5. oldal, 481 találat (0,269 másodperc)

Találatok

81. Ülésnapok • 1906-417 (1906-XXIII-538. oldal)
[...] írom 1055 398 399 Hozzászóltak Bozóky Árpád 32 Hédervári Lehel előadó [...] vonatkozólag mondott szavai lásd Interp Bozóky Árpád 409 Osztrák pénzügy ministérium [...] Interp Csernoch János 399 Pilisy István Szmrecsányi György féle sze­mélyes ügy Pilisy István 18 Szmrecsányi György 18 398 [...] ügy Szmrecsányi György 18 Pilisy István 16 18 398
83. Ülésnapok • 1906-347 (1906-XX-164. oldal)
[...] Nagy Dezső Nagy György és Bozóky Árpád interpelláczióira Bozóky Árpád interpellácziót intéz a közoktatásügyi [...] A javaslatok mellett felszólalókat Zünszky István a javaslatok ellen felszólalókat Hammersberg [...] évi június 15 éről dr Bozóky Árpád inter­pellácziója a vallás és [...]
84. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-416. oldal)
[...] 20 án csütörtökön Pop Cs István Méltóztatnak tudni hogy ez a [...] én napirendjavaslatomról beszélni Pop Cs István T képviselőház Csak magya­rázni akarom [...] Zaj Szmrecsányi György Már bevégeztem Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót t ház Elnök Bozóky Árpád képviselő ur a ház­szabályokhoz [...]
85. Ülésnapok • 1906-447 (1906-XXV-271. oldal)
[...] én szombaton 271 Pop Cs István Megilletődéssel konstatálom hogy megtörténhetett ilyesmi [...] következik Szent Királyi Zoltán jegyző Bozóky Árpád BoZÓky Árpád A legközelebbi interpellácziós napon [...]
86. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-140. oldal)
[...] távol volt 246 ennélfogva tehát Bozóky Árpád képviselő bizalmatlansági indít­ványa 143 [...] Bredicean Korio­lán és Pop Cs István képviselő urak határozati javaslataira Kérem [...] Bredicean Koriolán és Pop Cs István most fel­olvasott határozati javaslatát elfogadni [...] szembe volt helyezve Zaj balfelól Bozóky Árpád Nem volt szembe helyezve [...]
87. Ülésnapok • 1906-329 (1906-XIX-96. oldal)
[...] kérdést elfogadja e a ház Bozóky Árpád képviselő ur indítványát hogy [...] Most következik a szavazás külön Bozóky Árpád képviselő urnak két határozati [...] házat el méltóztatik e fogadni Bozóky Árpád képviselő urnak most felolvasott [...] újonnan kinevezett tanfelügyelője dr Balló István a ki a nemzeti ellenállás [...]
89. Ülésnapok • 1906-207 (1906-XIII-128. oldal)
[...] az ilyen tisztviselőktől pl Gallér Istvántól tudom némely közigazgatási tiszt­viselőnek hazafiassága [...] kik ott élünk azok tudjuk Bozóky Árpád A horvát kérdés is [...] Pető Sándor Mikor lesz az Bozóky Árpád Létérdeke Magyarországnak hogy Fiume [...] és barátkoztunk Supilo Ferencz közbeszól Bozóky Árpád oly egyénekkel a kik [...]
90. Ülésnapok • 1906-436 (1906-XXIV-542. oldal)
[...] 1095 425 427 432 Hozzászóltak Bozóky Árpád 230 247 Molnár Jenő [...] 250 Manojlovics János 229 Szappanos István 239 Úrbéri jogon alapuló és [...] és kamatai 1 Interp Szabó Ist­ván nagyatádi 434 Zárszámadás 1906 ra [...] igazságügyi és kereskedelemügyi minis­terekhez 428 Bozóky Árpád Kormánynak az önálló magyar­nemzeti [...]
93. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
96. Ülésnapok • 1906-402 (1906-XXIII-108. oldal)
[...] ülés jegyzőkönyvének hitelesítése Elnöki előterjesztések Bozóky Árpád indokolja a bankbizottság jelentésének [...] pótló és segélyző egyesületének Rakovszky István képviselő által beadott kérvényét sorsuk [...] azt el­fogadottnak jelentem ki Következik Bozóky Árpád indítványának Írom 1056 indokolás [...] a ház elé terjesztése tárgyában Bozóky Árpád T képviselőház Az az [...]
98. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-28. oldal)
[...] Nem kapott megbízást a választóktól Bozóky Árpád Először is e parlament­élete [...] módon behoz­zuk a hogy Tisza István tervezte Azt mondja a miniszterelnök [...] lényegében ugyanaz Molnár Jenő Rosszabb Bozóky Árpád De állítsuk fel a [...] a tanácskozás menetét ne zavarja Bozóky Árpád 1906 évi április vagy [...]
99. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-414. oldal)
[...] 1908 február 20 án csütörtökön BoZÓky Árpád A visszavont javaslatokat fenn [...] tekintet­ben határozathozatalnak különben sincs helye Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót Elnök Kérem Bozóky Árpád A házszabályok 217 a [...] Zsigmond Bátor vagyok meg­jegyezni hogy Bozóky Árpád t képviselőtársam a miniszterelnök [...] melyet szenvedélylyel képviselt a Tisza István kormányával szemben
100. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-415. oldal)
[...] ugyanezen helyzetben a mikor Tisza István mi­niszterelnök kijelentette hogy a törvényjavaslat [...] Zsigmond Szükségesnek tartom hogy a Bozóky Árpád képviselőtársam által fen­tartott költségvetés [...] büntetőnovella a végrehajtási novella melyeket Bozóky képviselő­társam mind fentartott és melyek [...] Raisz Aladár jegyző Pop Cs István Pop Cs István T képviselőház Csatlakozom Farkasházy képviselő [...]