4. oldal, 2074 találat (0,076 másodperc)

Találatok

301. 1905-03-28 / 13. szám
[...] tanácsjegyző neveztetett ki Áthelyezés Kolumbán Sándor urai tanító szolgálattételre az esztergomi [...] debreceni kir Ítélőtábla elnöke Bretán Sándor szatmárnémetii díjtalan gyakor­nokot ugyanoda díjas [...] elnökének szentgyörgyi Jordán Károly dr szaniszlói apát­plébánost nevezte ki Mig egyrészről [...] án kereste fel uj elnökét Szaniszlón hogy díszes állásában üdvözölje A [...]
302. 1914-05-17 / 20. szám
[...] és 28 án Genes és Szaniszló községben május 27 28 és [...] Andor Tarosa i Lajos Vigdorovics Sándor s Kürthy Károly szereplése emelték [...] Horváth Jenő miniszteri segédtitkár Tűz Szaniszlón f hó 6 án kigyuladt [...]
303. 1910-10-30 / 242. szám
[...] mélyhegedű Markos Imre gordonka és Sándor Vence gordon 2 Liszt Es [...] most alighanem befütnek Marólúg véletlenségböl Szaniszlóról táviratozzak lapunknak Krérner Károly szaniszlói lakos hosonnevü 2 éves fiacskája [...]
304. 1900-12-19 / 51. szám
[...] az összes teendők végzésével Szalag Sándor beregszászi plébánost a nemrég kinevezett [...] Antal kononokot Jordán Károly dr szaniszlói apát plébánost Csánk István dr [...] ügyvédjé­nek neveztetett ki Gyászhir Stutter Sándor földbirtokos vármegyei bizottsági tag e [...] általá­nos a részvét Holttestét a szaniszlói sirkert ben helyezték örök nyugalomra [...]
305. 1901-02-06 / 6. szám
[...] alkalommal újból elnök leu Arnold Sándor alelnök Varga S háznagy Czeiner [...] Szé kószky Mihály Blanár Lajos Szaniszló La­jos urak 4 Az énekkar [...] alapitványa 80 kor Miskovics Lujza szaniszlói lakos 120 kor Összesen 1470 [...] ügyé­ben Nagy Károlyban járt Hartig Sándor keres­kedelmi miniszteri osztálytanácsos és megtekin­tette [...]
306. 1912-06-01 / 22. szám
[...] kir ügyészséghez Útlevél nélkül Danka Sándor érdengelegi 19 éves suhanó valószínűleg [...] Rabinovits igazgató Késelés Pikn Lajos szaniszlói gazdál­kodó Heinrich Ferenc ottani lakost [...] a hatóságnak Szomjúságból Dán Lőrinc szaniszlói lakos Krémer Sámuel jégverméből 50 [...]
307. 1912-02-10 / 6. szám
[...] Kardos Lipót és ifj Sternberg Sándor urakat Hol jó és takarékos [...] Herczeg Ferenc Prolog Mondja Szőke Sándor Táncmulatság A nagykárolyi asztalos ifjú­ság [...] Kirvai Gergely és Erdélyi György szaniszlói lakosok alapo­san eepálinkázva mentek haza [...] I válható tűz pusztított a szaniszlói a csendőr­őrsön amely Szilágyi György [...]
308. 1909-10-27 / 25. szám
[...] a Debre­czeni Újság szerkesztője Balasa Sándor az Esti Hírlap főmunkatársa Hajdú Sándor a Debreczeni Független Újság munkatársa [...] nagykárolyi ügyvédhez hétfőn beál­lított egy szaniszlói ember hogy testamentu­mot akar csináltatni [...] ön kí­vánságával Igaz mondja a szaniszlói ember ám mégis csak jobb [...]
309. 1909-12-16 / 50. szám
[...] vonatkozó módosítás volt mely Sternberg Sándor Weinberger Fe rencz ésDr Kovács [...] isko­lához szükséges hozzájárulás megajánlása tárgyában Szaniszlóé állami iskola elhe­lyezésére szükséges telek [...] tény Börrely Kálmánd Mező petri Szaniszló Érkörtvélyes Dengeleg Iriny Mezőfény Krasznaszentmiklós [...] bizottság fogja megbirálni Képkiállitás Fáy Sándor festő táj és zsáner képekből [...]
310. 1911-09-28 / 39. szám
[...] Uj ügyvéd városunkban Dr Vetzák Sándor a múlt héten az ügyvédi [...] ügyében megkötött szerződés jóváhagyatott Nagy Sándor népszámláló biz­tosnak a dijait 25 [...] cimü újság belső dolgozótársát Máté Sándort Csizmadia Zsigmond mátészalkai gazdálkodó és [...] tiszteletet és szeretetet ér­demel A szaniszlói szállító lova Spitz József szaniszlói fuvaros elvállalta az uradalomnál dolgozó [...]
311. 1909-12-12 / 50. szám
[...] kir löld mivelésügyi miniszter Tóth Sándor volt nagy­károlyi uradalmi pénztárnoknak gazdasági [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] Ottót a közgyámi állásra Demkő Sándort egy­hangú felkiáltással választották meg Miután [...]
312. 1914-01-28 / 4. szám
[...] rendőrség nyomoz ez ügyben Táncvigalom Szaniszlón A szaniszlói polgári Olvasókör saját könyvtára javára [...] Bö­zsike urléány Szilágyi Gyula Hornyák Sándor Csanálosi József Diczig Jenő urak [...] Szavalta Szász János 2 Petőfi Sándor Elő­adta Szaleczky Miklós áll ig [...] nélkül elvitt A szalma Tájerling Sándor hely­beli mészárosnál van elhelyezve A [...]
313. 1910-11-10 / 45. szám
[...] a hagy másláposiban ifj Jeszenszky Sándor és Ke­resztény Lajos a misztótfalusiban [...] Lukács László a felsőbányáiban Farkas Sán­dor a kismajtényiban Bodoky Béla és Szolo májer János a szaniszlóiban Gruber Márton és Zahoránszky István [...] Mózesné hely­beli és Magyar László szaniszlói lakosokat gondnokság alá helyezte A [...]
314. 1910-04-07 / 14. szám
[...] StroL nayer Ferencz kereskedő Sternberg Sándor magánzó Dr Sternberg Endre ügyvéd [...] István kereskedő és Dr Vetzák Sándor ügyvédjelölt A 9 óra 16 [...] képviselőjelöltjét utánna Dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános kiindulva a károlyiak [...] Fide virtute fámám quaere mint szaniszlói nagybirtokost és jó patronust éltette [...]
315. 1906-08-08 / 32. szám
[...] Szentgyörgyi Dr Jor­dán Károly apát szaniszlói plébános tolmá­csolta a kerület szeretetét [...] szabóiparos jegyet váltott városunkban Óvári Sándor rendőrtizedes leányával Ilonkával Korpás Ferencz [...] Bányatiszti kinevezések A pénz­ügyminiszter Sztróné Szaniszló vízaknai só­bányahivatali pénztári ellenőrt az [...]
316. 1903-08-30 / 70. szám
[...] r k és Magyar Pál szaniszlói g k tanítóknak nyugdíjazásuk alkalmából [...] részére 540 kor Magyar Pál szaniszlói g k tanító részére 520 [...] és Reiter czég és Fogarasi Sán­dor németii birtokosoknak kérelme melyben birtokaikat [...] csonkítani nem lehet Színészet Krémer Sándor színtársulata Írja a Nagykároly és [...]
317. 1916-04-12 / 15. szám
[...] j ca vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra hon j nan délután már [...] kr kormánysegéd adománya 20 Lebovits Sándor szaniszlói akos 50 Gajdos Mihály kis [...]
318. 1937-11-13 / 257. szám
[...] November 13 Szombat Róm hat Szaniszló Gór kát János Prof Szaniszló Izr Vajeze A nap kél [...] j a értesíti tagijait hogy Sándor Dezső volt ügy v igazgató [...] való tekintettel tisztségéiről lemondott Midőn Sán­dor Dezső távozásakor eredményes munkásságáért úgy [...] 30 Előadás 7 00 Orbán Sándor magyar nótákat énekel kíséri Csorba [...]
319. 1912-11-30 / 49. szám
[...] Az egyesületi pénztárosi állásra Ilosvay Sándor huszáralez redes lemondása folytán Hahn [...] rendezőség Halálozás Pollacsek Mariska Matolcsy Sándor kereskedő sógornője f hó 27 [...] fogják megkeserülni mulasztásokat Útépítés A szaniszlói vasúti állomáshoz vezető közúton végzendő [...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő Lopás [...]
320. 1909-12-15 / 50. szám
[...] és köz oktatásügyi miniszter Hajdú Sándor a hely­beli kir tanfelügyelőséghez szolgálattételre [...] nagy­termében a munkakiállitás megnyitása Egy szaniszlói mérnök találmánya Aviatikái és illetékes [...] fővárosi magánmérnök kormányozható légha­jója Szimay Szaniszlón született életének leg­nagyobb részét külföldön [...]
321. 1899-06-21 / 25. szám
[...] magyar országi irgalmas rend Füzy Szaniszló tartomá­nyi főnök elnöklésével Budapesten tartott [...] perjeleit újból meg­választották Megválasztották Fűzi Szaniszlót pozsonyi Klinovszky Albert egri Burest [...] három erdőgondnokság tartozik Hivatalfőnök Márton Sándor m kir erdőmester lett A [...] Zoltán főer­dész a nagybányaié Gábor Sándor főerdész a nagy károlyié Pálos [...]
322. 1910-03-16 / 11. szám
[...] József nagykárolyi főtisztet titkárnak Máté Sándor mátészalkai főtisztet pénztárnoknak Rencz Antal [...] án Budapesten tartandó orszá­gos közgyűlésre Sándor Ignácz nagyenyedi adótárnokot mint a [...] birósághoz adandók be Véres verekedés Szaniszlón Szaniszló községben a közbiztonság szempontjából bot­rányos [...]
323. 1913-12-07 / 28. szám
[...] adóhivatalhoz segélydijas gyakornokká nevezte ki Szaniszlói tömeges tiltott kiván­dorlás A gyékényesi [...] Múlt hó 29 én kilenc szaniszlói védkö teles korban levő egyént [...] büntetést állapított meg Halálozások Farkas Sándor ny honvédezredes 74 éves korá­ban [...]
324. Érmellék, 1914-02-14 / 7. szám
[...] jelenlegi állatorvos és kisjókai Szakáll Sándor ki jelenleg Bácsszentfülöpön működik A [...] nyernek Állat az emberben A szaniszlói csendőr sóg letartóztatta és a [...] Kálmán üzletében Körözött betörő A szaniszlói csendőrség a legnagyobb erélylyel nyomozza [...] A veszedelmes fenyegető neve Csikós Sándor Három pofon Urmig Mária helybeli [...]
325. 1909-10-13 / 23. szám
[...] meghalt A prédikáczió Papp Elek szaniszlói gör kath esperes vasárnap az [...] jutott A böszu Juhász János szaniszlói lakos boszuból felgyujtatta Kovács János [...] 40 40 f és Szabó Sándor 30 fillért Betörövilág a faluban [...] képviseletében a munkaadók részéről Némethy Sándor ezukrászmester lett kiküldve Némethy amint [...]
326. 1907-05-01 / 18. szám
[...] postafőnök A kereskedelmi mi­niszter Stella Sándor budai helyettes posta­főnököt a nagybányai [...] terjed Jubileum Láng György dr szaniszlói körorvos múlt hó 23 án [...] Szívesen kívánjuk mi is hogy Szaniszló népszerű orvosának fáradhatatlan tetterejét a [...]
327. 1906-03-11 / 20. szám
[...] legényt Szántó Bálintot és Bujáki Sándort letartóztatta s a szatmári kir [...] o t zongorán kiséri Demjén Sándor VII o t 5 Három [...] meg Hirtelen halál Rác Bálint szaniszlói lakos földmives f hó 6 [...] Gergely községi mezőőr találta meg Szaniszló ha­tárában Dr Lang György körorvos [...]
328. 1919-03-02 / 9. szám
[...] fel Lopás a Karuly puíztán Szaniszlóról jelentik A Gróf Károlyi József [...] megállapította hogy a lo­pást két szaniszlói és kilenc csomaköxi ember követte [...] A fogtechnikai munkák elkészítésére Runyay Sándor fogtechnikus urat sikerült munkatársamul megnyernem [...]
329. 1913-12-13 / 51. szám
[...] Genesen 3 Ér endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] körorvosi állásra dr Lang György szaniszlói körorvos felmentése után dr Scheiner [...] kezd­ték és az egyik Simon Sándor meg is szúrta A baromfi [...]
330. 1908-08-22 / 33. szám
[...] László ifj Szakái János Botra Sándor Botra György Lessi Sándor Lányi István Felesleges azt hisz [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]
331. 1910-04-17 / 88. szám
[...] tanulmányútra Olaszországba utazik Halálozás Somossy Sándor keres­kedő segéd aki városunkban Kioál [...] Bereczki Ferenc 16 éves suhancok Szaniszlón tolvajbandát alakítottak és hosszú időn át fosztogatták a szaniszlóiakat Különböző emberektől dohányt tengerit bort [...]
332. 1912-07-14 / 28. szám
[...] III sz gy­sz gy sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...] A legyilkolt elföldelése Beküldetett Hosszú Sándor nevű gebei születési gör kath [...] hozzátartozója sem volt Viharverte Hosszú Sándor azonban nyugodtan pihenhet a csanálosi [...] el­járást Öngyilkosság Freund Antal a Szaniszló községhez tartozó zsuzsanna majori lakos [...]
333. 1909-12-11 / 2. szám
[...] a főispán is helyeselt Aáron Sándor megyei főorvos jelentésében azt mondja [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] tárgyban hozott határozat ellen Nagy Sándor és társai erdődi lakosok felebbezéssel [...]
334. 1914-04-29 / 17. szám
[...] ki Plébános beiktatás Török Lajos szaniszlói plébános múlt csütörtökön tette le megyéspüs­pökünk kezébe a plébánosi esküt Szaniszlón kedden iktatta be dr Szentgyörgyi [...] ref Boros István cseled fia Sándor ref Jenei Lajos cseléd leánya [...] 4 hetes ránggörcs Kovács J Sándor rk 5 hetes veleszületett gyengeség [...]
335. 1939-11-11 / 256. szám
[...] November 13 Hétfő Róm kat Szaniszló Gör kat János Prot Sza­niszló Izr Kiazl I A nap [...] darabos egolcsóbban beszerelhető kiiárólag Kara Sándor szén és tűzifa kereskedőnél Viz [...]
336. 1912-01-28 / 8. szám
[...] továbbá Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hiva­tal postai [...] feb­ruár hó 1 töl kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponkint egyszer [...] ben kiazenvedett A kocsis Bogdan Sándor csak a kórház udvarán vette [...]
337. 1903-02-22 / 53. szám
Táviratok 6 Sándor király válása London febr 20 Angol lapok most újra Sándor szerb király válásáról Írnak A [...] neki hogy atyjánál gró Zaluski Szaniszlónál aki Sopronban lakik eszközölje ki [...] Azt felelte az öreg Zaluski Szaniszló gróf hogy Isten neki fake­reszt [...]
338. 1901-10-09 / 41. szám
[...] ur ő méltósága Emi János szaniszlói káplánt nántüi lelkészszé nevezte ki Soltész Ferencz szinyér váraljai káplánt Szaniszlóra helyezte át és Kol­ler Béla [...] csak inni fognak vizet Beregi Sándor
339. 1909-10-23 / 43. szám
[...] mély tiszteletüket Ezután ifj Afatolcsy Sándor a nagykárolyi kereskedő ifjak elnökének [...] láptá isulati tisztviselő nejét szül Sándor Máriát Édes atyja élete 73 [...] helybeli vasúti állomáson azért mert Szaniszlóról Nagykárolyig folyó hó 13 án [...] lépcsőjén ülve kellett megtenniük Ugyanis Szaniszlón felakar­tak szállani a személyvonatra azonban [...]
340. 1908-05-10 / 19. szám
[...] Kovács Dezsőné Kaufmann Izidorné Márton Sándor Obholczer Gyula Papp Béla Péchy [...] gaz­dasági egyesület értekezlete a Dotnahidy Sán­dor halálával megüresedett elnöki székre Kende [...] érzékre vall 2 Szeőke József szaniszlói tanító élvezetes fel­olvasása Lorántffy Zsuzsánnáról [...] másikat 5 koronát Szeőke József sza­niszlói tanító nyerte el Gyűlés a [...]
341. 1913-11-23 / 26. szám
[...] Szintai József Kallós Béla Garami Sándor Hevesi Nándor A zenét a [...] Lépfene Kővárkölcse Szatmár zsadán Veszettség Szaniszló Nagysi kárló Aranyosmedgyes Rühkór Tyúkod [...] el s lett használhatlanná A szaniszlói aljegyzői állásra a vá­lasztást e [...]
342. 1911-02-16 / 7. szám
[...] méltó példa Halálozás Polliik Leopold szaniszlói volt lakos Pollák Mór érmihályfalvai [...] kir tanácsos pénzügy igazgatót és Sándor Ignácz adóhivatali föpénztáírnokot mint az [...] Hányevalik György hetes kinek szülei Szaniszlóról Fiúméba mentek lakni afeletti elkeseredésében [...] villamtelep gépészének fia eljegyezte Katanizs Sándor épí­tési vállalkozó kisszebeni gránit kőbányák [...]
343. 1911-04-01 / 13. szám
[...] a szobában és belopódzott Molnár Sándor gazdálkodó lakásába és a 1 [...] alkalommal ez úttal is Lucay Sándor harangozó vállalta magára aki lelkére [...] A falu réme Fecske György szaniszlói j cigány valóságos átka falujának [...] akinek nincsen Balogh János foglalkozásnélküli szaniszlói cigánynak pedig nincsen és pedig [...]
344. 1909-12-02 / 48. szám
[...] hogy Mező­terem Mezőpetri Fény és Szaniszló közsó j NA GYKÁROLY ÉS [...] Lajos járásorvos és Dr Aáron Sándor főorvos is többször tettek már [...] Becsky György 2 K Becsky Sándor 2 K Saághy Gusztáv 2 [...] K N N 20 K Szaniszlói állomásfőnök 3 K 40 f [...]
345. 1912-10-12 / 41. szám
[...] kath Lukács Mihály reform Nagy Sán­dor ág hitv ev és Nyikora [...] Madarassy István főszolgabíró urat Farkasok Szaniszlón Farkas Szeréna Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő [...]
346. 1912-05-22 / 21. szám
[...] László Kupié énekli Katrabai Nagy Sándor Az Idegesek bohózat Elő­adják Dienes [...] ügyészséget hogy letartóztatták ifjabb Varga Sándort és nyolc társát akik Bihar [...] ügyosztályuknál Épül egy magyar iskola Szaniszlóban a napokban fogtak hozzá a [...] volt szük­ség mindenki tudja ki Szaniszló községet is­meri Körjegyzőválasztás A vezendi [...]
347. 1907-05-19 / 40. szám
[...] Olcsó árak Hol Budapest Főherceg Sándor utca 30 páratlan hashajtó szer [...] gödörbe esett és ott megfulladt Szaniszló Pórul járt jós E hó 6 án tör­tént Szaniszló községben hogy Ke­lemen Sándor ottani lakos nagy han­gon figyelmeztette [...] szándékos emberölés miatt vádolt Vajda Sándor és társa elleni bünügy Május [...]
348. 1915-07-24 / 30. szám
[...] melyet Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath román oitáregylet elnöke [...] Papp Elekné úrnő válaszolva a szaniszlói lakosság körében indított fényes sikerrel [...] Kitüntetés A király dr Róth Sándornak az ungvári kórháznál alkalmazva levő [...]
349. 1912-08-07 / 32. szám
[...] Géza Igná­cot helyettesül dr Vetzák Sándor nagykárolyi ügyvédet nevezte ki Bejelentési [...] tett lépéseket Hir szerint Giesswein Sándor kanonok országgyűlési képviselő utód­lási joggal [...] Antal Zimonyi Gyuláné ifj Bánóczi Sándor Éltető Albert Luczay Mihály Pálur [...] szatmárudvari állami elemi néptanitónot a szaniszlói Karabélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
350. 1912-06-13 / 131. szám
[...] ismeretlen tolvaj ellen a csendőrsógen Szaniszlói csendélet Szaniszló köz­ségben egy kedélyesen eltöltött este [...] műso­ron szerepelnek Hermann Ella Róth Sán­dor Szaiukán Kálmán Netter Endre és [...]
351. 1911-01-05 / 1. szám
[...] sz fj 6 Ifj Matolcsy Sándor és Makay Lajos kérelme társaskocsi [...] Kinevezés A pénzügyminisztérium Sze leszky Sándor volt városi helyettes aljegyzőt a [...] népszámlálás Ssaniszlón Hír sze­rint a szaniszlói románajku polgárokat valaki kit a [...] ko­rona pénzbüntetéssel sújtotta Pái György sza­niszlói gazdát ki János nevű fiát [...]
352. 1907-10-27 / 43. szám
[...] én Hely Elnök Nagybánya Farkas Sándor nagybányai lakos Mátészalka Szálkái Sándor mátészalkai lakos Nagyecsed Berey József [...] Majtény Domahidy István domahidai lakos Szaniszló Gorzó Imre szaniszlói lakos i Érendréd Stróbencz Péter [...] mint ezen az es­tén Balázsi Sándort kell legelőször megemlítenünk ki Kázmér [...]
353. 1915-12-29 / 52. szám
[...] Szalmaözvegy c egyfelvonásos bohózat Keszler Sándor nagy tetszéssel adta az após [...] a karácsonyi tábori jelenet László Sándor és Balogh Gyula jóízűen játszották [...] Láng Gyula Vállaj Pásztóy Dénes Szaniszló Récsey Ede Rónay István Csa [...] Farkas Lajos érdengelegi Szilágyi József szaniszlói gazdálkodók az északi harc­téren hősi [...]
354. 1909-11-04 / 45. szám
[...] án váltott jegyet dr Jeney Sándor cs és kir ezredorvos budapesti [...] iránta de tet­tekkel is bizonyították Szaniszlón múlt hó 31 én szenteltetett [...] gott az dr Láng György szaniszlói neves körorvos fáradhatatlan buzgalmának eredmé­nye [...]
355. 1911-04-27 / 17. szám
[...] testi sértés Márk községben Szabó Sándor és Janóski István ottani lakos [...] még a mull év őszén Szaniszlón 20 25 tagból melynek Ba­log [...] a társaság két hónap alatt Szaniszlón és vidékén a csendőrség vegre [...] oda Uj terménykereskedő városunkban Kaufmann Sándor ki a napokban termény kereskedést [...]
356. 1911-09-28 / 39. szám
[...] nyelv diadala lehet Iskolák bezárása Szaniszlón A ron­csoló toroklób járványszerii fellépése folytán Szaniszlón az iskolákat bezárták USCHONG BUZIÁSFÜRDO [...] továbbá 7783 1911 K Nagy Sándor népszámláló biztos dijainak felemelésére vonatkozólag [...]
357. 1906-06-02 / 22. szám
[...] szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs Bizony igaz a sógor [...] EMBER JÁNOS s k kezelő Szaniszló község határában a Jósits féle [...] özv Josits Lászlómé 2 2 Szaniszló Több telek eladó Régi Viz [...]
358. 1911-11-23 / 47. szám
[...] Állami iskolák engedélyeztettek 1912 évre Szaniszló Réztelek 1 Szamosborhid Kányaháza Kismajtény [...] Alby Gyula Kanten János Braun Sándor 1 1 K Mande Simon [...] Kocsis Jenő Ficher Márton Kőrössy Sán­dor 2 2 K Patonán Lajos [...] Kocsordon Kékesoroszfaluban Nagy somkuton Nagykárolyban Szaniszlón Nagy­bányán és Felsőbányán melyek tovaterjedésé­nek
359. 1899-02-15 / 7. szám
[...] pápa ő szentsége t káplánja szaniszlói plébános több jeles szerző nyo­mán [...] e 3 ss Megrendelhető szerzőnél Szaniszlón Szatmár m A helybeli 12 [...] tisztujitás melyben városi főbíróvá Feszenszky Sándor nyugal­mazott bírósági kiadó lett közfelkiáltással [...]
360. 1903-03-07 / 66. szám
[...] temetkező­társulat vasárnap tartotta köz­gyűlését Bőd Sándor elnöklete alatt A közgyűlés a [...] a napokban Nagykárolyból 5 mun­kás Szaniszlóról 16 c 9 alád kért útlevelet sőt hallomás szerint Szaniszlóról 24 család Gencs­ről pedig 4 [...]
361. 1914-06-30 / 26. szám
[...] nevezte ki Eljegyzés Dr Jeney Sándor ez­redorvos özvegyét ez Vallon Ella [...] A ban Ratkovszki Pál főigazgató Sándor Vencel oszt főnök Krompászky Béla [...] Stuck János Szemerédy Béla Szombrutovich Szaniszló Szurdukán János Tima Lipót Négy [...] Nagyeosed 4665 Nagy somkut 3013 Szaniszló 4822 40 219 Felelős szerkesztő [...]
362. 1916-07-02 / 52. szám
[...] mszigeti segédlelkész Munkácsra Csonth Ignác szaniszlói segédlelkész Márama rosszigetr Haklik Sándor ujmisés Szaniszlóra Emi Ferenc felsővisói segédlelkész Bárdhá [...] dr Pintér Károly és dr Sándor Osz­kár szkv honvéd főhadnagyoknak dr [...]
363. 1899-08-24 / 34. szám
[...] Jasztrabszky Irma végrehaj tatónak Baumgartner Sándor és neje Schultósz Te­rézia végrehajtást [...] i kir tvszék területén fekvő Szaniszló községházához kitüzetik az árverési feltételek [...] ki­kiáltási áron alul is a szaniszlói 1151 sz tjkvi A f [...]
364. 1911-03-09 / 10. szám
[...] ismeretlen Ebmarás Gebén a Harsányi Sándor tu­lajdonát képező házőrző eb megveszett [...] fogházra itelte Rókák garázdálkodása Pataky Sán­dor érkörtvélyesi ref lelkész 6 fajtyukját [...] hó 2 án tartotta meg Szaniszlón évi rendes közgyűlését Marchis Romnlus [...] ezután a székhely városunk lesz Sza­niszlón csak fiókot tartanak fenn Az [...]
365. 1903-05-31 / 22. szám
[...] 1903 május 22 R Nagy Sándor körjegyző 581 és 638 1903 [...] németii kir törvényszék területén fekvő szaniszlói 330 sztjkvbcn A I 143 [...] e 9 óráját helyéül pedig Szaniszló község házát tűzi ki mikor [...]
366. 1914-05-22 / 20. szám
[...] Qyörgy póttagokká Vaskovics József Juhász Sándor Fehér György Beleesett a Szamosba [...] Tolvaj leány gyermek Nyíri Szabó Sándor mátészalkai lakosnak nyolc éves Erzsé­bet [...] érdekes felolvasást jövő évi gyűlés Szaniszlón lesz A vasutasok uj egyenruhája [...] a nagysomkutiba Veress Józsefet a szaniszlói körbe Lukovics Endréi a nagypeleskti [...]
367. 1915-11-07 / 45. szám
[...] munkaszünet és a me­zőgazdasági munka Sándor János belügy­miniszter most rendeletet bocsátott [...] X Y Feigi Terézia Tájerling Sándor Ámán György Horn János Weibü [...] Vidákovich Dániel 50 K mely Szaniszló a Vörös Keresztért Szaniszló község lelkes közönsége ismét tanujelét [...] Antal 2 véka krumpli Kovács Sándor 3 zsák krumpli Czumbel János [...]
368. 1909-04-11 / 15. szám
[...] postamestert Nyirbéltekről Thüzsérra Hegyessy Ödönt Szaniszlóról Nyirbéltekre özv Farkas Edénét Thuzsérról Szaniszlóra helyezze át a nagyváradi posta [...] Nagy Gusztávné Darabánt András Kauf­mann Sándor dr Hegedűs István Singer Már­ton [...] be nagy ünnepségek között Sereghy Sándor nyirvasvári kerületi es­peres A beiktatáson [...]
369. 1915-06-20 / 25. szám
[...] Lajos jun 20 án primicziázik Szaniszlón dr Szentgyörgyi Jordán Károly apát [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszló község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...] gazd isk igazgató és Sarkadi Sándor púig isk tanár hálnak kint [...]
370. 1909-06-13 / 24. szám
[...] zártkörű juniálist rendez Állami iskola Szaniszlón A kir tan felügyelő Szaniszló községgel egy állami iskola létesítése [...] Jánost aki beismerte hogy Görög Sándort volt ápo­lónőjének Galgóczi Józsefnénak rokonát [...] A nyomozás során kihallgatták Görög Sándornak Mármarosszigeten lakó atyját aki azt [...]
371. 1911-01-08 / 2. szám
[...] súlyos kötelessége kikutatni azokat akik Szaniszlón a népet félrevezették Súlyos büntetést [...] fejére Tudósításunkat a következőkben Írjuk Szaniszlón a róm káth és a [...] fölött véleményüket nyilvánítsák Dr Weisz Sándor azt vitatta hogy nem szatmári [...]
372. 1914-07-18 / 29. szám
[...] kocsit óhajtanak ebbeli kívánságukat Vajnay Sándor úrral előzetesen közölni szíveskedjenek Sport [...] tette folyamatba Áztatott kötéllel A szaniszlói csendőrség könyü testi sértés miatt [...] járásbíróságnak lesz a vendége A szaniszlói csendőrsóg ugyanis tetten érte amikor [...]
373. 1900-09-04 / 36. szám
[...] Endre 2 2 koronát Fehér Sándor Kiss Pálné nt Biki Károly [...] Hady Lajos Kálik Lajos Juhász Sándor Beregszászi József Tasi Dániel Mónus [...] Lajos 1 1 koronát Bottyán Sándor N N 60 60 fillért [...] siker­rel működött Mezőgazdasági ismétlő iskola Szaniszlón Szaniszló község az első vármegyénk területén [...]
374. 1910-03-19 / 13. szám
[...] László Schiff István és Weisz Sándor 4 ik oszt tanulók hazafias [...] fegyelmi vizsgálat ve­zetésével Papp Elek szaniszlói esperes lett megbízva aki a [...] is szálltak Porte­lek községbe A szaniszlói esperes ur mint aféle jó [...] pályázatban részt vesz Dr Róth Sándor városunk szülötte az erdődi köz­kórház [...]
375. 1912-03-06 / 10. szám
[...] városunkban Varga István és Martinovics Sándor jezsuita páterek 8 napon át [...] diákok ügyében a szatmár megyei Szaniszló község oláh parasztjai is népgyüléseztek [...] három példány a kicsapott kispapokból Szaniszlóra való Jó volna ha a [...]
376. 1913-06-18 / 25. szám
[...] Ligeti László VII a Szembratovics Szaniszló és Werner Jenő különösen teremreszletek [...] választmány bírósága elé Magyar János szaniszlói valamint a ba lotafalui gör [...] magáét a testvér dr Fógel Sándor is A megosztott fáradalom gyümölcse [...]
377. 1903-11-29 / 48. szám
[...] csillingelő hangját a mint Major Sándor érczes szavaira felelt A Vénus [...] ki hogy költözzünk el ketten Sándorral valahová jó messzire távol a [...] t i hogy a borpataki szaniszlói zúzda rég összeomlott összes fáit [...] borpataki völgy­ben levő u n Szaniszlói zúzdának külső épülete ma is [...]
378. 1911-11-16 / 46. szám
[...] és támogatást kér tisztelettel Sámuel Sándor könyv és papirkereskedö HÍREK Személyi [...] Kékesoroszfaluban Nagysom 1 kúton Nagykárolyban Szaniszlón Nagybányán I és Felsőbányán melyek [...] Állami iskolák en­gedélyeztettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamosborhid Kányaháza Kismajtény Jeder [...]
379. 1907-06-16 / 48. szám
[...] tisztelgett Koósnál akiknek nevében Füredi Sándor elnök mondott köszönetét az igazgatónak [...] segéd Nagyváradon a másikat pedig Sándornak hívják és 19 éves szűcs [...] m kir miniszter Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló állomásra nézve ugyanaznap d e [...]
380. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Mikola And­rás és Cziffí er Sándor Közülük Réti István külön csoportban [...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Bodó Rémusz és [...] Tyúkodra Karabélyos Andor és neje szaniszlói Szat márudvarira Petruska Berta szamoskóródi [...]
381. 1903-03-19 / 78. szám
[...] honvédség felett szemlét tartandó Füzy Szaniszló az Irgalmas rend köztiszteletb n [...] főnöke nagyságos és fő­tisztelendő Füzy Szaniszló kir tanácsos a Vaskoroua és [...] csak egy pályázó jelentkezett Demkö Sándor b rendőrfogai mázó szemé­lyében kinek [...]
382. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Domahida Genes Kismajtény Nagykároly Reszege Szaniszló Érdengeleg Érendréd Mezőterem Portelek Vezend [...] az avasi járásba dr Somló Sándort járásorvossá nevezte ki Összpontosítás A [...] vette pártfogásába Öngyilkosság Freund Adolf szaniszlói lakos elmezavarában az udvaron levő [...]
383. 1911-04-08 / 14. szám
[...] utolérte két régi haragosa Szabó Sándor és Gedeon akik rövid szóváltás [...] az eljárást Kilencvenöt baromfi A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek majorságá­ból Vegyesen [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Debrecen szab leír város legolcsóbb [...]
384. 1913-09-06 / 36. szám
[...] Pénzre volt szüksége Epstein Dávid szaniszlói lakosnak Felbérelte tehát Vargha János [...] az Epstein terve mert a szaniszlói csendőrőrs rájött a stiklire és [...] vakmerő tolvaj besurrant a Csiri Sándor fő utcai hentes és mészáros [...]
385. 1909-07-22 / 29. szám
[...] csak szeptemberben várható Betörés A szaniszlói postahivatal­ban f hó 14 és [...] tettest Kinevezés A király Szoboszlay Sándor debreczeni kir törvényszéki bírót a [...] vívmányaival felszerelt gyár X Asztalos Sándor ut 22 sz alatt van [...] központ aug 4 d e Szaniszló köz­pont A tól O ig [...]
386. 1914-03-18 / 11. szám
[...] Gróf Károlyi Jó­zsef kegyur a szaniszlói plébániára Török Lajos csapi plébánost [...] alapja Csapot ideiglenesen Láng Pál szaniszlói káplán fogja adminisz­trálni Gyászmise Szombaton [...] t hallottuk majd magyar népdalokat Sándor Vencze énektanár kitűnő vezetésében a [...]
387. 1912-09-22 / 38. szám
[...] búzáját felgyújtották A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul ki ellen [...] adhatók be Kinevezés következménye A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor [...] kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Ebből pedig a [...]
388. 1906-06-14 / 24. szám
[...] gyermeke Meghaltak jun 4 Görög Sándor gör kath egy hónapos bányász [...] ÉGLY MIHÁLY Hirdetmény A Borpataki Szaniszló bá­nyatársulat 1906 évi julius hó [...] hozatal 3 Határozat hozatal a Szaniszló bányatársulat feloszlatása felett Nagybánya 1906 [...]
389. 1912-01-30 / 5. szám
[...] tímár Győry Károly keres­kedő Asztalos Sándor bankügyvezető Grün feld Herman kereskedő [...] továbbá Mező­petri község ideiglenesen a szaniszlói posta és távírda hivatal postai [...] február hó 1 tői kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza nnponkint ogyszer [...] Fej 68 István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos és kiadó Morvái János [...]
390. 1907-03-31 / 13. szám
[...] A Nap felelős szerkesztője Braun Sándor Politikai czikkeinek legnagyobb részét Lengyel [...] vezéralakja írja Irodalmi főmunkatársa Bródy Sándor Belső dolgozótársai Ábrányi Emil Bródy Sándor Cholnoky Viktor Erdély Jenő Feld [...] jelenet játszódott le a napokban Szaniszló községházánál Weisz Adolf szanisziói születésű [...] személyazonosságának megállapítása miatt illetőségi helyére Szaniszlóra szállították Alig hozta őt 2 [...]
391. 1900-06-03 / 23. szám
[...] nagykárolyi kir Járásbíróság területén levő Szaniszló községi 335 sz tjkv A [...] án d e 9 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános árverésen [...] József csanálosi la­kos javára Koritsánszky Sándor érhatvani lakos ellen 500 korona [...]
392. 1904-11-06 / 45. szám
[...] nyomozza Az uj telekkönyvi betétek Szaniszló községre nézve elkészülvén az idevonatkozó [...] Ferencz A bátor ember Etirődi Sándor Alkony órán Porzó Amit a [...] hoz Brezeviczy Albert Aforizma Hegedűs Sándor Afo­rizma Darányi lgnácz Aforizma Lyka [...] Fordulat Kereszty István Aforizma Tímár Szaniszló A festett világból Balla Miklós [...]
393. 1997-08-07 / 183. szám
[...] nem változott a Kazincbarcika összetétele Szaniszló a Borsodi Volánnál kötött ki [...] Lehocz ki Tábori Diósgyőri FC Szaniszló Kazincbarcika Nyeste Tiszaúj város és [...] záráskor Veres bízik Vasváriban Veres Sándor a kiváló labdarúgó tavaly a [...] elkerülni a kiesést Balmazújváros Berettyón Sándor elnök 1 Szerintem a szabolcsi [...]
394. 1904-09-11 / 37. szám
[...] József főispán Cholnoky Imre Dotnahidy Sándor Domahidy Elemér főispán Kende Zsigtnoud [...] rénezné Ungay Józsefné K Szabó Sándor Tóth György Meicher János Csuturós [...] 2 K Kalmár József Boros Sándor Kalmár Gedeon Bárth István Bárth [...] Jordán Károly apátplébános 1 K Szaniszló Kursinszky Dániel s lelkész Szaniszló 1 K Schwartz N bérlő [...]
395. 1902-10-05 / 40. szám
[...] 11 94 Pellet Lajos fellebbezése Szaniszló község képviselő testületének borfogyasztási adó [...] István 5545 88 gr Dégenfeld Sándor 5033 34 Incze Sándor 4 l 56 38 Pa [...] Zoltán 1737 94 gr Teleky Sándor 1642 16 br Uray Sándor 1630 93 Réti Adolf 1625 [...]
396. 1941-11-12 / 259. szám
[...] Novemb 13 csütörtök Róm kat Szaniszló GOr kat János Prot Sza­niszló A nap kél 6 óra [...] kiemeléséről Haingklépek 18 20 Sziegedy Sándor hegedűi zongorakísérettel 18 40 iKa­ [...]
397. 1899-03-05 / 10. szám
[...] Jenő Fásy Gusztáv és Marozsán Sándor utbiztosok részére kiutalt jutalmak tárgyában [...] szervezési szabályrendeleteinek módosítása i 62 Szaniszló község szervezési szabályrendele­tének módosítása I [...] Csomaköz Bere Vállaj Mérk Penészlek Sza­niszló Er Endréd Er Körtvélyes és [...]
398. 1900-06-17 / 25. szám
[...] tartották meg Tanúként szerepeltek Jékey Sándor és gr Teleki János Boldogságot [...] kezdődött melynek győz­tesei voltak Pilcz Sándor I Jeney Viktor II Lude [...] hívei B Vasvári 4 kor Szaniszló Mihály biró gyűjtése V Oroszi [...] Fehérgyarmati lakos 1 köböl búza Szaniszló Mihály V Oroszi biró gyűjtése [...]
399. 1909-04-15 / 8. szám
[...] Bordás Demeter a Nagy­károllyal szomszédos Szaniszlón született A ké­ményseprő mesterséget itt Nagykárolyban Szi­getim Sándornál tanulta 1897 ben szabadult fel [...] Veréb Jankó szerepében pedig Kovács Sándor játszottak kifogástalanul Brutális legények Csanáloson [...] jelentéktelen kard­vágást kapott VÖTÖK kakas Szaniszlón a közelmúlt­ban hatalmas tűz pusztított [...]
400. 1909-02-27 / 9. szám
[...] kár­talanítási árának megállapítása Zavarok a szaniszlói izr hitközségnél Az elmúlt év nyarán a szaniszlói izr hitközség tagjai hosszas küzdelem [...] A mulatság erkölcsi siker Matolcsy Sándor elnök és Kovács György vig [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind