73 találat (0,071 másodperc)

Találatok

1. 1951-08-19 / 193. szám
[...] Ma minden szem messze a távoli Moszkvába néz kutatva keresi a [...] hogy kigyult a fény a tanyákon trak Um rok zúgnak a [...]
2. 1955-04-16 / 89. szám
[...] hazám Szülőföldem szép határa meg tanyákon és a falvakban távoli ro gazás zsilipháza tövében talál­Iátlak [...]
3. 1958-10-26 / 253. szám
[...] hosszú téli esték Falun a távoli tanyákon na yon elkel olyankor némi [...]
4. 1960-04-26 / 97. szám
[...] mondta Népeink baráti kapcsolatai a távoli múltban gyökereznek Oroszország haladó közvéle­ménye [...] figyelmébe ajánlott így például a tanyákon élő parasztság körében nagysikerű ismeretterjesztő [...]
5. 1960-10-22 / 250. szám
[...] tagjai Janurik Mátyásné vezetésé­vel a távoli tanyákon is felkeresik a 80 90 [...]
6. 1961-01-31 / 26. szám
[...] János sorral keresik fel a távoli kis üzemegységeket tehenészeteket termelőszövetkezeti és [...] előadásokat rendeznek a fal­vakban és tanyákon így pl rö­vid jeleneteket mutatnak [...]
7. 1963-10-17 / 244. szám
[...] részére OTP hitel segítségével A tanyákon élő szövetkezeti ta­gok közül egyre [...] tudni a vi­lágról még a távoli tanyákon is Kasnyik Judit A Szerszám [...]
8. 1964-02-04 / 28. szám
[...] kultúra terjesztésében Az emberek a tá­voli tanyákon alig várják hogy újra megjelenjen [...]
9. 1964-04-03 / 78. szám
[...] meg a lapot Még a tá­voli tanyákon élők is előfizetőkké váltak mint [...]
10. 1964-09-02 / 205. szám
[...] A kollégisták esetében felszámo­lódott a tanyákon lakó felső ta l Sarkadon [...] diáknak pedig nem kell a távoli Békéscsabára és Orosházára vonatoznia H [...]
11. 1965-10-20 / 247. szám
[...] néni marad családláto­gatásra indul a távoli tanyák felé Újra kanyarog az [...] jár­junk behunyt szemmel A távol tanyákon ahol hajdan urasági cseléd volt [...]
12. 1967-01-17 / 14. szám
[...] kicsinyek het­ven százaléka viszont a tanyákon él így hát sokszor 20 [...] lá­togatni Agika barátkozik ban a távoli tanyavilágban a ki­csinyek akikre őrködnie [...]
13. 1969-01-18 / 14. szám
[...] Négyfelvoná sos opera 21 00 Távoli tanyákon Nagy Izabella riportja 22 00 [...]
14. 1969-05-07 / 102. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis falu­ban ahonnan a diákok [...] az utcán csattannak TávoM településeken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
15. 1969-08-14 / 187. szám
[...] fényesi soron és a környező tanyákon több mint kétszáz csa­lád él [...] a jó ivóvízre Még a távoli tanyákról sem voltak restek az [...]
16. 1969-08-20 / 192. szám
[...] fény csorog végig a földeken ta­nyákon és szinte fémesen ütközik bele [...] a régiben Ködfüst kavarog a távoli aká­cok felett Szürke felhők billen­nek [...]
17. 1970-01-01 / 1. szám
[...] országban Háromszázezer rel csökkent a tanyákon külterü­leteken élők száma közel 400 [...] stb számolhatunk a kö­zeli és távoli terveinkben S okat tudunk ma [...]
18. 1970-04-11 / 84. szám
[...] az em­beri agy méretei a távoli jövő­ben Az antropológusok köré­ben eltérő [...] ismert dala né­mi módosítással a távoli jövő­ben is érvényes lesz az [...] a ta nyavilágot választották találkozó­helyüknek Távoli tanyákon jöttek össze negyvenen ötvenen ahol [...]
19. 1971-12-19 / 299. szám
[...] fogalma mint egy város­ban A távoli tanyákon élőknek elég ha hetenként egyszer [...]
20. 1972-08-27 / 202. szám
[...] másik sok gyerek lakik még távoli tanyákon akik hiába van napközi nem [...]
21. 1973-02-18 / 41. szám
[...] ami azt bizonyítja hogy a ta­nyákon élő embereknek nagy vonzóerő a [...] vár­ható Ez a közeli és távoli jövője Endrőd nagyközségnek s ha [...]
22. 1973-12-01 / 281. szám
[...] egy I nő itt a távoli tanyavilágban ahol a férfiak sem [...] kétezer ember s ezek zöme ta­nyákon a központtól több kilo­méteres távolságban [...] kétezer lakosból 1600 távol a tanyákon él A körzetem Csaba csűd [...]
23. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fon­tos szerepet töltenek be a tá­voli tanyákon élő gyermeket váró nők látogatásában [...]
24. 1975-03-16 / 64. szám
[...] meg­oldva Közöttük olyanoké akik a távoli falvakban tanyákon él­nek A téma fontosságát érzé­kelteti [...]
25. 1975-07-22 / 170. szám
[...] a Csongrád megyétől kapott Csokási tanyá­kon a Sámsoni tanyákon a Szivattyútelepen Belső Üjtele pen a Cserepest tanyákon György majtr ban ét Cigándon [...] kási és a Cserej tsi tanyákon él a külteiüleliek i bbsége [...] mészkövei kivert sziklaiakra I A távoli hegyeket is nyári pá ra [...]
26. 1975-07-24 / 172. szám
[...] üzemek­ben a községekben és a távoli tanyákon is toborzó munkát folytatunk Az [...]
27. 1975-08-01 / 179. szám
[...] részt vevő fiataloknak a jelenlegi tanyákon élő mintegy 150 ezer fiatal [...] szívvel mondunk köszöne­tét közeli és távoli rokonaink­nak ismerőseinknek s mind­azoknak akik [...]
28. 1977-03-20 / 67. szám
[...] torokmaró kisüstit és megkezdődött a tanyá­kon a népünnepély számba menő disznóvágás [...] bagyasztóbbak az esték Ragyogóbbak a távoli budai hegyek színei Ilyenkor a [...]
29. 1977-06-02 / 128. szám
[...] támogatni fog­juk a fény esi tanyákon élő valamint a III kerületi [...] úti beszá­molókon így is sok távoli tá­jat megismernek a fiatalok s [...]
30. 1977-07-28 / 176. szám
[...] sem változtak meg Családi há­zakban távoli tanyákon il­legálisan tanulták az eszpe­rantó nyelvet [...] felnövekvő nemzedéknek Engi Illés A távoli Üzbég SZSZK ból Taskentből érkezett [...]
31. 1977-10-28 / 254. szám
[...] sajnálják a fáradt­ságot hogy a távoli tanyá­kon város környéki közsé­gekben is felkutassák [...]
32. 1979-12-24 / 301. szám
[...] siklik a tekinte­tem oda a távoli vasúti töl­tés felé Vajon a [...] tudtam amiből az egész Fényesi tanyákon legfeljebb ha egy kettő akad [...]
33. 1980-09-20 / 221. szám
[...] a kenyeret nem kell a távoli ABC ben sor­ban állnom Károly [...] szót a feleség a köröstarcsai ta­nyákon kezdtük meg az éle­tünket Évekig [...]
34. 1980-11-25 / 276. szám
[...] hagy­ja érintetlenül a még oly tá­voli kis falut sem A Bagdadi [...] a munkások a kistele­püléseken a tanyákon élő lakosság művelődését segí­tették elő [...] L Ekrem Ejliszli Bagdadi utazás Távoli rokonságban irodalmunkkal Békésnek támogatás a [...]
35. 1981-08-02 / 180. szám
[...] vásárhelyi ornamentikát és az orosházi tanyákon hasz­nált eszközök színeit virá­gait díszítő [...] nép egyetlen vi­lág formakultúrája sem tá­voli újra álmodja és újra al­kotja [...]
36. 1982-02-06 / 31. szám
[...] Az egyik isko­la a monori tanyákon volt a híres csárda mellett [...] leltek a világűr egy nagyon távoli ré­szén a Tejútrendszer egyik kihűlt [...]
37. 1982-06-17 / 140. szám
[...] az egyetlen össze­kötő kapocs a távoli tanyá­kon élő emberekkel Miku lai Lajosné [...]
38. 1982-06-24 / 146. szám
[...] utat A városi civilizációtól érintet­len távoli falvakban tanyá­kon a parasztság énekeiben fedezte fel [...]
39. 1982-08-10 / 186. szám
[...] mindenütt megkongatták a Miközben a távoli Ja­pánban Hirosima főterén megkondult az [...] uta­zik 35 magyar turista a tá­voli egzotikus Brazíliába az IBUSZ szervezésében [...] ugyanakkor 32 4 százaléka külterületen ta­nyákon lakott Napjainkban a népesség több [...]
40. 1983-10-07 / 237. szám
[...] évtizede van kereskedelmi kapcsolata a távoli földrésszel mostanáig azonban kizárólag ágyneműt [...] még ma is a környező tanyákon illetve olyan zárt rendszerű településeken [...]
41. 1984-02-11 / 35. szám
[...] kerestek maguknak munkát Itt a tanyákon azonban makacsul várják a pillanatot [...] szlovákul mondaná Mert itt a tanyá­kon szlovákul beszélnek egy­más közt az [...] Csató József hogy egy hihetetlenül távoli jövő alap­jait vesse meg melyben [...] volna sza­bad szólnom hogy a tanyá­kon rejtegetik a szénát Apám hallgatott [...]
42. 1984-09-15 / 217. szám
[...] Ahogy én mond­tam pendliznem kellett Ta­nyákon otthon és Csabán Soha senki [...] jól tudják No ez a távoli Válicka menti kis község az [...]
43. 1984-11-17 / 270. szám
[...] A városban meg a környező tanyákon gazdálkodó nép állatainak volt a [...] nyomát is befújta a szél távoli üzenetei Kö­zöttük alig találni tenyérnyi [...]
44. 1985-12-27 / 302. szám
[...] megnehezíti az üzletkötésein­ket Az ország távoli részei­ről Budapestről és ön is [...] élel­met kapott Később az oros­házi tanyákon kisgazdák fo­gadták fel majd 1942 [...]
45. 1986-11-01 / 258. szám
[...] bal oldalán levő kertekben és tanyákon áramszünetet tartunk 1986 nov 2 [...] fejezték ki Köszönet a közeli távoli rokonoknak jó barátoknak és szomszédoknak [...]
46. 1986-12-02 / 283. szám
[...] az egész napot az orosházi tanyákon töltöt­tem ökrökre lévén szüksé­gem magam [...] bár Vándory alakjában már egy távoli a kapitalizmust is meghaladó társadalom [...]
47. 1987-01-03 / 2. szám
[...] gyermek­kor szálai kötik össze őket Távoli riasztó emlékek Ki tudja milyen [...] is hasonlíta­nak Mi újság a tanyákon törj meg a csendet a [...]
48. 1988-12-31 / 311. szám
[...] szilveszteri já­ték volt A gerendási tanyá­kon a legények ezért több kutyát [...] szobában pálinkával foly­tatódott A gerendási tanyá­kon mindenütt főztek pálin­kát Ha megunták [...] isták énekeltek fent meghallgassák A távo­li tanyákon is megvárták az éjféli harangszót [...] 20 km nél messzebbre eső tanyákon is figyelték és ész­lelték Utána [...]
49. 1989-06-05 / 130. szám
[...] faluban 4207 lé­lek a környező tanyákon 701 lakott A község nemzetiségi [...] eleve föl­tételezi hogy lehetséges egy távoli jövő amelyért meg­éri a napi [...]
50. 1989-12-23 / 304. szám
[...] Különösen érvényes volt ez a ta­nyákon élő családokra amelyeknek belső melegsége [...] eze­ket a parányi közösségeket A tanyákon élő emberek létkörülményei egyébként is [...] viszont a kutyák ugatásától egy távoli vonatfüttytől vagy a városból déltájban [...]
51. 1990-07-14 / 164. szám
[...] emberiség hul­lahegyeinek hátán valami­kor a távoli jövőben ígér paradicsomot Humánusnak azt [...] ezer forintért ajánlottak itt a tanyá­kon egy szovjet katonai dzsi­pet Ahogy [...]
52. 1993-09-25-26 / 224. szám
[...] a módosabb réte­gek települtek át távoli orszá­gokba Az egyházi kultúra vi­szonylag [...] beszélő lakosságtól A népművészetet a tanyákon élők őrizték meg a legtovább [...]
53. 1998-03-16 / 63. szám
[...] ebédet a gondozónők Nehezen meg­közelíthető tanyákon szerencsé­re már kevesen élnek inkább [...] az a nem is oly tá­voli idő amikor a volt állami [...]
54. 2000-11-21 / 272. szám
[...] Kiskunmajsa és Bodoglár körzetében lévő tanyá­kon Az akció során összesen mintegy [...] Ha új munkahelyet csak egy távoli nagyvárosban vagy Budapesten találnék akkor [...]
55. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
56. 2003-01-10 / 8. szám
[...] a rendőröknél A havazás a tanyákon is rendkívüli helyzetet teremt Amíg [...] jönni a házukból A kövesúttól távoli tanyákon ezekben a na­pokban kivált elkél [...]
57. 2006-03-25 / 71. szám
[...] jártam s egyetlen nagyon is tá­voli közöm vele annyi hogy fe­leségem [...] megye városaiban falvaiban vagy a tanyákon élők többsége rossz kifejezéssel ahogy [...]
58. 2006-06-01 / 127. szám
[...] nemrégi­ben mobiltelefonokat adott át a távoli tanyákon élőknek akik tíz számon kezdemé­nyezhetnek [...]
59. 1882-07-11 / 81. szám
[...] s a hozzá tartozó területén tanyákon pusztákon levő összes tanköteles gyermekeket [...] melegével nem szereti vi­szont egy távoli város karu leánykája tartja fogva [...]
60. 1920-09-19 / 76. szám
[...] békési sőt ujabban a mezőberényi tanyákon amelyek nagyban emlékeztetnek a régi [...] lopoii lovakat a nem is távoli román demar­kációs vonalra viszik s [...]
61. 1927-08-19 / 187. szám
[...] nyelvnek is mely a szarvasi tanyákon nélkülözhetet­len E megdöbbentő ev tanító­hiány [...] abban a helyzetben hogy a távoli Mis­kolcra vagy Sopronba küldjék taníttatni [...]
62. 1928-11-29 / 271. szám
[...] Gerendásra jött munkát keresni ahol távoli rokonai voltak Ideiglenesen azoknál helyezkedett el és a gerendási tanyákon lakó Gombkötő István unokatestvérétől miután [...]
63. 1932-06-01 / 114. szám
[...] megállás hol itt a reménynek legtávolibb su­gára hogy egyszer ismét min­den [...] vár a kéményseprőre a Fényes tanyákon Megveszik a Szucsu féle házat [...]
64. 1935-03-14 / 61. szám
[...] a hiteligény kielégítése az évek tá­voli ködébe utalódik mialatt a kölcsönigénylő [...] kint tartja a voksát a tanyákon Bizony ilyen kor tavasszal nehéz [...]
65. 1921-08-27 / 189. szám
[...] e körleten belül születtek de távoli tanyákon tartóz­kodnak azok azt kötelesek igazolni [...]
66. 1873-11-09 / 45. szám
[...] hó 31 én éjjel a tanyákon gyilkosság követtetett el Bi­zonyos Varga [...] pedig óva inti a gazdaközönséget távoli gyökeres szöllővesszök ültetésétől ós sürgős [...]
67. 1891-01-25 / 4. szám
[...] hogy az ellő jegy ily távoli rokonának általa felnevelt gyer­pott pénz [...] ezt a nótát odakün a tanyákon aj lett küzdenie neki a [...]
68. 1896-08-09 / 32. szám
[...] csemete Eltévedt bárány A szeregyházi tanyákon egy lovas rendőr talált egy [...] vízzel leöntött kohót el is távoli tolta onnan éjszakára s a [...]
69. 1905-04-02 / 14. szám
[...] utalvanyoztaioti Az olahreti es remetei tanyá­kon egy uj tanyai isi óla [...] van időnként egy kis hullámverése Távoli közsé­gek városok társadalma siet az [...]
70. 1920-10-02 / 80. szám
[...] a városban és a közel távoli tanyákon egy kevés számú de annál [...]
71. 1927-11-23 / 94. szám
[...] vezetésé­vel felvonult a közeli és távoli községek és vá­rosok katolikussága és [...] város külső részein kü­lönösen a tanyákon vakmerő tolvajok állandóan lopkodják a [...]
72. 1935-01-27 / 8. szám
[...] alföldi kis falvakban és szétszórt tanyákon a legprimitívebb közegészségügyi szükségletek sem [...] kell a lakosságnak bejönnie a távoli posta hivatalba egv egy ajánlott [...]
73. 1937-03-14 / 60. szám
[...] 540 L külterületi majorokon és tanyákon él nagyobb részük 74 339 [...] Ezenkívül csak Gyoma és Szarvas távoli tanyáin tart az elöljáróság hetenkint [...]