5. oldal, 2074 találat (0,096 másodperc)

Találatok

401. 1915-06-05 / 23. szám
[...] Nagyszekeres t nagykárolyi Börvely t Szaniszló Vállaj t Felelős szerkesztő Világossy [...] Pettyéni gazdaságába gazdát keres Böszörményi Sándor Gál Jenő mérnöki irodáját Szatmáron [...]
402. 1906-08-02 / 61. szám
[...] szándékozók értekezhet­nek 5 t Z Sándor ügyvéd szinér váraljai lakossal Felvétetnek [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Horváth József Rohrlich Sámuel Rajzinger Sándor Unger Ullmann Sándor gyógyszertárában a Szatmár hegyen Bodnár [...]
403. 1913-08-23 / 34. szám
[...] a telekkönyvi ható­ságnál valamint Érkörtvélyes Szaniszló Reszege községek elöljáróságánál tekinthetők meg [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
404. 1916-01-16 / 3. szám
[...] Faragó Jenő Hajdú Miklós Hajó Sándor He­vesi József Hervay Frigyes Ignotus [...] Márkus Miksa Molnár Ferenc Nádas Sándor Pékár Gyula Porzsolt Kálmán Révész [...] Érdengeleg Iriny Mezőfény Mezőpetri t Szaniszló Sár közujlak Aranyosmeggyes Barlafalu Szinér [...]
405. 1914-01-03 / 2. szám
[...] Lauritz József Középaomoród dr Nagy Sándor és Klintók Ágoston Felsőboldád Csóké [...] Nagyká­roly I kerület dr Vetzák Sándor Lu kácsovics Janos II kerület [...] majtény Bodoky István Schnck Márton Szaniszló Becsky Gy örgy dr Ling [...] Mátészalkai járásban Mátészalka dr Csató Sándor Allner Béla Nagyecsed Glatter Bda [...]
406. 1906-08-12 / 64. szám
[...] r í lihá yfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Onger Dlmann Sándor gyógytárábin m r Régi pénzek [...]
407. 1908-04-04 / 12. szám
[...] tulaj­donát képezett jelenleg az Ács Sándor és neje tulajdonát képező Nagykároly [...] úgymint Csanálos Válaj Mérk Fény Szaniszló Genes Kávás Vezend Portelek Iriny [...]
408. 1918-05-31 / 129. szám
[...] Bécsben Bécsből jelentik hogy Wekerle Sándor miniszterelnök dél­után Bécsbe érkezett és [...] papirossal a ma­gyarországi Papirközpont Dénes Sándor A Szamos áldozata Alig kezdődött [...] áldozatot követeli Tegnap dél­után Nyisztor Sándor a Leszámítoló Bank szolgája fürödni [...] 1238 Reszege 1141 Sárköz 1228 Szaniszló 1141 Szatmárnémeti 1191 Szatmárhegyi piac [...]
409. 1913-11-30 / 47. szám
[...] Christoph Frigyes Bornemisza Ist­ván Jeney Sándor Szikszó Bálint alelnökökké Gacsáiyi László dr Szőke Sándor dr Bornemisza Bé­la Papp Ferencz [...] belügyi államtitkárt és Har tig Sándor miniszteri tanácsost azon kiváló működésűk [...] Kővárkölcse és Szatmárzsadány köz­ségben Veszettség Szaniszló Nagysikárló és Aranyosmedgyessen Rühkór Tyúkod [...]
410. 1901-11-03 / 88. szám
[...] NÉMETIBEN Bossiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
411. 1907-11-13 / 46. szám
[...] Ma­riska kisasszonynak Jótékonyság Dr Fibiger Sándor ung­vári kir kath főgimnáziumi hittanár [...] felett az igazi szeretet Nagy Sándor Nagy Mariska férj Mező Ká [...] Erdélyi Gyula Fóris Gábor Gyene Sándor sógorai Nagy Sándorné szül Peleskey [...] Nagybánya Égly Mihály Révész János Sza­niszló Becsky György uj dr Láng [...]
412. 1905-06-23 / 25. szám
[...] fillé­res befizetéssel Működési köre csak Szaniszló i községre terjed ki Igazgatósági [...] Pataky József Bartlia István Kosa Sándor Hauier Pál és Heinrich Jakab [...] Tivadar Rosán Demeter Ro sán Sándor Tamás György Krecz György Pap [...]
413. 1911-11-11 / 258. szám
[...] következő helyeken engedélyeztettek állami iskolák Szaniszló Résztelek Sza mosborhid Kányaháza Kismajtény [...] Fehér Gyula é 3 Szőke Sándorral a vezető főszerepekben Ügyes riportert [...] birtokos Zajta 683 15 Kálmán Sándor ref lelkész Hirip 682 32 [...] löldbirtokos Botpalád 645 54 Kulin Sándor földbirtokos Jármi 641 16 Roóz
414. 1911-05-07 / 18. szám
[...] Barkó Imre Miller Péter Navróczky Sándor Dvorkovszky La­jos Dickus Mihály Kelvers [...] Padurgla Károly Bileszky Mihály Korovák Szaniszló Prokop Vilmos Szalzis Ferenc Bicskó [...]
415. 1914-06-18 / 25. szám
[...] 4 665 Nagysomkut 3 013 Szaniszló 4 822 40 219 E [...] költeményt szavalta el Utána Stopka Sándor III osztályos tanuló felolvasást tartott [...] korona állami jutalmat kapott Stopka Sán­dor borbély ezüst érmet Ilia József [...] K K Igaza van Nagy Sán­dort a most elhunyt 48 49 [...]
416. 1929-03-31 / 13. szám
[...] 003 Felelős szerkesztő Dr FÁBIÁN SÁNDOR Kiadja Szatmár és Bereg Nyomdai [...] és neje Érsemjén 337 Fried Sándor Szatmár 150 Gal góczy Sándor Mikola 193 Gotsch Pál Nagypeleske [...] kör­nyéke 23180 Károlyi József gróf Szaniszló stb 10219 Kende Jó zsefné [...]
417. 1916-02-19 / 8. szám
[...] Schiller Ottó dr és Katona Sándor dr Az alakuló közgyűlés után [...] Avasfeisőfalu Komorzán nagy­károlyi Csauáios Iriny Szaniszló Ragadós száj és körömfájás avasi [...]
418. 1903-07-21 / 29.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecséd M Szállta [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger üimann Sándor gyógytárában AHAJ ujranövése A bel [...] 45 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] utcza 23 ezám Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó Olcsva Apáti községben [...]
419. 1918-03-31 / 13. szám
[...] nádon Hírek Személyi hir Jékey Sándor főispán és családja a húsvéti [...] hétfőn délután tartott ülésén Jékey Sándor főis­pánt és feleségét egyhangúlag az [...] diszelnökeivé választotta meg Kinevezés Jékey Sándor főispán Schöberl Ferenc irodasegédtisztet iroda [...] lóra való szijszerszámmal Értekezhetni yarga Sándorral Bérében Vasútállomás Szaniszló MEGHÍVÓ Á Fillérbank mint szövetkezet [...]
420. 1910-09-18 / 38. szám
[...] és köz oktatásügyi miniszter Hajdú Sándor oki tanítót a helybeli kir [...] még a következő helyeken Nkároly Szaniszló Tyúkod Batiz Szamoskóród Nagymadarász Ezen [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
421. 1916-11-30 / 306. szám
[...] a nagykárolyi járás fő­szolgabírója Jékey Sándor a fehérgyar­mati járás főszolgabírója Jeszenszky [...] Fény község jegy­zője Gruber Márton Szaniszló község jegy­zője és Hadady József [...] 1916 junius 13 án Barazsa Sándor 1897 évi szüle­tésű a 12 [...] segé­lyezésere adományozta Felelős saarfeaafefö Dénes Sándor SzepkffiKztő Dr Stern Mór U [...]
422. 1917-07-21 / 29. szám
[...] kara nevében búcsúztatta el Jékey Sándort a főszolgabírói széktől melyben 22 [...] meieg szavakkal emléke­zett meg Jékey Sándor pártatlan emberszere tetéről Bárány József [...] Ur áldását rája Végül Tóth Sándor turistvándii ref lel­kész szónoki virtuozitással [...] vasárnap pedig Mező­terem Érendréd és Szaniszló községeket egy köznapon pedig Genes [...]
423. 1906-10-04 / 79. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] vi­dékére Melchner Testv Szatmar Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...]
424. 1907-07-03 / 27. szám
[...] Szatmár Dr Láng György orvos Szaniszló Kölcsey Zoltán földbirtokos Tu nyog [...] össze és ren­dezzék Körorvosválasztás Aáron Sándor dr nak vármegyei főorvossá történt [...] éves korában Budapesten elhunyt Kerekes Sán­dor Kerekes Dániel ismert iparos 19 [...] György Varga Gusztáv érettek Ba­logh Sándor Bartha József Blum Ede Dem [...]
425. 1906-04-01 / 26. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá­muel Unger Ullman Sándor Csenger Katona Ágos­ton Mátészalka Almer [...]
426. 1907-11-27 / 97. szám
[...] közhírré teszi hogy Dr Nagy Sándor erdődi ügyvéd által képviselt Gottlieb [...] Erdődön 1907 november 9 én Sándor Lajos kir albiró ELADÓ Szaniszló község határában jó minőségű 66 [...]
427. 1909-10-16 / 42. szám
[...] Rébay Dezső Szerdahelyi Ágoston Szalkay Sándor Vajay Károly dr rendes tagokat [...] Uj tagokul felvétettek Garzó Imre Szaniszló Csikó Mihály Mezőterem Radványi Jenő [...]
428. 1919-04-02 / 74. szám
[...] Nylrviöék hogy a direktórium Lyachovits Sándort a betegsegélyző pénztárba biztosként kinevezte Lyachovits Sándor tegnap Beregi Sándor direktor kíséretében megjelent a beteg [...] K Burger Pal B Buttler Sándor Büileszbach Péter Bírzó Mihályné Cementárupyár [...] dr Komhv Gvu a Lórencí Szaniszló Nathan Ferencz R th Ferencz [...]
429. 1912-04-20 / 90. szám
[...] Irta Kadelurg G Fordította Tímár Szaniszló Rendezi Heltai Hugó Karnagy Hajsinek [...] Sz Z Hahnol Aranka Szőke Sándor ifj Lenkoy Gy Fehőr Gyula [...] Egy polgármester jubileuma Vág ner Sándor Losonc város polgármestere tegnap ünnepelte [...] kir adóhivatali föellenör gyermekeivel József Sándor Benő Ilona Juliska és Mariskával [...]
430. 1904-09-13 / 36. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
431. 1903-04-07 / 14.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ünger Ulmann Sándor gyógytárában Olcsón készítek divatos női [...]
432. 1913-05-07 / 104. szám
[...] biztositó társaság budapesti igazga­tója Lenk Sándor öngyilkos lett A 70 éves [...] óta a hátgerincsor­Május 7 SZERDA Szaniszló angyválasztéku cipőraktárát ajánljuk a t [...]
433. 1914-07-01 / 26. szám
[...] sárospataki Balogh Szilárd tokaji Rajkovich Sándor hajókereszturi Szabó Iguácz nagylétai Papp [...] a Hagarák és Bálint Braunstein Sándorok üzelmeiről csa­lásairól amellyekkel családokat tettek [...] Hagara Endrét mint ifj Bálint Sándort a büntető novella 50 ába [...] Sterk János Szemerédi Béla Szembrátovits Szaniszló Szurdukán Traján Tima Lipót Négy [...]
434. 1911-11-09 / 256. szám
[...] Szelestyehuta 1138 12 Jé key Sándor főszolgabíró Fehérgyarmat 1137 35 Császy [...] ügyvédi oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló 110010 Lövi József földbirtokos Szamoslippó [...] A koporsó fölött dr Jordán Sándor főrabbi mondott megható beszédet utána [...] szavazatot kapott jelöli dr Torday Sándor fehérgyar­mati és dr Kereäzisz ghy Sándor szatmári ügyvéd között dec 15 [...]
435. 1903-07-28 / 30.szám
[...] Sz Somlyó Ét Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárábau SCHICHT SZ APPA N [...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] utcza 23 ezám Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó Olcsva Apáti községben [...]
436. 1909-12-04 / 49. szám
[...] Nagypobos t Nyirmegyes nagykárolyi Börvely Szaniszló t nagysomkuti Kis bozinta szatmárnémeti [...] 6 6 12 176 Sváby Sándor Kökényesd 6 6 177 Boros [...]
437. 1907-11-10 / 92. szám
[...] lefolyt választásokról Megválasz­tattak Nagybánya ff Szaniszló Genes ff ff Ecsed Vitka [...] Germain igen ked­vesek voltak Rátkai Sándor Gáspár apója kü­lönösen a második [...] Rébay Dezső uj ff Dániel Sándor Madarász Lukács Konstantin uj ff [...] tisztikarban Károlyi Gyula gróf Tooth Sándort néhai Ká­rolyi István gróf uradalmi [...]
438. 1905-10-01 / 39. szám
[...] Poszvék Nándor Schneller Károlyné Markovics Sándor Gönci Károly Gillyén József A [...] Szekeres Szecsődy L Komáromy Istvánná Szaniszló és Jantyik Lajosné Szamosdob A [...]
439. 1912-04-28 / 17. szám
[...] fia Mihály és Ferenc Szatmármegye Szaniszló községből Gólya Miklós felesége és [...] hat gyermeke otthon 19 Komlósy Sándor Szabolcsmegye Nyírbátor­ból négy gyermek otthon [...]
440. 1918-03-14 / 61. szám
[...] köte­kedni kezdett a fiúval Kalmár Sándor liszamogyorósi gazda­tegény Mándokon volt vásáron [...] Dezső dr Lőrinczy József Rácz Sándor Derzsy Zoltán Funk Ernő Denr [...] Haizer Mi­hály Nagy Bernát Pető Sándor dr Csör törtök Arnold Schmidt Szaniszló két debreczeni hadnagy Szabó Béla [...] Hermanné Elekes Lajos dr Szabó Sán­dor 15 15 K özv Szálkái [...]
441. 1899-06-11 / 47. szám
[...] Róth Gyula Reviczky álmán ostás Sándor Reich Adolf dr Reizer György Saja Sándor Sárkány Dániel Seres István Suszter [...] Ferencz Dr Schöber nil Soffer Sándor Sándor Lajos Sáfrány Károly Somogyi ihálv [...] Tóth József Tóth Lajos Udvardi Szaniszló Uzoni Lajos Url Gyula Uray [...]
442. 1910-07-10 / 28. szám
[...] 15 Öngyilkossági kísérlet Miháj lovics Sándor fehérgyarmati bir végre­hajtó a nagykárolyi [...] Csoma köz t Mezőterem m Szaniszló nagysomkuti Bopt palád 5 u [...]
443. 1909-11-06 / 45. szám
[...] intézett kérelmét dr We kerle Sándor pénzügyminiszter mint levelezőnk irja már [...] Nagypobos t Nyirmegyes nagykárolyi Börvely Szaniszló t nagysomkuti Kis bozinta szatmárnémeti [...]
444. 1904-12-15 / 100. szám
[...] Somlyó Ér Mibályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szaíka [...] Központi vámhi­vatal Továbbá Unger Ulmann Sándor és Bossin József urak gyógy­szertárában [...]
445. 1918-07-03 / 156. szám
[...] 12 Mánd 15 Vetés 15 Szaniszló 15 Fülpös 3 45 Kérsemjén [...] Dienes Lajosné Nagydobos 5 Dienes Sándor Mátészaka 5 korona Ösz szesen [...] és rozs átvételi ideje Jékey Sándor főispán értesítette dr Vajay Károly [...]
446. 1906-10-21 / 84. szám
[...] t gl Teljes tisztelettel JOÓ SÁNDOR gf Pontos kiszolgálás Uj üzlet [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
447. 1913-04-12 / 84. szám
[...] Kéményseprő Ács Felelős szerk Dénes Sándor TELEFON SZÁDOK a Szerkesztőség és [...] ha kedves az élete 1 Szaniszló községben hetek óta gyűjtötték a [...]
448. 1902-04-13 / 15. szám
[...] kan Kováts Imre 1 1 Szaniszló Szatmármegye Hirdetmény A nagykárolyi mesterrész [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor körjegyző 1 3 145 902 [...]
449. 1904-11-13 / 48. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ÜBger Dlmann Sándor gyógytártttn C 0 7 Nyomatott [...]
450. 1918-07-17 / 168. szám
[...] Endre Dr Farkas Antal Farkas Sándor Farkas Gábor sógorai Háború előtti [...] Reszege 653 8 30 422 Szaniszló 645 430 Degenfeld 1 49 [...]
451. 1906-11-07 / 44. szám (45. szám)
[...] 1 én a déli órákban Szaniszló községben A veszedelem igen nagy [...] a lángok martalékává Színészeink Krémer Sándor színigaz­gató ki e hó 16 [...] Gizi Szellő René táncosnők Peterdi Sándor jel lemszinész művezető rendező Váradi [...] szerelmes Kiss Jenő társalgási Krémer Sándor kedélyes apa Balogh Béla Bodor [...]
452. 1901-07-07 / 54. szám
[...] BossinJózsef Roehlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógy­szertárában Gyomorbajban szenvedők figyelmébe Mindazoknak [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
453. 1914-06-27 / 144. szám
[...] B osztályban jelesen érettek Grossmann Sándor Láng Lajos Papp Tiva­dar Schlagetter [...] Dunka László Frits Zoltán Papp Sándor Starnberger Elemér Egyszerűen érettek Braun [...] Buday Mihály Fogarasi József Jékey Sándor Ivo zányi Pál Martinovich Árpád [...] János Szemerédi Béla Szentbrá tovits Szaniszló Szurdukán Traján Tima Lipót Négy [...]
454. 1915-06-12 / 24. szám
[...] 75500 K Mezőterem 43850 K Szaniszló 52000 K Vállaj 40300 K [...] Spitkó Gedeon jb Írnok Hornyák Sándor pü szám­tiszt Illés Zoltán főhadnagy [...] hivatalnok Szikszay Antal esztergályos Veress Sándor törzsőrmester Hatvani Albert csizmadia ifj [...] férje bulyi és jékei Jélcey Sándor gyermekeik Ferenc és Sándor mint gyermekei özv berencei es [...]
455. 1918-08-31 / 207. szám
[...] NÉMETI 1918 Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór jCiS [...] között sűrűén emlegetik gróf Szeptycky Szaniszló tábornokot is aki mint katonai [...]
456. 1911-11-11 / 45. szám
[...] Állami iskolák engedélyez­tettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamos borhid Kányaháza Kismajtóny [...] alábbiakat jelölte Rooz Samu Sternberg Sándor Némethy Sándor Kovács György Kun István Lukácsovits [...] István Torner Károly ifj Némethy Sándor ifj Sternberg Sándor a II kerületben Szalay Bálint [...]
457. 1903-03-24 / 12.szám
[...] lenni Szatmári raktár Unger Ulimanr Sándor gyógyszertára Szatmár tPUNKSTBASSÉíl msla Neustem [...] márczius hó 16 napján Farkas Sándor kir bir végrehajtó Okmány táblák [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szállta [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Dnger ülraann Sándor gyógytárában ZAPPAN szarvas vagy kulcs [...]
458. 1903-06-16 / 24.szám
[...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] illetve Írásbeli ajánlatok is Berecz Sándor urad tiszttartóhoz Tyúkodra u p [...]
459. 1906-07-29 / 60. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Dnger Ulmann Sándor gyógytárában­Kérem a címre figyelni AH [...]
460. 1916-02-26 / 9. szám
[...] tették a teavaj árával hogy Sándor barátunk a Deák téri nagykeres [...] Viktor szatmári ügy­véd édesatyját Bródy Sándor iró sógorát Huszar Aladár könyvkereskedő Dénes Sán­dor a Szamos felelős szerkesztője és [...] lesz megtartva Ápril 2 án Szaniszló Penészlek Lrkörtvélyes Csomaköz Bere Aprlis [...]
461. 1915-06-03 / 44. szám
[...] Szögyényi Anna 700 K Kozák Sándor 400 K Abaházi Vilma 100 [...] Mészár lstvánné 400 K Tar Sándor 800 K Szűcs Gáborné 1000 [...] Mogyorósi Ist­ván 500 K Staub Sándor 1000 K dr Fodor Sándor 1000 K Klein Ignácz 500 [...] B kény Gyula 5000 K Szaniszló Endre 4400 K Csengeri Károly [...]
462. 1912-03-17 / 22. szám
[...] felemelése mellett bejelentse Uj iskola Szaniszló község képviselőtestü lete elhatározta hogy [...] a legjobb hírnévnek Örvendő Szűcs Sándor Fia szölőtelepát BIHARDIÓSZEGEN Ha a [...]
463. 1925-11-13 / 258. szám
[...] Lédeczy kn­talt Magyary Lászlót Pajor Sán­dort s Kőrössy Zoltánt aki Har­czos [...] M ji Bertram szerzetes Pajor Sándor Charlie az Egy dollár csapszék [...] Károlyi János Első tengerész Pajor Sándor Második tengerész Pa o Zoltán [...] kath Ar jsz János Prot Szaniszló Városi Színház Hármacskán operett bemutató [...]
464. 1910-05-18 / 20. szám
[...] megismertesse magát és el­mondja programmbeszédét Szaniszló felől kocsin jött és ezért [...] de moscon Hegedűn játsza Füredi Sándor hegedűművész ur zongorán kiséri Jőnás [...] a második bizottság elnöke Fogarassy Sándor helyettese dr Harcsár Géza A [...] Rákóczi Ferencz Szűcs Lajos Károlyi Sándor főgenerális Tu ránszky József Vay [...]
465. 1899-12-07 / 49. szám
[...] úgy maga mint gyermekei Laczika Sándor és Kálmán valamint a nagyszámú [...] évi deczember hó 5 én Szaniszlóról kocsi­som által Szeőrdemeterre küldött egy [...] bármily czimen el ne fo­gadja Szaniszló 1899 évi deczember hó 6 [...]
466. 1903-10-28 / 44. szám
[...] bánya ésföldbirtokos F Bánya Máté Sándor czizmadia Satrnár Komáromi András házt [...] Kesztenbaum Ja­kab szabó Szatmár Madarassi Sándor föld birtokos Tatárfalu Csókás László [...] Nagybánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenget Nagy [...] Pót­esküdtek Török István földmives Yokla Sán­dor lakatos Szikorák Gyula szabó Tőzsér [...]
467. 1912-09-27 / 39. szám
[...] mentési munkálatokhoz Kinevezés következménye A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor [...] ügyészségnek hogy a faluban Kertész Sándor 138 számú házában halva találták [...] a végzetes szerencsétlenség hogy Kertész Sán­dor és a felesége elmentek a [...] búzáját felgyújtották A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul ki ellen [...]
468. 1896-04-04 / 14. szám
[...] Sámuel hodászi 1 p Veres Sándor mátészalkai 1 p Vi­lági tanácsbirák [...] 1 Katona József t Morvái Sán­dor Olcsva 513 1 Szőke Gabor [...] M szalka 2579 1 Veres Sándor t Szé i kely Dániel [...] Szabó Dávid t Fekete Pál Szaniszló 239 I Sar j kadi [...]
469. 1904-01-26 / 4. szám
[...] 7 aimári raktár linger üiimann Sándor Szentháromsághoz cím zeit gyógyszertárában Szatmáron [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában 3 H Xgj 3 [...]
470. 1914-06-14 / 10. szám
[...] pedig Nagy Lajos alezredes Varjú Sándor százados Gedeuh főhad­nagy Maár Béla [...] Jékey Istvánhoz szerdán Dr Nagy Sándorhoz volt hivatalos pénte­ken pedig Kováts Sándorhoz volt va­csorára Az eddigi sorozási [...] 4 665 Nagysomkut 3 013 Szaniszló 4 822 40 219 E [...]
471. 1901-07-17 / 29. szám
[...] ki második könyvelőnek Áthelyezések Füzy Szaniszló rend főnök Halász Antal irgalmasrendt [...] leki anyakönyvi kerületbe anyakönyvveze­tővé Veress Sándor községi aljegyzőt a sár közujlaki [...] helyettesekké nevezte ki és Veress Sándort a házasságkötésnél való köz­reműködéssel is [...] névsora a következő Dr Antal Sándor ügyvéd Szatmár Jeney Sándor trv széki jegyző Debreczen Hukk [...]
472. 1914-04-26 / 17. szám
[...] Vezend Mezőterem 28 án Genes Szaniszló 29 én Vállaj Érdengeleg 30 [...] Jőkey László Mándy Géza Szalkay Sán­dor Szuh ány ijFerenc és b [...]
473. 1912-05-06 / 101. szám
[...] meg akarta nézni a telekkönyvét Szaniszló községben a jegy­zői irodában munkájába [...] Dezső segédjegyzö Beállított hozzá Kosa Sándor ugyanottani lakos s előadta hogy [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
474. 1906-11-11 / 90. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ec cd M [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulniann Sándor gyogytárában­te
475. 1908-06-26 / 26. szám
[...] szervezését amelyeknek litesitését We kerle Sándor miniszterelnök ez ügyben történt par­lamenti [...] ló és 3 u juh Szaniszló 2 u ló Vállaj ló [...]
476. 1922-03-10 / 57. szám
[...] válthatók Borbély Sámuel és Tóth Sándor urak könyvkereskedésében Felülfizetéseket köszönettel fogadunk [...] mond hálás j köszönetet Lórencz Szaniszló és Mezev Kálmán uraknak az [...] javára Fogadja érte kö­szönetünket Hadröá Sándor Mátyás II Apolio mozgó Az [...] filmgyár magyar tárgyú feldolgozását a Sándor Mátyás 1 részét nézték végig [...]
477. 1904-06-14 / 24. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulraann Sándor gyógytárában 3 3 n n [...]
478. 1913-12-06 / 49. szám
[...] 49 szám ÉRMELLÉK Eljegyzés Páll Sándor borbély iparos eljegyezte Köllös Mariskát [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] intéző Zsuzsánna major U p Szaniszló szarvasmarha és hízott sertés Nyers [...]
479. 1904-03-31 / 25. szám
[...] vagy utánvéttel küldi Scheffer D Sándor Budapest Vili Bézeréd utc a [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
480. 1909-05-13 / 19. szám
[...] tagjain kívül résztvettek dr Aáron Sándor Boér Endre Ilosvay Aladár Jékey Mór Jékey Sándor Kende Zsigmond b Kováts Jenő [...] kisiklott Emiatt az esti gyorsvonat Szaniszló a személyvonat pedig Nagykároly állomáson [...] Béla tb főszolgabíró b Kovács Sándornak a járás uj főszolgabirájának Az [...]
481. Érmellék, 1912-10-26 / 43. szám
[...] a vasárnapi korcsmázás beszüntetése úgy Szaniszló község méltán első helyet foglal [...] évi október hó 16 Farkas Sándor kir bír végrehajtó Szilfa körisfa­anyag [...]
482. 1909-07-15 / 158. szám
[...] a felügyelő bizottság elnöke Dunay Sándor tagjai pedig Zsolnai Ármin és [...] Dr Vajay Imre Andrejkovics József Szaniszló Llwy Miksa 5 5 K [...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utca 30 Üvegáruk vásárlására leg­melegebben [...] fj Litteczky Endre Segédszerkesztő Dénes Sándor Munkatárs Dr Nagy Vincze Takarítónőt [...]
483. 1903-10-20 / 42.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Eábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában a 6 co CD [...]
484. 1903-03-15 / 22. szám
[...] Főraktárak Szatmáron Bossin Jószef Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel és Unger Ulmann Sándor gyógy­szertárakban es Bartók László droeue [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
485. 1912-03-16 / 11. szám
[...] éjjel nagy vihar vo­nult át Szaniszló község felett A villámlá­sok és [...] gyö­nyörű példáját adta Börvelyen Túrái Sándor kendergyári munkás Beállított özv Tóth [...] ha­marosan kinyomozták a tettest Túrái Sándor személyében A nyomozás során kiderült [...]
486. 1914-11-14 / 47. szám
[...] 12 honv gy e Nagykároly Szaniszló 16 Cziin mermann János 12 [...] e Fogaras Szebes 21 Veres Sándor 51 közös gy e Kolozsvár [...] Fröhlich Fri­gyes Szeníevarga István Zaczkó Sándor Ko­vács Koszta Szula Miklós Kálin [...] Imre József Jakabos István Rápóti Sándor Gábor Domokos Balázs Béla Bordoczán [...]
487. 1914-05-20 / 114. szám
[...] Berényi Antal és dr Visky Sándor voltak A vádat dr Domby [...] Erkörtvólyes Mezőterem Nagy majtóny Portelek Szaniszló Vállaj II Csoport Időszakos hitelesítés [...]
488. 1911-12-13 / 50. szám
[...] A kúria tegnap a Szalkay Sándor mátészalkai mandátuma ellen headott peticziót [...] lovagkeresztjét adományozta Koz­mutza a szomszédos Szaniszló községben szü­letett és mint postatiszt [...] Magyar király kávóházban lesz Papir Sándor az újpesti színház igaz­gatójának szombaton [...] lapokból értesült a közönség Papir Sándor jóismerőse volt a nagy károlyi [...]
489. 1910-05-14 / 23. szám
[...] után elnök bejelentette hogy Kovács Sándorra esett 122 Galgóczy Árpán 247 [...] és 2 nő Dr Aáron Sándor vm főorvos jelentése szerint az [...] jelentéséből kiemeljük a következőket Némethy Sándor nagykárolyi lakos felebbezésére megengedte a [...] magát és elmondja programm beszédét Szaniszló felől kocsin jött és ezért [...]
490. 1912-05-11 / 19. szám
[...] cégünk képviseletét és gyüjtödéjét LefkOVitS Sándor füszerkereslcedőtől Nagykároly és vidéke részére [...] Széchényi utca 32 yJjfgjF Némethy Sándor cukrászdája mellett j TI adtuk [...] akarta nézni a ielek könyvét Szaniszló községben a jegyzői iro­dában munkájába [...] Dezső segédjegyző Beállított hozzá Kosa Sándor ugyanottani lakos s elő­adta hogy [...]
491. 1900-11-20 / 47. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N F csed M [...] alatt foglalt ingatlanból a Stetiu Sándor nagykorú B 9 sorszám alatti [...] a pontja értelmében a Stetiu Sándor B 2 és Stetiu Juliánná [...]
492. 1910-10-01 / 43. szám
[...] a végrehajtást szenvedők és Komódi Sándor tulajdonát tevő nagykárolyi 1080 sz [...] város házánál és Kaplony és Szaniszló községek elöljáró­ságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiVó A kiadmány [...]
493. 1905-04-26 / 25. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában m á ÍVÍ Ü [...]
494. 1914-01-07 / 1. szám
[...] Lauritz József Középhomoród Dr Nagy Sándor és Kiüt­tök Ágoston Felsöboldád Cseke [...] Kismajtény Bodoky István Sebnek Márton Szaniszló Becsky György dr Láng György [...] Mátészalkai járásban Mátészalka Dr Csapó Sándor Ailner Béla Nagyecsed Glatter Béla [...] Csengeri járásban Csenger B Iteky Sándor Molnár László Tyúkod Dr Uray [...]
495. 1904-11-15 / 44. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger ülmann Sándor gyógytárában MTi f fj
496. 1912-04-21 / 22. szám
[...] szerkesztő Dr TANÓDY ENDRE DÉNES SÁNDOR Előfizetés HELYBEN VIDÉKRE Egész évre [...] Őfelsége városunk fiának dr Jeney Sándornak ki sebészeti osztályvezető ezredorvos a [...] és Ferenc akik a szatmármegyei Szaniszló községéből vándoroltak ki Ame­rikába Gólya [...]
497. 1915-06-13 / 24. szám
[...] 75500 K Mezőterem 43850 K Szaniszló 52000 K Vállaj 40000 K [...] Spitkó Gedeon jb írnok Hornyák Sándor pü szám­tiszt Illés Zoltán főhadnagy [...] hivatalnok Szikszay Antal esztergályos Veress Sándor törzsőrmester Hatvani Albert csizmadia ifj [...] férje bulyi és jékei Jékey Sándor gyermekeik Ferenc és Sándor mint gyermekei özv berencei es [...]
498. 1908-03-29 / 13. szám
[...] Dr Kovács Dezső és Böszörményi Sándor helyett titkos szavazással Luby Béla orsz kép­viselő és Szalkay Sándor megyebizottsági tagok választattak be Luby Béla 78 Szalkay Sándor 42 szavazatot nyert mig kivülök [...] szabályrendelete ugyané tárgyú sz rendelete Szaniszló Cso maköz Bere Vállaj Mérk [...]
499. 1912-03-06 / 10. szám
[...] kath Lindenfeld Herman fuvaros fia Sándor izr Kolmájer Ferenc ács leánya [...] 1912 február hő 9 ikén Szaniszló községben Markovics Márton nagykárolyi lakost [...]
500. 1900-02-28 / 9. szám
[...] szombaton vásáros na ményi Eötvös Sándor m kir honvéd főhadnagy és [...] N Károly 4 55 Veszprémy Sándor N Somknt 2 r Kováts [...] 4 55 Dr Jordán Károly Szaniszló 2 55 Múlt héten közölt [...] ténye adott okot hogy Bijci Sándor n aari községi jegyző ellen [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind