2. oldal, 537 találat (0,084 másodperc)

Találatok

51. 1916-03-05 / 10. szám
[...] NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Felelős szerkesztő NAGY ISTVÁN aszatmárvőrmegyei jegyzőegyesüiét főjegyzője Munkatársak 130 D 0 KY ISTVÁN KOMORÓCY PETER kismajtényi körjegyző kapnikbányai [...] most nagyobb százalékú drágasági pótlék kérése a községektől én bár nehéz [...]
52. 1909-12-12 / 24. szám
[...] Lajos Veréczy Antal dr Fejes Ist­ván dr Farkas Antal és dr [...] fő és Zabary Ferenc algondnok kérése melyet hi­vatalos formában terjesztettek a [...] Al­bert Rácz Elemér dr Pilisy István Bartha Mór Jékey Zsigmond hozzászólásai [...]
53. 1915-12-28 / 26. szám
[...] van é elégedve nincs e kérése pa­nasza Fenséges uram mindennel meg [...] 77 VTY A mi NANASY ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA vállalkozik mindenféle könyv­nyomdái munkák [...] r u i Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán
54. 1918-05-04 / 102. szám
[...] 1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k Cim a kiadóba n [...] szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest V Nádor u [...] vagonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél Debrecen Péterfia Mte a [...]
55. 1915-10-31 / 44. szám
[...] területek jurisdictiója A magyar szaléziánusok kérése Egyház jogász Sipos István dr Magyar állampolgárnak külföldön külföldivel [...]
56. 1939-04-02 / 75. szám
[...] az alapnak kormánybiztosa dr Kul­csár István miniszteri tanácsos lett Dr Zajgóvári [...] a díszelnöki helyre dr Kulcsár István m kir kormánybiz­tost választotta meg [...] Számvizsgáló jelentés 4 Felmen vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...]
57. 1912-03-13 / 11. szám
[...] áldozatra is késznek mutatkozott Debreceni István polgármester ismer­tette az előzményeket s [...] volt a pápaszemes bölcs professzo­rok kérése intelme bizony üresen maradtak nemsokára [...] zászlóaljnak s az hangulatot Debreczeni István enyhítette egy másik sürgöny felolvasásával [...] N Szabó Antal ajánlatára Debreczeni István pol­gármestert hogy még a mai [...]
58. 1913-11-02 / 44. szám
[...] volt főispánt helyettes elnökké Nagy István körjegy­zőt rendes tagjaivá Böszörményi Fe­rencet [...] kinevezte Szatmárhegyi gör kath egy­ház kérése A szatmárhegyi gör kath egyház [...]
59. 1918-09-24 / 215. szám
[...] 5 5 S K Bársony István Egy darab élet Ara 8 [...] Telefon 301 Príma jó földet kerese bérbe 50 150 ei tleg [...]
60. 1933-09-01 / 150. szám
[...] az ipartestület ügyészé­nek dr Bálint István ügyvédnek a kezdeményezésére Az iparosok [...] a memorandum­ban foglaltak teljesítése jogos ké­rése a válsággal küzdő magyar kisiparosoknak [...]
61. 1910-06-15 / 128. szám
[...] alapitó tagjai lettek Kinevezés Horváth István brassói államvasuti fütöházi mérnököt aki [...] h tanár eltávozása és Rab István alkalmazása 4 Mészáros Ferenc r tanár­nak nyugdíjaztatása iránti kérése 5 Je­lentés az 1908 9 [...] Imre Humoros magánjelenet Előadja Mihalovits István Debreczen A szikra Vígjáték egy [...]
62. 1913-11-16 / 3. szám
[...] Rossz kegyetlen idők járnak Mindenkire Ist­ván gazdára talán a legkegyetlenebb Ö [...] hajthatatlan marad Hiábavaló az asszony kérése Rimánkodása Sirva sirása A Vi [...]
63. 1912-06-05 / 125. szám
[...] értesülünk az Udvarhely vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...] 8 án éjjel a Zvabeni Istvánná kamrájának ajtaját kinyitva a hombár [...] szerkezeteit Építész iroda áthelyezés latorján István ís irodáját junius 1 től [...] mai viharos ülés után Tisza István gróf több uiságiró előtt a [...]
64. 1921-07-13 / 156. szám
[...] fodrásztanulót felveszek Polgárista előny­ben Major István 6737 Egy szoptatós dada azon­nal [...] Géza u 5 sz Okvetlen kerese fel raktáro­mat ha a fővárosban [...] Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli regényt [...]
65. 1924-11-15 / 262. szám
[...] oldalán nagy zaj támad Farkas István 600 elbocsátott munkás érdekében akart [...] abban találja hogy még Tisza István miniszterel­nöksége alatt 22 országgyűlési képviselőt [...] fölött ébren őrködni A hitel kérése jogos mert a rendőrság nemcsak [...]
66. 1914-02-08 / 6. szám
[...] állást hogy a két igazgató kérése telje­sítessék főként Heves Bélára te­kintettel [...] mun­kás embernek ismerte mindenki Csánvi Istvánt aki a Tyúkod köz­séghez tartozó [...]
67. 1914-03-24 / 68. szám
[...] könyvtár bevétele stb A közgyűlés kérése kapcsán felha­talmazást adott a városi [...] László II ügyvezető alelnök Hérmán István III ügyvezető alelnök Sinay Lajos [...] Fábián Lajos főjegyző dr Mák István aljegyző Kir 11 a Mihály [...] Fekete Samu Figus Albert Fazekas István Foga rassy István Görömbei János Hájtájer Pál Gárdos [...]
68. 1914-06-28 / 145. szám
[...] Acker György rendőrkapi­tány Szászsebes Riedl István rendőrkapitány Rozsnyó Dr Hulin Béla [...] Moravek Antal rendőrfőkapitány Selmecbánya Berzeviczy István rendőrkapitány Ungvár Erdőhegyi Miklós rendőrkapitány [...] h rendőrfőkapitány s dr Kozslik István rendőr­fogalmazó Miskolc Dr Hadady Endre [...] cél­juknak mindenben megfeleljenek A tanfelügyelő kérése a szakbizottság elé került amely [...]
69. 1913-01-26 / 21. szám
[...] Batthányi utca 10 MeKyKfJf Lakást kérésé má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] eladó Levélbeli megkereséseket ilobai Szent István bányatársulat igazgatóságának ILOBA Szatmármegye cimzendők [...]
70. 1923-11-03 / 249. szám
[...] Szabó József Mózer Er­nő Rubinek István s mások jelentek meg a [...] a cikk írója hog Magyarország kérése jogos mert a meghosszabbított ha­tárokat [...]
71. 1892-07-30 / 29. szám
[...] volt h lelkészükhöz Garcsik S Istvánhoz s már két Ízben sem [...] melyben a dijlevél megváltoztatását kérte Kérése ugyan méltá­nyos volt de e [...]
72. 1912-03-17 / 63. szám
[...] volt a pápaszemes bölcs pro­fesszorok kérése intelme bizony üresen ma­radtak nemsokára [...] B pártfogást kérve tisztelettel Dudás István Crick Comp egyedüli elárusítója ÉRT [...]
73. 1919-01-05 / 1. szám
[...] folyamatban van Egy tartály petróleum kérése A Néptanacs a németkatonák leszerelése [...] Gold berger Sámuel 20 Pap István 20 Szabó Bözsiko 20 Kupíerstein [...] kdzélt e mely szerint Újhelyi István einládi okok miatt iiletvs kaiéi [...] megbízatásáról lemondott sajnos ugyan Újhelyi István mig moghinva is volt ő [...]
74. 1923-06-21 / 138. szám
[...] Lajos herceget és Fried rich Istvánt sikerült megnyerniök ele a rendőrség [...] Béla elnök Jelenti hogy Kaller István lemondott ceglédi mandátumáról Napirend szerint [...] hazafias megfontolás tár­gyává A másik kérése az hogy a rendelkezésbe álló [...]
75. 1937-07-19 / 160. szám
[...] hozta hírül hogy a Szent István Tápszerművek kis őrszemeit két­heti nyaralásra [...] Jóleső meg­elégedettséggel regisztráljuk a Szent István Tápszerművek Rt nevét K Tóth [...] az ítéletben csak az a kérése hogy nyomban szállítsák a dolog [...] esett a választás A Szent István gyár nevelőhatású ügyes propagan­dával népszerűsíti [...]
76. 1940-02-01 / 25. szám
[...] magyar asszonyt kit érdekel Szent István országának jövője boldogulása s annak [...] 1 Yíttéz Keresztes Fischer Ferencné kérése Szabolcs és Nyíregyháza asszonyaihoz Hungária [...]
77. 1941-11-15 / 262. szám
[...] volt Amerikától kérni A szovjet­kormány kérése a washingtoni Maritime Commision határozata [...] lalácsionív rnozd­hdjyáoakikaí Ezt dlsősorban Reödk Istvánná a Városi Mozgószinlház tu­fcjidtnjosának viégtia [...]
78. 1939-09-01 / 198. szám
[...] fog részesülni Teljes tisztelettel Zoltán István Virág utca 10 Tel 531 [...] nak kell kérni A hadisegély ké­rése a csapatparancsnokságon ki­hallgatás útján történik [...]
79. 1939-11-07 / 252. szám
[...] mai időkben azonban az államsegély kérése igen problematikusnak lát­szott ezért az [...] a kérdéssel és dr Bálint István ügyvéd javaslatát magukévá téve úgy [...] ezeket a terhieket Dr Bálint István javaslatát a Háztulajdonosok Egyesülete egy­hangú [...] ván Szmolár Mihály és Pali István voltak a tagjai a miult [...]
80. 1943-08-21 / 188. szám
[...] veze­tője első munkatársát vitéz Kudriczy Ist­ván vezérőrnagyot a leventék országos parancsnokát [...] körümények kö­zött a Vörös Kereszt kérése hogy azok akiknek bőven van [...] Telefon 28 é 4 Dienes István is Newne anyagokkal garanciával készítünk [...] vasárnap fel 25 Dr Kovács István Páwó f plák Pá r [...]
81. 1940-03-23 / 67. szám
[...] és likörgyáráből fisánlln i Szent István utca 4 sz Balczár ház [...] jelentés 4 Fel ment vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...] elsejére végleges helyre hozzák Kardos István tetemeit sir a felel álfáéi [...] húszéves találkozója alkal­mából létesített Kardos István emlék alapít vány állaga 1939 [...]
82. 1918-02-28 / 49. szám
[...] waggonokha rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésszel Debrecen Péterfia­utca tó szám [...] 257 2 Zöldségtermelésben jártas kertészt kere­se k Cim a kiadóba n [...]
83. 1912-03-16 / 62. szám
[...] udvarlót annyira megha­totta a férj kérése hogy a váltót tényleg alá [...] Gyuláné id Lenkey Gy Rovó István ifj Lenkey Gy Forray Tibor [...]
84. 1939-07-11 / 154. szám
[...] Az igazságügy miniszter dr Benkó István dr Szoboszlai Paip p Imre [...] I oszt altisztet szakai­tisztté Juhász István kisegítő szol­gát IL oszt altisztté [...] nem a kön yör adomány kérése ellen szólal fel a közönség [...]
85. 1913-07-25 / 31. szám
[...] ALBERT dr Szerkesztők Dr Suták István Csáky Gusztáv MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON [...] 20 án d e Debreczeni István kir tanácsos polgár mester elnöklete [...] elfogadta Az országos szimfóniái zenekar kérése ügyé­ben úgy határozott a közgyűlés [...] József és társainak valamint Nerli István és társainak aszfaltgyalogjáró készítése iránt [...]
86. 1918-07-07 / 27. szám
[...] 1918 junius 25 én Debreceni István polgár mester Meghívó A Nagykároly [...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cukor kérése A bizottság tagjait valamint az [...]
87. 1933-10-20 / 191. szám
[...] utcával való találko­zásához ért az István malom fe­lől két ember közeledett [...] meg fog nyílni test­vérvármegyéjének méltányos ké­rése előtt és annak tudatában fog [...]
88. 1910-10-14 / 41. szám
[...] Antal fia továbbá Mátyás és István Tamás fiai A magyar nemzettel [...] nagyságos sztregovai Miklós bán unokájá­nak kérése az általa t i Illés [...]
89. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kor­mánynak az a kérése hogy a házszabálytól való eltérés­sel [...] Képünkön a művész mellett Palotai István művé­szetkritikus Forgó Sipos József költő [...]
90. 1901-06-19 / 25. szám
[...] elnök Tar Béla ellenőr Csépke István pénztáros Kálmán Sámuel ellenőr Belópti [...] rovatban foglalhat helyet M J Kérésének eleget tettünk a beküldött czikkel [...]
91. 1908-11-29 / 48. szám
[...] 56 szám FŐSZERKESZTŐ DR PILISY ISTVÁN országgy képviselő FELELŐS SZERKESZTŐ DR ANTAL ISTVÁN Megjelenik minden vasárnap EL ŐFIZETÉSI [...] hogy az erdödiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] nagysomkuti főszolgabíró Galgóczy Árpád Jékey István Aki ölesén sze r karácsonyi [...]
92. 1914-01-07 / 1. szám
[...] is bizonyos elváltozásokat mutat Tisza István ugyan következetlenségnek nevezi ezt a [...] ott a hova azt Tisza Ist­ván helyezi A nemzet a jelen [...] 1014 Az Egyházmegyei Irodalmi Kör kérése és megbízása folytán átvet­tem a [...]
93. 1913-12-03 / 21. szám
[...] 3 Hire jár hogy Tisza István mi­niszterelnök a horvátokkal kötött pak­tum [...] A VÁROS Az Iparos Otthon kérése Tegnap délután vette tárgyalás alá [...]
94. 1908-02-29 / 7. szám
[...] 1 koronáért felelős szerkesztőnknél Evert István nagykárolyi sziicsmester tanulót keres A [...] Nonn György Ritli Gusztáv Supler István Ludeser Márton Ludeser János Szolomájer [...] Kimer Bertalan Dán András Tempfli Istvánná Sekk József Czier János Ludeser [...] irt jogos bírálatra miután nyilatkozatát kérése daczára egyik helybeli sajtó sem [...]
95. 1928-02-12 / 35. szám
[...] Lajos Kaboss László és Nóvák István játszák A mulatságos da­rab szombaton [...] a férj Tátta hogy minden kérése hiába vaíó rátört a fiatalasszony­ra [...] katona szúrta agyon Gróf Bettuen István minisz­terelnök e hó végén tartja [...]
96. 1921-09-07 / 202. szám
[...] kérdése is Valószínű hogy Ma­gyarország kérése éles vitára ed alkalmat A [...] a város tu­lajdonát képező Burger István féle tanyán van azonnal kivonult [...]
97. 1936-08-19 / 190. szám
[...] nélkül s csak az a kérése hogy a hegedű ron csait [...] már életbe is lépTf Szent István napi labdarugó Sárospataki TC NyTVE Érdekes vendége lesz csütörtökön Szent István napján a Nytve nek Á [...]
98. 1912-06-14 / 24. szám
[...] Ferenc Ko lyüs Lajos Lőrinc István Rác István Szabó József Csizmadia Mihály Néma [...] Szabó Ferenc Csizmadia Ferenc Oláh István Csiz­madia József Hála a hazafias [...] bekért szakértői vélemény alapján Madarassy István főszolgabíró múlt hó 30 án [...] helytől értesülünk az Udvarhely­vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...]
99. 1912-12-21 / 51. szám
[...] beteg Részvéttel értesü­lünk hogy Debreczeni István kir tánácsos polgármester szerdán este [...] követve a Szentiványi család ismételt kérése dacára el­fogadta a nagykárolyi ág [...] osztotta be Esküvő Dr Galgóczy István mikolai föld birtokos f hó [...]
100. 1928-06-06 / 127. szám
[...] fenn négytagú család­ját Az a kérése hogy fogadják őt szívesen és [...] szakszerűen és olcsón eszközlök Kertész István látszerész Nyíregyháza Bethlen n 3 [...] rkath Dócs Ilona ret Sztankó István ág h ev Soós Vil­ma [...]