4. oldal, 537 találat (0,019 másodperc)

Találatok

151. 1912-04-25 / 94. szám
[...] 40 f Debreceni Károly S István 20 f K Nagy Lőrincz [...] 375 Építész iroda áthelyezés latorján István irodáját junius 1 től Hunyady [...] áll Ideális tartézbodási hely gyógyulást kérésé gyer­mekeknek Természetes rádium emanatorium Legelső [...]
152. 1904-05-29 / 21. szám
[...] vissza Szegedre Száznégy esztendős honvéd kérése Megható Írás érkezeti Torontói vármegyéhez [...] más pénzét osztogatja Székes­fehérváron Nyuli István ráchegyi jómódú gazda nyilván nagyon [...]
153. 1933-08-06 / 129. szám
[...] 9 órakor Felhivás a Kovács Ist­ván kegyeleti staféta részt­vevőihez A stafétában [...] e 11 órakor tartandó Kovács István emlékünnepélyen résztvevő küldöttségben minél nagyobb [...] Az utazóközönségnek az a jogos kérése hogy az állomás épület déli [...]
154. 1918-10-31 / 247. szám
[...] r jtm Miről beszélt Szabó István a királlyal iz audiencia kfilsísépi [...] mondott a koronás királynak Szabó István a somogy megyei Nagyatád egyszerű [...] többször vállára tette kezét Szabó István­nak és a dolgos magyar kezet [...] összegben állapítsa meg A gaz­dák kérése a következőkép szól Vármegyénk ártéri [...]
155. 1941-03-08 / 56. szám
[...] írást NAGY IRÉN gyorsíróiskolájába Szent István át 25 sxám alatt x [...] Számvizsgáló bizottság jelen­tése 4 Felmentvény kérése és a tiszti­kar lemondása 5 [...] és főzelék konzervek vitéz Tornay István fűszer és csemege üzletében Zrínyi [...]
156. 1905-02-26 / 8. szám
[...] ezt a függeléket hogy a kérése telje­sül is csak épen leirta [...] Lajos káplárt tréfából agyonlőtte Keller István káplár ki tévedésből üres töltény [...]
157. 1914-02-08 / 6. szám
[...] állást hogy a két igazgató kérése telje­sítessék főként Heves Bélára te­kintettel [...] mun­kás embernek ismerte mindenki Csánvi Istvánt aki a Tyúkod köz­séghez tartozó [...]
158. 1909-09-05 / 36. szám
[...] mindenki a kinek csak valami kérése volt a legkönnyebben hozzájuthatott kerületünk [...] Plachy Gyula pénzügyigazgató és Bónis István függ párti alelnök kíséretében Felső­bányára [...]
159. 1929-11-22 / 267. szám
[...] református egy­ház lemondott gondnoka Horthy István helyébe valószínűleg De­genfeld Pál grófot [...] is­meretlen állattól eredő csontokra az István ut és a Belső körut [...] pusztába kiáltó szó a kicsinyek kérése T P Eladó a Széchenyi [...]
160. 1934-02-23 / 43. szám
[...] a debreceni sportértekezletekről Dr Vásáry István polgármesternek átadták az 1933 évi [...] is mert Debrecenben dr Vásáry István a polgármester Aztán elmondja Kéler [...] kimagaslott a környék legrégibb egyesületének kérése mellyel a bajnokságért küzdő csapatok [...] dr Szesztay András dr Bálint István Pisszer János és dr Rácz [...]
161. 1910-12-31 / 56. szám
[...] 5 A gazdák biztosító szövetke­zetének kérése az iránt hogy a biztosítások [...] Kiskorú Sebestyén j Erzsébet és István illetőségi ügye Megszűnt járvány A [...] közül SzecsényiJános Rónai Tivadar Papp István Szarvadi Sándor és Horváth János [...]
162. 1912-09-28 / 40. szám
[...] SZABÓ ALBERT dr Szerkesztők Suták István Csáky Gusztáv MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON [...] án hol volt a Tisza István parlamenti többsége és hol voltak [...] mindenik kérhet valamit s utolsó kérése teljesítse lesz Halk zokogással feleltek [...]
163. 1913-08-30 / 35. szám
[...] fülekre talált a gazdatársadalmi szervezetek kérése és a tárt karuk helyett [...] alapján az állam feladatait Bethlen István gróf a társadalom feladatait pedig [...]
164. 1929-06-16 / 24. szám
[...] megismétlő­dő tiltakozásuk formájában Legutóbb Bethlen István gróf miniszterelnök a Hősök Emlék­kövének [...] forgó körirata A körirat egyik kérése az hogy a ref lelkészek [...]
165. 1931-06-07 / 126. szám
[...] S teszik ezt önzetlenül ellenérték kérése nélkül jutalmat találva abban ha [...] HÁZASSÁG Kovács Lulu és Sztachó István folyó hó II én csütörtökön [...]
166. 1913-08-09 / 32. szám
[...] a postát Az ügyet Madarassy István főszolga­bíró vette kezében akinek ismert [...] a szeszes italt Id Tö­rök István gencsi lakos is meleg szeretettel [...] nagy Majsay egyik könnyelmű utódja Ist­ván el nem herdálta a rengeteg [...] hagy­jam ki Határozottan megtagadtam a kérése teljesítését sőt még akkor sem [...]
167. 1929-02-28 / 49. szám
[...] 000 pengős adományának szétosztását Hász István győri theologiai tanár az uj [...] szükséges lépéseket A tót néppárt kérése KöszöneínyüVánitás Mindazok akik felejt­hetetlen jó [...]
168. 1941-11-28 / 273. szám
[...] egy autó közeledett melyet Janicsár István hiivai ásos gépkocsir vezető Vezetett [...] 8 niaipon túl gyógyultak Janicsár István igéplkotesSveztető éls a tárniuk valüoimása [...] a tolvaj c l dlény keresé ére indult M g is [...] po­lütllíusátilak és áíllamférifiának gróf Széchenyi Istvánnak emlékezetéit va­ slái inaip este [...]
169. 1931-07-26 / 30. szám
[...] A Nagy Gábor ur januári ké­rése az volt hogy ne szállítsák [...] 30 éves volt Boldán j István kereszthegyi vájár Kedden délelőtt 11 [...] j robbanás halálorditás Boldán j István nyak és hátgerince ősz j [...]
170. 1907-07-31 / 31. szám
[...] Tiszaujlakról Mezőpetribe helyez­tetett át Rokk István Nagybányára az uj misések közül [...] dorné szül Vonház Juliánná Kuncz Istvánná szül Máncz Terézia özv Kuncz [...] kérlelni kezdte szép szavakkal midőn kérése sikertelen maradt megragadta a leány [...] mezőn dolgozó munkások közül Kelesics Ist­vánná 49 éves asszony a zivatar [...]
171. 1940-07-02 / 148. szám
[...] kis­antant amely hurkot dobott Szent István országára Erősködött hogy örökké börtönben [...] a házaikat Nem az a kérése a VörösiKereszitnek Ihogy erejét meg­haladó [...] adó ne­mes szívű házigazdának Mikecz Ist­ván ny alispán igazgatónak végül Lukács [...]
172. 1913-12-12 / 285. szám
[...] adott felvilá­gosítás kát Maga Tisza István gróf mi­nisét rel nők válaszolt [...] kis vita volt Ugyanis Rikovszky Ist­ván odaszóít hogy mit bujká nak [...] n fognak a herendi óvónő kérése elől elzárkózni és a gyermekei [...] an é közönség rendelkezésére BLjATNjlCZKf ISTVaN Kazinezy t 10
173. 1931-01-17 / 13. szám
[...] s amikor eredménytelen volt a kérése a szóváltás hevében 3 lö­véssel [...] kor­mány tagjai ma délután Bethlen István gróf miniszterelnök elnök­lésével minisztertanácsot tartanak [...]
174. 1926-07-16 / 158. szám
[...] a nyíregy­házi honvédség orvos­karában Csutkay István dr lett a nyír­egyházi honvéd [...] honvéd állo­más orvosfőnöki állásába Csutkay István dr századosorvost nevezte ki Csutkay [...] fellendítésére az üzemi részvénytársaság Szent Ist­ván napján nagy regattát rendez amelyre [...] város hősök szobra bizottságá­hoz Sajnos kérése a pályázati idő lejártával tárgytalanná [...]
175. 1906-07-04 / 27. szám
[...] László árvaszéki ülnö­köt nyugdíjazta Oönyey István nagykárolyi főszolgabíró nyugdíjazása iránt beadott [...] eljövetelekor pénzt hozott magával ezen kérése sikerült a hulla felásattatott és [...] Tudorráavatás Buji és jékei Jékey István tart huszárhadnagyot tiszteletbeli vármegyei szolgabirót [...]
176. 1908-05-13 / 20. szám
[...] domb utezai telkének megosztása iránti ké­rése elutasittatott mig a többi megosztás [...] Fürst Viktor 5 heti Erdélyi István főmér­nök 6 heti szabadságot kért [...]
177. 1927-04-08 / 80. szám
[...] ember rövid pár szóban előterjesz­tett kérése után felmutatta előt­tünk okmányait s [...] is fogja megoldani Rugonfaiví Kiss István eléadása Mohácsról a Leánykálvineum ismeretterjesztő [...] Is ván debre eni Tisza István tudományegyetemi tinár tartott előadást Mohácsról [...]
178. 1892-07-30 / 29. szám
[...] volt h lelkészükhöz Garcsik S Istvánhoz s már két Ízben sem [...] melyben a dijlevél megváltoztatását kérte Kérése ugyan méltá­nyos volt de e [...]
179. 1927-07-12 / 155. szám
[...] sikerrel zajlott le a Kovács István népünnepély Óriási közönség nézte végig [...] A polgári eszme vértanujának Kovács István nemzetőrfőhadnagy­nak Nyíregyházán szülőháza előtt szobrot [...] volt szűkebb környezetéből alakult Kovács István Baj társi Szö­vetséget A szobor [...] voltak hogy az el­keseredett asszonyok kérése elől már nem lehetett elzárkóznia [...]
180. 1909-10-31 / 44. szám
[...] keltene visszhangot az egyesület esdeklő kérése csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] hadnagyokat hadnagyokká Uray Zoltán Janszky István és Császy Mihály zászló­sokat Farkas [...] pokoli sötétség Plébános beiktatás Rónai István csanálosi lelkészt ma iktatják be [...]
181. 1910-05-22 / 21. szám
[...] Domahidy Elemér alelnök Doma hidy István Luby Lajos Bodoky Gyula ifj [...] Andor dr Keresztszeghy Lajos Debreczeni István dr Farkas Antal Reök Gyula [...] titkár jegyzőkönyvvezető Dr gróf Tisza István és dr Vajay Károly más [...] utón elégtételt szerez­zenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czikkekben foglalt vádak [...]
182. 1915-08-01 / 208. szám
[...] és 6 liter tej Belha István rendőr utján 90 db süte­mény [...] sebesültek­nek 50 db sétabot Unger Istvánná 1 kenyér dr Harcsái 1 [...] üditő konyha fenntartásához való adományok kérése végett felhívás ment szét a [...]
183. 1995-07-12 / 161. szám
[...] a hét hónap mérlegét Tukacs István a többségi koalíciót létrehozó szoci­alista [...] munkájában ven­ne részt szívesebben A kérése megegyezett a jogi bizottság jelenlegi [...] szolgál­ták volna mondta befejezésül Tukacs István Száraz Attila A bölcs béka [...]
184. 1914-04-08 / 14. szám
[...] városi lő jégyeö felolvasta Miklóssy István hajdudOfogi göi kath magyar püspök [...] karba hozatalát Csodálatosképen egyetlen egy kérése sem ment teljesedésbe Az utca [...]
185. 1936-09-03 / 202. szám
[...] igen fontos gazdakívánságot honorálnak Régi kérése Szabolcsnak a tarifás lis nehézségek [...] léssel fogadta a tervet Friedrich István a miniszterelnök jószándékát látja a [...]
186. 1941-10-14 / 235. szám
[...] 150 szüle­tési évfordulója grótf Széchenyi Ist­vánnak a egmagyobb magyarnak iMündiem nemzet [...] el körünkből a baüáll IMayer István ékszerészt az ipas TOS liifjúság [...] d r Koválcth Dénes Mikecz István Mikteez Tamás és Szialánczy Emilnek [...] kanoinok Először az ivolma a kérése hoigv ai házépítési bizottságban az [...]
187. 1915-12-23 / 351. szám
[...] előtt A szegény kórházi gyermekek ké­rése azonban nem versenyez a hadi [...] érkezve kedden délutáu gróf Tisza Istvánnal és Te leszky János pénzügyminiszterről [...] anyjának Kiss Edénének Névnapmegváltás Kerekes István név napmegváltás címén 20 koronát [...] köszönve vagyunk őszinte tisztelettel Budaháiy István Nemes István toiefoaista Balog Sándor szakaszvezető Bodó [...]
188. 1943-09-27 / 218. szám
[...] I HIß 3 oldal Antal István nyitja meg a Gyári Szabadidő [...] s a megnyitó előadást Antal István m kir titkos laiíács os [...] a mi­niszter a városoknak A kérése megoko lása szerint A díjemelés [...]
189. 1941-11-15 / 262. szám
[...] volt Amerikától kérni A szovjet­kormány kérése a washingtoni Maritime Commision határozata [...] lalácsionív rnozd­hdjyáoakikaí Ezt dlsősorban Reödk Istvánná a Városi Mozgószinlház tu­fcjidtnjosának viégtia [...]
190. 1936-01-16 / 12. szám
[...] kir főügyészség elnöke dr Paksy István kir ügyészt a mai napi [...] zenedei növeneék és ífj Porzsolt István tanár közreműködésével kul­turdélutánt tart Részletes [...] hangján ir 1 A rendező kérése Kérem a m t közönséget [...]
191. 1912-12-21 / 51. szám
[...] a közjó érdekében Amióta Debreceni István városunk pol­gármestere mindenki teljes bizalommal [...] védeni felesleges volt a vizsgálat kérése is önmaga ellen Hogy Nagykároly [...] mindig szem előtt tartanunk Debreczeni István közéleti tevékenységé­géről mindenki csak tisztelettel [...]
192. 1912-07-04 / 148. szám
[...] Hiába való volt édesanyjának minden kérése hogy hagyjon fei dorbézolásaival és [...] pozsonyi szinház v primadonnája Simái István a Király szinház tagja Szűcs [...]
193. 1994-01-28 / Próbaszám
[...] január 19 én este B István felszolgáló talán egy korábbi sérelmén [...] állomá­soztak A vajda elmagyarázta hogy kérése nincs összefüggésben a település biztonságával [...]
194. 1905-12-24 / 52. szám
[...] megtagadta a referálást gróf Károlyi István pedig keményen támadt neki Nagy [...] József prédikál 9 órakor Szabó István praelátus püspöki irodaigazgató mond szent [...] feleségével tanács­kozni kezdett a gyermek kérése fölött kit mindketien ismertek A [...]
195. 1943-08-16 / 184. szám
[...] A közönségnek az volna a kérése hogy a nagyforgalmú Bessenyei téri [...] hazafelé tartott ami­kor B Tóth István U A 831 rendszámú autója [...]
196. 1915-01-03 / 1. szám
[...] áldd meg a magyart Helkó István a var A régi hagyományokhoz [...] a vármegyei tisztviselői kar Mikecz István h főjegyző ve­zetése mellett ez [...] dr Ujfalussy Dezső főispánnál Mikecz István h főjegyző a következő szép [...] város közönségéhez A városi árvaszék kérése Az északi és déli harctereken [...]
197. 1926-11-24 / 267. szám
[...] egységespárt fő­városi zászlóbontásán gróf Bethlen István ezt a kérdést is érintette [...] birodalom­nak száz százalékos adósságát Bethlen István nagyon helyesen vá­lasztotta a karitatív [...] a kormánynak ás maga Bethlen Ist­ván is ezt fogja megvalósítani Akiknek [...] házban folytathassa vé­geztetett az esedezőnek kérése meg nem engedtetik Hogy meny­nyire [...]
198. 1904-12-29 / 22. szám
[...] jelentés teendő Utasoknak ezek indokolt kérése foly­tán és amennyiben az a [...] tovább aprítja a hasábját Szomaházy István Mindennemű közlekedési vonalaknál és utaknál [...]
199. 1911-08-19 / 34. szám
[...] Az érmihályfalvai római katholikus hitközség István király napján a Szlávi féle [...] megfeleb beztetett 7 Karsai Sándor kérése az ócska járda áthelyezésénél száraz [...]
200. 1929-06-15 / 134. szám
[...] indította őket hogy gróf Bethlen István május 26 iki emlékbeszéde amelyet [...] mig vég­re is nem Bethlen István beszéde miatt hanem egészen más [...] sem retten vissza Gróf Bethlen István ismeretes májusi beszéde is ezt [...] í rült a napirendről a kérése Most újra aktuális a teherpálya­udvar [...]