5. oldal, 1323 találat (0,155 másodperc)

Találatok

201. 1940-04-06 / 78. szám
[...] eset mikor az eladó minden kérése vagy ajánlata nélkül a vevő [...] t vásárló közönséget hogy Szent István utca 4 sz alatt Balczár [...]
202. 1916-04-16 / 30. szám
[...] éjjel meghalt Elhunyt lapszerkesztő Roboz István lapszerkesztő a vidéki újságíró nesztora [...] naptáregyesités Ungvárról jelentik Dr Novák István eperjesi és Miklóssy István hajdudorogi gör kath püspökök minap [...] hadvezér fejcsóválva válaszolt Az ön kérése túlhaladja erőimet és hatás­körömet 1 [...] kö­vetkező adományok érkeztek hozzánk Szabó István prelátus kanonok 40 koronát Heletya [...]
203. 2002-04-10 / 83. szám
[...] dr Fábián Antal dr Vikár István és Szabó Tibor festőművész képeiből [...] gyönyörködhetett a nagyközönség melyet Bugya Ist­ván tiszadobi költő nyitott meg tájékoztatott [...] költöztek A kórházban fek­vő édesapja kérése volt hogy feltétlenül menjenek el [...] emlékművet állított Márton doktornak az István király téri református templom előtt [...]
204. 2010-01-05 / 3. szám
[...] Nyírségi Református Egyházmegye A család kérése hogy koszorúmegváltás címén adományaikat a [...] és szerették hogy ID TÓBIÁS ISTVÁN Nyíregyháza Ady Endre út 1 [...] szívvel tudatjuk hogy ID VARGA ISTVÁN 2010 január 3 án 77 [...]
205. 1913-06-24 / 143. szám
[...] ugyannyira hogy rövi­desen teljesül százezrek kérése amely a legége­tőbb szociális feladatok [...] valamint Szász Károly ós Lázár István gróf a képviselőhöz alelnökei vasárnap [...]
206. 2017-06-28 / 148. szám
[...] Gyászoló édesanyja lánya Rita veje István Mély fájdalommal tudatjuk hogy SZABÓ [...] 42 200 227 Rakamaz Szent István u 25 42 371 333 [...] a kisvárdai régi temetőben Édesanyánk kérése hogy kegyeletüket egy szál virággal [...]
207. 1999-04-19 / 90. szám
[...] ott­honában köszöntötte vasár­nap özvegy Békési István nét a Békés megyei falu [...] pedig rövid műsorral köszöntötte Bé­kési Istvánná a doboziak Rozi nénije 104 [...] prédájává vált Az egyetem elnökének kérése ellenére mintegy ezerfős me­zőnyre és [...]
208. 2010-12-30 / 303. szám
[...] nem tud kitérni a család kérése elől Hagyja j 11 22 [...] Közérdekű észrevételeivel keresse munkatársunkat Pallcz Istvánt Tel 36 20 973 9766 e mail istvan palicz inform hu Kézbesítési reklamációval [...] ORVOSI ÜGYELET Nyíregyházán a Szent István u 70 sz alatt Tel [...]
209. 1910-06-14 / 24. szám
[...] Sándor tiszti főügyész dr LénátÁ István árvaszéki tanácsos dr Jégtr Kálmán [...] Samu Jákó Sándor dr Fejes István Cső may Imre bizottsági tagok [...] 11 ig Helyettesíti dr Paál István Dr Paál István biró részére szeptember hó 12 [...] Ferenc r tanárnak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Jelentés az 1908 9 [...]
210. 1914-01-07 / 1. szám
[...] is bizonyos elváltozásokat mutat Tisza István ugyan következetlenségnek nevezi ezt a [...] ott a hova azt Tisza Ist­ván helyezi A nemzet a jelen [...] 1014 Az Egyházmegyei Irodalmi Kör kérése és megbízása folytán átvet­tem a [...]
211. 2017-04-05 / 80. szám
[...] helyezzük örök nyugalomra A család kérése a gyászolókhoz hogy egy szál [...] és szerették hogy KAMECZ LÁSZLÓ ISTVÁN Kemecse Rákóczi u 50 szám [...] Köszönetét mondunk mindazoknak akik MÉHÉSZ ISTVÁN temetésén megjelentek sírjára koszorút virágot [...]
212. 1902-11-23 / 13. szám
[...] fog irtani A gazdasági hivatal kérése A gazdasági hivatal felterjesztést intézett [...] Erzsébet Gorbán Sára Ilyés j István Esküvők Simon György és j Papp Flóra Telegdy István és Kerék­gyártó Anna Makranczi Károly [...] Bak Sándorné Megyaszai Andrásné Kerekes Istvánná Günvald Jakabné Róich Gábor Kapcsos István Fáber Tóth Józsefné Szilágyi Bálint [...]
213. 1917-02-24 / 8. szám
[...] Ősz utója Énekli dr Kerekes Istvánná zongorán kiséri Kerekes Mariska 5 [...] Előadják Boldizsár Boldizsár dr Fenezik István dr Gáti József és dr [...] Krajcsovich Iván Schön Károly Csizmadia Ist­ván Liptai Sándor Leíkovits Kálmán Turek [...] íogolyovadék mert nő a foglyok kérése A mint értesülünk ugyanis a [...]
214. 1959-10-04 / 236. szám
[...] bizottsága a nyírbátori Bá thori István Muzeum a járási művelődési ház [...] a 4 számú iskolában Huszár István rakamazi festőművész képeiből népi előadásra [...] üdvözlő beo íodet mond boltész István a Hazafias Népfront me­gyei titkára [...] esetében Most is az a kérése győzzük meg a lengyele­ket is [...]
215. 1915-01-03 / 1. szám
[...] áldd meg a magyart Helkó István a var A régi hagyományokhoz [...] a vármegyei tisztviselői kar Mikecz István h főjegyző ve­zetése mellett ez [...] dr Ujfalussy Dezső főispánnál Mikecz István h főjegyző a következő szép [...] város közönségéhez A városi árvaszék kérése Az északi és déli harctereken [...]
216. 1928-02-12 / 35. szám
[...] Lajos Kaboss László és Nóvák István játszák A mulatságos da­rab szombaton [...] a férj Tátta hogy minden kérése hiába vaíó rátört a fiatalasszony­ra [...] katona szúrta agyon Gróf Bettuen István minisz­terelnök e hó végén tartja [...]
217. 1948-02-04 / 28. szám
[...] papirost is kap Az illetékesek kérése hogy szánjon rá mindenki aki [...] vaj csora végén dr Benkó István titkár verses fel­köszöntőt mondott Hétfőn [...] dr Rózsa­völgyi László 100 Mikita István 60 Tomasovszky Andrási 50 forintot [...]
218. 1904-03-30 / 14. szám
[...] és rangosztályba léptette elő Lossonczy Istvánt és Fuchs Gyu­lát pedig hivatalnokokká nevezte ki Helyettesítés Lénárd István dr városi közgyám katonai szo [...] anyakönyvi ke­rületbe ez utóbbit Erdei István anya­könyvvezető egyideüleg való felmentése mel­lett [...] a kereske­delmi miniszter főleg városunk kérése és aktiója folytán a régi [...]
219. 1936-08-19 / 190. szám
[...] nélkül s csak az a kérése hogy a hegedű ron csait [...] már életbe is lépTf Szent István napi labdarugó Sárospataki TC NyTVE Érdekes vendége lesz csütörtökön Szent István napján a Nytve nek Á [...]
220. 2001-04-18 / 90. szám
[...] 5 Végh Endre 6 Csernyik István Nyíregyházi AMG SE Peugeot II [...] bajnokság a budapes­ti Körcsarnokban Gulyás István a fér­fiválogatott szakágvezetője három újoncot [...] el a közvélemény hangzott Gulyás István ké­rése a keddi sajtótájékoztatón A tavalyi [...] Bánkuti Zsolt 63 kg Dencsik István 69 kg Hatos Gábor 76 [...]
221. 1911-06-04 / 23. szám
[...] junius 4 Társas kirándulás Az István király szálló bérlő r t [...] s a város tulajdonát képező István király szálló 52 modernül berendezett [...] főnökévé a bank főtanácsa Unger István volt főnökhelyettest a nyíregy­házi uj [...] a közönség kinrekedt nagy tömegének kérése folytán pünkösd másodnapján délután ti [...]
222. 1912-12-21 / 51. szám
[...] beteg Részvéttel értesü­lünk hogy Debreczeni István kir tánácsos polgármester szerdán este [...] követve a Szentiványi család ismételt kérése dacára el­fogadta a nagykárolyi ág [...] osztotta be Esküvő Dr Galgóczy István mikolai föld birtokos f hó [...]
223. 1990-12-03 / 283. szám
[...] Bakti Károly Dá­vid Mihály Dicházy István Hajdú János Gaál Gyula Szabolcsi [...] nagyszekeresi Cséke László jánkmajtisi Harbula István kölesei és Nemes Ist­ván fehérgyarmati küldötte­ket A megyei közgyűlés [...] és alelnökjelölést elő­készítő bizottságba Harbula Istvánt delegálták közgyűlé­si tagként VÉRADÁS A [...] ve­zető cserkész A MEGYEI HADKIEGÉSZÍTŐ KÉRÉSE Dokumentumok kerestetnek A Magyar Honvédség [...]
224. 2010-02-09 / 33. szám
[...] febru­ár 11 éig A szervezők kérése hogy a gazdák az italokat [...] Szálkái László 1524 ben Báthori Ist­vánnal az udvari párt feje lett [...] a szakmai úton mely Fekete Ist­ván alpolgármester kezdeménye­zésével valósult meg A [...]
225. 1928-06-06 / 127. szám
[...] fenn négytagú család­ját Az a kérése hogy fogadják őt szívesen és [...] szakszerűen és olcsón eszközlök Kertész István látszerész Nyíregyháza Bethlen n 3 [...] rkath Dócs Ilona ret Sztankó István ág h ev Soós Vil­ma [...]
226. 1975-06-08 / 133. szám
[...] 15 ös számú választókerület Gáspár Istvánná G áspár Istvánná négy évvel ezelőtt a kis [...] levegősebb üzemrészbe telepítették át Gáspár Istvánná tevéke­nyen élte végig ezt a [...] tartozó községek gondjaina megol­dásában Gáspár Istvánná vállalta és becsületei ellátta feladatát [...] otthon teljesült a szabolcsveresmar tiak kérése is korszerűsítik a községet Dögével [...]
227. 1915-03-14 / 11. szám
[...] én Elnökség A munkácsi főgimnázium kérése A munkácsi állami főgimnázium igazgatóságának [...] erejéig per indult meg Miklóssy István püspök ellen A püspök tudvalévőén [...] hathó­napi lakbér fizetésére kötelezte Miklóssy István püspök ezt az Ítéletet a [...] március hó 9 én Berzeviczy István rendőrkapitány A mozi előadások az [...]
228. 1901-12-25 / 52. szám
[...] nagykárolyi főszolgabírói állásra ki­jelöltettek Gőnyei István Szuhányi Géza és Thoma László [...] adtak be a melyből Gőnyei István 230 és Szuhányi Géza 167 szavazatot nyervén 63 szótöbbség­gel Gőnyei Istvánt választották meg A mátészalkai és erdődi főszolgabirói ál­lásokat szavazás kérése nélkül közfelkiáltással töltötték be A [...]
229. 1912-10-18 / 42. szám
[...] tagjaiul meg­választják a következőket Kincses István Koller Béla Grünbaum Manasse Klein [...] Armin Klein Andor Id Rác István Weisz Miklós és dr Férnek [...] Mór kifejti hogy a kérvényezők kérése nem teljesíthető mert ha az [...] az idlest keskeny volna Kincses István Pelrőcy Józsefet és kérvényező társait [...]
230. 1938-12-01 / 12. szám
[...] Füledbe jutott már az Ö kérése Jutott e eszedbe már hogy [...] Jakus bokori iskolában ifj Porzsolt István igazgató vezetéséyel műsoros irodal­mi délutánt [...] Az orgona éoítés történetét Szondy István ibrányi lel­kész ismertette Vikár Sándor [...] rendezett Igét hirdetett ifj Por­zsolt István igazgató Vikár Sándor zeneta­nár vezetésével [...]
231. 1929-05-19 / 113. szám
[...] szét Huray Gyula elnök Pré­kopa István alelnök Steiner Gyu­la és vitéz [...] D Margitics I táncrendezők Feren­czy István játékrendező A megalakított majáiisi bizott­ság [...] majáiisi bizottságnak az a tiszteletteljes kérése van hogy a zászló előtt [...] a gyermekek ártatlan örömét Prékopa István tanító Kirándulásokra vigyen ma­gával zsebben [...]
232. 1949-02-03 / 28. szám
[...] Tillantja szemét a társain Mindnyájunk kérése Ott állanak mindnyájan ki­ ik [...] A háború előtt a ma­Dobi István miniszterelnök 1 fogadta a püspöki [...] délután 5 órakor megjelentek Dobi István miniszterelnöknél Czapik Gyula egri érsek [...] kormány bölcs belátására bizza Borszéki István Szatmár megye főispánja meglátogat­ta Bárót [...]
233. 1965-12-02 / 284. szám
[...] rendez Az ankét előadója Föl­des István író a Népsza­badság szerkesztő bizottsá­gának [...] M ria fia György Tornai István Gelák Julianna fia István R duly Sámuel és Glonczi [...] Tó Julianna leánya Ibolya Karci István és Kelemen Erzsébet i István Brutóczki Miklós és S lágyl [...]
234. 1913-08-28 / 69. szám
[...] 560 2 1 Dr Kéky István ügyvédi irodáját Nagy­kállóban megnyitotta Árvízkárok [...] Az Orosi utcán levő Rotteridasz István féle háznak azonban már a [...] bejelentett lemondását visszavonja A bérlő kérése a közismerten rossz nyári idény [...] Ilona ág h ev Lakatos István ág h ev Házasság Rangoni [...]
235. 1930-11-13 / 258. szám
[...] egy pengőny obulust Az a kérése a téfnetőgond­noksághoz hogy ha meghal [...] Fedor András g kath Takács István rel Danku Mihály g kath Meghaltak Magna István ág h ev 3 hónapos [...]
236. 2003-08-14 / 189. szám
[...] élén 1984 óta áll Juhász István aki szívesen segít egy kis [...] majd sikerült előbbre lépnünk Juhász István ff lett helye az akkori [...] von­zó programsorozatot összeállíta­ni mondja Juhász István Az anyagi háttér megteremtésében sok [...] Csaba utca utol­só harmadában lakók kérése is és megcsinálták a Szabó [...]
237. 1905-01-28 / 23. szám
[...] Förster Ottó np Győrfügged Szabó István np Mezőség gr Bethlen István fp Mezöcsáth Kubik Béla kp [...] Pogány Lajos kp Ezenkívül megválasztották Kerese György kp Daróczy Pállal a [...]
238. 1983-11-02 / 259. szám
[...] nyíregyházi olvasóink­nak levélben válaszol­tunk Szarka Istvánná fehér gyarmati Deák Ferenc aranyosapáti [...] nyírvasvári Repka Andrásné borbányai Nagy István balkányi Molnár Istvánná berkeszi Orosz Józsefné dombrádi Soft Pál kocsordi Stok ker István nyírbátori Ko­vács Andrásné aranyos­apáti Sutért [...] követően három évig alkalmazásban marad Kérése ellenére a tanulmányi szerződésbe nem [...]
239. 1935-05-18 / 114. szám
[...] az orrát szakította le Kozma István nyirmadai lakos krumplifelese volt egy [...] Amikor Varga látta hogy Kozma István kezd magához térni tovább kezdte [...] százalék volt A Szociális Misszió ké­rése A Misszió elnöksége fel­kéri a [...]
240. 1964-11-07 / 262. szám
[...] Imre I osztályú sportlövőt Lövey Istvánt a mátészalkai technikum test­nevelő tanárát [...] Vörös Me­teor SE elnökét Mester Ist­vánt a Rakamyd Spartacus SE elnökét [...] iskola testnevelő tanárát dr Szabolcs István a Rakamazi Spartacus SE el­nökségi [...] délután 2 óra játékvezető Zsolt Ist­ván Az NB Hl ban valamennyi [...]
241. 1908-01-26 / 8. szám
[...] oldal pos bélhurut özv Félegyházi Istvánná Bárczai Zsu zsánna 74 éves [...] 12 éves szervi szívbaj Gyapai István 2 éves tüdőlob Lovas Ferenc [...] jövedelmei viszonyai folytán csak egy kérése volt hogy a bért utólagosan [...] hatóság közhírré teszi hogy Racz István végrehajtatónak Tatai Kálmán végrehajtást szenvedő [...]
242. 1917-07-18 / 160. szám
[...] arról hegy varmegyénk főispánja Csuha István hiva­talát mar átvette és a [...] költségvetése és ezzel kapcsolatban államsegély kérése 6 Indítványok 7 Az ülés [...]
243. 1998-03-18 / 65. szám
[...] szerepel a térség településeinek jogos kérése ám a végső döntés a [...] meg­tartott rendezvényen Matolcsy György Gonda István és Hörcsök Richard is elő­adást [...]
244. 2008-01-22 / 18. szám
[...] az őszt Mezőkövesden töltő Ulics István aki a bajnokság február elején [...] egész napos programra A szervezők kérése az hogy aki az elmúlt [...] kerete két emberrel meg­csappant Czeglédi István a Nagyszekeres színeiben kí­vánja folytatni [...] ahol új vezetőséget vá­lasztottak Barcsay István egyéves megbízatása lejárt nem élt [...]
245. 1905-03-19 / 14. szám
[...] helyen volt alkalmazva Címe Krecson István gazdász Boros könyvnyomda Szatmár Aki [...] jó ruhát akar viselni az kerese fel Fischer Ipácz ócskaruha raktárát [...]
246. 2014-04-01 / 76. szám
[...] ORVOSI ÜGYELET Nyíregyházán a Szent István u 70 sz alatt Tel [...] lóban fontosak Összpontosítson a megoldások keresé 11 22 12 21 sére [...] Ügyvezető igazgató felelős kiadó Fodor István istvan fodor inform hu Főszerkesztő Kiss [...] kelet hu Terjesztési vezető Tóth István istvan toth kelet hu Értékesítési vezető [...]
247. 2015-12-07 / 286. szám
[...] szuvereni­tást csorbítva az adott ország kérése és beleegyezése nél­kül is átvehetne [...] a merényletkísér­let gyanújával letartóztatott Beke Istvánnak A Mediafax hírügynökség szerint mintegy [...] harmincnapos előze­tes letartóztatásba helyezte Beke Istvánt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom [...] Emmi felsőoktatásért felelős államtitkára Hiller István az MSZP országgyű­lési képviselője volt [...]
248. 1938-09-30 / 220. szám
[...] halogatások ideje már elmúlt Csátiy István gróf ma reggel repülőgépen Münchenbe [...] tolmácsolta Mussolini előtt Cham­berlainnek határozott kérése az volt hogy Hitler válaszát [...]
249. 1911-09-01 / 178. szám
[...] a szegény téve­désbe ejtett nő kérése aki miután látta hogy nem [...] céljából állított be a Nemes István pajtaépületébe Hotka Gergely a bálozni [...]
250. 1913-10-30 / 22. szám
[...] pénzek reklamá­ciók és hirdetések Nánásy István kiadóhoz Nagybányára inté zendők Nyilttér [...] Sándor Pap Márton és Tury István képviselőket kérte fel 1 Napirend [...] tétetett egy pót országos vásár kérése tárgyában Gazd éz pü bizottság [...]