279 találat (0,143 másodperc)

Találatok

1. 1986-05-30 / 126. szám
[...] Mátészal­ka Bácskái Ferenc Nyírbéltek Badak Sándorné Fehérgyarmat Bagi Ferenc Tiszanagyfalu dr [...] Nyírbátor Eszenyi Zsuzsanna Ti szaszentmárton Farkas Imréné Balkány Fehér Károlyné Nyír­telek [...] Nyíregyháza Gyüre Sán­dor Nyíregyháza Halász Sándor­né Vásárosnamény Halmos Mi­hály Gégény Harman [...] Gyu­la Tiszaeszlár Demeter Pálne Nyíregyháza Farkas Sándorné Nyíregyháza Jármezei Tamás Nyíregyháza dr [...]
2. 1924-02-26 / 47. szám
[...] voltak Andrássy Gézáné grófné Andrássy Sándorné grófné Vitéz Becske Kálmánná Bogáthy Józsefné Buday Andorné Butt­ler Sándorné báróné özv Dessewffy Aurélné vitéz [...] Mihályné özv Vay Ádámné grófné vitéz Vén Zoltámié vitéz Vértes Béláné dr Vincze Andorné [...] Dohnál Olga Virányi Sári Kertész Sándorné Szarka Sándorné Misley Baba Rónai Jenőné Kállay [...]
3. 1934-02-04 / 27. szám
[...] következők ne­vét sikerült lejegyeznünk Asszonyok vitéz Barczaujfa­lussy Egonná vitéz Bartha Ká­lolyné [...] Jóny Istvánné Kemény Péterné Kertész Sándorné vitéz Köteles Józsefné dr Kopócsy Tiborné [...] Béláné dr Simon Jenőné Szalay Sándor­né vitéz Szentpétery Jánosné vi téz Tass [...] Uzoni Jenőné dr Vermes Istvánné vi­téz Vén Zoltánné vitéz Vidovich Fetencné Virányi Sándorné Zá­goni [...]
4. 1939-02-21 / 42. szám
[...] ta­nár és többen Itt van vitéz Putnoky István nyűg ezredes vitéz Csaba Gyula vitéz Köteles József vitéz László Ár pád akik a [...] né dr Dégi Lászlómé Dobay Sándorné vitéz Eötvös Sán­dorné dr Eckerdt Lajosné vitéz Fábry Györgyné vitéz Fonyó Jenő­né Farkas Lászlóné Galló Lajosné dr Gödény [...]
5. 1935-11-07 / 254. szám
[...] is A jól sikerüli előadást vitéz Tass Gyula a szeretettel körülövezett [...] hangulatban lefolyt kát órás műsor vitéz Tass parancs­nok lelkes éljenzésével ért [...] földbirtokesok mert 1933 decemberében egy Farkas Sán­dorné elleni perben mint tanuk azt [...] szintén a vádlottak padján filő Farkas Sándorné kérte őket val­lomásuk megtételére Dr [...]
6. 1938-01-04 / 2. szám
[...] dr Bartók Jenő ref leikész vitéz Bé di Alajos ezre­des áliomásparancsnok [...] dr Bcncs Kál­mánná dr Borbély Sándorné Bo­dor Zsigmondné v Bezerfdy Ti­bimé [...] gróf Dessewffy Gyuláné dr Dobay Sándorné dr Dómján Elekné v Eötvös Sándorné dr Éber Antalné Erdei Káímánné [...] Istvánné Dankó Jánosné Csíki Julia Farkas Jánosné Nagy Györgyné Balázs Jánosné [...]
7. 1939-02-21 / 42. szám
[...] dr Tóitih L ászióné Tóth Sándorné Tahy Józsefné Vargíba Sándorné dr Vasváry Sándorné vitéz Vido­vidh Ferencné br Vecsey Aladárné [...] be a pompásan sike­rült palotást vitéz László Árpád és vitéz Baur György fáradoztak a te­rem [...] hamarosan eredményre is vezetett Elfogták Farkas Budai Andrást baraki la­kost Kovács [...]
8. 1936-08-22 / 192. szám
[...] I kormányzó lusztriába utazott Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó tegnap délután [...] öt vádlottja volt Kóti Béláné Farkas Ilona Far kas Gáspárné Kudri Sándorné és ifj Kóti Elemérné Az [...] miatt tett feljelentést Kóti Béláné Farkas Gás pámé és Farkas Ilona ellen Kóti Béláné pedig [...]
9. 1937-09-16 / 209. szám
[...] Sznopek BSE Kanta BSE győztek Farkas DEAC Bally DEAC ellen 6 [...] Straub János BEAC dr Tóth Sándorné NyTVE ellen 6 1 6 [...] Tornyai Mészárosné miskolci Move győz­tek Farkas Torockay ellen 8 6 6 [...] ott gyakorló iskolai tanítóvá kine­vezett vitéz Derenesényi Miklóstól A díszgyűlést a [...]
10. 1988-06-07 / 135. szám
[...] Nyíregyháza Balogh Istvánná Nyíregyháza Balogh Sándorné Komoró Bakos Ká rolyné Kántorjánosi [...] Nyíregyhá­za Éles Béláné Kisvárda dr Farkas Károly Nyíregyháza dr Farkas Károlyné Nyíregyhá­za dr P Farkas Gézáné Nyír­egyháza Fazekas István Kis­várda [...] Szamosszeg Gombos Miklós Rozsály Gyulai Sándor­né Tiszavasvári Gyurkovics Istvánná Nyíregyháza Hajdú [...]
11. 1940-10-04 / 227. szám
[...] Nyulassy Imre 2 pengő Vékey Sándorné 1 pengő N N 10 [...] fillér Bihon Mihály 2 pengő Farkas Kató 1 pengő Moskovits Emil [...] pengő N N 50 fillér Farkas Imréné 30 fillér Tóth Jánosné [...] gyűjtés összege 3478 60 P Vitéz Jékey Ferenc főispán adta át [...]
12. 2007-06-30 / 151. szám
[...] Dobos Ágnes Dob si Csilla Farkas Róbert Fekete Beat­rix Géczi Zsanett [...] Krisztina Turucz Márta Vajda Krisz­tina Vitéz Hajnalka Vízhányó Ani­ta Zsíros Judit [...] Istvánná Berecz János Berecz ki Sándorné Berencsi Józsefné Bí­ró Tamásné Bíró [...] Julianna Tol­nainé Köblös Ágnes Tornyi Sándor­né Tóth Sándor Győzőné Turcsán Andrásné [...]
13. 1940-10-09 / 231. szám
[...] fillér Meinleird F 50 fil­lér vitéz Fábián István 30 fillér Takács [...] Józsefné 1 pengő özv László Sándorné 1 pengő Palaz Imre 50 [...] Nádasi Lajosné 1 P özv Farkas Aladárné 4 pengő Kocsis Béla [...] Gunyecz Lászlóné 20 fillér Bogár Sán­dorné 10 fillér N N 10 [...]
14. 1937-08-27 / 193. szám
[...] Józsefné Kiss Bélámé özv MiLló Sándorné özv Kniezler Sámuelné Diamant Mómé Szanics Sándorné Szabó Tamásné K i ss [...] Mihály­né Marton lstvánné Tóth Ignácné Farkas Józsofné Kóta j 11 us [...] Istvánná Csuja íáborné Dobos Józsefné vitéz Szabolcs Imréné Vigh Cíáborné Rakamuz [...]
15. 1936-03-05 / 54. szám
[...] fogházban egy amerikai magyar újságíró Far­kas Viktor iró és ujságiró aki [...] a bu­dapesti törvényszék előtt ál­lott Farkas már a vizsgálóbíró előtt is [...] akinek bejelentése alapján fogták el Farkast Ausztriában Mandei nem is­merte fel Farkast aki erre siró gör­csök között [...] Anya és leánya tragédiája Nagy Sándorné és Nagy Anna horti lakosok [...]
16. 1906-04-03 / 14. szám
[...] sikerült Pénteken ismét Jáno 9 vitéz bánkó­dott telt ház előtt Ilonkája [...] obester t láttuk megzenésítve A legvitézebb huszár címe alatt Az előadáson [...] Roqz Samuné s Gyulámé Benedek Sándorné Lévuy Józsefné Bölönyi Lászlódé Pethö [...] 2 sefné Borús Jó­zsefné Domuliidy Sándorné Üj fal ussy De zsőué Farkas Adtaíné Losonczy Józsefné Nagy Józsefné [...]
17. 1916-06-04 / 44. szám
[...] Kálmánczhey András Kálmánczhey Gyula Miklósi Sándorné Katz Emánuel Posgay József 160 [...] Törő János Klein Salamon Klein Farkas Grad Dávid Schwartz Jakab 900 [...] László dr Pollatsek Sándor Róth Farkas dr Kiss Ferenc ifj Porkoláb [...] el A régi jó János vitéz is megtöltötte a szín­házat és [...]
18. 1929-01-08 / 6. szám
[...] csendőrség képvisele­tében Csűrös Gyula és Vitéz Fábry György századosok jelen­nek meg [...] lelkű Sexty Judit és Harstein Sándorné mosolyában szemük fényében Ez a [...] Hartstein Jenőné Hönsch Miklósné Hartstein Sán­dorné Haissinger Viktorné dr Helmeczy Istvánné [...] Károly dr elnököt és Erdélyi Farkas alelnököt i Szeressük Asztaltársaság karácsonya [...]
19. 1914-12-17 / 51. szám
[...] Zoltán Syntenisné néhai özv Kossné Farkas Angela hagyatékából sok ruha Stoll [...] Jancsovils Józsefné Mikes Jánosné Novelly Sándorné 2 2 K Kovács Lajosné [...] el nagy hatással Révai Károly Vitézek czimü bensőséges versét Utána Zavilla [...] Egy­szerre nagy lelkendezve egy nuLik vitéz is rohan be kapkod rakja [...]
20. 1914-11-26 / 95. szám
[...] dr Klár András Bakó Bertalanné Farkas Juliska Beregszász Mikuleczky István Jármy [...] koronát Kresz Lajosné özv Nagy Sándorné Szikszay Pál 1200 koronát Nikelszky [...] Sándor Deregnyő Barabits Elemér Deregnyő Vitéz Irén Kemecse Vitéz Margit Kemecse Szikora Pálné Királytelek [...] Hoffman Ferenc Jakab József Fekete Sán­dorné Nagyhalász Kis Ánna Tiszaeszlár Csesz­nák [...]