
40. 1942-09-26 / 39. szám
[...] meg 3 DONSÁGOK Dr Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter városunk képviselője [...] mint a megye vöröskeresztes főápolója Bozóky Ta­sziló városparancsnok Hamuth János polgár­mester [...]
41. 1942-12-12 / 50. szám
[...] A zászlóaljparancsnok lelkesítő szavai után Bo­zóky Tasziló ezredes Szecsődi Ferenc g szá­zadosnak és Balázs István tiszthelyettesnek át­nyújtotta a Kormányzó kitüntetését [...]
42. 1942-12-26 / 52. szám
[...] közön­ség s Hamuth János és Bozóky Tasziló város­parancsnok is megjelent A [...] ő miséz a szentbeszédet Hörcsöki István hittanár tartja A református templomban [...]
43. 1943-05-15 / 20. szám
[...] előre nézek Üzent az Élet Bozóky Éva PRO PATRIA Dr JERFY [...] Bácsi Sándor helyett dr Huszár István jartott E megnyitó beszéd is [...] és hangulatosabbá vitéz nagybányai Horthy István hősi halált halt kormányzóhelyettes urunk [...] nyújtott Jeney Irén és Papp István is Kedden 11 én a [...]
44. 1943-06-19 / 25. szám
[...] Lux Adrienne jelesen Bakó Ilona Bozóky Éva Karikó Er­zsébet Karner Ilona [...] Radnay Irén üakítása továbbá Papp István Zvikli mókázása és Jeney Irén [...]
45. 1943-07-03 / 27. szám
[...] Szabó Honor Szabó Mária Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] Horváth Elvira Hubert Gizella Kocz István Könye Margit Mészáros Rozália Mohácsy [...] Szabó János Szabó László Száki István Takács Irma Tischler Mária Tóth [...] o Billitz Gizella II o Bozóky Éva Fers Lenke Horváth Elvira [...]
46. 1878-05-12
[...] évi ápril 15 én Dr Bozóky Alajos s k a római [...] r kath lOhónapos sorvadás Jákli István gyermeke János r kath 2 [...] kath halva Gocza János gyke István r kath 3 éves sor­vadás [...] 29 SS 54 Felelösszerkesztö Szikszay István Értesülésünk szerint a leltár bármiképen [...]
47. 1911-07-02
[...] Molnár Ferenc Heltai Jenő Szomaházi István Szini Gyula Abonyi Árpád Porzsolt [...] Alba Nevis Bokor Malvin Tömörkény István stb stb A Pesti Hírlap [...] Klattenhof Szemző Pál Versek P Bozóky Géza A versaillesi parkban Hangay [...] és neje Bakos Kozália Ha Ist­ván r k Horváth Mihály kőmives [...]
48. 1914-12-06
[...] Mariska 1 régipénz törmelék Osezli István Bo­zóky Józsefné 1 1 óralánc Meinhart [...]
49. 1945-07-29 / 14. szám
[...] őrm Pápa Jókai u Kocsis István t alhdgy Seregély Eszter gyors [...] 25 Antalics Jolán gépírónő Lakossy István ny c g alez Pápa [...] főtörm Pápa Árpád u 15 Bozóky Tasziló ny áll ezds Pápa [...] és Horváth Juliánná Meghaltak Molnár István 4 hónapos Magdics István állampénztári főtanácsos 53 éves Puchinger [...]
50. 1946-02-10 / 6. szám
[...] vádolóan a cs dálkozó gyermekszemek Bozóky Éva ftHW Bt MífliWftWftiWHIíBMffiMBWWi l [...] Lőrincz Antal ügyész dr Maurer István pénztáros Mórocz Zoltán Számvizsgáló könyvtárosi [...]