20. oldal, 2074 találat (0,085 másodperc)

Találatok

1901. 1901-11-05 / 45. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagykárolyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Jp [...]
1902. 1912-12-25 / 52. szám
[...] gazda feljelentést tett Gsuttmann Izsák szaniszlói és Weisz Dávid vezendi gabo­naügynökök [...] kath Tóth József lovász fia Sándor róm kath Gindele János ács [...]
1903. 1904-05-26 / 21. szám
[...] ki a belügyi tárczát sógorának Sándor János belügyi államtit­kárnak adná belügyi [...] összesen 7368 tagja van elnökké Sándor Pál orsz képviselő választatott meg [...] magyar i népdalegyveleget mire Hornyák Sándor VIII 1 o t köri [...] 2 Nagys Jordán Károly dr szaniszlói plébános apát 2 Singer Lipót [...]
1904. 1909-02-20 / 41. szám
[...] Seiagisn Lászió ügyvéd as Ariua szaniszlói pénzintézet ügyá ze Nagykárolyban ügyvédi [...] Szegedy Antal K N gy Sándor Bakó László Chemez Jenő Kalydy [...]
1905. 1911-06-29 / 26. szám
[...] spirituális szónoka pedig Sepsy Márton szaniszlói segédlelkész A harmadik neopresbyier Hágen [...] dr mond Doktorrá avatás Fógel Sándor és Fógel József a budapesti [...]
1906. 1901-11-12 / 46. szám
[...] Szatmáron Bossin József s Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál I [...]
1907. 1910-12-11 / 50. szám
[...] az annak segélyére siető Szabó Sándort egy la­páttal úgy fejbe vágta [...] feljelentést Az üres persely A szaniszlói gör kath iskolában ahol az [...]
1908. 1910-11-06 / 45. szám
[...] meg üdvözlő be­szédet dr Jordán Sándor főrabbi tartott Dr Breuer Soma [...] szatmár­németii kir törvényszék Magyar László szaniszlói és Lébi Mózesné nagykárolyi lakosokat [...]
1909. 1912-07-31 / 31. szám
[...] Ferenc helybeli és dr Jordán Sándor szatmári főrabbik meghatóan bucsuz­NAGYKAROLY ESVIDEKE [...] A jó oseléd Agócs Ferenc szaniszlói lakos dr Lang Györgyöt gazdáját [...]
1910. 1913-12-13 / 50. szám
[...] 1 Genesen 3 Endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] kezd­ték és az egyik Simon Sándor meg is szúrta A Nap [...]
1911. 1909-11-04 / 44. szám
[...] tér vissza Szerencsétlenség Barazsu János szaniszlói jómódú gazda a múlt napokban [...] debreczeni könyvkiadö czég Hegedűs és Sándor hozza piaczra s ez méltán [...]
1912. 1900-11-20 / 47. szám
[...] Markovit Benő és dr Fuchs Sándor ügy­véd által képviselt Schvartz Albert [...] meg is te­kinthető 12 Polgár Sándor m kir szab nyert orvosi [...] N f TI m gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar­ I [...]
1913. 1904-01-19 / 3. szám
[...] ját­szotta sikerrel A többiek Nagy Sándor Papír Lányi Imre Reviczki Tábori [...] csak Benkő Miksát és Füredi Sándort emeli ki s a másik [...] a szamosdobi anyakönyvi kerületbe Nugy Sán­dort a nagy máj tény ha [...] a nagykárolyi őrsön 8 a szaniszlóin 5 a nagymujtényin 5 az [...]
1914. 1900-11-07 / 45. szám
[...] 80 kor özv Koch Jánosné szaniszlói lakosnő sz mise­alapitványa 100 kor [...] ült Lengyel Géza veloeipéden Jéger Sándor és Vetter Ambrus piros pojácza [...]
1915. 1910-11-02 / 44. szám
[...] járnak elől A hétről Dénes Sándor a Szamos szerkesztője egy ugocsai [...] vigyázatlansága folytán ivott Krémer Károly szaniszlói lakos 2 éves Károly nevű [...]
1916. 1912-09-07 / 36. szám
[...] gyermeket A jelzett idő­ben Debreczeni Sándor 16 éves géplakatos ta­nonc többed [...] 20 éves fiú ki a szaniszlói határban dol­gozott a cséplésnél A [...]
1917. 1911-12-03 / 49. szám
[...] a lakosság igényei sem és szaniszlói uradalmamban tovább is olcsó napszámossal [...] Nagy Gáborné Weisz Lajosné Kubinyi Sándor Vida Erzsiké Dr Falussy Alajos [...]
1918. 1909-05-13 / 19. szám
[...] h püspök dr Jordán Károly szaniszlói apát plebános Lipták József nagybirtokos [...] tartanak Hivatal átvétel B Kováts Sándor főszolga­bíró az erdődi főszolgabírói hivatalt [...]
1919. 1900-02-01 / 5. szám
[...] Tímár Péter Kummergruber Emil Tietz Sándor Serly György Guth József Bécs [...] Kardos Lipót 1 1 kor Sándor Géza 60 fill Enyedy Béláné [...] biróilag már megállapított költségek ere­jéig Szaniszlón alperes lakásán leendő eszközlésére 1900 [...]
1920. 1911-02-12 / 7. szám
[...] zenekar Magyardalok előadja zon­gorán Kaufman Sándor Versek irta és felol­vassa Kosztka [...] szolgált mint hetes A szülei Szaniszlóról Flumébe mentek lakni György várta [...]
1921. 1909-02-21 / 8. szám
[...] irodát nyitott egy­szersmind megbizatott a szaniszlói Arina takarékpénztár részéről az ügyészi [...] a tanítvá­nyok nevében pedig Blau Sándor mondott búcsúztatót s végül a [...]
1922. 1907-06-09 / 23. szám
[...] vétessék meg Megengedtetett ifj Némethy Sándor cukrász­nak hogy a Széchenyi utcza [...] nélkül határo­zatképes volt Jelenvoltak Domahidy Sándor elnök dr Ke resztszeghy Lajos [...] Kozma György és Szilágyi György szaniszlói lakosok pénteken délután beállítottak Nagy [...]
1923. 1912-05-08 / 19. szám
[...] sz Jordán Károly dr esperest szaniszlói apátplebánost a nagykárolyi piarista főgimnázium [...] o t a negyedi­ket Fogarassy Sándor VIII o t az ötödiket [...]
1924. 1907-06-30 / 26. szám
[...] megállapítás alá Neumán Izidor Gerhárd Sándor Vojth Simon Simon József Jakab [...] Hámon János téesői plébános Láng szaniszlói orvos Benyovszky Aladár halmi főszolgabíró [...]
1925. 1915-06-27 / 50. szám
[...] honvédelmi miniszter miklósfalvi Csontljflgn cz szaniszlói róm kath segédlelkészt május hó [...] e sorokkal pótolni Halálozások Várady Sándor kötélverő­mester életének 62 évében Vaszkó [...]
1926. 1914-07-08 / 27. szám
[...] adományozásu plé­bániai javadalmat pedig Knauer Sándor má ramosszigeti segédlelkésszel töltötte be [...] Felsőbányára Csont Ignácz Tiszauj akról Szaniszlóra Gyulai Mihály Kál mándról Tiszaujlakra [...]
1927. 1912-10-30 / 44. szám
[...] miatt ellenségeskedés­ben állott két párt Szaniszlón A gyűlölet napról napra hevesebb [...] Péter Nagy János és Pál Sándor kálmándi lakosok személyében A bűnösök [...]
1928. 1899-06-25 / 26. szám
[...] u p Szatmár Ifj Böszörményi Sándor csoportvezető Halálozás Ajaki Jánosné sz [...] a sertésvész megszűnt ellenben a szaniszlói grófi uradalomban szór­ványosan fellépett minek [...] A betét szerk bizottság Előd Sándor Horváth György betét szerk Írnok [...]
1929. 1906-09-02 / 50. szám
[...] Gazdasági Egyesület megkeresése gróf Károlyi Sándor szobrára adomány megszavazása tárgyában Alispáni [...] egyik elnökévé Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébános és a százas­bizottság tagjai [...] ban meg­állapítása iránt 14 Nagy Sándor illetőségi ügye 15 Az 1906 [...]
1930. 1899-02-02 / 5. szám
[...] kitartása tart még fenn Sérti Sándor tr HÍREK Meghívás A képviselőtestület [...] közgyűlést berekesztette Eljegyzés Dr Orosz Sándor kir alügyész vasárnap váltott jegyet [...] engedély megadá­sát nem véleményezte Csóka Sándor színigaz­gató szintén folyamodott engedélyért mint­hogy [...] án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányá­val Juliskával Köszönet [...]
1931. 1901-01-10 / 2. szám
[...] Emma Szendrey Irén Sinkay Mariska Sándor Erzsiké Tátorján Mariska Tóth Tériké [...] Ar Székely György Géres Bodor Sándor Dobra j Irodalom Attila csatája [...] Szatmáron Bossin Jó­zsef és Rajzinger Sándor gyógyszeré­szeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehér Gyarma­ton [...]
1932. 1899-10-10 / 41. szám
[...] fog véglegesen határozni Éljegyzés Heuffel Sándor fő­városi gépészmérnök és elektrotecnikus jegyet [...] jelenvoltak közöl hozzá szóltak Kurtz Sándor dr a ki egyrészt védi [...] Orosz Alajos pénztáros dr Kurtz Sándor Gyűlés után a tanárság a [...] minta szöllö telepén Csomaközön Hordó Szaniszlói állomásra küldendő onnan én elhozatom [...]
1933. 1911-11-12 / 46. szám
[...] érdekében mely a nagykárolyi és szaniszlói uradalmai támogatása mellett bi­zonnyal fényes [...] Ingatlanforgalmi r t igazgatósága Kemény Sándort a turtere besi bérgazdasag vezetőjét [...]
1934. 1917-02-15 / 7. szám
[...] u 00 K dr Antal Sándor főügyész részére évi 400 K [...] Mihály felsőkerepeci Skraba tovics Endre szaniszlói és Tillinger Ferenc rnezőfényi róm [...]
1935. 1907-09-18 / 77. szám
[...] Beregszász és Kisvárda tartoztak Krémer Sándor szini kerületébe Az őszi szezon [...] Serényi Jenő jegyzői gyakornokot a szaniszlói kerületbe korlátolt hatáskörrel anya­könyvvezető helyettessé [...]
1936. 1910-04-23 / 20. szám
[...] A ne­vezett orvosok dr Csató Sándor járási és dr Rosenberg J [...] án reggel Vall órakor fog Szaniszlóról kocsin megérkezni a város hatá­rán [...]
1937. 1917-05-02 / 18. szám
[...] János nagykárolyi lakosokat Halálozás Somodi Sándor 26 éves tiszainoki Jásznagykunszoinokmegye születésű [...] használt dohányzsineg beszerezhető Schwartz Ferencnél Szaniszlón Eladó házastelek A Kenderes utca [...]
1938. 1876-03-12 / 11. szám
[...] az égen a Víg Laczi Sándor nagyobbik fia a Pesta gyönyörkö­dünk [...] nagy károlyi uradalmi törzs gulyájából Szaniszlón 3 drb három éves 12 [...] Károly márczius havában 1876 Brezanóczi Sándor tiszttartó 1 2 HIRDETÉSEK 03 [...]
1939. 1914-07-10 / 155. szám
[...] Erdődről Felsőbányára Csont Ignácz Tiszaujlakról Szaniszlóra Gyulai Mihály Kál mándrój Tiszaujlakra [...] én dr Lénárd István Dénes Sándor 11 én Ferencz Ágoston dr [...]
1940. 1912-04-27 / 17. szám
[...] püspök Láng Pál rkath segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Távozó ügyvéd Dr [...] Személyek Gróf Kázméry Hor nyák Sándor Ágotha neje Szabó Giziké Ne­ [...]
1941. 1913-12-17 / 51. szám
[...] o t 6 Beszéd Mondja Sándor Vence kir kath főgimn tanár [...] székesegyházban dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánosnak kano­noki beiktatása A kinevezési [...]
1942. 1899-09-14 / 37. szám
[...] Baudisz Jenő Gőnyei István Nagy Sándor Nonn János Mangu Béla Nonn [...] Demidor Ignácz Baudisz Jenő Nagy Sándor Poór János Papp Béla és [...] Kaszinó nyári színkörében Tartja Csóka Sándor színtársulata A mű­sor később fog [...] felsége Jordán Károly pápai kamarás szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apádságot [...]
1943. 1909-07-11 / 28. szám
[...] szabadságát Kinevezés Vármegyénk főispánja Die­nes Sándor nagydobosi lakost díjtalan közigaz­gatási gyakornokká [...] Vár­megyénkből ezen találkozón Gruber Márton szaniszlói jegyző volt jelen
1944. 1902-08-31 / 35. szám
[...] család rég elfeledett titkaiba Krémer Sándor jelesül alakította a léha vizsgáló [...] énekével Bátosy Éndre és Krémer Sándor főleg pedig ez utóbbi az [...] nőül vette Stockinger Antóniát és szaniszlói magányába vonulva három évig csak [...] Mama a czime Népünnepély Krémer Sándor színigazgató színtársulata közreműködésével szeptember hó [...]
1945. 1900-08-28 / 35. szám
[...] Nagy ra változtatta Előléptetés Bodnár Sándor m I kir posta és [...] Polyánszky István okleveles tanítót a szaniszlói gazdasági is rnétlő iskolához szaktanítóvá [...] és ivácskói id Nagy Böszörményi Sándor nagybá­nyai ev ref egyházmegyei tanácsbiró [...] Szatmárit 1900 augusztus 156 Ruprecht Sándor Jákó Mihály egyl titkár egyl [...]
1946. 1905-03-29 / 17. szám
[...] Nyírbátorba és helyére jön a szaniszlói főnök King Sándor Színigazgatói engedély Most jött le [...] az engedélyt E szerint Krénter Sándor a szatmári színi kerület kötelékébe [...]
1947. 1903-01-27 / 4. szám
[...] i n g o r Sándor gyógyszertáraikban m 05 N Karolyban [...] v Károly cc N gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács tSJ Nándor gyógyszertárában Fehérgyar­ [...]
1948. 1905-04-30 / 26. szám
[...] aranyműves eljegyezte Ungár Szeréna kisasszonyt Szaniszlóról A jótékony naeg let választmánya [...] nevezte ki Esküvők Dr Nagy Sándor erdődi ügyvéd husvét másodnapján vezette [...] István a vádhatóságot Dr Orosz Sándor kir alügyész a védelmet Dr [...]
1949. 1917-04-21 / 16. szám
[...] tájékoztatni Zsebtolvaj katonaszökevények Pfeifer István szaniszlói lakos jelentést tett a rendőr­ségen [...] Horváth Paraszt Ignác és Nagy Sándor személyében elfogta Kihallgatásuk során megállapítást [...]
1950. Érmellék, 1912-04-20 / 16. szám
[...] Személyek Ligeti Konrád vaskereskedő Hornyák Sándor Ella neje Szabó Giziké Özv [...] Sajtos János és Miku­lás György Szaniszlói íöldmüvesek 1911 év szeptemberében Pószet [...]
1951. 1916-03-22 / 23. szám
[...] segédlelkészt ideiglenesen Vinnára Csonth Ignácz szaniszlói segédlelkészt ugyan­csak ideiglenesen Tiszaujlakra rendelte [...] Németh Imre Pintye György Jellinek Sándor Szász József és Do nucz [...]
1952. 1911-01-19 / 3. szám
[...] polgármesternél ett látogatást és este Szaniszlóra kedden pedig a fővárosba utazott [...] én házasságra lépett Prágábau Leypen Sándor csász tanácsos leányával Margittal Bimbóhullás [...]
1953. 1909-07-01 / 26. szám
[...] ülést tartott melyen Dr Aáron Sándor főorvos előadásában a községi és [...] Uj szentszéki ülnök Papp Elek szaniszlói gör kath esperes a szentszéki [...]
1954. 1915-07-10 / 2. szám
[...] jegyzőjévé Elfogott orosz tiszt Miskolczy Sándor pénzügyi fővigyázó az érkörtvélyesi határban [...] A kár jelentéktelen Kutbafult gyermek Szaniszlón Kern László 2 és fél [...]
1955. 1916-03-22 / 12. szám
[...] a vikárius és Töröb Lajos szaniszlói plébános A kegyes­rendi házak közül [...] Adolf ügyvédet Csics Lajos Dániel Sándor Serly Jenő bírákat Melhause Ottó [...]
1956. 1911-08-03 / 31. szám
[...] után jönnek az üdvözlések aztán Sándor József alelnök főtitkár ismerteti az [...] füszerkeres kedésekben Lopás Szilvasán Teréz szaniszlói lakos belopódzott Juhász Péter karuji [...]
1957. 1907-03-21 / 12. szám
[...] át Iskolai nemzeti ünnepek Nagy Sándor aradi állami főgimnáziumi és állami [...] különösen Nyircsaholyból és városunkból valamint Szaniszlóról 120 egyén utazott el Amerikába [...] Kinevezés A miniszterelnök mint pénzügyminiszter Sándor Géza helybeli adó­tisztet Bánfihunyadra ellenőrré [...] nagy részvét mellett Eljegyzés Diósi Sándor vásárvám bérlő eljegyezte Engel Helén [...]
1958. 1906-09-06 / 71. szám
[...] Gotsch János zajtai Kemény Kálmán szaniszlói Jeney Sándor zsa rolyáni Hefler József György [...] istálló és szekérszin épí­tésre Szoboszlai Sándornak Balhás hegyen istálló építésre özv [...] Hunyadi­utca 29 tetőfedésre ifj Diószeghy Sándornak Vörösmarti u 56 épület javilásra [...]
1959. 1915-02-24 / 15. szám
[...] Hona Erdélyi Magda dr Yisky Sándor Medveczky Klára Egész díszes sei [...] tanítói lakás felépítésével és a szaniszlói áll iskola épületének két tan­teremmel [...]
1960. 1907-04-24 / 33. szám
[...] mátészalkai járásra nézve TakácsFe rencz szaniszlói Lénárd Jenő mérki és Kese [...] nézve Kanizsay Jenő lázári Pinkóczy Sándor botpaládi Pásztohy Jenömranyosmegyesi és Madarassy [...]
1961. 1900-02-13 / 7. szám
[...] A m kir pénz­ügyminiszter Ruprecht Sándor helybeli kir adóhivatali tisztet magasabb [...] falusiba Szabó Ernő segédjegyzőt a szaniszlóiba Soltész József jegyzői Írno­kot az [...] tanár a jelenlévő hölgyekre Böszörményi Sándor a tisztikarra Szuhányi OdÖn az [...] melynek polg elnöke ifj Böszörményi Sándor vm bizottsági tag
1962. 1900-12-13 / 50. szám
[...] Szatmáron Bossin Jó­zsef és Rajzinger Sándor gyógyszeré­szeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehér Gyarma­ton [...]
1963. 1903-05-02 / 18. szám
[...] intéző bizottságot mely­nek tagjai Domahidy Sándor Kiss Zsigmond ezredes Keude Zsigmond [...] tanítói nyugdíjintézetbe felvette Jászay Ist­ván szaniszlói ev ref tanító 800 korona [...]
1964. 1911-02-23 / 8. szám
[...] hol már ekkora Jé key Sándor főszolgabíró Kállay Szabolcs és Szuhánvi [...] án d e 11 órakor Szaniszlón tartja meg IV ik évi [...]
1965. 1906-12-02 / 63. szám
[...] igy történt azután hogy Némethy Sán­dor ki éjjeleit olvassásal tölti bizonyosan [...] községbe szállították ahol Dr Lang szaniszlói orvos látta el őket orvosi [...] Torna István Gulyás János Gyermán Sándor Meszesi István N N Darabos [...]
1966. 1907-12-22 / 51. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY fiba Jékey Sándor a csengeribe Dr Ivépessy László [...] közül bibukott Kozma Gerő Sepsy Sándor Dr Komoróczy Iván és Bornemissza [...] 3 hét alatt lehet Öngyilkosság Szaniszlón Krémer Béla 21 éves molnár [...]
1967. 1900-06-14 / 48. szám
[...] miniszter ur le­irata melyben Kosa Sándor ó pályi kisgazdáról és annak [...] és közoktatási miniszter ur által Szaniszlón tervbe vett gazdasági ismétlő iskolával [...]
1968. 1908-05-24 / 21. szám
[...] nagykárolyi lakos timármester id Vida Sándor polgár­társunk fia életének 51 ik [...] erdőben A napok­ban Kochanovszky Károly szaniszlói uradalmi erdész az u n [...]
1969. 1913-01-15 / 3. szám
[...] múlt vasár­nap megtartott hegyközségi közgyűlés Sándor György leköszönt hegybíró helyett Fiók [...] István nagykárolyi szüle­tésű csavargót a szaniszlói csendőrőrs letar­tóztatta lopás miatt és [...]
1970. 1901-08-25 / 34. szám
[...] Hadad Hutirayné Gécz Felülfizetések Kovácsy Sándor 5 kor Lovass Dániel 8 [...] Stróbencz Péter 5 kor Draveczky Sándor 3 kor Nemes Lajos 4 [...] 18 áu tartották meg a szaniszlói állami óvodában az évzáró ünne­pélyt [...]
1971. 1914-06-27 / 26. szám
[...] az uj járásorvosra Takács István szaniszlói ref lelkész lendületes beszédben az [...] Benő Hap Gyula ifj Vida Sándor 1 1 K Lang Samu [...]
1972. 1906-06-03 / 22. szám
[...] szatmári püspök Dr Jordán Ká­roly szaniszlói apátplébános püspöki kinevezése mint szatmári [...] kath egyháznak kiváló lelkipásztora Veszprémy Sándor 0 mellette káplános kodott Ungvári [...]
1973. 1902-09-17 / 38. szám
[...] szívesen jöttek Tcniplomünnep Deregszástzltan Szalay Sándor espereres plébános templomá­nak bucsuünnepét ünnepelte [...] m kir miniszter Bodnár Mária szaniszlói állami óvónőt a beregszászi nőegyleti [...]
1974. 1899-11-07 / 45. szám
[...] aranyérdemkereszt tulajdonosa uov 1 én Szaniszlón hol dr Jordán Károly apát [...] István könyvkereskedésében Nyitrán Névváltoztatás Guttmann Sán­dor a szinérváraljai takarékpénztár könyve­lője nevét [...] pontosán teljesittétnek Úgyszintén Szatmáron Rajzinger Sándor gyógyszerész urnái O lasvLr legkitűnőbb [...]
1975. 1908-06-18 / 25. szám
[...] községi bíró Az elhunyt holttestét Szaniszlóra szállították s nagy részvét mellett [...] nyugalomra nagy részvét mellett Balkő Sándor t hó 16 án éleiének [...]
1976. 1903-02-10 / 6. szám
[...] Boss in József és Raj­zinger Sándor gyógyszertáraikban N Károlyban Fitos Ferencz [...] János és Koriisánszky Károly gyógyszerészeknél Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszertárában Fehérgyar­maton B [...]
1977. 1909-12-25 / 4. szám
[...] is megalakitván az Arina bankot Szaniszlón és kibővítve egy fiókkal Nagykárolyban [...] Kovács Jenő Péchy László Aáron Sándor Adler Adolf Luby Béla és [...]
1978. 1910-01-15 / 3. szám
[...] Makai Elek lelkész Dr Nagy Sán­dor főgondnok Ajtay János főgondnok Deme­ter [...] vettük az értesülést hogy a szaniszlói vasúti állomás Il od osztályú [...]
1979. 1906-08-23 / 34. szám
[...] hír Székely Gyula segédlelkész Csomaközről Szaniszlóra helyez­tetett át Rónay János diakónus [...] Adolf Dr Kováts Dezső Toóth Sándor intéző Dr Nemestóthi Szabó Albert [...] igazgatósága tagjai sorába szerződtette Papír Sándor komikust ki nemrég Krémer Sándor társulatának volt tagja s igy [...]
1980. 1912-01-27 / 4. szám
[...] Jánosné 20 f Dr Vetzák Sándor 2 K Bodlán Veronka 2 [...] be­szüntették Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át Rendőri büntető [...]
1981. 1909-03-09 / 10. szám
[...] utánozhatlan verse nyert beigazolást egy Szaniszlón történt róka eset­ben As zibériai [...] boldog a gazda pedig Szalkay Sándor mátészalkai birto­kos az ellenkezőjét állíthatja [...] Kaba Tihamér és dr Katona Sándor T Hölgyeim Egy Jour sem [...]
1982. 1910-01-15 / 3. szám
[...] Blum József Poszet Márton Szigethy Sándor 50 50 fillért Ekker Ferenczné [...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...]
1983. 1906-06-24 / 40. szám
[...] és gencsi körjegyzőség junius 26 szaniszlói és mező­teremi körjegyzőség junius 27 [...] rendes tagok Báthory István Vida Sándor Kardos Lipót és Bendes János [...] koronás üvegekben mindenütt Ké­szíti Balázsovich Sándor Koronagyógy­szertára Sepsiszentgyörgy 5182 1906 K [...]
1984. 1905-06-08 / 23. szám
[...] Zuzsika uno­kái Beniczky Miklós Beniczky Sándor Be­niczky Ferencz Beniczky Endre Schweiger [...] kez­detét Kinevezés A király Dicsőfi Sándor dr nyíregyházi törvényszéki bírót a [...] is be kell állítani Krémer Sándor színtársulata Eperjes­ről Bártfára megy s [...] gyászháznál tartott szertartás után a szaniszlói róm kath sirkertben tétetett örök [...]
1985. 1907-01-17 / 3. szám
[...] VIDÉK R Birtokváltozások id Matolcsy Sán­dor helybeli lakos megvette Schuszteritsch Ferencz [...] kereskedő üzletében Boldizsár Pál váltóőr szaniszlói lakos két darab hamisnak látszó [...]
1986. 1911-02-25 / 8. szám
[...] főorvos Vármegyénk főorvosa dr Aáron Sándor ugylátszik Alsófernezelyröl ahol a szükséges [...] án d e 11 órakor Szaniszlón tartja meg IV ik évi [...]
1987. 1914-04-29 / 17. szám
[...] sö fokozatába Pász tohy Dénes szaniszlói allomásfőnök a IX fiz oszt [...] szabadságon Szatmárvármegye alispánja bereneei Kováts Sándornak az erdődi járás főszolgabirájának szabadságát [...]
1988. 1901-12-22 / 51. szám
[...] magát hosszas szenvedés után elhunyt Szaniszlón volt községi jegy­ző a hol [...] férj dr Gyurkó Lászlóné Nyilván Sándor mint unokaöcscsei Márk János mint [...] d e 11 órakor Károly Sándor áll tanító a luczer nások [...]
1989. 1901-09-22 / 38. szám
[...] haza az ő szegény Lizijéhez Szaniszlóba A cserénybe húzódott meg pihenni [...] végett Bizottsági tagok lettek Délczeg Sándor Lengyel József Gáspár Gyula László [...] Lengyel József Seres Gáspár Déiczeg Sándor Bertha János Szabj Antal Bán [...]
1990. 1899-09-17 / 38. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY mannái Balika Sándornál Bernáth Istvánnál stb Az elnök [...] Jordán Károly pápai kamarásnak és szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apátságot [...] Kaszinó nyári színkörében Tartja Csóka Sándor színtársulata A műsor később fog [...] napi lapok páratlan felsülése Csanády Sándor halálával Valamennyi unisono elsiratta a [...]
1991. 1913-08-03 / 31. szám
[...] Szabó Endrét a szamosdobi Mózsa Sándort az iloba bányatelepi Stefucz Jánost [...] Lajost Andrássynó Halmos Ilonát Nagy Sándort Csáky Ilonát Győrffy Erzsébetet és [...] 3 személyre 5 K A szaniszlói pályaudvaron a vendégeket kocsik várják [...]
1992. 1903-07-09 / 28. szám
[...] junius 25 Alispán helyett Nagy Sándor tb vm főjegyző TARCZ A [...] egy vasárnap délután az akkori szaniszlói ref paphoz atyjának jó barátjához [...]
1993. 1909-03-03 / 10. szám
[...] tempore közkedvelt burleszk komikusnak Papír Sándornak Én hajlandó vagyok az utóbbi [...] legelőször dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát­plébános a Kath Tanügyi Tanács [...]
1994. 1913-02-09 / 33. szám
[...] újból megkezdette Tolvaj napszámom A szaniszlói c end őrőrs elfogta Kerezsi [...] legolcsóbb napi árakban eszközöltetnek Wertheimer Sándornál Szatmáron Raktár telefon­száma 272 iroda [...]
1995. 1909-04-18 / 31. szám
4 ik oldal Szaniszlóra helyezze át a nagyváradi posta [...] Erdőd 1909 évi január 31 Sándor Lajos kir jbiró Kiadó lakás [...]
1996. 1909-10-28 / 43. szám
[...] F hó 22 én Medgyesi Sándor honvédszázados egy őrmester és egy [...] utasok­kal mutatja a következő eset Szaniszlón két úriember fel akart szállani [...]
1997. 1908-11-22 / 94. szám
[...] Ágoston berencei Kováts Jenő és Sándor Jékey Mór és Zsigmond Szegedy [...] tanítók minta­képévé avatják A jubiláns szaniszlói tanító koráhan sokat tett a [...]
1998. 1907-05-23 / 21. szám
[...] jós Folyó hó 6 ikán Szaniszlón Kelemen Sándor ottani lakos figyelmeztette a község [...] van tervbe véve Eljegyzés Hatvani Sándor érkávási helyettes jegyző f hó [...]
1999. 1924-01-23 / 19. szám
[...] Megvételre felajánlotta azt gróf Károlyi Sándornak aki hosszas töpren­gés után el [...] a Lónyay család birtokába mint szaniszlói Bátori Katalin hozománya báró Palocsay [...]
2000. 1906-05-22 / 21. szám
[...] szatmári püspökké dr Jordán Károly szaniszlói apátplebánost nevezi ki Az erre [...] Kaba Tihamér dr és Katona Sándor dr

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind