41. oldal, 2074 találat (0,342 másodperc)

Találatok

2001. 1915-06-20 / 25. szám
[...] Lajos jun 20 án primicziázik Szaniszlón dr Szentgyörgyi Jordán Károly apát [...] és junius hónapokra 200 K Szaniszló község gyűjtése a főszolgabírói hivatal [...] gazd isk igazgató és Sarkadi Sándor púig isk tanár hálnak kint [...]
2002. 1915-07-04 / 27. szám
[...] 1 ŐÓliij S Kitüntetés Dániel Sándor helybeli v e zetőjárásbiró fiát [...] ju­nius 19 Legyen áldott emléke Szaniszlói románság a Vörös Keresz­tért Papp Elekné úrnő a szaniszlói gör kath lelkész neje mint a szaniszlói román Oltáregy­let elnöknöje nagy mennyiségű [...] gör kath román Oltáregylet elnöknöje Szaniszló Központi gyüjtőraktárunk vezetősége beküldőbe a [...]
2003. 1915-07-18 / 29. szám
[...] anyagi támoga­tásomat Járásbíróságunk köréből Dániel Sán­dor kir vezetcjárásbiró hétfőn kezdette meg [...] és kieszközlése iránt 12 Varjasi Sándor és családja illetőségi ügye 13 [...] tanuló ment ki Feketeardóba szőlőkapálásra Szaniszló község Gruber Márton községi jegyző [...]
2004. 1915-08-29 / 35. szám
[...] HÍRMONDÓ 3 ik oldal Mándy Sándor özvegyének nyugdija 260 koronáról kegydij [...] Hoffmann Árpádné Neubauer Hennin Brebán Sándor S Berks Leó Bajnóczy Sándor Der gáts Sándor Fiichs Benjámin Glavitzky Károly Harácsek [...] Török La­jos róm kath lelkész szaniszlói Havas Gyula ref lelkész börvelyi [...]
2005. 1915-09-19 / 38. szám
[...] Áthelyezés A pénzügyminiszter Szent péíery Sándor gyulai pénzügyi számvizsgálót saját kérelmére [...] lO K Török M Lajos szaniszlói plébános adománya Ív K Összesen [...] Lád Károly 40 f Brendli Sándor 1 K Czireizer István 1 [...] N N 2 korona Becsky Sándor 1 doboz cigaretta Holzberger Vendelné [...]
2006. 1915-10-03 / 40. szám
[...] nemtetszésük kife jezéseképen Erdey Jánosné Szaniszló Lőcse Gergelyné Vezend Kujbus László [...] Miklós Bujkus László Kozma János Szaniszló Tegzes György Dengeleg Jakab György [...] Tiva­dar László Csomaköz Magyar György Szaniszló Kosztin Demeter Portelek Tegzes Sándor Ér dengeleg Kosztin György Portelek [...] Csomaköz Barota Demeter Portelek Szilágyi Sándor Szaniszló Jakab Mihály Csomaköz Erdey János [...]
2007. 1915-10-17 / 42. szám
[...] jólelkii nő id Szilágyi György Szaniszló Kabelik Gyuláné Somossy Mikíósné Apostol [...] belügyminiszter az élelmiszer uzsora ellen Sándor János belügyminiszter rendeletet intézett a [...] vallásaiapoí ellenőrző bizottság elnöke Giesswein Sándor a Szent István Tár­sulat alelnöke [...] Ruffy Pál Bangha Béla Giesswein Sándor Károlyi Gyu­láné gr íme hozzászólása [...]
2008. 1915-10-24 / 43. szám
[...] özv Horváth Sándorné Bpest Horváth Sándor Bpest özv Hegedűs Józsefné Bpest [...] K as adományok Sepsy Márton Szaniszló Kovács Kálmán özv Müller Mártonná [...] Kosztka Mihály Keresztszeghy Hor nyák Sándor Würth Gábor Dapsy Károiyné Kovács [...]
2009. 1915-11-07 / 45. szám
[...] munkaszünet és a me­zőgazdasági munka Sándor János belügy­miniszter most rendeletet bocsátott [...] X Y Feigi Terézia Tájerling Sándor Ámán György Horn János Weibü [...] Vidákovich Dániel 50 K mely Szaniszló a Vörös Keresztért Szaniszló község lelkes közönsége ismét tanujelét [...] Antal 2 véka krumpli Kovács Sándor 3 zsák krumpli Czumbel János [...]
2010. 1915-11-21 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kandel Ignátz Lukáts Lajos Melinda [...] Reiter Adolf Rosenzweig Mór Sternberg Sán­dor ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sán­dor Sternberg Géza dr Stenberg Zoltán [...] Fiánkéi Simon Grosz József Bhöm Szaniszló Lebovits Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schwartz Reszege Újabb [...]
2011. 1915-11-28 / 48. szám
[...] Ferencné sz Fok Terézia Molnár Sándor Jó­zsef és Mihály ifj Nonn [...] Kerekes Ödön Tasnády An­tal Balika Sándor Dr Schnipflug László vm aljegyző [...] K Krasznaszentniikló 94 0 K Szaniszló 72 000 K Genes 12 [...]
2012. 1916-01-16 / 3. szám
[...] Faragó Jenő Hajdú Miklós Hajó Sándor He­vesi József Hervay Frigyes Ignotus [...] Márkus Miksa Molnár Ferenc Nádas Sándor Pékár Gyula Porzsolt Kálmán Révész [...] Érdengeleg Iriny Mezőfény Mezőpetri t Szaniszló Sár közujlak Aranyosmeggyes Barlafalu Szinér [...]
2013. 1916-02-27 / 9. szám
[...] hívjanak lámpák elé mint tették Sándor Júliával a nagy kifejező erővel [...] jól érvényesül ilyen szerepekben A Sándor Julia alakítása magával ragadó hatású [...] Endrödy érdekes alakítása jó volt Sándor Julia elegáus ügyvédnője Szabó Irma [...] Láng Gyula vállaji Török Lajos szaniszlói dr Sei­ler János szatmári lelkészek [...]
2014. 1916-04-09 / 15. szám
[...] Pénzéi Mihály és ifj Vída Sándor tagokat választja be A közgyűlés [...] Erdengeleg 48 18 Erendréd 115 Szaniszlő i 6 és Krasznaszentmikiós 27 [...]
2015. 1916-04-16 / 16. szám
[...] porte­leki gk reszegei áll iskolát szaniszlói áll rk gk és ref [...] kir kormánvsegéd adománya 20 Lebovits Sándor szaniszlói lakos 50 Gajdos Mihály kismajíényi [...] földi tetemére Va­sárnap délelőtt kiment Szaniszlóra rokonaihoz s visszatérve már magával [...]
2016. 1916-04-23 / 17. szám
[...] Szabó Elemér mezőteremi j Becsky Sándor vállaj j Uray András Béla [...] körselyi al j Imber Márton szaniszlói j Beikis Gyula szakaszi j [...]
2017. 1916-05-14 / 20. szám
[...] leánya Mariska és férje Balika Sán­dor valamint gyermekei Kató és Sanyi [...] és nagyapánk Isten veled Mariska Sándor Kató és Sanyi A legjobb [...] Lajos és neje Simay Aladár Sándor Oszkár volt nagykárolyi fő­gimnáziumi tanár [...] 80 Érdengeleg 3848 Érendréd 115 Szaniszlő 16 Krasznaszentmiklós 27 80 Szabó [...]
2018. 1916-05-28 / 22. szám
[...] 4 K t Gruber Mártonná Szaniszló 4 K t Jeszenszky Bélán [...] István Má got Györgyike Sarkady Sándor Süveg Fe rencné Kísmajtény Szabó [...]
2019. 1916-07-02 / 27. szám
[...] volt a meg­bérmáltak száma Utoljára Szaniszló maradt ahonnan junius 20 án [...] vezesse Igazságügyi kinevezés Őfelsége Kulin Sándor főügyészhelyettest a budapesti kir ügyészség [...] patria Mint részvéttel érlesülünk Patay Sándor nagykárolyi joghallgató és Nagy Lajos [...] veszteségünk mint az oroszoknak Biró Sándorról már Írtam egészségesen fogták el [...]
2020. 1916-07-23 / 30. szám
[...] dován Endre mezőfényi Török Lajos szaniszlói plébánosokat a városi vármegyei tisztviselői [...] Mély fájdalommal búcsúzunk szerető sógorod Sándor Dr Vetzák Sándor Szeretett jó Elzánknak Jóska bácsi [...]
2021. 1914-06-14 / 10. szám
[...] pedig Nagy Lajos alezredes Varjú Sándor százados Gedeuh főhad­nagy Maár Béla [...] Jékey Istvánhoz szerdán Dr Nagy Sándorhoz volt hivatalos pénte­ken pedig Kováts Sándorhoz volt va­csorára Az eddigi sorozási [...] 4 665 Nagysomkut 3 013 Szaniszló 4 822 40 219 E [...]
2022. 1914-05-08 / 18. szám
[...] Kölcsey Ferenc tiszti főügyész Jékey Sándor Péchy Péter gróf Teleky Jenő [...] nagysomkuti áll isk igazgatót a szaniszlói körzetbe Lukovics Endre nagy­károlyi áll [...]
2023. 1914-07-17 / 29. szám
[...] Erdődről Felsőbányára Csont Ignácz Tiszaujlakról Szaniszlóra Gyu­lai Mihály Kálmándról Tiszaujlakra és [...] f hó 13 án Sánta Sándor 13 éves gyermek fürdeni ment [...]
2024. 1918-04-14 / 15. szám
[...] pénztárnokká Simonka Ciergelyt jegyzővé Kirilla Sándort Bizottsági ta­gok lettek helyben Nágele [...] Szolomaier József Mezőfényről Somfay István Szaniszlóról Az amerikai anyaneveiés Dadaist utón [...]
2025. 1918-01-27 / 24. szám
[...] Uj városi tb számvevő Jékey Sándor főispán Kdldor Lajos városi adóhi­vatali [...] szereztetett A szervezés munkálataival Dnuay Sándor igaz­gatót bizta meg a tanács [...] s az egyik lövedéktől Äingha Sándor a bal halántékán megsebesült Az [...] Sárközi 32 50 Szakaszi 50 Szaniszlói 58 Szatmári 160 Szatmárcsekei 17 [...]
2026. 1918-03-10 / 60. szám
[...] javaslathoz Budapest márc 9 Wekerle Sándor miniszterelnök mai ki­hallgatásán a vasárnap [...] elnök hozatott ja­vaslatba Féltizenkeítökor Jékey Sándor el­nöklete alatt gyűlést tartott a [...] István Boit ner Károly Brebán Sándor Glavitzky Károly dr Kádár Antal [...] Katalint Nagy károiyba Berey Lászlót Szaniszlóra az ál j lami elemi [...]
2027. 1918-04-23 / 97. szám
[...] Miklós láposhidegkuti körjegyzőknek Gruber Márton szaniszlói községi jegyzőnek Gnándt Antal csomaközi Aodoki Kálmán nagymajtényi Becski Sándor vályaji körjegy­zőknek dr Szauermann István [...] Ré dey István apai Szentiványi Sándor aranyos megyesi Becsky Géza érdengelegi [...]
2028. 1918-05-09 / 110. szám
[...] vonat lépcsőjéről Szerdán este a szaniszlói állomáson amég mozgásban lévő személyvonat [...] ember fásultságával meredt maga elé Szaniszló közelében egy váltón haladt át [...] lelkész délután 3 órakor Thury Sándor s lelkész prédikál Ma áldozócsütörtökön [...]
2029. 1918-06-18 / 144. szám
[...] adományok folytak be Gr Dcgenfeld Sándor Erdőszá da ltCO K Jasztovszky [...] 73 Szatmárzsadány j 31 20 Szaniszló 110 Szamosveresmart 15 Cse j [...] 15 Tisza csécse 24 08 Szaniszló 15 Majtis 15 Rápolt 15 [...] Bónis Károly Kölese 50 Bapirény Sán­dor Nagybánya 10 Gots György Zajta [...]
2030. 1918-07-03 / 156. szám
[...] 12 Mánd 15 Vetés 15 Szaniszló 15 Fülpös 3 45 Kérsemjén [...] Dienes Lajosné Nagydobos 5 Dienes Sándor Mátészaka 5 korona Ösz szesen [...] és rozs átvételi ideje Jékey Sándor főispán értesítette dr Vajay Károly [...]
2031. 1918-07-17 / 168. szám
[...] Endre Dr Farkas Antal Farkas Sándor Farkas Gábor sógorai Háború előtti [...] Reszege 653 8 30 422 Szaniszló 645 430 Degenfeld 1 49 [...]
2032. 1918-07-26 / 176. szám
[...] Károly Mátyás Adolf Fehérgyarmat Ferenczy Sán­dor Nagyar 5 5000 K Kacsó [...] Tóth Lajos Fábián Ferencz Weisz Sándor özv Szabó Berta­lanná Fehérgyarmat Székelyhídi [...] Láng Józsefet felső­bányái Haklik István szaniszlói segédlel­készt beregszászi Nemes István erdődi [...]
2033. 1918-07-27 / 177. szám
[...] 21 iki va­sárnapi számában Dénes Sándor ur a lap szerkesztője hosszabb [...] 6 53 8 30 422 Szaniszló 645 4 30 Degenfeld t [...]
2034. 1929-03-31 / 13. szám
[...] 003 Felelős szerkesztő Dr FÁBIÁN SÁNDOR Kiadja Szatmár és Bereg Nyomdai [...] és neje Érsemjén 337 Fried Sándor Szatmár 150 Gal góczy Sándor Mikola 193 Gotsch Pál Nagypeleske [...] kör­nyéke 23180 Károlyi József gróf Szaniszló stb 10219 Kende Jó zsefné [...]
2035. 1994-05-02 / 34. szám
[...] Turcsik Szentindai Szűcs Rá­kos Szlifka Szaniszló Bósa Simkó Kótaji Fazekas Edző [...] oldalába 3 0 75 p Szaniszló szépített 3 1 Nagykálló megérdemelten [...] Vásárosnamény Sántha Túróczy Varga Koskovics Sándor Hornyák Be rettyán Tivadar Szécsi [...] 0 200 néző V Nagy Sándor Keniecsc llegyes Korsoviezki Müller Kolozsi [...]
2036. 1994-07-13 / 95. szám
[...] be sem tudnak indulni Lőkös Sándor nyugdíjas munkás Jobbat várok a [...] teljesülnek akkor másképpen gondolkozunk Id Szaniszló József nyugdíjas gaz­dálkodó Mindegyik sok [...]
2037. 1994-07-13 / 95. szám
[...] 7 Nyelvtudó aknász mint haditudósító Szaniszló Szatmárból Péntek esténként talán nem [...] a fiatal szimpatikus délszláv haditudósító Szaniszló Ferenc Szűkebb hazájától Szat­máriéi eltekintve [...] a Televíziót és nem igaz Szaniszló Ferenc bent van mi több [...] 10 15 fiunk van Friderikusz Sándor tette igazán közis­mertté a ZIG [...]
2038. 1994-09-16 / 150. szám
[...] Ezt kérdeztük a MEAFC szak­osztályvezetőjétől Szaniszló Sándortól Győzni megyünk Nyíregyházára A hét [...]
2039. 1994-11-19 / 205. szám
[...] Nyíregyházán is közismert kosaras szakember Szaniszló Sándor a következőket mondta péntek délután [...]
2040. 1995-02-09 / 34. szám
[...] Test­nevelés Tagozatos Általános Iskola Edző Szaniszló Szabolcs 2 Hajdúszoboszló Olasz Focisuli [...] egy éve an­nak amikor Donka Sándor szakosz­tályvezető megkeresett és érdeklődött mit [...]
2041. 1995-04-11 / 85. szám
[...] egy pajtá­ban talált meg S Sándor a lakás tu­lajdonosa A csecsemőt [...] szerkesztője Veszprémi Erzsébet Vendégeink Szántó Sándor a Bessenyei Színkör vezetője és [...] Godiva Laura LEÓ Leon Leona SZANISZLÓ Teó Nyolcszázharminc éve hunyt el [...] fel Szigligeti Ede és Somló Sándor is Ma van JÓZSEF ATTILA [...]
2042. 1995-05-18 / 115. szám
[...] ember ténykedik a vezetőségben Nagy Sándor gazdasági veze­tő Sipos Pál szakmai [...] And­rás edző A házi góllövőlistát Szaniszló Tamás és Juhos Csa­ba vezeti [...]
2043. 1995-06-05 / 130. szám
[...] Papp Smajda Varga T Bodnár Sándor Tőrös Tivadar Szé csi Illés [...] Pazurik Krekk Sinka Cs Cserepes Sándor Nagyhalász Záhony 2 1 2 [...] Pokol Zs Edző Fü löp Sándor Gólszerzők Kelemen Ta­nyi illetve Hegedűs [...] Tóth János K barcika Nagy Szaniszló Sztahon Raducu Molnár Balogh Lukács [...]
2044. 1995-10-16 / 243. szám
[...] Kazincbarcika Venczel Szabó Pribék Implom Szaniszló Sipos Körösi Remenár Csipke Császári [...] Lipcsei Imre Csere Szabó h Sándor a 31 Sira h Domokos [...]
2045. 1995-11-13 / 266. szám
[...] meg Mendele Ferenc munkás­ságát Erdész Sándor ny múze­umigazgató méltatja Közre­működnek a [...] a szén árát Válaszol Csatlós Sándor Tüzép vezető Mátészalka Mielőtt erre [...] Jenő Kilény Kilián Megyer Miklós Szaniszló S SZILVIA Szólón Mai évfordulóink [...]
2046. 1996-02-26 / 48. szám
[...] államtitkár ott volt fogadott Páti Sándor ötvenhét éves gazda Ami­kor jött [...] után kereske­dő szeretett volna lenni Szaniszló Mária Ezzel szemben nőiruha készítő [...]
2047. 1996-03-25 / 71. szám
[...] Kazincbarcika Venczel Lukács Sztahon Földeák Szaniszló Remenár Kiser Pribék Sándor Csipke Dolezel Edző Lipcsei Imre [...] h Körösi a 75 p Sándor h Sipos a 77 p [...] centikkel durrantott fölé 65 p Sándor bal oldali szöglete veszélyesen csava­rodott [...] komoly változtatásokat kell végrehajtanom Pethe Sándor a Tiszavas­vári ASE egyesületi elnöke [...]
2048. 1996-04-11 / 85. szám
[...] a háznál 13 20 Szent Szaniszló Krakkó vértanú püs­pöke 13 30 [...] Angol nyelv­leckesorozat 0 30 Márai Sán­dor Halotti Beszéd HB 0 TV [...]
2049. 1996-04-11 / 85. szám
[...] A füstölőben tartósította magát F Sándor 30 kis várdai férfi A [...] közönyt szül Apuleius LEÓ és SZÁNISZLÖ napja A Leó görög név [...] terjesztették el szerte Európában A Szaniszló a szláv Stanislawból származik s [...] is köszöntsük Ma van Szent Szaniszló emlék­napja Krakkói püspök volt aki [...]
2050. 1996-09-10 / 211. szám
[...] 3 Déváid Dengi Edző Rácz Sándor Kiállítások 12 ill 12 perc [...] az ered­ménnyel vagyok elégedett Rácz Sándor Küzdöttünk de időnként küszködtünk További [...] 400 néző V dr Vígh Szaniszló Nyíregyházi TK Isobau Kozma 11 [...] Kamarás György Erőnléti edző Varga Sándor MAFC Vegyépszer Uszpenszkij 22 Bakonyi [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind