4. oldal, 1323 találat (0,043 másodperc)

Találatok

151. 1943-07-15 / 157. szám
[...] vm tisztiíö ügyész és Tarnóy István kir mű­szaki főtanácsos a nyíregyházi [...] tiszti főügyész 3 Tarne y István kir műszaki főtanácsos 4 Pátroha [...] komoly ieányl vagy asszonyt Szent istván ut 12 szám 5507 2 [...] úri divat és kötött szövöttáru keres­e l IßXIllj kedés julius 1 [...]
152. 1921-07-13 / 156. szám
[...] fodrásztanulót felveszek Polgárista előny­ben Major István 6737 Egy szoptatós dada azon­nal [...] Géza u 5 sz Okvetlen kerese fel raktáro­mat ha a fővárosban [...] Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli regényt [...]
153. 1924-05-04 / 102. szám
[...] azt kívánja hogy levélbeli tájé­koztatás kérése esetén válaszbélyeges borí­tékot csatoljanak levelükhöz [...] város tegnapi rendkívüli közgyűlésen Kardos István érdekes adatokat tárt fel a Burger István alapítvány törzsvagyo­nának értékéről és az [...] mondotta A nyomor óriási Kar­dos István tanácsnok kifejtelte hogy a törzsvagyon [...]
154. 1924-11-15 / 262. szám
[...] oldalán nagy zaj támad Farkas István 600 elbocsátott munkás érdekében akart [...] abban találja hogy még Tisza István miniszterel­nöksége alatt 22 országgyűlési képviselőt [...] fölött ébren őrködni A hitel kérése jogos mert a rendőrság nemcsak [...]
155. 1930-07-17 / 160. szám
[...] Submarine a Diüőalban A közönség kérése mindig pa­rancs a jó mozidirektor [...] törvényszék tegnap kezdte meg Rácz István bűnügyé­nek tárgyalását aki meggyilkolta mostohaapját [...] kormányt a gabonamono­pólium bevezetésére Farkas István székesfehérvári tisztviselő kerékpáron haladt és [...] és baromfi piaci árusítása Varga István füszer és vegyeskereske­dés Molnár Zsigmond [...]
156. 1914-05-20 / 40. szám
[...] a pénztelenség a munkanélküliség a kerese nélküliség már valóság­gal anarchikusán tombol [...] báró Vojnits Oszkár báró Vojnits István orsz képviselő testvéröccse Port Saidban [...]
157. 1905-12-15 / 10. szám
[...] s k tiszti főorvos Erdélyi István s k főmérnök Freund Sámuel [...] Indokok Midőn az üzembe helyezés kérése alkalmából ez év augusztus hó [...]
158. 1913-08-27 / 35. szám
[...] szabályozni A Dalegyesület népünnepélye Szent István napján tarlotla a Nagykárolyi Dal­HÍREK [...] Imre működő tagok I Török István Szolomayer József Tóth Sámuel Adorján [...] Deák Gyula a nagykárolyi kegyesrendi István király napján d e 10 [...] véleménye után dönt a városok kérése endők megbízása mellett Üresedésben levő [...]
159. 2001-12-27 / 300. szám
[...] a Nyírmeggyes szakosztályvezetője 1 Piros István Jurij Szelihov mindket­tő Nyírmeggyes 2 [...] Nyírlugos 4 Kiss Lajos Szabó István a Jánkmajtis játékos edzője 1 [...] Sényő 4 Kocsis Zsolt Szemán István a Kisléta szezon végén távozott [...] ta­posták a fanatikusok A vezetőség kérése az volt hogy a feljutást [...]
160. 1930-01-01 / 1. szám
[...] Zoltán Gizust Nyíregyházáról el­jegyezte Bajtik István Berettyóúj­faluról Springer Jucit eljegyezte G [...] nem mondottam Kiváló tisz­telettel Ozory István m kír ál­lamrendőrségi tanácsos a [...] Id Rokosinyi Antalné kalács Horthy Istvánná 1 kalács 1 üveg bor [...] felügyelőnél Gödöllőn Egy szerencsétlen fiatalem­ber kérése a munkaadókhoz Teg­nap este fél [...]
161. 1913-06-22 / 142. szám
[...] Kamenszky Viktor Jankovics János Hermann István Heluskay Sándor Csurgó József Jól [...] dös József ÜUDka Viktor Deák István Csillag Nándor Bárány Pál Áchim [...] vizsgálat során a gyanú Sike István 20 éve 3 legényre a [...] senkim aki az kenyeremet meg ké­résé volt egy nagy fijam aki [...]
162. 1926-11-24 / 267. szám
[...] egységespárt fő­városi zászlóbontásán gróf Bethlen István ezt a kérdést is érintette [...] birodalom­nak száz százalékos adósságát Bethlen István nagyon helyesen vá­lasztotta a karitatív [...] a kormánynak ás maga Bethlen Ist­ván is ezt fogja megvalósítani Akiknek [...] házban folytathassa vé­geztetett az esedezőnek kérése meg nem engedtetik Hogy meny­nyire [...]
163. 1960-09-22 / 224. szám
[...] az újjáválasztott vezetőségnek az a kérése hogy a pártszervezel olyan kommunistákat [...] munkaterv megállapítása Előadó Fek szi István a vb elnöke 6 Költségvetési [...] vetve a kandalló kovácsoltvas ajtórácsaira Istvánt a kürtőből felsíró szél a [...] Előre mu­tatott az ajtó felé István felállt megigazította ruháját Követte az [...]
164. 1929-06-15 / 134. szám
[...] indította őket hogy gróf Bethlen István május 26 iki emlékbeszéde amelyet [...] mig vég­re is nem Bethlen István beszéde miatt hanem egészen más [...] sem retten vissza Gróf Bethlen István ismeretes májusi beszéde is ezt [...] í rült a napirendről a kérése Most újra aktuális a teherpálya­udvar [...]
165. 2000-02-22 / 44. szám
[...] valamennyi bizottsága elfogadásra java­solta Márföldi István a pénzügyi bizott­ság elnöke elmondta [...] gazdaság 114 es mell Nagy István Attila kultúra 122 es mell [...] Kereső Magdolna Terjesztési vezető Szerbina István telefon 06 20 9589 906 [...] Az irodát a magyar kormány kérése nyomán nyitják meg A budapesti [...]
166. 1939-01-12 / 9. szám
[...] Munkács védelmében elasatt komáromi Szarka István logszIgarlO hadapródtlzmester a Hangya KSzpoat [...] elhantoltak között van komá­romi Szarka István jogszigorló had­apród tűzmester a Hangya [...] fia il­letve testvére komáromi Szarka Ist­ván jogszigorló hadapródtűzmester a Hangya Közipont [...] került a cseheknek az a ké­rése is hogy a nagyhatalmak bizto­sítsák [...]
167. 1975-06-26 / 148. szám
[...] ramocsaházi termelőszö­vetkezet Zetorja felborult Kecskés István rakodómun­kás gerinc és medence­csonttörést szenvedett [...] Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezet elnökének akit Kecskés Ist­ván panaszos levele miatt kerestünk meg [...] könnyű munkára osszák be Egyetlen kérése Van csu­pán a termelőszövetkezet ve­zetőségének [...] adunk vállalja Úgy véljük Kecskés Ist­vánon nem fog múlni Arra vár [...]
168. 2005-08-03 / 180. szám
[...] Az elnökség és a szpon­zorok kérése is az volt hogy ha [...] harmadik vonalban Nézzük csak Bógyis István fél év ki­hagyás után újrakezdte Kotricz Zoltán Nagykálló Lendvai István Újfehértó Csák Zsolt és Balogh [...] Lippa János Volán Sényő Madzin István Kemecse Horváth Adalbert Nyírsuli Milbik [...]
169. 1942-12-02 / 273. szám
[...] következő kis­iparosoknál válthatók be Balogh István Bucsák János Beszterczy Mihály Cservenák [...] Melích József Moravszki János Nagy István Okler Béla O áh András Palícz István Pa licz József Pásztor Ferenc [...] leányt és egy jobb gyermeklányt kérésé Rákóczi utca 1 1 era [...]
170. 1914-03-24 / 12. szám
[...] Keresztizeghy Lajös Elnökhelyettes Dr Fejes István Titkár Dr Schőnpűug Jenő Ügyész [...] koronát tesz ki A közgyű­lés kérése kapcsán felhatalmazást adott a városi [...] László II ügyvezető alelnök Hármán István III ügyvezető alel­nök Sinay Lajos [...] Bakkay Kálmán elnöklete alatt Dörner Ist­ván Haller Ferenc Haraszthy Béla dr [...]
171. 1998-07-25 / 173. szám
[...] négyen adósak a vagyonnyi­latkozat megtételével István József FKGP Tamás Károly FKGP [...] MSZP Matyi László SZDSZ Nyakó István MSZP és Páris András SZDSZ [...] zenekarával koncertet adott Hampton külön kérése az volt hogy az elnök [...] nyá­ron közölte a hivatala Stumpf István a Miniszterel­nöki Hivatalt vezető miniszter [...]
172. 1949-10-04 / 230. szám
[...] este tízezer forintot je­gyeztek Gergely István kevesli a 250 forintot A [...] közben Aztán ahogy megfordul Gergely István kerek vidám arcába néz Hát [...] ami kaptunk folytatja tovább Gergely Ist­ván a szabadságunk Legtöbb az hogy [...] A nyíregyhzi Oncsa telep dolgozóinak kérése már többízben felvetődött a kísgyű [...]
173. 1914-07-23 / 166. szám
[...] A jelentést követőleg gróf Tisza István miniszterelnök szólalt fel és kijelenti [...] Béla kijelenti hogy a miniszterelnök kérése csupán az Andrássy interpellációjára vonatkozik [...] helyreállítani a pártok között Rakovszky István is megjegyzéseket tesz és az [...] napolni a Házat Gróf Tisza István nyomban válaszolt a megjegyzésekre Kész [...]
174. 1941-11-28 / 273. szám
[...] egy autó közeledett melyet Janicsár István hiivai ásos gépkocsir vezető Vezetett [...] 8 niaipon túl gyógyultak Janicsár István igéplkotesSveztető éls a tárniuk valüoimása [...] a tolvaj c l dlény keresé ére indult M g is [...] po­lütllíusátilak és áíllamférifiának gróf Széchenyi Istvánnak emlékezetéit va­ slái inaip este [...]
175. 2013-02-08 / 33. szám
[...] minden körülmények között fotó derencsényi istván Egy hónap múlva indul az [...] folytatta Csende Sán­dor A csapatok kérése volt hogy az első három [...] Gábor Baktalórántháza 5 gólos Éles István Gyulaháza 4 gólos Németh Attila [...] Balkány Barzó Gergő Ibrány Kovács István Kiss Tamás mindkettő Nagykálló Serbán [...]
176. 1909-03-12 / 11. szám
[...] A vita folyamán gróf Tisza István nagy beszédet tartott a javaslat [...] mely elhatározta hogy a hatalmak kérése dacára is ragaszkodik a területi [...]
177. 1917-05-24 / 21. szám
[...] velem Hisszük hogy derék hadnagyunk ké­rése olvasóink részéről lelkes meghallga­tásra talál [...] voltak a kormánynak Be­ugrottak Bárczi Istvánnak szerveztek lelke­sedtek s ime most [...] a jobb kézzel szervezzük Tisza István minisz­terelnöknek a bizalmat a bal [...] ál­dozatát Pelcsárszky Pál Nagybittsén Herman István Erdődön ahol Fetser György mező [...]
178. 2000-12-01 / 281. szám
[...] Dakó Balázs Nosztalgiaverseny NI Vadászná Kerese Andrea Debrecen N 2 Hinterstein [...] volt Albert herceg és Gyulai István a nemzetközi atlétikai szövetség főtitkára [...] megtartotta zá­róvacsoráját Az összejövete­len Megyesi István edző érté­kelte a csapatmunkát miként [...]
179. 1929-06-08 / 128. szám
[...] kollégiumot is megtekintették ahol Ecsedi Ist­ván dr egyetemi magántanár ka­lauzolta őket [...] Felsőszabolcs lako­sainak csak egy a kérése Nyíregy­háza városához vigye keresztül hogy [...] tanuló Elismerő iratot nyertek Holló István Jeney László Katona Kál­mán Molnár [...] II oszt tan II Nagy István II oszt tan III Rédl [...]
180. 1913-12-12 / 285. szám
[...] adott felvilá­gosítás kát Maga Tisza István gróf mi­nisét rel nők válaszolt [...] kis vita volt Ugyanis Rikovszky Ist­ván odaszóít hogy mit bujká nak [...] n fognak a herendi óvónő kérése elől elzárkózni és a gyermekei [...] an é közönség rendelkezésére BLjATNjlCZKf ISTVaN Kazinezy t 10
181. 1948-03-14 / 62. szám
[...] es az érkező utasok menetjegyeinek kérése Országos Magyar Tejértékesitő Központ mint [...] nyíregyházi rendőr­ség lopásért letartóztat­ta Kalán István nyíregy­házi kályhás Kalán társaival ácsor­góit [...] Az öreg vendéglátó Bód vai István ibrányi do­hánytermelő bort rendelt és [...]
182. 2007-06-13 / 136. szám
[...] pécsi országos diákolimpiái dön­tőben Pók István tanítványai közül Gál Norbert és [...] srácok alkot­ják a keretet Barcsay István 1 J egylet hetetekkel az [...] is átlépheti Emellett az Asztalos István Osváth Sándor Szilágyi Sán­dor trió [...] perctől az élen A vezetőség kérése az volt hogy két éven [...]
183. 2004-12-06 / 284. szám
[...] több lesz mint cinizmus Lendvai István az SZDSZ megyei elnöke A [...] a már em­lített kiszámíthatatlanságával Várkonyi István az MDF megyei elnöke Az [...] a pártoknak szimpla po­Dr Nemes István Fotó a szerző A betegnek [...] a munkánk­hoz a tisztességes fizetés kérése nem jogtalan igény A paraszol­vencia [...]
184. 1913-07-12 / 28. szám
[...] fülekre talált a gazdatársadalmi szervezetek kérése és a tárt karok helyett [...] alapján az állam feladatait Bethlen István gróf a társadalom fela­datait pedig [...]
185. 1912-12-25 / 52. szám
[...] egyetemi tanár lesz Gróf Tisza István városunkban A munkapárti képviselöház elnöke gróf Tisza István rendes detektív kíséretében pénteken kocsordi [...] sikerei számát ismételten gyarapította Török István Mözsa Pál és Szabó Sándor [...] a I Szentiványi család ismételt kérése dacára el­fogadta a nagykárolyi ág [...]
186. 1923-06-21 / 138. szám
[...] Lajos herceget és Fried rich Istvánt sikerült megnyerniök ele a rendőrség [...] Béla elnök Jelenti hogy Kaller István lemondott ceglédi mandátumáról Napirend szerint [...] hazafias megfontolás tár­gyává A másik kérése az hogy a rendelkezésbe álló [...]
187. 1955-10-01 / 231. szám
[...] laktanya október 8 áru Ferkó István Kótaj októ­ber 6 án Kisgyőri [...] hogy L e n gyei Istvánnal a terme­lőszövetkezetről beszélget­tek Ezután Lengyel Ist­ván két társával együtt belépett a [...] nép államának Ugyanennyit jegyzett Tóth István nyír­karászi tanácstag is Vasa Lajos [...] el és a nyírparasz nyaiak kérése teljesült Nagydoboson szeptember 15 ével [...]
188. 1941-10-14 / 235. szám
[...] 150 szüle­tési évfordulója grótf Széchenyi Ist­vánnak a egmagyobb magyarnak iMündiem nemzet [...] el körünkből a baüáll IMayer István ékszerészt az ipas TOS liifjúság [...] d r Koválcth Dénes Mikecz István Mikteez Tamás és Szialánczy Emilnek [...] kanoinok Először az ivolma a kérése hoigv ai házépítési bizottságban az [...]
189. 1934-02-23 / 43. szám
[...] a debreceni sportértekezletekről Dr Vásáry István polgármesternek átadták az 1933 évi [...] is mert Debrecenben dr Vásáry István a polgármester Aztán elmondja Kéler [...] kimagaslott a környék legrégibb egyesületének kérése mellyel a bajnokságért küzdő csapatok [...] dr Szesztay András dr Bálint István Pisszer János és dr Rácz [...]
190. 1945-12-04 / 146. szám
[...] Ferenc honvédé két akik Füíöp Istvánná házában bújtak meg feljelentette egy [...] szakszervezeti kong f resszust Kossá István főtitkár beszámoló jában hangsúlyozta hogy [...] Kisházy Ödönt és főtitkárnak Kossá Istvánt választotta meg A kongresz ssus [...] gazdád Régen hangoztatott és jogos ké­rése a mezőgazdasági termelőknek hogy maximális [...]
191. 1973-04-06 / 80. szám
[...] ibrányi általá­nos iskola tanítója Molnár István a nyírlugosi általá­nos iskola tanára [...] nyi Lászlóné Irán Mihály Prékopa István Pokol Ká­roly Vészeli István Tóth József Csizrtiarik János Daltos [...] Sándor személyzeti osztály vezető Magos István műve­zető Radvánszkl Istvánná betanított hegesztő Vass Sándor esztergályos [...]
192. 1908-07-26 / 29. szám
[...] az árvíz Szeibusch környékén Károly István főherceg birtokán ahol huszonkét ember [...] gyön­géd mint az édes anyja kérése lágy mint a fuvola hangja [...]
193. 1956-04-07 / 83. szám
[...] változásra van szüksége Az a kérése hogy pár hét­re elvihesse kisfiát [...] kö­telezettségét 160 százalékra teljesítette Árnyas István vb elnök h Kik az [...] Zámbori Gyula Korponai László Bányai István idős Csigái István Csoknyai Györgyié Bakó István Kovács Fe­renc Kovásznai István Ko­vács Károlyné Tankóczi László Hátul [...]
194. 1999-11-20 / 271. szám
[...] A régi új főigazgató Bodnár István Bevallom őszintén kicsit vá­ratlanul ért Keresztes Szilárd püspök úr kérése hogy térjek vissza Nyíregyházára és [...] ezt a pályát vá­lasztotta Pregun Istvánt I 1967 ben szentelték pappá [...] személyes vezetés alatt működjön Pregun Istvánra most újabb nehéz feladatok várnak [...]
195. 1939-07-11 / 154. szám
[...] Az igazságügy miniszter dr Benkó István dr Szoboszlai Paip p Imre [...] I oszt altisztet szakai­tisztté Juhász István kisegítő szol­gát IL oszt altisztté [...] nem a kön yör adomány kérése ellen szólal fel a közönség [...]
196. 2010-04-22 / 93. szám
[...] ORVOSI ÜGYELET Nyíregyházán a Szent István u 70 sz alatt Tel [...] látnia hogy a többiek jogos kérése volt amikor részletesebb tervet kértek [...] zaiaczainform hu Terjesztési vezető Tóth István í István toth ö lnform hu f [...] zsolt vargaainform hul Marketingvezető Fülöp István istvan fulQDainform hu Technikai vezető If [...]
197. 1910-05-21 / 22. szám
[...] utón elégtételt szerezzenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czik kekben foglalt [...] város tiszt­viselőinek küldöttsége tisztelgett Debreczeni István polgármesternél és kérte hogy a [...] Jé­zustársasági püspöki konviktus Eljegyzés Serly István szatmári szol gabiró jegyet váltott [...] Dr Gózner Elek és Suták István urak Sipos se­gédei pedig Heves [...]
198. 1975-10-05 / 234. szám
[...] megyében a nagykaposi járásban Dienes István Szabolcs vármegye monográfiájában azt írja [...] család a Mihály és az István tulajdona volt István sírköve ma is ott áll [...] munka is akad Társa Pokol István veszi át a szót Nékem [...] beruházás esik Az itteni tagok kérése hogy ültessen a tsz nekik [...]
199. 2009-08-10 / 186. szám
[...] a tömeg a falu polgármesterének kérése ellenére sem osz­lott fel Az [...] JEGYZET Vírus a pártpolitikában Szántó István istvan szanto inform hu A politika [...] kifi­zetett százmilliókat Nem felelős Kocsis István vezérigazgató a BKV végkielé­gítési ügyeiben [...]
200. 1997-07-16 / 164. szám
[...] krakkói Wawel és ott Báthory István síremléke mellett höm pölygött az [...] már egy kései len­gyel Széchenyi István gróf óriási pénz és sok [...] telefonja éb­resztett ma reggel A kérése két gyermeke mellé szerezzek két [...] tehén 5 hetes üszőborjával Juhász István Kemecse Dimitrov 17 248906 1 [...]