87 találat (0,213 másodperc)

Találatok

1. 2011-08-23 / 196. szám
[...] szerint több fiatal lakna a tanyákon ha jobbak lennének az útviszonyok [...] több fiatal telepedne le a tanyákon Halmos Ferenc és Horvátbokorban engedélyes [...] M Magyar László Értékek a tanyákon egoszlott a minap egy társaságban [...] a boldogulást a világ zajától távoli tanyákon Döntés nem született azonban tény [...]
2. 1917-06-16 / 128. szám
[...] beteg lakásán hat korona a tanyákon a rendes látogatási napokon kettő máskor tiz illetve a távoli tanyákon tizenöt ko­rona fizetendő az orvosok [...]
3. 1965-02-14 / 38. szám
[...] 52 tanyatele­pülésen él A várostól távoli taayabokrok fejlődése az itt élő [...] Különö­sen télen volt sivár a tanyá­kon élő emberek sorsa csak­nem teljesen [...] Itt helyezzük el azokat a távoli tanyákon élő felsőtagozatos tanulókat akik a [...]
4. 1937-04-01 / 4. szám
[...] alkalmaitól és lehetőségeitől messze fekvő távoli ta­nyákon és falvakban élő tanítónők jegy­zők [...]
5. 1965-08-01 / 180. szám
[...] éltek régen az emberek a tanyákon A tanyai emberek távol a [...] a taríyakérdés megol­dására a szétszórt tanyákon a civilizáció a szükségletek kielégítése [...] amely­nek előteremtése szinte lehetetlen A ta­nyákon lakóknak orvos egészségház bá­ba gyógyszertár [...] vagy a köz hez kapcsolódó távoli termelési egységek gazdálkodásának a gyorsaim [...]
6. 2000-07-12 / 161. szám
[...] az itt élők helyze­tét A távoli tanyákon lakókat ezzel hozhatnák be rendelésre [...]
7. 1942-11-09 / 253. szám
[...] Az évad legnagyobb sikere Harmincadik Távoli tanyákon istenhátamegett fekvő ipartelepeken sárbafulladt falvakban [...]
8. 1978-06-25 / 148. szám
[...] gépet is És az itteni tanyákon a ja­pán permetezőgépet éppen úgy [...] szocialista nagyüzemi gaz­dálkodás fejlesztésében A tanyákon élő és a tanyai élet­vitelhez [...] alkalmazá­sával tovább kell lépni a ta­nyákon az építkezések terü­letén Jobban kell [...] messzeséget s dalt hallott forrót távolit A földek végét dúsan jelző [...]
9. 1925-09-22 / 213. szám
[...] hajlékot akar emelni hogy a tá­voli elhagyott tanyákon is össze­gyűjtse őket a tanitó [...] gondolatra mert hiszen a nyiregyházi tanyákon már évtizedek óta 28 tanyai [...]
10. 1962-02-11 / 35. szám
[...] hallgatnak meg Az ismeretterjesztés a távoli kis telepü­léseken a kis köz­ségekben [...] Geszterédhez és más községekhez tartozó tanyákon 110 órás tanfolyamokat elő­adássorozatokat indí­tottak [...] E rdődi és Lovas nevű tanyá­kon alig néhány csa­lád él s [...]
11. 1969-03-01 / 50. szám
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Távoli ta­nyákon Riport 21 35 Az ope­raközvetítés [...]
12. 1985-08-23 / 197. szám
[...] helyzetekben nem úgy mintha egy távoli Más és más a városlakó [...] A lakosság közel fele szétszórtan tanyá­kon él Itt még az állattartás [...] körzeti orvos min­dennap megfordul a tanyá­kon Beteglátogatás gyógyí­tás vagy csak rövid [...]
13. 1901-12-15 / 50. szám
[...] tetteseit vélik Népkönyvtárak a nyíregyházi tanyá­kon A földmivelésügvi miniszter Nyíregyháza vá­ros [...] Mándi bokor és Benkő bokor tanyákon való elhelyezés végett három nép­könyvtári [...] a szabadságot mert pár napi távoliét után elfogták A mint fedezet [...]
14. 1969-08-09 / 183. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis faluban ahonnan a diákok [...] nem mindig az utcán csattannak Távoli települé­seken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
15. 1948-07-17 / 162. szám
[...] tan ulóotthonoknak kérdezik sokan A tanyákon és kisebb községekben már sokat [...] 50 he­lyen létesült a tanyák tá­voli települések tehetséges gyermekei szamara inter [...] versengésv indult meg az iskoláktól távoli he­lyeken hogy ki jusson be [...]
16. 1964-12-25 / 302. szám
[...] tanyaközpont nié szerencsés de a távoli tanyák Sürgetően vár a megoldás [...] tv vel vonulhai be a távoli világ Az évszázados semmi után [...] fia­talok örömest hagynák ott a távoli kis tanyákat Csak a patriarkális [...] a tanácsappa­rátus bizonytalankodik Kint a tanyákon mint Szántó János tanító mondotta [...]
17. 1966-06-11 / 137. szám
[...] lakosénak majd­nem fele él a tanyákon Kovács Antal vb elnökhelyettes Üjfehértó [...] apró gyermeknek meg plá­ne nagyon távoli rokon Hó­napokkal ezelőtt e távoli rokonság révén került a családhoz [...] egy csa­lád akihez bár nagyon tá­voli rokonság fűzi a 76 éves [...]
18. 1965-04-29 / 100. szám
[...] íróasz­tal mellől a falvakban és tanyákon az ekeszarva vagy a kubikoscsákány [...] foglalkozott a tanyák helyzetével Huszonhárom tá­voli településük van melyek közül néhány [...] tanácstag akik közül negyvenen a tanyákon laknak vaskos füzettel érke­zeit vissza [...]
19. 1972-01-16 / 13. szám
[...] csupán azért érezzük ezt mert távoli leginkább újsághírekből ismert világba pillanthatunk [...] melyek­hez évszázados reflexszel ra­gaszkodik a tanyákon élő 1500 semjéni Az állomástól [...] az alsósok előtt is A tanyákon az iskola Valóban elnéptelenedik A [...] Az abla­kokból látszanak még a tá­voli házak körvonalai A föl­dek ahol [...]
20. 1981-05-20 / 116. szám
[...] túlzás családok sokasága közeli és távoli rokonok hadsere­ge takarékoskodott gyűj­tött erre [...] a gyári alapsaervezetek összeté­telétől A tanyákon pedagó­gusok kisiparosok mezőgaz­dasági dolgozók alkotják [...] tanyán lakik Többsé­gük szétszórt kisebb tanyá­kon Csupán Vajda bokorban és Felsősimán [...]