3. oldal, 260 találat (0,072 másodperc)

Találatok

101. 1889-06-11 / 24. szám
[...] Pál érseki levéltárnok és Ambrus István papnöveldéi tanulmányi felügyelő kíséretében Délre [...] a község egyházvédnöki kijelölése alapján Bozóky János pásztói káplán neveztetett ki [...] nemében Neki a bécsi Szent István torony tetejéről leugrani kis miska [...]
102. 1883-08-09 / 32. szám
[...] 5 óra tanár Dr Kiss István 2 Pénzügytan hét 3 óra [...] hét 6 óra tanár Burik István B RENDKÍVÜLI tantárgyak 1 Hómai [...] 3 óra tanár Dr Kiss István 7 Békepolitika és harczpolitika hét [...] Énekes Gyula harsányi káp­lán Kerecsendre Bozóky János ujmisés áldozár Harsányba Kindl [...]
103. 1972-05-04 / 103. szám
[...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus el­nöke [...] Fővárosi Tanács el­nökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Bo md [...]
104. 1913-04-19 / 32. szám
[...] Mária gyári muukásnő Aranka Fürjes István földműves Mária Wentzel János péuzbeszedő [...] Gulyás Erzsé­bet hajadon egri Pacsku István kocsis és Bor bás Rozália [...] Vancsai János 12 hónapos Angyal István pince mester 25 éves Kovács [...] külföld példája Az eucharisztikus szakosztály Bozóky Géza dr Kongreganisták a tengeren [...]
105. 1936-12-01 / 190. szám
[...] kir honv törzsőrmester Gyula Tóth István m kir tszéki fogház felügyelő Ilona Sallay Ist­ván fakereskedő Kompolt Anna Nagy Sándor [...] Etelka egri la­kosok Meghaltak özv Bozóky Béláné sz Kobza Anna 77 éves Zaja István cipész 34 éves Kovács István napsz 33 éves Hrabóczki Lajos [...]
106. 1999-11-19 / 270. szám
[...] nyílt köz­gyűlésén részt vesz dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke is [...] együttesével gya­koroltak a mieink Kasziba Ist­ván szerint stílusos röplabdát játszottak a [...] délelőtt is tart foglalkozást Kasziba István az­tán kora este jöhet a [...] főtitkára lesz a magyar Gyulai István BEVÉTEL Rekordbevételre tettek szert a [...]
107. 1928-07-10 / 157. szám
[...] siroki lel­kész ideiglenesen nyugdíjazta­tok Scsavniczky István tisza berceli lelkész az újonnan [...] Ferenc pusztagyendai lelkész Sírokba Mudri István gyöngyösi káplán Tiezabercelre Terenyi László [...] Szalay Ferenc ózdi káplán diósgyőri Bozőky János jászapáti káplán me­zőkövesdi Bernát [...] József Bükkizenterzsébetről Sa jóvárkonyba Horváth István Verpelőtről Ózdra Zakkay Jó­zsef Rakamazről [...]
108. 1884-05-22 / 21. szám
[...] miskolczi káplán jászberé­nyi hitoktatóvá Kovács István pásztói káplán jászberényi Hamza József [...] Dobóczky János detki káplán egyeki Bozóky János harsányi káplán detki Sz [...] ideigl lelkész­helyettes szenterzsébethi káplánokká Mátyás István nyirbak­tai ideigl lelkészhelyettes régi kápláni [...] Miskolczra utaztak Székesfehérvárott néhai Horvát István kitűnő magyar tudós születésének helye [...]
109. 1913-07-12 / 56. szám
[...] Műemlékek Országos Bizottságának építészét Wind István egri egyházm építész vejét érdemeinek [...] János dr főtitkár és Mlinkó István tanfolyam parancs­nok már összeállította az [...] Grósz Sámuel birtokos Rózsa Fodor István gyári tűzőr József Filep György [...] házasság első húsz éve Dr Bozóky Géza Nőmozgalom és femi­nizmus Dr [...]
110. 1883-06-28 / 26. szám
[...] szertartások közben a következők ordináltattak Bozóky János Csoltkó Pál Kliindí Pál Mózer Béla s Truszka István áldozó papokká Sir Lajos subdiaconus [...]
111. 1933-12-29 / 247. szám
[...] Zsig mond Viski Károly Győrffy István Madarassy László Soly mossi Sándor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
112. 2006-01-04 / 3. szám
[...] elnöke majd azt követően Kistele­ki István a Magyar Labda­rúgó Liga első [...] a lengyel Sopotban sze­replő Németh István után Gulyás Róbert a harmadik [...] Novaj Gárdonyi u 19 Laczkó István Eger Váci u 69 Punka [...] is nagy erővel támadták főleg Bozóky Imrét Puhl Sándort és Mezey [...]
113. 2005-01-21 / 17. szám
[...] Kálnoki Kis Attila Kovács Kokó István Noszály Sándor után először a [...] is hamarosan lépni fog mondta Bozóky Imre a magyar szövetség elnöke [...]
114. 2001-10-18 / 244. szám
[...] az új szövetségi kapitány megválasztása Bozóky Imre elnök azonban mégsem tartja [...] 2 Papp Mátyás 3 Zsákai István Eger és Kígyós Gábor Hajdú­szoboszló [...]
115. 1884-12-11 / 50. szám
[...] megrendelhető Ró­mai Perjag irta Dr Bozóky Alajos a nagyváradi kir jog [...] Lajos A nemes vér Petelei István Elbe­szélések Abonyi Lajos Az özvegy [...]
116. 1933-12-22 / 243. szám
[...] Niko lijevic Romanov Oroszország­ból Ádám István tanár Buda p stről és [...] visszatérhet ősei birioká ra Ádám István a katedráját veszti el mert [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
117. 1933-12-15 / 237. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky Ä szentföld leike kötve 18 [...] van a tetteseknek IRODALOM Tamás István Egy talpalatnyi föld 400 oldal [...]
118. 1933-12-23 / 244. szám
[...] az olvaióközönség körében A Szent István Tár ulat ki dása már [...] Kanáritenyésztők Egye­sületének előadása 6 Berta Ist­ván szasónzenekara 7 Rádió ama­tőrposta 7 [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
119. 1911-01-04 / 1. szám
[...] ünnepelt április 8 án Széchenyi István gróf halálának 50 éves évfordulója [...] Barsy Artur dr és Kele István dr teológiai h tanárok nyilv [...] a Kát Legényegyletnél titkár Barsy István dr ügyvéd bíbornok érseki jogtanácsos [...] főmérnök az állam­építészeti hivatal főnöke Bozóky Géza dr jog­tanár Etek István m kir erdőmérnök az egri [...]
120. 1911-05-27 / 42. szám
[...] Géza volt országgy kép­viselő Ambrus István dr t kanonok Vigh Béla [...] egyházai tan­felügyelő képezdei igazgató Barsy István dr bíbornok érseki jogtanácsos stb [...] hogy örök mécs ég­jen Szt István jobbja előtt mely a rabló [...] Miután még telegrammban üdvö­zölték dr Bozóky Gézát a pécsi jogakadémia ta­nárát [...]
121. 1970-11-13 / 266. szám
[...] György Eger 5 4 Szekulesz István Eger 4 5 Darabos István Debrecen 3 6 Ko vách [...] 23 sz alatt D OBÖ István Vár­múzeum azonnali belépéssel ker s [...] tőr­ben és kardban is Nagy Ist­ván valamint Virágh László eredménye említésre [...] Sárospatak 6 győze­lemmel Kard 1 Bozóky Adám Ózd 6 2 Horváth [...]
122. 1877-07-05 / 27. szám
[...] magántanuló A VII gymn osztra Bozoky János Hattyár Endre Kelemen Ernő [...] Fekete Kálmán a kecske­méti Szabó István a jászberényi Boros Pál Gallovich [...]
123. 1926-09-19 / 212. szám
[...] edácu lelkészek investiiurát kaptak Reviczky István sajcnémeti lel­kész Recskre Dr Seres [...] ugyanét lelkiekben lel­készhelyettes lett Kisantal Ist­ván Erdőkövesdről Sajóvárkony ba küldetett káplánnak [...] neveztetett ki Jász apátiba káplánnak Bozóky Já nos Szendrőből SzeDdróba Mól nár István Eesenyőtelekről Jász dósára Szalay Ferenc [...]
124. 2002-11-21 / 271. szám
[...] 55 A mérkőzés előtt dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke valamint Szekeres István a Magyar Sport újságírók Országos [...]
125. 1911-07-22 / 58. szám
[...] szorgalmi aranyakat Jecs Gyula Pataky István Schmöltz József és Erdős Pál [...] Szmida féle jutalmat Pre hoífer István joghallgató nyerte el A tanév történetéből Bozóky Géza dr jog­tanárnak a pécsi [...] Lux Gusztáv Nagy József Pataky István Prehoffer István és Szabó Andor az államtudományi [...]
126. 1933-07-15 / 139. szám
[...] Ferenc a Mátraszanatóriumba szanatóriumi lel­késznek Bozóky János Bogácsra lel­késznek Barta József [...] Pártos Pétert Ózd ra Magyar Istvánt Harsányba Nemes Jánost Szendrőbe Prommer [...] újmiséseka következő diszpozíciókat kapták Barsy István Kápolnára Csehi László Arlóba Csurilla [...] betre Obeda Endre Kerecsendre Olay István Sátára Plankó János Kisnánára Schober [...]
127. 1924-06-21 / 142. szám
[...] szentelni a következő végzett teológusokat Bozöky János Gáli Gyula Gruber Sándor [...] atyának és jőbarátnak majd Barankovics István VII o t a tanűló [...] Válasz Végvárynak Köl­temények szavalják Erdélyi István és Ringelhann György III o [...] tisztelettel Érettségi vizsgálat Á Dobó István fő­reáliskolában f hó 16 18 [...]
128. 1913-10-15 / 83. szám
[...] M Tud Akadémia tagja Ambrus István dr és Venczell Ede t [...] Egri Dalkör nevében pedig Barsy István dr alelnök üdvözölték szép be­szédben [...] t vezér igazgatója Budapest Bárczy István polgármes­ter Budapest Spitkó Lajos főigazgató Budapest Bozóky Eudre kir tan az Orsz [...]
129. 2006-01-11 / 9. szám
[...] és Székesfehérvár polgármeste­re valamint Kisteleki István a labdarúgóliga vezetője is A [...] forintot különített el amelyet Kisteleki István a li­ga részéről további 70 [...] nincs az MLSZ szel nyilatko­zott Bozóky Imre az MLSZ volt elnöke [...]
130. 1996-06-01 / 127. szám
[...] la vül álló polgárokban Fehér Ist­ván Barátit Zoltán Bakody József sem [...] tanszék valamint dr Nagy B István a rajz tanszék tanára vehette [...] lévő alábbi ingatlanokat 1 Jászdózsa Bozóky János utca 4 sz jelenleg [...] Andor és dr Nagy B István fotó perl Márton
131. 1911-07-05 / 53. szám
[...] Gyulát Török Endrét Snircz Jánost Bozóky Bélát és Szendrey Ká­rolyt A [...] Gibás Józsefet Holik Sámuelt Répási Istvánt Rubóvszky Ferencet Lázár Pétert Sáray Istvánt és Burián Tódort Az Egri [...]
132. 1910-08-20 / 15. szám
[...] zenekara augusztus 20 án Sz István király ünnepén a következő müveket [...] Tárkányi féle énekgyüjteményből Eredeti dallama Bozóky Mihály maróthi kántornak 1797 ben [...] órakor prédikáció­val kezdődik melyet Egyed István káplán mond majd körmenet Ksz [...] Dobi Náodorné tarnazsadányi özv Holló Istvánná parádi özv R Fekete Lászlóné [...]
133. 1875-08-12 / 32. szám
[...] kr Völgyi Lajos 80 kr Bozóky N 80 kr N N [...] által közhírré tétetik miként Stankovits István részére 190 frt és já­rulékait [...]
134. 1933-12-20 / 241. szám
[...] testnevelők részére 4 agyagfalvi Hegyi István meséi 4 45 Időjelzés időjárásjelentés [...] 5 A sífutó felszerelése Déván István előadása 5 30 Paul Tibor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
135. 1999-09-18 / 218. szám
[...] tizenkét gazda nevében nyilatkozva Csontos István közölte az ügy gyors megol­dása [...] Frigyes rendezi a meccset pedig Bozóky Imre FIFA bíró vezényeli Jegyeket [...]
136. 1933-12-16 / 238. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...] 9 Hírek 9 20 Bertha István szalonzenekara 10 20 Idójárásjelentés 10 [...]
137. 2002-12-13 / 290. szám
[...] magyar labdarúgás jelenlegi színvonalát is Bozóky Imre az MLSZ elnöke Csaló­dott [...] év közöttiek 4 kör Repka István mind Egri Spar­tacus SE 81 [...]
138. 2008-12-01 / 280. szám
[...] árul­ta el a petőfibányai Pálinkás Istvánná a Nagy ízvadászat díja­inak pénteki [...] lehet saját kertjében nevel Pálinkás Istvánná tavaly egy szoljanka leírással indult [...] főiskola oktatója balról és Horváth István Szek szárd polgármestere a társadalmi [...] Egri Bikavér Superior 2006 desszert Bozóky Pincé­szet Móri Ezerjó Aszú 2002 [...]
139. 1911-02-08 / 11. szám
[...] Elő­adók voltak az év elején Bozóky Géza dr Ha lászy Cézár [...] dr Molnár Kálmán dr Barsy Ist­ván dr Breznay Imre Vadász Lajos [...]
140. 1981-06-14 / 138. szám
[...] Változott mint maga a világ BOZÓKY ÉVA Múltidézőben A Nagy Eged [...] szép­ségérzet relikviái az egri Dobó István Vármúzeumba kerültek hogy a raktárak­ban [...] biztos jövőt teremteni kí­vánó I István milyen csak azértis kitartással terjesztet­te [...] annyi századévá vei ezelőtt Pécsi István Fotó Kőhidi Ki tudja mennyi [...]
141. 1913-08-06 / 63. szám
[...] a Rókus temetőben 20 Szent István király Búcsú a várban 21 [...] levő áru­csarnokba vonul Itt Nagy István társulati elnök a díszközgyűlést megnyitja [...] A bázfőnök kalo­csai származású P Bozóky Ödön Budapestről és P Lombos [...] hétig tart és parancsnoka Útinké István jár tűzrendészeti felügyelő Elméleti előadások [...]
142. 2006-02-01 / 27. szám
[...] jelzi hogy azon részt vett Bozóky András kulturális Kolber István felzárkóztatási mi­niszter a gazdasági minisztéri­um [...] egy véletlen találkozásunk alkalmá­val Szabó Istvánnal ugyanazon gépen utaztam Párizsba meghí­vásra [...]
143. 1988-07-12 / 165. szám
[...] Nemzeti Múzeum alap­ját képezték Széchenyi István gróf Nagycenket és Kiscenket édesapja [...] egységes klasszi­cista homlokzatot kapott Szé­chenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építésszel [...] szolgálták a család kényelmét Széchenyi István kastélyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem falait Bozóky Mária festőművész ak varelljei díszítik [...]
144. 2001-01-13 / 11. szám
[...] legutóbb Portugáliában játszott támadó Szekeres István visszatért hoz­zánk és szeretnénk azt [...] példaértékű volt mondta többek között Bozóky Imre az MLSZ elnöke Az [...]
145. 2003-04-04 / 79. szám
[...] Bene Ferenc Fenyvesi Máté Szőke István Ester­házy Márton Telek András majd [...] Károly helyettes államtitkár ár Géczi István miniszteri megbízott és dr Bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó Szövetség [...]
146. 2000-12-22 / 299. szám
[...] hagyta pihenni a lá­nyokat Kosziba István edző mert nagy tapasztalatával jól [...] nem ré­sze a röplabdának Kosziba István többször is megfogalmazta már hogy [...] Gyu­la és Buzánszky Jenő is Bozóky Imre az AÍLSZ elnöke köszöntőjében [...]
147. 2002-12-05 / 283. szám
[...] egyez­ményéhez Sportdiplomáciai si­ker hogy Huszár Istvánt az Eb projektigazgatóját pedig a [...] Norvégia Svédország négyes van versenyben Bozóky Imre az MLSZ vala­mint Vjacseszlav [...] állóképességi versenyen a főszervező Bogárdi István a Test nevelési Egyetem tanárának [...]
148. 2003-03-28 / 73. szám
[...] A né­pes létszámú túrázók Francia Ist­ván vezetésével teljesítették a 14 km [...] Club Senior férfiak 1 Repka István Egri Spartacus 55 03 2 [...] kvalifi­kációs mérkőzését A szövetség vezérkara Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtitkár [...]
149. Vasárnap Reggel 51. szám
[...] 2004 es Európa bajnokságot bűnbakja Bozóky MLSZ el nök aki már [...] 76 Wukovics Edző Reszeli Sós István Ferencváros Szűcs L Lilik Jagodics [...] percében a tizenegyeshez készü­lő Hungler István maga volt a félis­ten Rúgd [...]
150. 1973-10-14 / 241. szám
[...] magát vallja meg kertészét is Bozóky Éva A Lfpovája utca egyik [...] orgonabokor leveleit Oroszból fordította Antalfy István