6. oldal, 537 találat (0,650 másodperc)

Találatok

251. 1901-04-07 / 7. szám
[...] MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Kiadóhivatal Nánásy István könyvnyomdásznál Nagybányán Előfizetési ára Egész [...] Égre S nem hiába mert kérése nem talál süket fülekre Akivel [...]
252. 1922-05-31 / 122. szám
[...] Egészen jogos Nyíregyházának ez a kérése mert Kái­jlay Tibor a Nyírség [...] mulatság alkalmával felülfizettek még Baun István 10 Papp Ferenc 10 Rainer [...]
253. 1928-01-06 / 5. szám
[...] élet vo­natjának megállásra lassítására irá­nyuló kérése kérlelő esdő kedves szeretetteljes szavakkai [...] országúton kirabol­ták és meggyilkolták Tar Istvánt a zalaapáti Hangyaszövetkezet üz­letvezetőjét Holland [...] tiszteletem Károly bátyámnak Ju­liska nénémnek István bátyám­nak és Lipták János bátyám [...]
254. 1918-08-06 / 185. szám
[...] felháborító el­járást a vizsgálat elrendelésének kérése mellett tudomására hoztuk Szatmár Németi [...] Steiger Vicza és dr Békéssy István kir járásbirósági jegyző f hó [...]
255. 1943-02-10 / 32. szám
[...] 37 sz 30 pengő Nagy István hentes és mészáros Kossuth La­jos [...] 29 szám 40 pengő Bedö István pénzügyi főszem lész Eötvős utca [...] Egy tüdőbajos menekült magyar leány kérése Dózsa Anna jelenleg nyíregyházi lakos [...] sz 20 pengő özv Tamás Istvánná étkezdetulajdonos Zimony utca 4 sz [...]
256. 1937-09-10 / 204. szám
[...] o 4 cW Nyíregyháza polgármesterének kérése a ház és üzlettulajdonosokhoz tűzzék [...] kér­dése Előadó vitéz Torna y István egyesületi elnök Indítványok letárgyalása A [...]
257. 1918-11-19 / 47. szám
[...] és megfelelő kielégítésben részesüljenek Bernhardt István dr városi tiszti orvost a [...] i r á g h István közkedvelt tekin­télyes iparos polgártársunk leánya [...] vidék minden olyan megkeresése és kérése hogy a mi nemzetőrségünkből vidékre [...]
258. 1941-12-20 / 291. szám
[...] és ezért kell olyan fejlődést kérése nünk a jövő számára amely [...] repiülőgépvezieltői ki­képzéshez ivatló felvételhez Jálnossy István sízdrfcesiztlasélbani m qgjjélie n t [...]
259. Érmellék, 1913-09-20 / 38. szám
[...] Sándor Bihardiószeg Széles Jó­zsef Balassa István Kovásznay Marczel Ve­res István Álmosd Végh József Kiss Imre [...] jutalmát aki a Gróf Pongrácz István uradalmában 40 év óta szolgált [...] Ömél­tóságához ott bizonyára meghalgatásra talál kérése hiszen a Nagyasszony nem egyszer [...]
260. 1922-06-14 / 133. szám
[...] Egészen jogos Nyíregyházának ez a kérése mert Káí­j lay Tibor a [...] mulatság alkalmával felülfizettek még Baun István 10 Papp Ferenc 10 Rainer [...]
261. 1913-07-10 / 13. szám
[...] katonai beszállásolásokra vonatkozó törvények módosításának kérése iránt Közgyűlés egyhangú határozattal kimondja [...] nincs kötve 12 Olvastatott Bodenlosz István kérelme közmunkaadója ügyében Közgyűlés a [...] közgyűlé­sen a képviselőtestület gróf Tisza István miniszterelnököt egyhangúlag a város dísz­polgárává [...] képviselők beadványát amely gróf Tisza Istvánnak Felsőbánya város díszpolgárává való megválasztására [...]
262. 1903-10-16 / 236. szám
[...] És hiába volt komoly politi­kusok kérése rendőrség fenyegetése az olasz szocziálisták [...] ügy­védi képviseletnek TÁVIRATOK Ismét Tisza István Budapest okt 14 Saj tud [...] Andrássy Gyula grófot és Tisza Ist­ván grófot ma táviratilag értesítették hogy [...]
263. 1919-02-16 / 41. szám
[...] fogta és minthogy az Imre István I nemzet örpataricsnok altat felvett [...] j Szatmár részéről ottjárt küldöttség kérésé nek támogatása céljából utazott és [...]
264. 1929-06-08 / 128. szám
[...] kollégiumot is megtekintették ahol Ecsedi Ist­ván dr egyetemi magántanár ka­lauzolta őket [...] Felsőszabolcs lako­sainak csak egy a kérése Nyíregy­háza városához vigye keresztül hogy [...] tanuló Elismerő iratot nyertek Holló István Jeney László Katona Kál­mán Molnár [...] II oszt tan II Nagy István II oszt tan III Rédl [...]
265. 1910-05-22 / 21. szám
[...] elnök Domahidv Elemér alelnök Domahidy István Luby Lajos Bodoky Gyula ifj [...] dr Kereszts eghy Lajos Debreszeni István dr Farkas Antal Reök Gyula [...] titkár jegyzőkönyvvezető Dr gróf Tisza István és dr Vajay Károly más [...] utón elégtételt szerezzenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czik kekben foglalt [...]
266. 1995-10-14 / 242. szám
[...] Zsámbékon he­lyezték örök nyugalomra Budaházi István Társadalmi munkával Könyvtáravató Vásárosnaményban Új [...] a forgalom a hídon Szom­szédaink kérése alapján a KHVM vezetői javasolják [...]
267. 1902-12-15 / 51. szám
[...] következtetnünk azt hogy Mátészalkának a kérése jogos és méltánylást érdemel mert [...] Kivezet a galambom belőle Szilva István Szerelmi házasság Az öreg grófot [...]
268. 1911-06-04 / 23. szám
[...] junius 4 Társas kirándulás Az István király szálló bérlő r t [...] s a város tulajdonát képező István király szálló 52 modernül berendezett [...] főnökévé a bank főtanácsa Unger István volt főnökhelyettest a nyíregy­házi uj [...] a közönség kinrekedt nagy tömegének kérése folytán pünkösd másodnapján délután ti [...]
269. 1912-06-16 / 24. szám
[...] Ferenc Braun József és Váci István egyszerűen érettek Csuka Zsig mond Gyurovits Béla Huszthy Zoltán Rác István Jenser Béla Sternberg Ernő és [...] értesülünk az Udvarhely vármegyei Tanitőegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...]
270. 1932-09-30 / 221. szám
[...] a kormányzó fia íff Horthy István és Odes­calchy Károly herceg is [...] apa miután látta hogy min­den kérése hiábavaló hosszabb hu­za vona után [...]
271. 1914-04-19 / 16. szám
[...] mellé A késelő testvérék Vadas István és Vadas János mátészalkai legények [...] én valami csekélységen összevesztek amire István kést rántott elő és úgy [...] minden páros év Újabb segély kérése a megyei ár­vízkárosultak részére A [...]
272. 1939-05-13 / 108. szám
[...] iparosifsjak egyletének lelkes elnö­két Májer Istvánt és gárdáját Az Ipartestület dísztermét [...] a századában Most az a kérése hogy ha valaki ismerné és [...]
273. 1916-08-19 / 217. szám
[...] A V H 0 Sz kérése mely eddig minden tör­vényhatóságnál és [...] Cservenkán 1874 B Bodrogm Kordjapa István József a cs és kir [...] szül Dubszorán 1870 Galicia Grejorjeink István a 95 sz orosz ezred [...] budapesti hadikórházban fekszik sebesülten Kun István ki az olasz harcté­ren küzd [...]
274. 1944-03-20 / 64. szám
[...] váro­sok is A Városok Szövetsége kérésé re a polgármesterek bejelentették ilyen [...] Jó­zsef né Szoíonics József Subí Ist­ván Szlobcda János Poruben Jó­zsef Pozor [...]
275. 1912-10-18 / 42. szám
[...] tagjaiul meg­választják a következőket Kincses István Koller Béla Grünbaum Manasse Klein [...] Armin Klein Andor Id Rác István Weisz Miklós és dr Férnek [...] Mór kifejti hogy a kérvényezők kérése nem teljesíthető mert ha az [...] az idlest keskeny volna Kincses István Pelrőcy Józsefet és kérvényező társait [...]
276. 1928-04-01 / 14. szám
[...] bukaresti mun­kás szindikátus ügyvédjének tá­virati kérése és néhány tanú elmaradása miatt [...] Pincértanulónak ügyes fiú felvétetik az István kávé házba Műkedvelő szinielőa dás [...]
277. 1925-06-18 / 135. szám
[...] nyíregy­házi kir ügyészségen hogy Orosz István nyirábrányi Bernát határ­széli lakos édesanyját bántalmazta Orosz István a feleségével aki ke­nyeret sütött [...] akadályozta meg s ezért Orosz István anyja ellen fordult és durván [...] tényálladékát Az idegen hatalom segítségül kérése különö­sen a katonaságot érintő dolgok­ban [...]
278. 1922-08-12 / 182. szám
[...] Három havi börtönre itéllék Bereznay István v 12 gy ezredbeli köz­vitéz [...] főtörvényszék ma vonta felelősségre Bereznay Istvánt és három havi börtönbüntetésre ítélte [...] foglalatoskodnak Valami kis elintéznivalója vagy kérése lehetett az öregnek Barátom nyá­jasan [...]
279. 1937-09-10 / 204. szám
[...] tanácsos Hajdú vármegye képviseletében Fáy István főispán Rásó István alispán Zemplén vármegye képviseletében Bornemisza [...] a magyar egységes nemzeti állam kérése és parancsa számára Hódo­lattal köszöntjük [...]
280. 1918-07-06 / 27. szám
[...] a városi tisztikar testületileg Debreczeni István kir tanácsos polgármester vezetése alatt [...] teljes tanácsülést tartott mely­ben Debreczeni István kir tanácsos polgár mester bejelentette [...] ki ko­szorút helyez a Debreczeni István kir tanácsos polgármester Dr Adler [...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cukor kérése A bizott­ság tagjait valamint az [...]
281. 1910-02-19 / 8. szám
[...] Egy szegény ember kérelme Szondi István ipartestületi szolga aki már 1893 [...] Manó 20 K Dr Antal István 5 K Schöufeld Jenő 3 [...] miniszter a dohányárusok azon méltányos kérése elől sem hogy az eladási [...]
282. 1904-04-07 / 15. szám
[...] Igen szépen viselte magát Gönyey István járási főszolgabíró ki éjjel 12 [...] behívót Anyját verte meg Tempfli Istvántól bizonyos évi járandósága volt az [...] s miután az anya ismételt kérése daczára sem volt hajlandó a [...] szabbodott a helyzet Végre Tempfli István annyira megfeledkezett magáról hogy édes [...]
283. 1911-10-18 / 42. szám
[...] Hiába való volt anyánknak minden kérése és sajnálkozása a szomorú kis [...] Zúgolódtunk amikor haza kellett mennünk István bácsinak volt mit hallania szegény [...]
284. 1913-08-28 / 69. szám
[...] 560 2 1 Dr Kéky István ügyvédi irodáját Nagy­kállóban megnyitotta Árvízkárok [...] Az Orosi utcán levő Rotteridasz István féle háznak azonban már a [...] bejelentett lemondását visszavonja A bérlő kérése a közismerten rossz nyári idény [...] Ilona ág h ev Lakatos István ág h ev Házasság Rangoni [...]
285. 1995-05-31 / 126. szám
[...] Szemelvények egy lakossági meghallgatásból Földesi István Sóstó és Sós­tóhegy önkormányzati képvi­selője [...] orvosi rendelővel kapcsolatban kér­deztek Veress István váro­sunk főépítésze elmondta hogy az [...] a termelőszövetkezet a város többszöri kérése ellenére el­adta a helyet magánszemélyek­nek [...]
286. 1930-08-01 / 173. szám
[...] uj gyártási módnak premi­erje Szent István napján lesz amikor a finomitási [...] kellett látniok hogy a molnárság kérése nem tulcsigá­zott így jogosan és [...]
287. 1909-05-30 / 22. szám
[...] Ilosvay Aladárt alelnökké Deb reczeni István Cseh Lajos főgimnáziumi igaz­gatót titkárrá [...] ellenőrré Darabánt Andrást gazdává Matuska Istvánt választották meg A választmányi tagok [...] Reök Gyuláné Papp Béláné Debreczeny Ist­vánná Cservenyák Károlyné Galgóczy József né [...] Amerika Özv Czene Gyuláné Gergely Istvánná Kolozsvár Félix fürdőn május 30 [...]
288. 1908-09-13 / 37. szám
[...] a közgyűlésen A gyűlést Debreczeni István polgármester 10 óra után megnyitván [...] ki melynek tagjai lettek Debreczeni István Péchy László Csipkés And­rás Luczay [...] Madarassy De­zső Madarassy Gyula Kossuth István Gyene Pál Luby László és [...] megnyugtató érzéssel távozott hogy Csenger kérése a főispánnál jó kezekben van [...]
289. 1900-01-17 / 3. szám
[...] aligazgató Jaskovics Ferencz dr Fejes István és dr HanzJenő választmányi tagok [...] Megnyugtató vá­laszt kapott A másik kérése az volt hogy a matolcsi [...] Ká rolyné Tankóczy Gyuláné Unger Istvánná urhölgyeket kik önfeláldozással szolgálták ki [...]
290. 1915-09-16 / 37. szám
[...] ápolás alatt Egy rokkant katona kérése Egy 37 ezred beli tizedes [...] lakosok Kihirdetés alatt állanak Rézműves István és Markovics Róza Velker Sándor [...]
291. 1913-10-08 / 41. szám
[...] katholikus egy­házmegye püspököt nyert Miklóssy István személyében A nemzeti harczok tüzes [...] magyarság bizalma reménye imád ságos kérése is hogy püspöke építse ki [...]
292. 1942-10-24 / 241. szám
[...] és mindeféle kifogásokkal tér ki ké­rése elől A budapesti Nemzeti Múzeum [...] asztalára Nagyszalontán született Boc Mai István hajdúinak ivadékaként és Debrecenben a [...]
293. 1930-01-04 / 3. szám
[...] főispánt nyerte meg Védnökei Mikecz István alispán Dr Bencs Kálmán m [...] hét nap teltén se teljesül kérése A A húsvéti szentidőben alig [...]
294. 1913-07-26 / 30. szám
[...] 20 án d e Debreczeni István kir tanácsos polgár mester elnöklete [...] elfogadta Az országos szimfóniái zenekar kérése ügyé­ben úgy határozott a közgyűlés [...] József és társainak valamint Nerli István és társainak aszfaltgyalogjáró készítése iránt [...]
295. 1913-08-31 / 35. szám
[...] a választmány nevében dr Antal István ügyvéd üdvözli 5 A kántor [...] vé­leménye után dönt a városok kérése dolgában A belügyminiszter a vadhazasságok [...]
296. 1910-05-21 / 22. szám
[...] utón elégtételt szerezzenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czik kekben foglalt [...] város tiszt­viselőinek küldöttsége tisztelgett Debreczeni István polgármesternél és kérte hogy a [...] Jé­zustársasági püspöki konviktus Eljegyzés Serly István szatmári szol gabiró jegyet váltott [...] Dr Gózner Elek és Suták István urak Sipos se­gédei pedig Heves [...]
297. 1930-01-01 / 1. szám
[...] Zoltán Gizust Nyíregyházáról el­jegyezte Bajtik István Berettyóúj­faluról Springer Jucit eljegyezte G [...] nem mondottam Kiváló tisz­telettel Ozory István m kír ál­lamrendőrségi tanácsos a [...] Id Rokosinyi Antalné kalács Horthy Istvánná 1 kalács 1 üveg bor [...] felügyelőnél Gödöllőn Egy szerencsétlen fiatalem­ber kérése a munkaadókhoz Teg­nap este fél [...]
298. 1918-10-10 / 241. szám
[...] katho likus lelkészek a Szent István Társulat dísz­termében értekezletet tartottak amelyen [...] eljárás esetleg kártérítés vé­gett Kártalanítás kérése esetén gondosan ügyelni kell arra [...]
299. 1913-11-01 / 45. szám
[...] mert eszmecserénk Szer­kesztő ur azon kérése kapcsán merült fel mellyel engemet [...] számlájára imi amit Gróf Tisza István f évi október 25 én [...]
300. 1996-11-20 / 271. szám
[...] üvegműves művészpalántái­nak munkáit láthatjuk Palotai István Új Kelet Végigjárva a tárlatot [...] Cigány Magazin szer­kesztőjének azon mondata ké­rése a pedagógusokhoz a ci­gánygyermekek oktatásával [...] Nyí It na P Palotai István Új Kelet Kedden nyílt napot [...]