5. oldal, 537 találat (0,085 másodperc)

Találatok

201. 1901-04-07 / 7. szám
[...] MINDEN MÁSODIK VASÁRNAP Kiadóhivatal Nánásy István könyvnyomdásznál Nagybányán Előfizetési ára Egész [...] Égre S nem hiába mert kérése nem talál süket fülekre Akivel [...]
202. 1922-05-31 / 122. szám
[...] Egészen jogos Nyíregyházának ez a kérése mert Kái­jlay Tibor a Nyírség [...] mulatság alkalmával felülfizettek még Baun István 10 Papp Ferenc 10 Rainer [...]
203. 1910-05-22 / 21. szám
[...] Domahidy Elemér alelnök Doma hidy István Luby Lajos Bodoky Gyula ifj [...] Andor dr Keresztszeghy Lajos Debreczeni István dr Farkas Antal Reök Gyula [...] titkár jegyzőkönyvvezető Dr gróf Tisza István és dr Vajay Károly más [...] utón elégtételt szerez­zenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czikkekben foglalt vádak [...]
204. 1928-01-06 / 5. szám
[...] élet vo­natjának megállásra lassítására irá­nyuló kérése kérlelő esdő kedves szeretetteljes szavakkai [...] országúton kirabol­ták és meggyilkolták Tar Istvánt a zalaapáti Hangyaszövetkezet üz­letvezetőjét Holland [...] tiszteletem Károly bátyámnak Ju­liska nénémnek István bátyám­nak és Lipták János bátyám [...]
205. 1915-01-03 / 1. szám
[...] áldd meg a magyart Helkó István a var A régi hagyományokhoz [...] a vármegyei tisztviselői kar Mikecz István h főjegyző ve­zetése mellett ez [...] dr Ujfalussy Dezső főispánnál Mikecz István h főjegyző a következő szép [...] város közönségéhez A városi árvaszék kérése Az északi és déli harctereken [...]
206. 1904-03-30 / 14. szám
[...] és rangosztályba léptette elő Lossonczy Istvánt és Fuchs Gyu­lát pedig hivatalnokokká nevezte ki Helyettesítés Lénárd István dr városi közgyám katonai szo [...] anyakönyvi ke­rületbe ez utóbbit Erdei István anya­könyvvezető egyideüleg való felmentése mel­lett [...] a kereske­delmi miniszter főleg városunk kérése és aktiója folytán a régi [...]
207. 1944-03-20 / 64. szám
[...] házat melyben az ember örök kérése a legsúlyosabb időben száll a [...] is­Ebben nagy segítségükre van Janzsc István székeisfőkáptalani in­téző aki munkatársaival Blaskó [...] a vizsga amely előtt Janzsó István főkáptalaní intéző tanfolyamvezető üdvözölte a [...]
208. 1918-08-06 / 185. szám
[...] felháborító el­járást a vizsgálat elrendelésének kérése mellett tudomására hoztuk Szatmár Németi [...] Steiger Vicza és dr Békéssy István kir járásbirósági jegyző f hó [...]
209. 1937-09-10 / 204. szám
[...] o 4 cW Nyíregyháza polgármesterének kérése a ház és üzlettulajdonosokhoz tűzzék [...] kér­dése Előadó vitéz Torna y István egyesületi elnök Indítványok letárgyalása A [...]
210. 1941-12-20 / 291. szám
[...] és ezért kell olyan fejlődést kérése nünk a jövő számára amely [...] repiülőgépvezieltői ki­képzéshez ivatló felvételhez Jálnossy István sízdrfcesiztlasélbani m qgjjélie n t [...]
211. 1901-03-20 / 12. szám
[...] egész sokaság előtt és választék Istvánt hittel és Szentlélekkel teljes férfiút [...] gondolata Hogy az ifjúság ezen kérése alapjaban indokaiban őszinte és becsületes [...]
212. 1922-06-14 / 133. szám
[...] Egészen jogos Nyíregyházának ez a kérése mert Káí­j lay Tibor a [...] mulatság alkalmával felülfizettek még Baun István 10 Papp Ferenc 10 Rainer [...]
213. 1919-02-16 / 41. szám
[...] fogta és minthogy az Imre István I nemzet örpataricsnok altat felvett [...] j Szatmár részéről ottjárt küldöttség kérésé nek támogatása céljából utazott és [...]
214. 1913-01-23 / 18. szám
[...] Petőfi u 21 szám Lakást kerese má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] t Erdős Ede Kon stantinovics István Groszmann Márton Licht mann Izidor [...]
215. 1995-10-14 / 242. szám
[...] Zsámbékon he­lyezték örök nyugalomra Budaházi István Társadalmi munkával Könyvtáravató Vásárosnaményban Új [...] a forgalom a hídon Szom­szédaink kérése alapján a KHVM vezetői javasolják [...]
216. 1902-12-15 / 51. szám
[...] következtetnünk azt hogy Mátészalkának a kérése jogos és méltánylást érdemel mert [...] Kivezet a galambom belőle Szilva István Szerelmi házasság Az öreg grófot [...]
217. 1901-12-25 / 52. szám
[...] nagykárolyi főszolgabírói állásra ki­jelöltettek Gőnyei István Szuhányi Géza és Thoma László [...] adtak be a melyből Gőnyei István 230 és Szuhányi Géza 167 szavazatot nyervén 63 szótöbbség­gel Gőnyei Istvánt választották meg A mátészalkai és erdődi főszolgabirói ál­lásokat szavazás kérése nélkül közfelkiáltással töltötték be A [...]
218. 1927-07-12 / 155. szám
[...] sikerrel zajlott le a Kovács István népünnepély Óriási közönség nézte végig [...] A polgári eszme vértanujának Kovács István nemzetőrfőhadnagy­nak Nyíregyházán szülőháza előtt szobrot [...] volt szűkebb környezetéből alakult Kovács István Baj társi Szö­vetséget A szobor [...] voltak hogy az el­keseredett asszonyok kérése elől már nem lehetett elzárkóznia [...]
219. 1932-09-30 / 221. szám
[...] a kormányzó fia íff Horthy István és Odes­calchy Károly herceg is [...] apa miután látta hogy min­den kérése hiábavaló hosszabb hu­za vona után [...]
220. 1938-12-01 / 12. szám
[...] Füledbe jutott már az Ö kérése Jutott e eszedbe már hogy [...] Jakus bokori iskolában ifj Porzsolt István igazgató vezetéséyel műsoros irodal­mi délutánt [...] Az orgona éoítés történetét Szondy István ibrányi lel­kész ismertette Vikár Sándor [...] rendezett Igét hirdetett ifj Por­zsolt István igazgató Vikár Sándor zeneta­nár vezetésével [...]
221. 1908-11-28 / 27. szám
[...] Uray Géza Domahidy Elemér Domahidy István Luby Géza és Helmeczy József [...] hogy az erdődiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] tiszti ügyész kezeihez hogy Krasznay István szat­mári lakos borszegi lankáját az [...]
222. 1926-11-24 / 267. szám
[...] egységespárt fő­városi zászlóbontásán gróf Bethlen István ezt a kérdést is érintette [...] birodalom­nak száz százalékos adósságát Bethlen István nagyon helyesen vá­lasztotta a karitatív [...] a kormánynak ás maga Bethlen Ist­ván is ezt fogja megvalósítani Akiknek [...] házban folytathassa vé­geztetett az esedezőnek kérése meg nem engedtetik Hogy meny­nyire [...]
223. 1929-05-19 / 113. szám
[...] szét Huray Gyula elnök Pré­kopa István alelnök Steiner Gyu­la és vitéz [...] D Margitics I táncrendezők Feren­czy István játékrendező A megalakított majáiisi bizott­ság [...] majáiisi bizottságnak az a tiszteletteljes kérése van hogy a zászló előtt [...] a gyermekek ártatlan örömét Prékopa István tanító Kirándulásokra vigyen ma­gával zsebben [...]
224. 1944-03-20 / 64. szám
[...] váro­sok is A Városok Szövetsége kérésé re a polgármesterek bejelentették ilyen [...] Jó­zsef né Szoíonics József Subí Ist­ván Szlobcda János Poruben Jó­zsef Pozor [...]
225. 1928-03-04 / 53. szám
[...] az utcát Rég elvesztett boldogságnak Kerese m az útját Valamikor réges [...] Zsigmond 25 25 P Miklóssy István Turáni Kör és Fényes Gyula [...]
226. 1926-07-16 / 158. szám
[...] a nyíregy­házi honvédség orvos­karában Csutkay István dr lett a nyír­egyházi honvéd [...] honvéd állo­más orvosfőnöki állásába Csutkay István dr századosorvost nevezte ki Csutkay [...] fellendítésére az üzemi részvénytársaság Szent Ist­ván napján nagy regattát rendez amelyre [...] város hősök szobra bizottságá­hoz Sajnos kérése a pályázati idő lejártával tárgytalanná [...]
227. 1917-12-28 / 308. szám
[...] amelyből lü önösen tetszett Katz István éneke A barakkokban egész hétfőn [...] el ridegen a szegény ár­vák kérése élői hanem annyit a meny­nyit [...] Aurél Tóth Gyula és Banyowszky István művészi tudásait di csérik Honvédeink [...]
228. 1929-06-15 / 134. szám
[...] indította őket hogy gróf Bethlen István május 26 iki emlékbeszéde amelyet [...] mig vég­re is nem Bethlen István beszéde miatt hanem egészen más [...] sem retten vissza Gróf Bethlen István ismeretes májusi beszéde is ezt [...] í rült a napirendről a kérése Most újra aktuális a teherpálya­udvar [...]
229. 1995-04-21 / 93. szám
[...] hogy a Ház al­kotmányügyi bizottsága kérése alap­ján az Alkotmánybíróság állásfog­lalást alakítson [...] minden település számára elfogadható Jeszenszki István vezérigazgató az előző évet értékelve [...] az Új Kelet kérdésre Jeszenszki István Amennyiben nem az általunk kal­kulált [...]
230. 1928-04-01 / 14. szám
[...] bukaresti mun­kás szindikátus ügyvédjének tá­virati kérése és néhány tanú elmaradása miatt [...] Pincértanulónak ügyes fiú felvétetik az István kávé házba Műkedvelő szinielőa dás [...]
231. 1922-08-12 / 182. szám
[...] Három havi börtönre itéllék Bereznay István v 12 gy ezredbeli köz­vitéz [...] főtörvényszék ma vonta felelősségre Bereznay Istvánt és három havi börtönbüntetésre ítélte [...] foglalatoskodnak Valami kis elintéznivalója vagy kérése lehetett az öregnek Barátom nyá­jasan [...]
232. 1938-05-25 / 117. szám
[...] mértékű igazságáról nem­csak a levélíró kérése alapján ha­nem vele együtt sokaknak [...] Nőegylet szerdai utol­só bibliaóráján Hulvey István lel­kész fejezi be az egyházakról [...] Erzsébet r kát Halálozás Pásztor István g kát 12 napos Muszlinsálak [...]
233. 1942-12-02 / 273. szám
[...] következő kis­iparosoknál válthatók be Balogh István Bucsák János Beszterczy Mihály Cservenák [...] Melích József Moravszki János Nagy István Okler Béla O áh András Palícz István Pa licz József Pásztor Ferenc [...] leányt és egy jobb gyermeklányt kérésé Rákóczi utca 1 1 era [...]
234. 1911-10-18 / 42. szám
[...] Hiába való volt anyánknak minden kérése és sajnálkozása a szomorú kis [...] Zúgolódtunk amikor haza kellett mennünk István bácsinak volt mit hallania szegény [...]
235. 1930-08-01 / 173. szám
[...] uj gyártási módnak premi­erje Szent István napján lesz amikor a finomitási [...] kellett látniok hogy a molnárság kérése nem tulcsigá­zott így jogosan és [...]
236. 1900-01-17 / 3. szám
[...] aligazgató Jaskovics Ferencz dr Fejes István és dr HanzJenő választmányi tagok [...] Megnyugtató vá­laszt kapott A másik kérése az volt hogy a matolcsi [...] Ká rolyné Tankóczy Gyuláné Unger Istvánná urhölgyeket kik önfeláldozással szolgálták ki [...]
237. 1915-09-16 / 37. szám
[...] ápolás alatt Egy rokkant katona kérése Egy 37 ezred beli tizedes [...] lakosok Kihirdetés alatt állanak Rézműves István és Markovics Róza Velker Sándor [...]
238. 1913-10-08 / 41. szám
[...] katholikus egy­házmegye püspököt nyert Miklóssy István személyében A nemzeti harczok tüzes [...] magyarság bizalma reménye imád ságos kérése is hogy püspöke építse ki [...]
239. 1911-07-09 / 28. szám
[...] anélkül és hagyhatná azt a kerese tet egy olyan embernek aki [...] tőszomszédságába örökáron eladó Értekezhetni Virág Istvánnal Varga u 2 Altnéder Jenő [...]
240. 1917-05-24 / 21. szám
[...] velem Hisszük hogy derék hadnagyunk ké­rése olvasóink részéről lelkes meghallga­tásra talál [...] voltak a kormánynak Be­ugrottak Bárczi Istvánnak szerveztek lelke­sedtek s ime most [...] a jobb kézzel szervezzük Tisza István minisz­terelnöknek a bizalmat a bal [...] ál­dozatát Pelcsárszky Pál Nagybittsén Herman István Erdődön ahol Fetser György mező [...]
241. 1942-10-24 / 241. szám
[...] és mindeféle kifogásokkal tér ki ké­rése elől A budapesti Nemzeti Múzeum [...] asztalára Nagyszalontán született Boc Mai István hajdúinak ivadékaként és Debrecenben a [...]
242. 1930-01-04 / 3. szám
[...] főispánt nyerte meg Védnökei Mikecz István alispán Dr Bencs Kálmán m [...] hét nap teltén se teljesül kérése A A húsvéti szentidőben alig [...]
243. 1913-08-26 / 34. szám
[...] hazautaztak Virágestély Ma este az István király szálló éttermében virágestélyt tart [...] Óhajtandó volna hogy test­vér városunk kérése a magas helyen kellő figye­lembe [...] Halmai Imre Helyettes alparancsnok Rozsos Ist­ván Szakaszparancsnokok Szűcs Jenő Dr Vass [...]
244. 1913-09-02 / 35. szám
[...] véleménye után dönt a városok kérése dolgában Operaszerző főerdőmérnök A budapesti [...] járvány terjedésének Országos vásár Az István napi országos baromvásárra felhajtatott szarvasmarha [...] Holnap este 7 órakor az István király szállóban a szokásos szerdai [...]
245. 1934-05-27 / 119. szám
[...] folytán közhitté teszem miszerint Veszprémi István hajduhadhazi lakos végrehajtató javára 6241 [...] kérette haladéktalanul hozza vissza Papp István puskamüves 2503 Kétszobás modern lakás [...] 177 Bejárónőt és mindenes fözőnőt kere­se k Szabolcs u 9 25 [...]
246. 1913-08-31 / 35. szám
[...] a választmány nevében dr Antal István ügyvéd üdvözli 5 A kántor [...] vé­leménye után dönt a városok kérése dolgában A belügyminiszter a vadhazasságok [...]
247. 1918-10-10 / 241. szám
[...] katho likus lelkészek a Szent István Társulat dísz­termében értekezletet tartottak amelyen [...] eljárás esetleg kártérítés vé­gett Kártalanítás kérése esetén gondosan ügyelni kell arra [...]
248. 1913-12-13 / 51. szám
[...] a Ke­reskedő Ifjak Köre egyöntetű kérése az üzleti záróra szabályozása tárgyában [...] kezett tehát elkésett Özv Schuller Istvánná telkeelőtti járdának az építési költsége [...] Fehérgyarmatra helyezte Adomány Özv Károlyi Istvánná grófnő Öméltósága a Népkonyha céljaira [...]
249. 1913-11-01 / 45. szám
[...] mert eszmecserénk Szer­kesztő ur azon kérése kapcsán merült fel mellyel engemet [...] számlájára imi amit Gróf Tisza István f évi október 25 én [...]
250. 1918-11-19 / 47. szám
[...] és megfelelő kielégítésben részesüljenek Bernhardt István dr városi tiszti orvost a [...] i r á g h István közkedvelt tekin­télyes iparos polgártársunk leánya [...] vidék minden olyan megkeresése és kérése hogy a mi nemzetőrségünkből vidékre [...]