481 találat (0,286 másodperc)

Találatok

1. Irományszámok • 1906-270. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi ügyében (1906-X-457. oldal)
[...] bizottság tiszteletlel javasolja hogy Bene István orsz képviselő mentelmi joga ez [...] elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében A budapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott orsz képviselőt [...] mentelmi bizottság tisztelettel javasolja hogy Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi joga [...]
5. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-174. oldal)
[...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató C ad [...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató Sr Excellenz [...]
7. Ülésnapok • 1906-424 (1906-XXIV-193. oldal)
[...] Árpád és tár­sainak halasztó indítványát Bozóky Árpád és tár­sainak eüeninditványát Bozóky Árpád és társainak határozati javaslatát [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak indítványaival elleninditványai­val s [...] Zsigmond Nagy György Nagy György Bozóky Árpád Bozóky Árpád és Pilisy István képviselő urak inditványai elleninditványai és [...]
8. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-319. oldal)
[...] szót Helyeslés Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Ez nem az én [...] a felolvasásból a melyet Rakovszky István elnök ur az imént Bozóky Árpád képviselő urnak beszédéből tartott hogy Bozóky képviselő­társam csak azt mondotta hogy [...] most is a mikor Rakovszky István elnök ur Bozóky Árpád t képviselőtársunktól vonta meg [...]
9. Ülésnapok • 1906-295 (1906-XVII-84. oldal)
[...] vagyok is a mennyiben Pilisy István és Lengyel Zoltán képviselő urak [...] felírást Ez teljesen valótlan Pilisy Istvánt a midőn nálam jelentkezett felírtam [...] és baloldalon Elnök csenget Elnök Bozóky Árpád képviselő ur előbb je­lentkezett [...] Zoltán Nagy Emil azt mondta Bozókynak hogy hazudik Tessék őt rendreuta­sítani [...]
10. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-419. oldal)
[...] ex lex Ezt akarja épen Bozóky világossá tenni hogy régi törvényeink [...] ur 1906 ban a mikor Bozóky Árpád ily indítványt tett a [...] elfogadni az 5 t szemben Bozóky Árpád képviselő ur­elleninditványával akkor Bozóky Árpád képvi­selő ur elleninditványa el [...] elfogadja Következik a 6 Zlinszky István jegyző olvassa a 6 t [...]
11. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-168. oldal)
[...] frt elégséges A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...] s k A másolat hiíaléül Bozóky Satván s k s h [...]
12. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-169. oldal)
[...] ház ügy Nagy György mint Bozóky Árpád t képviselő urak jónak [...] Halljuk A miniszterelnök ur továbbá Bozóky Árpád képviselő ur fel akarják [...] miniszterelnök ur indítványát fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa Elnök Most kérem felolvasni Bozóky Árpád képviselő ur indítványát Zlinszky István jegyző olvassa Elnök A kérdést [...]
13. Ülésnapok • 1906-311 (1906-XVII-480. oldal)
[...] Aurél 89 295 Pop Cs István 114 296 Farkasházy Zsigmond 158 [...] kormány iránt 1 Ház­szabályok módosítása Bozóky Árpád Mj 297 Biztosítás betegség esetere 1 Ház alkalma­zottai 310 Bozóky Árpád Nagy Emil féle személyes [...] 299 Farkasházy Zsigmond 78 Pilisy István 77 Hodzsa Milán 200 202 [...]
14. Ülésnapok • 1906-353 (1906-XX-317. oldal)
[...] Kérem méltóztassék a tárgyhoz szólni Bozóky Árpád az adóemelésnek még csak [...] urat és kizárását fogom kérni Bozóky Árpád Én az ország valóságos [...] át a mi közben Rakovszky István elnök ur a nélkül hogy [...] szó joga volt e Rakovszky István elnök urnak egyszerűen figyelmeztetés nélkül [...]
15. Ülésnapok • 1906-352 (1906-XX-289. oldal)
[...] 2 k én szerdán 289 Bozóky Árpád hanem fél az azzal [...] í Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Azt lehetne mondani hogy [...] Szent Királyi Zoltán jegyző Zagorac István Zaj Farkasházy Zsigmond Ez még [...] és befejezi horvát beszédet Zlinszky István jegyző Pilisy István Pilisy István Minthogy ezen törvényjavaslat valóságos merénylet [...]
16. Ülésnapok • 1906-225 (1906-XIII-344. oldal)
[...] 1907 november 23 án Szombaton BoZÓky Árpád Azzal vádolják a kultusz­miniszter [...] hogyan lehet Zaj Elnök csenget Bozóky Árpád Én t képviselőház sem [...] a protestáns iskolák dolgába Rakovszky István ügy van mi sem szólunk [...] korte­seket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá ügy van [...]
17. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-541. oldal)
[...] Szabadságolások Bakonyi Samu 425 Csepreghy István 420 Darányi Ferencz 425 Eitner [...] kötött kereskedelmi szerződés lásd Interp Bozóky Árpád 431 Szerbiával való háborús [...] megvonása Beniczky r Ödöntől 418 Bozóky Árpádtól 421 Maniu Gyulától 420 Pilisy Istvántól 422 Hozzászólt Far­kasházy Zsigmond 151 [...]
18. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-506. oldal)
[...] javaslat tár­gyalásának halogatása 1 Interp Bozóky Ár­pád 453 Válság megoldásának késése [...] a ház határozatával 451 Hozzászóltak Bozóky Árpád 309 Hock János 308 [...] Polónyi Géza 311 314 Szappanos István 307 id Wekerle Sándor 306 [...] tárgyában 1 Képviselői 458 Pilisy István Többségi kormány kinevezése tárgyában 1 [...]
19. Ülésnapok • 1906-228 (1906-XIV-44. oldal)
[...] képviselő urat ismétel­ten kérem csendre Bozóky Árpád Szükség van azért mert [...] urat méltóztassék csendben lenni Zaj Bozóky Árpád Interpelláczióm alkalmával megmondottam és [...] képviselő urat szíveskedjék csendben lenni Bozóky Árpád Engedjék bevégezni Zaj a [...] középen El jen Apponyi Zlinszky István jegyző ISTagv György Zaj Nagy [...]
20. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-138. oldal)
[...] Halljuk Elfogadja e a ház Bozóky Árpád képviselő urnak következő inditványát [...] a kívánságuknak Nagy zaj Zlinszky István jegyző olvassa Szabó István Hilberth Károly Hédervári Lehel Kállay [...] Novaeu Aurél Pető Sándor Pilisy István Polit Mihály Pop Cs István Sándor Pál Supilo Ferencz Szappanos István Szkicsák Ferencz b Thoroezkay Viktor
21. Ülésnapok • 1906-446 (1906-XXV-240. oldal)
[...] hogy akármiképen fáradozott Pop Csicsó István t képviselő ur akármennyi törvény­könyvet [...] 3 t szemben Pop Cs Ist­ván képviselő ur törlési indítványával elfogadni [...] A második és harmadik bekezdéshez Bozóky Árpád képviselő ur kihagyási indítványt [...] e az eredeti szöveget szemben Bozóky Árpád képviselő ur ezen kihagyási [...]
22. Ülésnapok • 1906-323 (1906-XVIII-243. oldal)
[...] megszavazni sziveskedjék Hammersberg László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád Az országgyűlés költségei közül [...] Most a képvi­selőház tételénél tartunk Bozóky Árpád Az országgyűlés fejezetéhez iratkoztam [...] tiszteletdijakról 1904 ben gróf Tisza István kormányzata alatt egyszerűen a gazdasági [...] kell itt emelnem kalapomat Tisza István előtt Föl­kiáltások a baloldalon Nagyon [...]
23. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-96. oldal)
[...] m p A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...] Lónyay Menyhért pénzügyminister ur Gorove István kereskedelmi minister ur Hollán Ernő [...]
24. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-445. oldal)
[...] Interpélláczió elhalasztása 276 282 Hozzászóltak Bozóky Árpád 360 Molnár Ákos 360 [...] jegy­Interpellácziók megtételének ideje 288 Hozzászóltak Bozóky Árpád 413 Hammersberg László 413 [...] 109 Nagy György 108 Rakovszky István 109 Lakásszükség budapesti orvoslása lásd [...] Lázár Zoárd előadó 264 Bene István írom 741 279 Hozzászólt Baioghy [...]
25. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-497. oldal)
[...] elnöki kijelentés 425 459 Hozzászólt Bozóky Árpád 425 Indítványok indokolás végetti [...] határnap kitűzése 453 Hozzászólt Pilisy István 330 Indítvány visszavonása előterjesztés előtt [...] 437 447 453 460 Hozzászóltak Bozóky Árpád 33 271 350 Nagy [...] 447 448 450 Hozzászóltak Bernáth István 247 Kubik Gyula előadó 94 [...]
26. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-444. oldal)
[...] Dezső 285 Czigányolc kóborlásának meggátlása Bozóky Árpád indítványa írom 736 276 [...] Hozzászóltak Andrássy Gyula gr 190 Bozóky Árpád 190 Czimeknek és kitüntetéseknek [...] házszab 319 a 275 Hozzászóltak Bozóky Árpád 5 Farkasházy Zsigmond 3 [...] 133 Pető Sándor 112 Petrovics István 370 Pilisy István 54 Polit Mihály 80 Polónyi [...]
27. Irományszámok • 1881-611 (1881-VIII-211. oldal)
[...] közlekedésügyi minister A másolat hiteléül Bozóky István s s h aligazgató 27 [...]
29. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-536. oldal)
[...] Hozzászóltak Baross János 438 Bernát István 444 456 Dániel Pál 425 [...] 602 1047 435 436 Hozzászóltak Bozóky Árpád 527 Esterházy Móricz gr [...] levele 1 Interp Pop Cs István 421 Anyakönyvi hamisítások 1 Interp [...] programmja a kormánynak 1 Interp Bozóky Árpád 418 Barabás Béla Nagy [...]
30. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-540. oldal)
[...] Polónyi Dezső 31 56 Rakovszky István írom 1117 430 Hozzászólt Hédervári [...] Hozzászóltak Nagy György 308 Pilisy István 204 id Wekerle Sándor 309 [...] Ödön 10 Lázár Pál 8 Bozóky Árpád 9 Mezőfi Vilmos 11 [...] mellett tartott beszéde 1 Interp Bozóky Árpád 425 Ónálló nemzeti bank [...]
31. Irományszámok • 1878-87. Törvényjavaslat a Luiza-út megváltása tárgyában (1878-IV-130. oldal)
[...] napján P h F rdődy István gróf s k Dr Johann [...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s h s h aligazgató [...]
32. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-425. oldal)
[...] következik Gr Thorotzkai Miklós jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Elejétől végig [...] megkötött kereskedelmi szerződés dol­gában Bernát István t képviselőtársam elő­adott Csak csodálom [...] azt hogy a mikor Bernát István t képviselőtársam igen helyesen ennyire [...] Árpád t kéjiviselő urak elfoglalnak Bozóky Árpád Bernát István is Szterényi József államtitkár Bocsánatot [...]
33. Ülésnapok • 1906-394 (1906-XXII-426. oldal)
[...] a részle­tes tárgyalás Felkérem Zlinszky István jegyző urat szíveskedjék a törvényjavaslat czimét fel­olvasni Zlinszky István jegyző olvassa a törvény­javaslat czimét [...] ki Következik az 1 Zlinszky István jegyző olvassa az 1 t Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Azok alap­ján [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselőnek az 1 végére [...]
35. Ülésnapok • 1906-291 (1906-XVI-442. oldal)
442 Névmutató Pilisy István Házszabályok módosítása 54 Polit Mihály [...] fel­szólalásoknál 249 254 Pop Cs István Házszabályok módosítása 344 Rakovszky István Laelme Hugó közbeszólása 109 Rojc [...] föld­birtokok csereüzletének bélyeg és illeték­mentessége Bozóky Árpád indítványa 189 Interpellácziók elintézésének [...] nyomtat­ványok és sóutalványok tárgyában 431 Bozóky Árpád interpellácziójára Pojiovics Dusán jegyzővé [...]
37. Ülésnapok • 1906-304 (1906-XVII-303. oldal)
[...] Nagy György Far­kasházy Zsigmond Pilisy István Bozóky Árpád Hoffmann Ottó és Molnár [...] Élénk helyeslés és taps Rakovszky István Egy kicsit meg kell za­bolázni [...] urnak a zárszó jogát Kérem Bozóky Árpád kéjoviselő ur határozati javaslatát [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő urnak a zárszó [...]
38. Ülésnapok • 1906-363 (1906-XX-585. oldal)
[...] 347 1 Szeszadó stb Pilisy István 314 353 Szó megvonása Bozóky Árpádtól 352 353 Hozz ász [...] 317 Farkasházy Zsigmond 318 319 Bozóky Árpád 318 Budiszávlyevics Búdétól 351 [...] 361 Tanácskozás félbeszakítása 346 Hozzászóltak Bozóky Árpád 216 Farkasházy Zsigmond 216 [...] Sándor utólagos rendreutasítom 354 Türr István tábornok elhunyta alkalmából olasz szenátus [...]
39. Ülésnapok • 1906-440 (1906-XXV-87. oldal)
[...] és interpellácziós­könyvek felolvasása Felkérem Zlinszky István jegyző urat hogy az indítvány [...] nemzetközi értekezlet tárgyában a ministerelnökhöz Bozóky Árpád interpellácziója a magyar állam [...] urat illeti a szó Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Az elnöki széket Rakovszky István foglalja el Bozóky Árpád T képviselőház 1892 ben [...]
40. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-537. oldal)
[...] Hozzászóltak Farkasházy Zsigmond 109 Rakovszky István 111 Eltérés a tárgytól kérelem [...] IJjoncz jutalék mennyisége 1909 évben Bozóky Árpád 97 230 Nagy György 56 245 Szappanos István 239 420 421 425 426 [...] 430 Hozzászóltak Baross János 372 Bozóky Árpád 17 230 Farkasházy Zsigmond [...]
41. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-27. oldal)
[...] 275 országos ülés Í 908 Bozóky Árpád Mi az igazi ok [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Azt mindenki tudja hogy [...] a mi nem sikerült Tisza Istvánnak ezek megcsinálják minden nagyobb erőszakoskodás [...] megy látta azt hogy Tisza István hiába vezérli ide a dara­bontokat [...]
44. Irományszámok • 1881-611 (1881-VIII-222. oldal)
[...] közlekedésügyi minister A másolat hiteléül Bozóky István k s h aligazgató
45. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-507. oldal)
[...] 315 Interpelláczió elhalasztása 312 Hozzászóltak Bozóky Árpád 16 81 Mezőfi Vilmos [...] 312 Vertán Endre 312 Zlinszky István 312 Jogügyi igazgatóság 1 Kincstári [...] 819 839 319 Hozzászóltak Bene István előadó 130 Csizmazia Endre előadó [...] 220 Batthyány Tivadar gr 90 Bozóky Árpád 219 Osépány Géza 209 [...]
47. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-100. oldal)
[...] házszabályok nem engedik meg Helyeslés Bozóky Árpád T ház A ministerelnök [...] alatt levő törvényjavaslattal Élénk helyeslés Bozóky Árpád Azt akarom bebizonyítani hogy [...] a házban szóvá termi Helyeslés Bozóky Árpád Nem olvasom fel a [...] bátor a következőket felolvasni Pilisy István t képviselőtársam azt mondja olvassa [...]
48. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-335. oldal)
[...] t a maga egészében csak Bozóky Árpád t képviselő ur tá­madta [...] ház elvi­leg határozza azt hogy Bozóky Árpád t képvi­selőtársam elleninditványával szemben [...] a melylyel szemben gr Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt [...] e kívánni hogy gr Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék Halljuk [...]
49. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-503. oldal)
Népgyűlések betiltása István nagyatádi 445 Tárgymutató 1 Interp [...] visszaélések 1 Interp Pop Os István 447 Országos földadó bizottság tagjainak [...] jelentése írom 1172 Ezzel kapcsolatban Bozóky Árpád ós társainak hatá­rozati javaslata [...] György indítványa írom 1167 453 Bozóky Árpád inditv írom 1169 453 Pilisy István inditv írom 1168 453 Ósszeférhetlenségi [...]
50. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-438. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 260 Rakovszky István ment ügye Előadó Lázár Zoárd [...] Erdélyi részekben 265 Bizony Ákos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bizony Ákos 232 Bozóky Árpád 224 264 Blokk konverziója [...] Hozzászólt Pogány Lajos előadó 34 Bozóky Árpád Bizony Akos féle személyes ügy Bozóky Árpád 224 233 Bizony Ákos [...]