922 találat (0,078 másodperc)

Találatok

1. 1906-04-15 / 15. szám
[...] Szegedi siketnómák intézete felügyelő bizottságának kérése Hertelendifalvai lelkészi dijlevél Nagymajlát jelentése [...] tartása és rendezése Darabos Lajos kérése s erre hozott egyháztanácsi határozat [...] egyh megyei határoza ra Szombathy István jelentése 162 190 sz egy­házmegyei [...] jegyzőkönyv előterjesztése Bírósági ügyek Kovács István egyháztanácsi jegyző ég ügyé­ben felebbez [...]
2. 1906-09-09 / 36. szám
[...] tago­kul Beliczey Géza Békéscsaba Wagner István tisztartó Füzesgyarmat Benedicty Gyula gyógy­szerész [...] rendezésében Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése alapszabály módosítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése napidijak meg­állapítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése tan osztályozásának eltörlése tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségé­nek kérése egyházkerületi tankönyv monopólium megszüntetése tárgyában [...]
3. 1988-05-25 / 124. szám
[...] Bereczki Ildikó Zsuzsanna és Kun István Fe­hér Eszter Anna Békés és [...] Ágoston Eszter Mária fia Sándor István Makula 1 István és Rövid Viola fia István Károly Szabados Já­nos és Dúl [...] a 46 os számú főúton Kerese István budapesti lakos személygépkocsijával el­ütötte p [...]
4. 1977-04-09 / 83. szám
Balesetveszély a járdán Cukorbetegek kérése Hétről hétre olvasom a Szer­kesszen [...] egy véradönapot kivánnak szervezni Jantyik István Ecsegf alva Békés megyében még [...] 19 én közöltük 1 Gombkötő Istvánná orosházi le vélírónk kérését hogy [...] felkeresett bennünket s közölte hogy ké­rése nem volt hiábavaló a kerté [...]
5. 1919-08-20 / 40. szám
[...] Megjelenik szerdán és szombaton üzent István király Hirek a nagy világbál [...] kormány formája felett dönteni Tisza István gyilkosai megkerültek Okmá­nyok bizonyítják hogy [...] bizottságot szervezett Fóris Rozina tanítónő kérése hogy rendes tanítónővé választas­sák üresedés [...] teljesít­hető A családos tanítók azon kérése hogy lakás­pénzük az állami tanítókéval [...]
6. 1924-11-08 / 90. szám
[...] magas polcra emelt MacDonald legutolsó kérése valami olyan dolog volt amelyet [...] ellenség foglaljon állást MacDonald utolsó kérése kicsiség volt de ebből a [...] említjük meg hogy Nagyatádi Szabó István szobrára ed ig 50 millió [...]
7. 1935-02-24 / 46. szám
[...] indított fegyelmi vizsgálatot A Váséry István dr debreceni pol­gérmeokr elien mór [...] Griecs János városi kccsis kegydij kérése Lovas­kézbesiiők lótartósi átalányénak ujabb megállapítása [...] Györgyné területbér hátralék elen­gedés iránti kérése Tábor Ferenc kérelme felmondás ha­tály [...]
8. 1926-10-14 / 233. szám
[...] pedig az hogy gróf Bethlen István miniszterelnök még a Ház összehívása [...] októberi közgyűlése A kórházi alkalmazottak kérése illetményeik szabályozása tárgyában A Közlöny [...] ügy nevezetesen a közkórhóz alkalmazottainak ké­rése A közkórház alkalmazottai ugyanis annak [...]
9. 1927-10-16 / 234. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 független [...] iránt Ipari és kereskedelmi érdekeltsé­gek kérése munkásbiztositó pénztári kirendeltség létesítése iránt [...] és a Békéscsabai Kisgazda Bank kérése szerződés át­ruházása iránt Marik Mihály [...]
10. 2007-02-08 / 32. szám (33. szám)
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] apeli lui APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
11. 1926-07-14 / 156. szám
[...] szük­ségessé vélt A közgyűlést Horváth István tanácsnok elnök nyitotta meg üd­vözölvén [...] Róna védekezett Végül is Hor­váth István elnök teremtett ren­det A közgyűlés [...] híd­nak azonban az erzsébethelyiek minden kérése követelése elle­nére még csak hozzá [...] a lakos­ság minden igyekezete minden kérése süket fülekre talált eddig de [...]
12. 1932-05-24 / 108. szám
[...] K Mihály irattárnok betegszabadság iránti kérése Kvasz Dezső adó­tiszt betegszabadság iránti kérése Illetőségi ügyek Póttárgysorozatba felveendő ügyek [...] Kaposvárról jelentik hogy ifj Bethlen István gróf is kényszer­egyezséget kér maga [...]
13. 1917-10-14 / 41. szám
[...] Haán Béla Kocziszky Mihály Kovács István Hartenstein Ignácz Az orosházi bizottságba [...] osztályba lép­tette elő özv Mikolai Istvánná Bohus Ferencné és Hoffmanné Szabó [...] is jogtalan a vállalatnak ezen kérése mert az elmúlt év­ben is [...] a Királyné palotahölgye és gyermekei István és Gabriella Denise Gabriella özv [...]
14. 1973-03-22 / 68. szám
[...] élő adásba i Fotó Fábián István Feles Pál nyerte az orosházi [...] Dózsa SE színekben játszó Tímár István I is alaposan kitett magáért [...] véleményét az Országos Szövetségnél való kérése alap j ján szövetségük felveszi [...] el a mezőheg ye siek kérése elől így ha az Or­szágos [...]
15. 1917-10-21 / 42. szám
[...] Haán Béla Kocziszky Mihály Kovács István Hartenstein Ignácz Az orosházi bizottságba [...] osztályba lép­tette elő özv Mikolai Istvánná Bohus Ferencné és Hoffmanné Szabó [...] is jogtalan a vállalatnak ezen kérése mert az elmúlt év­ben is [...] a Királyné palotahölgye és gyermekei István és Gabriella Denise Gabriella özv [...]
16. 1928-03-28 / 25. szám
[...] A fegyelmi büntetésben részesült tanítók kérése csak az esetben vehető figyelembe [...] A szolgálatképtelenség miatt nyugdíja­zott tanítók kérése esak akkor vehető figye­lembe ha [...] malae nem hoz szerencsét Boros István gyulai lakos a feleségével együtt [...] Jézus Szentségig Szivének Országa Újlaki István plébános imakönyve A Jézus Szentséges [...]
17. 1974-06-01 / 126. szám
nyugdíjasok 1 kérése I jlafel Kálmán békéscsabai Sva [...] tartózkodott Így megoldható a nyugdíjasok kérése luro árukapcsolással Latorcai Jánosné békéscsabai [...] Békéscsabán című cikkünkre dr Hódi István a Szegedi Postaigazgatóság igaz­gatóhelyettese válaszolt [...]
18. 1972-11-02 / 259. szám
[...] követték éveket azonban a községbeliek kérése megma­radt óhajnak Azaz hogy meg­annyi [...] beszélt szalag átvá­gás előtt Sarkadi István MÉ­SZÖV elnökhelyettes Mert az utóbbi [...] után Békéssámson egész lakosságának jogos kérése A kultúrált vendéglátóegységet és ez [...]
19. 1920-08-26 / 69. szám
[...] Főbb tárgyai A Területvédő Liga kérése gabonának termé­szetbeni adományozása iránt A [...] A vármegyei kémény seprők egyesületének kérése a kéményseprési dijak felemelése iránt [...] a Péterfi cipőáruházba Békéscsaba Szent István tér 12 sz Kossuth szoborral [...]
20. 1968-11-02 / 258. szám
[...] Megoldódik a lakosság 20 éves kérése Békésen Régi gondja Békésnek a [...] lakosságának több mint 20 éves kérése Most arról kaptunk érte­sítést hogy [...] szólt Második napirendi pontként Soós István a TIT Békési járási szervezetének [...] Dumitrás Mihályt és dr Vidó Istvánt is Új tanfolyamok előadássorozatok ankétok [...]
21. 1969-11-22 / 271. szám
[...] Kétegyházi jelentésünk Megvalósult a választópolgárok kérése Ha valaki Békéscsaba Lö kösháza [...] font foteleket bár­székeket szállítanak Sokéves kérése volt ez a vésztőieknek E [...] nagyon hát­ráltatják a munkát Lehóczki Istvántól a községi tanács vb elnökétől [...]
22. 1995-04-03 / 78. szám
[...] apróság kapott meghívást A házigazdák ké­rése a kis vendégek hozzák magukkal [...] a tojásírás tudományával A szervezők kérése mindenki hozzon ma­gával főtt tojást [...] Erzsébet fia Attila Binder Ádám István és Balázs Ilona fia Adám [...] véget Aranylako­dalmasok A kétsopronyi Szabó István és felesége An csin Dorottya [...]
23. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
24. 1957-05-26 / 121. szám
[...] amit mondott bizony jog­talan a kérése A kilenc hold neki is [...] áremelése csak egészen minimális Petővári István és Mácsai Mi­hály üzletvezetők a [...] hozassa rendbe Ez a dolgozók kérése is A kiszolgálást végző dolgozók [...]
25. 1958-01-19 / 16. szám
[...] MEGYEI NÉPÚJSÁG Sok harisujagyáii dolgozó kérése Válasz Gáboriné cikkére Mi a [...] meg helytelen munkamód­szerüket Sok harisnyagyári ké­rése ez A Gyulai Harisnyagyár dolgozói [...] Köszönet az előadóknak névszerinti Petrószki István járási úttörőtitkárnak Sípos Péter Bognár [...] ellenére Az első helye­zést Varga István mezőhegyesi őrsvezető őrse nyerte A [...]
26. 1955-03-06 / 55. szám
[...] kö­vetel háztáji földet Jogos e ké­rése Válasz 1 Kukla Péter leányainak [...] kaphat­nak háztáji területet Ezért Csül­lögné kérése néni jogos tegyem Hanem én [...] tartozik az állam­nak Eöld esi István 76 kiló ba­romfival 20 kiló tojással Vá radi István pedig 119 98 mázsa kukoricával [...]
27. 1988-05-03 / 104. szám
[...] és feleke­zeti közösségei is Bukovinszky István A Jászfényszarui Béke Mgtsz kalapgyártó [...] je­lenleg nem oldható meg a kérése Tömegközlekedési szempontból egyébként azon javaslatával [...] közúton közle­kedő személygépkocsi veze­tőktől Tóth István olvasónk ki­fogásolta az autóbuszok pa­dozatának [...] őt nem is érdekli Panaszosunk kérése nem újkeletű s örömmel tudat­juk [...]
28. 1987-06-15 / 139. szám
[...] segítők létszámában a fog­ Földest Istvánná Sport­napon van Mindjárt kül­dünk érte [...] befejeztével Ugyan­ekkor adták át Zsáky István tanárnak a képzésben nyúj­tott kiemelkedő [...] felé induló vonat­ra vélekedik Földesi Ist­vánná Ugyancsak a közlekedéssel kapcsolatban egyik [...] is köszönettel számítunk Dr Szabó István Békés város főorvosa Szabó István a Kamuti Béke Tsz ből [...]
29. 1973-04-07 / 81. szám
[...] közölte hogy a Mátyás ut­caiam kérése valóban indokolt s ezzel kapcsolatban [...] Ha kell példás büntetéssel Patakfalvi István hanem a táviratot tartalmazó szalag [...] sokkal ízlésesebb Teljesül a szarvasiak kérése A márciusa 24 i számban [...] délután öt óra Leugrom az István ki­rály téri Csemegébe vásárolni azonnal [...]
30. 1878-01-31 / 9. szám
[...] Birónak Kruchió József albirónak Kató István lett megválasztva Adópénztárnoknak Gs Szabó [...] jiuner úrért Megválasztattak továbbá Végh István pénztárnok Dobay Sándor alelnök Takács [...] érde nes sorába magát beiktattatni Kérése hogy oda vezettessék ellenszenvvel bár de mint a balek első kérése mégis teljesíttetett Az óriási ódon [...]
31. 1987-10-09 / 238. szám
[...] őszi lehalászás Nálunk a megrendelő kérése parancs A Békéscsabai Kötöttáru gyár [...] és a gondokról faggatom Gajdos Istvánná üzemveze­tőt Döntő többségében tő­kés exportra dolgozunk Ná­lunk a megrendelő kérése parancs és pénz Nagyon oda [...]
32. 1998-02-19 / 42. szám
[...] de a felügyelő bizottság elnökének kérése ellenére nem terjesztette az ak­kori [...] az utóvizsgadíjakra A diákok további kérése hogy dr Szabolcsik Katalin kollégi­umigazgatót [...] pénz kezdte tegnap sajtótájékoztatóját Pataki István Békés város polgár mestere A [...]
33. 1894-04-29 / 17. szám
[...] be­mutatja 35 Vámszedési jog engedélyezésének kérése a kétegyházi uj kőuton 36 [...] 55 Orosháza község és Kiss István közti szer ződééek 56 Kondoros [...] Jakab Sándor Pál 20 Demeter István Lsomos Mátyás 10 Összesen 75 [...] 50 Gsete Pál 40 Somogyi István 10 Rozsos István 20 Kovács István 50 Bene János 30 Kátny [...]
34. 1896-12-20 / 52. szám
[...] indóházi ut on vámszedési jog kérése iránt 37 Mező Berény község [...] szer­ződés jóváhagyás iránt 42 Sós István valamint Yirágh János és tár [...] szálloda bérbeadása tárgyában s Matics Istvánnak ezen határozat elleni felebbezése 60 [...] ozáso k 90 K Tóth István szeghalmi lakos gyógy költség elengedése [...]
35. 1884-10-05 / 40. szám
[...] T a t a y István lemondott szarvasi főgymn igazgatónak nyugdíj [...] a szarvasi főgymn tanárainak azon kérése hogy fizetésük fixiroztassék s igy [...] után a többség az államsegély kérése mellett nyilatko zott s igy [...]
36. 1889-06-23 / 25. szám
[...] vitatkozás el volna kerülhető Kiss István városi képviselőnek ismetelt írásos bocsánat kérése alapján mely a Békés múlt [...] és pedig azért mert Moldovánvi István tanácsos ettől tette függővé hogy [...] fokozása érdekében műtrágyázá sokkal Zlinszky István pedig a lucernások és is [...] elnök lemondását a közgyűlés egyhangú kérése folytáu visszavonta A békésmegyei gazdasági [...]
37. 1902-10-19 / 42. szám
[...] alap Kisperegi ev ref egyház kérése egyházmegyénk hez csatoltatása tárgyában Szemlaki ev ref egy­ház kérése egyházmegyénkhöz csatoltatása tárgyá ban Vésztői [...] megfeleb bezett ítélete Dr Olosz István egybázi adóügye Pap Antal folyamodványa [...] társai felebbezése egyházi adóügyben Lévai István kéreime Kovács Imre és társai [...]
38. 1937-05-15 / 21. szám
[...] Orvosi Továbbképző bé késmegyei bizottságának kérése az orvosi továbbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 41 S Paczali István nagyszénási lakos elhullott lova pótlására [...]
39.
[...] 244 Szűcs János 244 Szűcs István 244 Szaucsin László 244 Szaketi [...] létesítéséhez hozzájárulás meg­szavazása és államsegély kérése 423 T Ty 22887 1939 [...]
40. 1938-02-21 / 8. szám
[...] Az Orvosi Továbbképzés Békés­megyei Bizottságának kérése az orvosi to­vábbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 27 V Fazekas István vésztői lakos el­hullott lova pótlására [...] kér 38 Már ifj Szatmári István öcsödi lakos elhullott lova pótlására [...]
41. 1928-09-15 / 37. szám
[...] határozat elfogadása mellett sza­vaztak Beleznai István Csomós István Pol lák Arnold dr Mitlasovszky János Murvai István Fábián Gábor dr Mayor Simon [...] ikt A Nagypénteki Református Társaság kérése az általa fentartott árvaház segélye­zése [...] Ezen határozat mellett szavaztak Be­leznai István Csomós István Pollák Arnold dr Mitlasovszky János [...]
42. 1994-01-29-30 / 24. szám
[...] sz KAGYLÓ Zálogház Orosháza Szent István u 53­ Szarvas Béke ltp [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
43. 1999-12-11-12 / 289. szám
[...] eredetileg ter­vezte s dr Feld István történész falkutató ré­gész mint korábban [...] Műemlékvé­delmi Hivatal és dr Feld István között egyeztetés kezdődött Azt követően [...] levélben kereste meg dr Feld Istvánt s bejelentette a vitatott építészeti [...] sárvédőből törhetett le A rendőrség kérése aki tud valamit az esetről [...]
44. 1905-12-19 / 51. szám
[...] 21 Az országos párbajellenes szövetség kérése anyagi támogatás iránt 22 A [...] képviselőtestületi vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...]
45. 1921-12-04 / 275. szám
[...] hitünk hogy a kicsik vágya kérése valóra váltja majd hogy minden [...] Lapkiadó R T Békéscsaba Szent István tér 18 szám Eladó ház [...] Gally és Hénich drogériájában Szent István tér 16 MIT HOZZON S [...] pastel kép Littmann fényképé­i szeteSz István tér 12 Megvételre keresek kövesut [...]
46. 1911-10-02 / 41. szám
[...] Gá­bor főjegyző ellen fegyelmi eljárás kérése tár­gyában s ez ellen Szathmáry [...] Szarvas község és özv Ribárszki Istvánná és társa szarvasi lakosok között [...] tárgyában s ez ellen Tini István és társai felebbezóse 160 Békés [...]
47. 1917-06-21 / 17. szám
[...] szolgák fizetésére felhasz­nált összeg megtérítésének kérése azon alapszik hogy a hadbavonult [...] órtesittetnek Kmft Kiadta Dr Berthóty István vármegyei főjegyző Járási főszolgabirák Gyula [...]
48. 1926-04-23 / 92. szám
[...] bemutatása és a fel mentveny kérése 3 Az uj pengőértékben fizetendő [...] WENICH LAJOS drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 Sötét kamra jiijtalan [...] Wénich Lajos drogériájában Békéscsaba Szent István tér 16 Bútor ol 6 [...]
49. 1924-10-18 / 84. szám
[...] providenciális állam­férfin áll gróf Bethlen István minisz­terelnök személyében aki három év [...] meghiúsultak Próbálták kihasználni Nagyatádi Szabó Istvánnak az Eskütt üggyel kapcsolatos elkedvetlenedését [...] dr Follmann Jáno 3 orvos kérése egy évi szabadság iránt A [...]
50. 1899-02-09 / 6. szám
[...] élő állatokat Auszt­riába külön engedély kérése nélkül lehet szállítani Gyulán 1899 [...] 11 fi s e h István b csabai lakos V é [...]
51. 1997-12-15 / 292. szám
[...] a képviselők részvételé­vel az intézmények kérése volt Az intézményvezetők szin­te egységesen [...] út 9 21 Nyomdaigazgató Péter István HU ISSN 12151068
52. 1926-06-02 / 122. szám
[...] ut 6 A Zsilip uccaiak kérése Miklya János és társai Zsilip [...] hó 29 én Dr Berthóty István polgármester MŰLÉP minden méretben és [...] és vegyeskereskedésében Békéscsaba grói Tisza István ut és Berényi ut sarok [...]
53. 2006-09-23 / 224. szám
[...] MEGYEI HÍRLAP HIRDETÉS 7 BALAZS ISTVÁN és MOLNÁR ERZSÉBET Tótkomlóson holnap [...] 37 NAGY ABC Sarkad Szt István tér 2 4 KÖZPONTI ABC [...] címre 073 dm üzlet Cseh Istvánná területi vezető 6722 Szeged Mikszáth [...] a számítógépes rendszerben levelezés árajánlatok kérése beszállítóktól vevői árajánlatok készítése és [...]
54. 1994-02-02 / 27. szám
[...] Békéscsaba Deák u 11 Samu Istvánná Telefon 447 422 Békéscsaba térsége [...] Kétegyháza térsége Gyomaendrőd tárház Illés István Telefon 386 165 Szarvas Kondoros [...] bejelentése 02 táviratfeladás 089 ébresztés kérése 09 tudakozó A centralizálás miatt [...]
55. 1934-11-25 / 266. szám
[...] végén Délszláviénak még az a kérése sem teljesül hogy Ma­gyarország ellen [...] kevesebb fényértéket jeleznek Rosenbaum Szt István tér 2 antant érdekközösségi tényének [...]
56. 2006-03-31 / 76. szám
[...] A szövetség konkrét és nyoma­tékos kérése a károk legalább Megújult blokktérképek [...] A közgyűlést májusban tartják Fábián István ÚJ SPORTÁRUHÁZ NYÍLIK BÉKÉSCSABÁN A [...]
57. 2006-12-16 / 294. szám
[...] az elnökségi ülést követően Kisteleki István kijött a tárgya­lóteremből és azt [...] nekem a magyar lab­darúgásban ső kérése az volt Kisteleki Ist­ván felé hogy a tizenkilenc éven [...] eredményes válogatott jelentette ki Kis­teleki István MLSZ elnök A szövetség első [...] a téma szóba került Kisteleki István nyomban visz szakérdezett nem lesz [...]
58. 1973-04-17 / 89. szám
[...] és belépett voksát leadni Kiss Ist­ván a Mezőhegyesi Állami Gaz­daság Kossuth [...] tanácsülést tartanak Mezömegyer lakosságának egyöntetű kérése és az érintett tanácsok állásfoglalása [...] Békéscsaba város tanácselnöke Szavaz Kiss István Kossuth díjas tehenég Mezőhegyesen Nagy [...]
59. 1966-12-23 / 302. szám
[...] a VI kerületben lakó csabaiak kérése Rádióamatőrök kiállítása Eddig nem volt [...] eddig hanem amint Sze kercés István a beüt fiatal veze­tője elmondta [...]
60. 1998-12-24-27 / 301. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír­műsor [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
61. 1926-07-25 / 166. szám
[...] elnöki tanács utasítja dr Szabó István es Ka­rakas Albert birákat hogy [...] is a földmivelés­ügyi miniszter ezirányu kérése tárgytalan Az özv Széchenyi Antal [...] vasút és a hajó Szent István hetében A Szent István hét sikerének elő­mozdítására nagy előkészületet [...] igazgatósága elhatá­rozta hogy a Szent István hét alkalmából Budapeslre utazók ré­szére [...]
62. 2007-07-11 / 160. szám
[...] testület A jelenlegi vezető Kerékgyártó Istvánná a nyugdí­jazását kérte Tarhos FALUNAP [...] népszerű sci fi író Nemere István volt i FÖLDBÉRLET Változ­tatott a [...] illetve külön vízjogi üzemeltetési engedély kérése derült ki a mezőberényi ön [...]
63. 1993-10-06 / 233. szám
[...] fejlesztési költségek előkalkulációja berendezésekre árajánlatok kérése hitelkérelmekhez üzleti tervekhez szakszerű formai [...] Ahol megállt az idő Szőnyi István otthona A házigazda Voith Ági [...]
64. 2005-03-07 / 55. szám
[...] Székely Ádám az újkígyóst Széchenyi István Ál­talános Iskola tanulója győzött Második [...] február 7 éig többszöri határozott kérése el­lenére sem kapta vissza Megkeresve [...]
65. 2007-01-22 / 18. szám
[...] csak vegetál tájékoz­tatta lapunkat Simon István Ta­más Doboz polgármestere Megtudtuk a [...] Kuka János gazdasági miniszternél ám kérése süket fülekre talált Következő állo­másunk [...] illetve családjaik számára nyilatkoz­ta Hatos Istvánná Az Unicon Ruházati és Szolgáltató [...] vevőket hangsúlyozta a vezető Hatos Istvánná a fenn­maradás lehetséges útjairól szólva [...]
66. 1926-10-02 / 223. szám
[...] A Közlöny eredeti tudósítása Berthóthy István dr polgármes­ter budapesti útját ezúttal [...] Kornélia Szinház további meg­tartására irányuló kérése A válesztményben értesülé­sünk szerint Nikelszky [...]
67. 1968-11-30 / 281. szám
[...] belföldi ellátásra A szakemberek észrevétele kéré­se így hát jelzés az ipar [...] tudósítása Méltóan a névadóhoz Brackő István Írása Nyomozás Humoreszk S oldal [...]
68. 1924-09-23 / 217. szám
[...] Szerkesztőség és kiadóhivatal Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 függotlon [...] Békéscsaba város közgyűlése Dr Berthoty István polgármester pontban 9 órakor nyitotta [...] Bohnert József és Iritz Aladár kérése amely a vá­rostól bérelt legelő [...]
69. 1926-04-24 / 93. szám
[...] szántónak 1 2 részüket Frankó Istvánnak 35 mm búzáért Qzv Adamik [...] Stricz Károlyná Zelenák Róza Zelenák István és kisk Zelenák Károly el­adták [...] jelentésének bemutatása és a fel­mentveny kérése 3 Az uj pengőértékben fizetendő [...]
70. 1970-04-21 / 92. szám
[...] javítottak tár­sadalmi munkában Az óvoda­iak kérése tehát az a Népújság hasábjain [...] a ma­gyar hadak nyomására I István korában kénytelen volt őseink­nek a [...] bizonyult a legjobbnak második Madarász István oros­házi harmadik pedig a békés­csabai Gábriel István lett A színvonalas izgalmakban bővelkedő [...]
71. 1936-01-28 / 22. szám
[...] a titkosság elrendeléséhez 30 tag kérése szükséges s az aláírók egy [...] mások Az iparosok küldöttségét Barát István ipar testületi elnök vezette Sándor [...]
72. 1970-09-05 / 208. szám
[...] meg az AGROTRÖSZT Dr Konkoly István kereskedelmi igazgatóhe­lyettes arról tájékoztatta a [...] helyének kijelölésénél csupán az a kérése a beruházó­nak hogy a kijelölt [...]
73. 1970-09-18 / 219. szám
[...] vendéglátók közül ott volt Jámbor István a párt városi bizottságának el­ső titkára dr Vidó István a városi tanács vb elnöke [...] jogos a gyáriaknak az a kérése hogy a termelőszövet­kezetek és az [...]
74. 1926-04-30 / 97. szám
[...] beruházási programját 77 hadtörténelmi muzeum kérése Budapest ápr 29 A hadtörté­nelmi [...] adtunk arról hogy dr Berhóty István polgármester dr Korniss Géza tanácsnok [...]
75. 1926-04-14 / 29. szám
[...] A négytagú betörőszövetkezet tagjait Nemcsók Istvánt testvérét Jánost Tabak Jánost és [...] a főtárgyalást A bíróság Nemcsók Istvánt és Ta­bak Jánost öt évi [...] ház büntetésre Ítélték járások főszolgabiráinak kérése személyautó beszerzésének engedélyezése iránt Sárosy [...]
76. 2001-09-14 / 215. szám
[...] a tény hogy az egy­házközség kérése rendszerint meghallgatásra talál M EZŐGYÁN [...] a he­lyi református egyháznak Szabó István polgármester találóan úgy fogalmazott s [...] belül elfogta az elkövetőket Szabó István polgármester ar­ról is beszámolt hogy [...]
77. 1927-01-25 / 19. szám
[...] azonban csúfosan megbukott A harmadik kérése az volt a községeknek hogy [...] Budapest jan 24 Nagyatádi Szabó István volt földmivelésügyi miniszter özvegye sokat [...]
78. 1928-03-04 / 53. szám
[...] igazgató elnökhe lyettes dr Berthóty István poigár­mesler Bohnert József kormány­főtanácsos vezérigazgató [...] sem fog elzárkózni kedves cser­készeink kérése elől Megjegyezzük még hogy a [...]
79. 1969-06-26 / 145. szám
[...] egy másik óhaj az édes­anyák kérése hogy a tsz óvodát létesítsen [...] szervezésben és lebonyolításban is Burás István A tv műsorából Magyarul beszélő [...]
80. 1971-05-21 / 118. szám
[...] ajánlotta fel segítségét csu­dán egyetlen kérése volt hogy az illető küldje [...] miniszter első helyettese dr Gergely Ist­ván mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszterhelyettes Lörincz [...]
81. 1971-05-11 / 109. szám
[...] szavai vezették be majd Vass István muzeológus tartott érdé kés előadást [...] át az úttesten és Tóth Ist­ván békési motorkerékpáros élé került amely [...] sérüléssel szállították kórházba A RENDŐRSÉG KERESE Az utóbbi időben de különö­sen [...]
82. 2007-02-17 / 41. szám
[...] az érdeklődőket Az ügy­vezető személyes kérése pedig hogy a kezükben tartott [...] vásárolnak a Metakemél A Széchenyi István Két Taní­tási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola [...]
83. 1925-12-19 / 288. szám
[...] szükséges in­tézkedéseket megtette Uj gyógyszertár kérése Bé­késen Székely Ferenc nyug kato­nai [...] kitűnő operettje kerül szinre Falussy Ist­ván rendezésében uj beállítással uj szereposztásban [...] szép kifogástalan előadást mely Falussy István ren­dezésében a legnagyobb sikert aratta [...]
84. 1972-01-30 / 25. szám
[...] 1956 ban született fiúk jelentke­zését Kérése esak az bogy az Ifjú [...] Antal Csulik J ÍFotó Barnácz István Kis figyelem Dupla haszon Már [...]
85. 1957-08-08 / 184. szám
[...] Tiszacsegei Gépállo i más vezetőinek kérése i a nagygyantéiakiél Ez év [...] e mondja a telefonba Paulik Ist­ván a gyulai kultúrházból A Harisnyagyár [...]
86. 1997-08-16-17 / 191. szám
[...] r Szeptember 19 én Szöllősi Istvánná és Földesi Zoltán or­szággyűlési képviselők [...] Szóba kerül a sarkadi önkormányzat ké­rése az Erkel Ferenc Gimná­zium és [...]
87. 1935-01-17 / 5. szám
[...] igazolni miért is ilyen bizony­lat kérése esetén kérelmező a gazdaság pon­tos [...] a főispán tudo­mására hozott Fáy István főispán a szükséges intézkedéseket megtéve [...]
88. 1936-03-17 / 64. szám
[...] Az egyesület hézagpótló munkát végez Kérése a város közönségéhez csak az [...] községháza tanácstermében A tárgyaláson Tóth István dr ügyvéd bejelentette hogy a [...] társa­ság volt együtt itt Farkas István káplán és dr Márai Ágoston [...]
89. 1926-11-30 / 272. szám
[...] Negyedévre 75000 K Békéscsaba Szent István tér 18 Telefon 60 Főszerkesztő [...] ára 1000 1 Bef Ien István gróf miniszterelnök Debrecenben Debrecen november [...] miatt Szolnok november 29 Győri Ist­ván 50 éves szolnoki gazda az [...] szóba került a város minden ké­rése s függő kérdése amelyek iránt [...]
90. 1993-09-04-05 / 206. szám
[...] keservei A sikerdarab sorsa Mikó István házalt a többmilliós produkcióval Fél [...] illetva gazda nélkül ma­radt Mikó István és társulata megpróbálta több helyen [...] ha­marabb kerül külföldi szín­padra Mikó István és csapata azonban nem adta [...] az élveboncolásra vállalkozókat Ács Klára kérése roppant szerény volt mindenki írjon [...]
91. 1937-01-15 / 11. szám
[...] napokban egy egyszerű szegény iparos kérése érkezett be Bornemisza Géza iparügyi [...] kisiparosnak azzal hogy vitéz Hercegh István iparügyi miniszteri titkár akia műhely­felszerelést [...]
92. 1927-08-31 / 196. szám
[...] az egyetemi klubok tagjai Berthóty István dr elnök össze­foglalván a különböző [...] Bárdosba zuhant Gáborjákot exhumálják Pia Kérésére nyomozást inditanaK a halál KörülményéneK [...]
93. 2005-01-26 / 21. szám
[...] helyes testtartásra Az irodalmat taní­tók kérése az volt hogy növel­jük a [...] miniszteri kitün­tetés 2002 ben Csányi Istvánná óvodavezető munká­ját ismerték el Arany [...]
94. 1965-01-13 / 10. szám
[...] felhívjuk a figyelmet a hatóságok kérése szerint a felgyülemlett víztócsák elveze­tésére [...] x Békés megyei GFV békéscsabai István malom üzeme állandó munká­ra felvesz [...]
95. 1964-08-12 / 188. szám
[...] Módos Ferenc építész vala­mint Lisztes István statikus mérnök szocialista tervezőbrigád­jai jelentősen [...] búzavetőmagot jo­gos a vetőmagcsere akció kéré­se Ennek alapján a hazai Bán­kúti [...]
96. 1932-09-18 / 204. szám
[...] i Özv Bi kovinszky Györgyné kérése doháhyárusitási bódé en­gedélyezése iránt Kvaáz [...] József üzletbérlet lemondása f Nagy István vendéglős kérelme bérmérséklés iránt Hauer [...]
97. 1921-09-21 / 209. szám
[...] találta hogv az áldozat családjának kérése a 100 ezer koronát illetőleg [...] Lapkiadó R T Békéscsaba Szent István tér 18 szám NÁDO R [...]
98. 1937-07-07 / 151. szám
[...] és végrehajtási eljárással Az a kérése ezzel kapcsolatban hogy a városi [...] állami felsőme­zőgazdasági iskolához baosztoii Sín István dr orosházi állami fel­sőmezőgazdasági iskolához [...] ítélte Kedden délután eltemették Dobos Istvánt A B K tudósítója jelenti A pilólahalált halt Dobos István földi maradványait Budapesten a bonctani [...]
99. 1932-07-13 / 54. szám
[...] és társai indít­ványát Dr Lusztig István a higgadt meg­ítélés hangján foglalkozik [...] gépeiket a hatóság tanácsa és kérése ellenére használatba vették és azt [...]
100. 1965-08-28 / 202. szám
[...] Gyopároson üdült itt láttuk Miszlay Istvánt a Jókai Színház rendezőjét Balogh [...] A kis község lakóinak régi kérése teljesül az iskola megépítésével amelyben [...]