87 találat (0,203 másodperc)

Találatok

1. 2011-08-23 / 196. szám
[...] szerint több fiatal lakna a tanyákon ha jobbak lennének az útviszonyok [...] több fiatal telepedne le a tanyákon Halmos Ferenc és Horvátbokorban engedélyes [...] M Magyar László Értékek a tanyákon egoszlott a minap egy társaságban [...] a boldogulást a világ zajától távoli tanyákon Döntés nem született azonban tény [...]
2. 1917-06-16 / 128. szám
[...] beteg lakásán hat korona a tanyákon a rendes látogatási napokon kettő máskor tiz illetve a távoli tanyákon tizenöt ko­rona fizetendő az orvosok [...]
3. 1965-02-14 / 38. szám
[...] 52 tanyatele­pülésen él A várostól távoli taayabokrok fejlődése az itt élő [...] Különö­sen télen volt sivár a tanyá­kon élő emberek sorsa csak­nem teljesen [...] Itt helyezzük el azokat a távoli tanyákon élő felsőtagozatos tanulókat akik a [...]
4. 1937-04-01 / 4. szám
[...] alkalmaitól és lehetőségeitől messze fekvő távoli ta­nyákon és falvakban élő tanítónők jegy­zők [...]
5. 1965-08-01 / 180. szám
[...] éltek régen az emberek a tanyákon A tanyai emberek távol a [...] a taríyakérdés megol­dására a szétszórt tanyákon a civilizáció a szükségletek kielégítése [...] amely­nek előteremtése szinte lehetetlen A ta­nyákon lakóknak orvos egészségház bá­ba gyógyszertár [...] vagy a köz hez kapcsolódó távoli termelési egységek gazdálkodásának a gyorsaim [...]
6. 2000-07-12 / 161. szám
[...] az itt élők helyze­tét A távoli tanyákon lakókat ezzel hozhatnák be rendelésre [...]
7. 1942-11-09 / 253. szám
[...] Az évad legnagyobb sikere Harmincadik Távoli tanyákon istenhátamegett fekvő ipartelepeken sárbafulladt falvakban [...]
8. 1978-06-25 / 148. szám
[...] gépet is És az itteni tanyákon a ja­pán permetezőgépet éppen úgy [...] szocialista nagyüzemi gaz­dálkodás fejlesztésében A tanyákon élő és a tanyai élet­vitelhez [...] alkalmazá­sával tovább kell lépni a ta­nyákon az építkezések terü­letén Jobban kell [...] messzeséget s dalt hallott forrót távolit A földek végét dúsan jelző [...]
9. 1925-09-22 / 213. szám
[...] hajlékot akar emelni hogy a tá­voli elhagyott tanyákon is össze­gyűjtse őket a tanitó [...] gondolatra mert hiszen a nyiregyházi tanyákon már évtizedek óta 28 tanyai [...]
10. 1962-02-11 / 35. szám
[...] hallgatnak meg Az ismeretterjesztés a távoli kis telepü­léseken a kis köz­ségekben [...] Geszterédhez és más községekhez tartozó tanyákon 110 órás tanfolyamokat elő­adássorozatokat indí­tottak [...] E rdődi és Lovas nevű tanyá­kon alig néhány csa­lád él s [...]
11. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli ta­nyákon Riport 21 35 Az ope­raközvetítés [...]
12. 1985-08-23 / 197. szám
[...] helyzetekben nem úgy mintha egy távoli Más és más a városlakó [...] A lakosság közel fele szétszórtan tanyá­kon él Itt még az állattartás [...] körzeti orvos min­dennap megfordul a tanyá­kon Beteglátogatás gyógyí­tás vagy csak rövid [...]
13. 1901-12-15 / 50. szám
[...] tetteseit vélik Népkönyvtárak a nyíregyházi tanyá­kon A földmivelésügvi miniszter Nyíregyháza vá­ros [...] Mándi bokor és Benkő bokor tanyákon való elhelyezés végett három nép­könyvtári [...] a szabadságot mert pár napi távoliét után elfogták A mint fedezet [...]
14. 1969-08-09 / 183. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
15. 1948-07-17 / 162. szám
[...] tan ulóotthonoknak kérdezik sokan A tanyákon és kisebb községekben már sokat [...] 50 he­lyen létesült a tanyák tá­voli települések tehetséges gyermekei szamara inter [...] versengésv indult meg az iskoláktól távoli he­lyeken hogy ki jusson be [...]
16. 1964-12-25 / 302. szám
[...] tanyaközpont nié szerencsés de a távoli tanyák Sürgetően vár a megoldás [...] tv vel vonulhai be a távoli világ Az évszázados semmi után [...] fia­talok örömest hagynák ott a távoli kis tanyákat Csak a patriarkális [...] a tanácsappa­rátus bizonytalankodik Kint a tanyákon mint Szántó János tanító mondotta [...]
17. 1966-06-11 / 137. szám
[...] lakosénak majd­nem fele él a tanyákon Kovács Antal vb elnökhelyettes Üjfehértó [...] apró gyermeknek meg plá­ne nagyon távoli rokon Hó­napokkal ezelőtt e távoli rokonság révén került a családhoz [...] egy csa­lád akihez bár nagyon tá­voli rokonság fűzi a 76 éves [...]
18. 1965-04-29 / 100. szám
[...] íróasz­tal mellől a falvakban és tanyákon az ekeszarva vagy a kubikoscsákány [...] foglalkozott a tanyák helyzetével Huszonhárom tá­voli településük van melyek közül néhány [...] tanácstag akik közül negyvenen a tanyákon laknak vaskos füzettel érke­zeit vissza [...]
19. 1972-01-16 / 13. szám
[...] csupán azért érezzük ezt mert távoli leginkább újsághírekből ismert világba pillanthatunk [...] melyek­hez évszázados reflexszel ra­gaszkodik a tanyákon élő 1500 semjéni Az állomástól [...] az alsósok előtt is A tanyákon az iskola Valóban elnéptelenedik A [...] Az abla­kokból látszanak még a tá­voli házak körvonalai A föl­dek ahol [...]
20. 1981-05-20 / 116. szám
[...] túlzás családok sokasága közeli és távoli rokonok hadsere­ge takarékoskodott gyűj­tött erre [...] a gyári alapsaervezetek összeté­telétől A tanyákon pedagó­gusok kisiparosok mezőgaz­dasági dolgozók alkotják [...] tanyán lakik Többsé­gük szétszórt kisebb tanyá­kon Csupán Vajda bokorban és Felsősimán [...]
21. 1966-12-29 / 306. szám
[...] nekifognak fel­állítják valahol az udvar távoli feketeségében az ag regátort mert [...] Mivel szórakoztak az­előtt itt a tanyákon Jenei Miklós kemény szi­kár arcán [...] meg a tánczene ezeken a tanyá­kon És csak olyankor érzik azt [...]
22. 1964-10-06 / 234. szám
Villany iskola kollégium a tanyákon V Népfronfseg ítség a problémák [...] az útviszonyok javítása hogy a távoli tanyák is megközelíthetők legyenek A [...]
23. 1971-05-21 / 118. szám
[...] az ingaforgalom kü­lönösen az ún távoli ingázás mértéke túlzott ezzel azt [...] kormányhatározatban így fogalmaztak meg A tá­voli ingázás körzeteinek köz­pontjaiban a munkahelyek [...] menjen végbe hogy mérséklődjék a távoli ingá­zók ötven kilométer fe­lett száma [...] Módom volt összeha­sonlítani a különböző tanyá­kon az úttörőmozgalom ki­alakulását Az újtelep [...]
24. 1936-01-05 / 4. szám
[...] földmüvesasszony aki Írás­tudatlan fiatal korától tanyákon él Csorba János 83 éves [...] kapcsolat feltüntetése kedvéírt egy pár távoli mesetipusra is utal Buday György [...]
25. 1933-08-30 / 148. szám
[...] Nesze hidi elágazástól az uradalom távoli belseje felé Hatalmas modern uj [...] mintha versenyre készült volna Hófehér tanyákon át hi­génikus munkás otthonok dus [...]
26. 1937-06-11 / 129. szám
[...] behozott gyümölcs van itt előttünk távoli jó konjunktúrájú vidékek bő termésé­ből [...] adója a városban 2 a tanyá­kon 1 pengőben van megállapítva Az [...]
27. 1942-12-22 / 289. szám
[...] kiszállt a szabolcsi falvakban és tanyákon hogy a népi ér tékek [...] nagyszalontai betlehemes játék a zenekar távoli kíséretének hangulati ef­fektusával Az ifjúság [...]
28. 1988-05-28 / 127. szám
[...] át az Erzsébetkertnek nevezett másik távoli pontig Ha jobbra balra letér [...] ké­sőbb már tizedannyian ma­radtak a tanyákon immár a 13 ezres népességből [...]
29. 1969-02-22 / 44. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli ta­nyákon Riport 2 35 Az ope­raközvetítés [...]
30. 1967-03-22 / 69. szám
[...] percek alatt futárt indított a távoli tanyába ahol sok fiatal nő [...] pormentes bitumenutak s még a tanyákon is kevesebb lesz a sár [...]
31. 1912-05-11 / 19. szám
[...] A mostani épületet beosztása és távoli fekvése miatt nem tartották átalakithatónak [...] nyárelői földmunkálatok megkezdődnek kint a tanyákon pusztákon Nagykárolyban éppen úgy mint [...]
32. 1927-06-18 / 136. szám
[...] szerencsés volt a világ eme távoli bájait bejárni és az ott [...] hogy váro­sunk lakosságának nagy része ta­nyákon lakik s a tanyai cse­csemők [...]
33. 2007-01-24 / 20. szám
[...] körben 57 tanya van A tanyákon 1743 baromfit vizsgáltak meg de [...] elnök szándéka szerint a nem távoli jövőben valamennyi EU és NATO [...]
34. 1926-08-19 / 187. szám
[...] tanyákra Két emberrel találkoztam a ta­nyákon a tanyás gazdával és a [...] akik lóháton jártak mostoha időjárásban távoli kis tanyákba a vallás vigasztajásával [...]
35. 1997-04-26 / 97. szám
[...] munkámat Lelkészi mun­kánk lényege a tanyákon történt Negyven évet dolgoztam ebben [...] volt több hónapon át is távoli rokonaink­nál vendégeskedni és tanulni Lehetőségem [...]
36. 1989-12-09 / 292. szám
[...] fel s az or­szág közeli távoli városaiban pró­báltak szerencsét Üresen marad­tak [...] határ közelében a Bör velyi tanyákon tanítottam aztán következett Tiborszállás Halmos [...]
37. 1921-04-20 / 88. szám
[...] fejlesztésének Rámutatott arra bogy a tanyákon baj van ebben az irányban [...] belőlük s val mi külö­nös távoli parfömje az ifjan való elmúlásnak [...]
38. 1961-02-05 / 30. szám
[...] másodéves hallgatója is Van egy távoli cél­ja agronómus szeretne lenni Január [...] az a Jobb Különösen a tanyákon lenne még mit csinálni A [...]
39. 1937-04-01 / 4. szám
[...] az előadásokat és az elhagyott tanyákon szerbe széjjel élő magyarok megtudták [...] a Fok­földön vagy Szibéria egyik távoli jégvermében tanulta meg igazán a [...]
40. 1960-02-02 / 27. szám
[...] itt e vagy az újfehértói tanyákon Szinte egyöntetű volt a válasz [...] mert már most jeleiraceztak olyan távoli helyekről is mint Ibrány és [...]
41. 1956-06-03 / 129. szám
[...] Nyírkércsen Székelyben Nyírtéten sőt a tanyákon is mint a Vaja Boglyán [...] gondot kívánunk fordítani az úgynevezett távoli helységekre is mint a tanyák [...]
42. 1959-02-26 / 48. szám
[...] a nők felvilágosítására A nyíregyházi tanyákon Borbányán a Ságvári telepen a [...] film Országokon és tengereken át távoli kontinensekre visz el e a [...]
43. 1995-08-10 / 187. szám
[...] településen vezetékes gázzal fűtenek Ám tanyákon faluvégeken itt ott kell még [...] Rába traktor iránt egyéb­ként a távoli kontinensekről is mutatkozik érdeklődés egy [...]
44. 1971-02-03 / 28. szám
[...] befejeződött agyon sokan a külsőségeken tanyákon élőik közül keserűen gon­doltak arra [...] Sokféle módon jelent segítséget a távoli részeken lakóknak a villany Ezért [...]
45. 1906-12-09 / 49. szám
[...] kilométernyi távolsá­gokban kinnt lakik a tanyákon Nos ho y ezek­nek jövendő [...] üzle a felhők táborát A távoli hegyek viola zinü pilástba burkoltan [...]
46. 1985-02-01 / 26. szám
[...] négyszáz tanya szűnt meg a tanyákon élők száma az 1970 es [...] még azokat akik a világ távoli országútjain juttatják el a magyar [...]
47. 1960-06-05 / 132. szám
[...] veszélyeztesse testi épségét E városok távoli látké­pét a házak t vak [...] az iskolában hanem kint a tanyákon is Nem értették az egyszerű [...]
48. 1961-09-19 / 220. szám
[...] górékat magtárakat emeltek a szövetkezeti tanyákon Az új gazdasági épületekbe tá­rolnak [...] arcot vág S mesélni kezd távoli ha­zájáról annak sziklás hegyvi­dékéről őserdőiről [...]
49. 1984-01-21 / 17. szám
[...] lány jött a Kubán vidékre tanyákon földeken dolgozott 1896 ban költöztek [...] tudunk róla nemzeti történelmünk rég­múltjának távoli színterét á Meotis mocsarait ahol [...]
50. 1961-02-19 / 42. szám
[...] mi községünk vi­szonylatában a környező ta­nyákon is mind jobban gyűlnek az [...] arcok Levelező partnerek Míg a távoli égtájak lakóinak le­veleit olvassa addig [...]

 

  • 1
  • 2