2. oldal, 81 találat (0,224 másodperc)

Találatok

51. (67. oldal)
[...] helyeztet­vén át tanszéke Dr Papp István helyettes tanárral töl­tetett be Domonkos [...] Reithoffer Rezső r tanár azon kérése hogy az egri állami föreáliskolából [...] főgimnáziumhoz helyeztetvén át helyébe Murddin István neveztetett ki iskolaszolgának Vallás erkölcsi [...]
52. (26. oldal)
[...] meglett az uj vajda Báthory István s az országgyűlés érdekükben alig [...] értek czélt l A székelység kérése az ország rendéihez Tövis 1571 [...] o II 157 1 Báthory István fejedelem jelentése Miksának Gyulafehér­vár 1571 [...]
53.
[...] tárgyait átvették Bátory Gábor Bertalan István Biky Gábor Polgár János és Szalay Károly Mindezt külön díjazás kérése nélkül szívesen végezték Gulyás Sándor [...] rajta kívül előadásokat tartott Kósa István Gulyás Sándor
54.
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tanvezetö Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
55. (melleklet_634. oldal)
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tauvezető Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
56.
[...] mint első énektanárunk és Molnár István III oszt növendékünk sírjánál 5 [...] szülei nem térhettek ki ama kérése elől hogy be ne írassák [...] történt Pista III osztályos Molnár István
57. (13. oldal)
13 sífás kérése hivatalos úton is meg fog [...] egybegyűlteket A találkozón megjelentek Barna István oki gyógyszerész Fleischmann György tanárjelölt [...] Kristófcsák Ernő oki építész Makay István rádiótechnikus Sándor Antal dr orvos [...]
58. Iskolánk az 1927/28. tanévben (37. oldal)
[...] nagyméltóságú minisztériumtól e helyi­ségek kiüríttetését kérése azonban mindezideig eredménytelen maradt Iskolai [...] Hubay Fonóban Hegedűn játszotta Kugler István Vili o tanuló zongorán kísérte [...] Sajó Sándor Rendületlenül Szavalta Réti István Vili o tanuló 8 Hoppe [...]
59.
[...] s erre jelentkezett is Kérészy István jelenleg akadémiákon kint lévő végzett [...] felsőbb egyházi hatóságok engedé­lyének előzetes kérése nélkül maga a tanárkar annak [...] időben mikor tanárául megválasztotta Kérészy Istvánt Ebb a gondolatvilágba min­den nehézség [...]
60.
[...] mű 629 kötetben Öre Kosa István Ifjúsági könyvtár Az ifjúsági könyvtár [...] ha lehet segítsenek körünkön könyvadományaikkai Kérése nemcsak meghallgatásra de teljesítő szeretetre [...]
61. (12. oldal)
[...] is hogy a testület többszöri kérése alapján úgy főható­ságunk mint a [...] tan főigazgató és nsgs Pál István t apát kanonok referens urakat [...]
62. (73. oldal)
[...] a tanárok fizetési elő­leg iránti kérése csak azon esetben vétetik tárgyalás [...] tárgyból bukott tanulók közül Boga István és Solnay Dénes VI osztályosoknak [...]
63. (57. oldal)
[...] Összes könyvállomány 2744 kittet Nagy István a kölcsön könyvtár őre IV [...] írtig menő extra ordina rium kérése iránt de ezt a kérést [...]
64.
[...] Benyák Bernát dr és Spaits István dr igazgatók A gimnázium hanyatlása [...] gimnázium főgimnáziummá fejlődik A vármegye kérése Városi küldöttség a zirczi apátnál [...]
65. (85. oldal)
[...] örömmámorban balsejtelmei vannak Gr Széchenyi István ki a többek között azt [...] királyi kéziratot mely a rendek kérése telje­sítésének Ígéretét és Gróf Battyánynak [...]
66. VI. Theológia akadémia (61. oldal)
[...] a városi élelmezési bizottság sürgős kérése elől nem tér­hettünk ki hogy [...] céljait szolgálja A kollokviumokon Németh István püspök és Kis József főiskolai [...]
67.
[...] az adott viszonyok között Orosz István Dr Bayer és Dr Zelizi [...] javaslat főtiszt Püspök úrhoz megerősítés kérése mel­lett felterjesztetni rendeltetvén a jóváhagyás [...]
68. (4. oldal)
[...] segesvári gyűlésen Rákóczi és Bethlen István közül kellett választani Kemény János [...] II Rák ezi Györgyhöz intézett kérése 8 sikertelen maradt Midőn az [...]
69.
[...] körül terheli A kegyesrend méltá­nyos kérése a helytartó tanács által elfogadtatván [...] méltán alhal­mazba tjük Gr Széchényi István eme szavait
70.
[...] az iskola czéljainak meg­tarthassa azonban kérése intése dorgálása minden fáradsága sikertelen [...] tanárok irodalmi mű­ködését illeti Batizfalvi István tói megjelent A világtörténet alaprajza [...]
71. (77. oldal)
[...] elöljáróságunknak és tanári karunknak több­szöri kérése dacára is lemondott E nevezetes [...] az elöljáróság nevében dr Bene István előljárósági tag üdvözölte Ugyancsak az [...]
72.
[...] azonban mellőzhetetlen lesz az államsegélyemelés kérése Alapítványok A főgimnázium jelentőségének s [...] a Borsod Miskolczi és Debreczeni István Gőzmalom 100 koronát a Borsodmegyei [...]
73. (57. oldal)
[...] is intézett Mivel azonban a kérése elintézéséről és eredményéről egy hét [...] Király Aladár főispán dr Bcne István gondnok és az igaz­gató Brassóban [...]
74.
[...] elnökségével a püspök úr Smíd István főesperes kormányfőtanácsost bízta meg a [...] feladat tárgya kereskedelmi iskolánk ajánlat kérése tornatermi kályhára egy bécsi cég [...]
75. Tartalomjegyzék (54. oldal)
[...] hozzá is az volt a ké­rése hogy vegye számba Eger mostoha [...] volt a legifjabb tanár Verbőczy István új áldozópapságának nyolczadik napját áldásosztással [...]
76. (5. oldal)
[...] Ottokár házassági ajánlata alkalmával szülei­nek kérése rendi és egyházi elöljáróinak elsietett [...] csekély eltévelyedést nem számítva Szent István szelleme uralkodott Az uralkodóház és [...]
77.
[...] 3 Ünnepi beszéd Tartotta Farkas István V o t 4 Kovács Kálmán A kis madár kérése Szavalta K Nagy József I [...]
78.
[...] hivatalra de engedély mellett saját kérése folytán egy évet töltött a [...] Búza János Radácsi György Kérészy István és Kovácsi Sándor szénior majd [...]
79. (46. oldal)
[...] neje nevelték mig végre Endre kérése folytán vele eljegyeztetett s Azzo [...] követeivel Németországba menekülni 5 ahol István nevű fiút szült a kivel [...]
80.
[...] találván a ragály okát abban keresé hogy a kórház még folyvást [...] voltak Heiszler Jósef és Bocsor István pápai tanárok Megjelent 56 tanoncz [...]
81. (4. oldal)
[...] gonoszságait megnövekedni új penitenciának módját keresé s meglelé a mindenható Istennek [...] a fegyverrel ellene támadó fiával Istvánnal s a családi harc nyomán [...]

 

  • 1
  • 2