11. oldal, 537 találat (0,090 másodperc)

Találatok

501. 1994-05-06 / 38. szám
[...] Jakab Ferenc tű alhadnagy Kruppi István tű alhadnagy Farkas Gábor tű [...] VIII 24 IX 23 Egy kérése meghallgatásra talál Anyagi ügyei intézésére [...]
502. 1904-10-23 / 43. szám
[...] gyakorlatot folytatni melyet az ösztöndíj kérése illetve el­nyerése alkalmával letelepedés helyül [...] Rákosi Viktor Rózsahegy Kál­mán Thoman István Werner Gyula Wienholcz Frigyes fagott [...]
503. 1899-06-04 / 23. szám
[...] május hó 29 én Debreczeni István polgármester Tárgysorozat 1 A bor [...] kiállított pótszerződés bemutatása 9 Grizháber István kézbesítő kérvénye egy évi fizetésének [...] dicsérettel halmozta el s részére kérése nélkül bizonyítvány alak­jában elismerő levelet [...]
504. 1908-05-05 / 19. szám
[...] kitételeket visszavonni mugáévá tette Telek István indítványát és hozzá járult ahoz [...] és ott nem kártyázhatnak Telek Istvánnak védekezése ugyan­ilyen Erdődi Antal Herczog [...] Ítéletet Rébay Dezsőt és Telek Istvánt fejen­ként 100 100 koronára és [...] Zilahy kérelmét mely a közönség kérése is Mert hiszen városunk közönsége [...]
505. 1897-10-17 / 42. szám
[...] törvény szerint kilépő tagjai Bodnár István Gál Elek Komis Ferenez Ujfalussy [...] egyébként a következő volt Bodnár István kapott 81 szavazatolt gr Vay [...] ünuepélyeu csak az az alázatos kérése ho y arra ineghivassék Nyíregyháza [...] árve­rést tűzze ki Gyászrovat Barzó István Barzó Juliánná özv Pongor Gyuláné [...]
506. 1906-01-28 / 4. szám
[...] 56 Makay Miklós 57 Mészáros István 58 Herczeg Ármin 59 Moskovits Márton 60 Truszka István 61 Halasi János 62 Takács [...] 63 Király József 64 Tóth István 65 Répássy István N Y I R V [...] ételeket s italokat rendelő urak kérése óhaja jámbor parancsa Látszólag nagy
507. 1903-11-15 / 46. szám
[...] földbirtokos és bérlő közönségét Hármas kérése van hozzájuk legyen minden földbirtokos [...] Kihirdetés alatt állanak Szmetana Antal István és Mireucz Róza nagybányai lakosok [...]
508. 1899-05-11 / 19. szám
[...] Károly 1899 május 9 Debreczeni István polgármester Tárgy sorozat 1 id [...] iránt Személyi hír Gróf Károlyi Istvánná ő méltósága folyó hó 2 [...] Je senszky Sándor dr Csánk István Berev József Galba Lajos Domahidy [...] kegyelmezzenek Látva azonban hogy minden kérése hasztalan arra kérte őket engedjék [...]
509. 1901-01-22 / 4. szám
[...] Ekker János Horváth Mórné Mercz István Sternberg Testvérek Koos Kálmán Kí­nál [...] Kovács Leó elnök dr Török István ulel nök Bariba Kálmán jegyző [...] melyet nyito gatni tetszik Szives kérése már rég tel­jesedésbe ment Tapasztalásból [...] Sandek Béla javára özv Galgáczy Istvánná ellen lu 2 kor 58 [...]
510. 1887-01-23 / 4. szám
[...] lakos fiának két barátja Soltész István és Schnsider István loveléből ért 9 sülvéo a [...] a tény körülmények alapján Soltész István és Schueider István gönczi illetőségű magyar embereket vád [...] a haza folé távo­zó Soltész Istvánt és Schneider Istvánt az utczán 4 5 egyén [...]
511. 1902-07-29 / 30. szám
[...] azt indít­ványozta hogy a vizsgálat kérése ínellőztes sék minthogy arra szükség [...] és Holczinger Imre Debreczenbe Rózsa István Kolozsvárra he­lyeztetett át Helyükbe jönnek [...] Czimmerinan Já nos és Kósa István Léváról Varjas Endre Kolozsvárról Kontranti [...] ta Olcsó vasúti jegyek Szent Istvánkor Az államvasutak igazgató­ságától a következő [...]
512. 1909-10-17 / 42. szám
[...] nagybányai kiállításra Köztünk volt Csók István is aki már a tél [...] jan 15 részt vett Csók István Faragó József Ferenczy Károly Glatz [...] Holtóssy Simon Horthy Béla Réti István és Thorma János Tehát tizenegy [...] évben külön megfolyamodott Hollósy külön kérése nélkül Láttuk hogy 1899 óta
513. 1904-05-10 / 19. szám
[...] testvér ás unoka Melles Béla István a helybeli kir kath főgymnasium [...] fölsze­reltetnek Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatársak Dr Tanódy Endre Csomay [...] és birtokállapotról 5 egész segély kérése esetén szegénységi bizonyít­vány 6 ha [...]
514. 1887-02-06 / 6. szám
[...] községek elöljáróinak folyamodvá­uyilag előterjesztendő abbeli kérése elől miként az adó beszállítása [...] robajával Lapunk fő belmunkatársának Krnethy Istvánnak második kiadás alatt levő Czigánynö [...] egy szintén tekintélyes része Tisza István mel­lett sorakozik Tisz i Istváut [...]
515. 1901-03-17 / 11. szám
[...] teszi szerencsés lesz és egy kérése beteljesül Micsoda szétmászkáló férgei ezek [...] 4 Vig szavalat Előadta Koczog István úr 5 Kossuth halálára Nádor [...]
516. 1901-02-24 / 8. szám
[...] mint díjtalan gyakornok kinevezést kért Kérésé elutasították Pedig remélte hogy majd [...] gyüjtőbizotlság nevében hálás köszönetemet Patár István helyi gyüjtőbizottsági elnök Gara Irénke [...] Urak Bacsó Bila Dr Bodnár István a rendezésért is Dr Kontky [...] Endre l rmjtler Zoltán Vietóriss István Török Anuska kisasszony ki mint [...]
517. 1889-10-06 / 40. szám
[...] sremök fényét hasztalan volt eadő kérése hogy c ak egy perezre [...] részt Az ünnepi misét Vertár István esperes plébános szolgáltatta Szabolcsvármegye közigazgatási [...]
518. 1905-01-03 / 1. szám
[...] teendő 9 utasoknak ezek indokolt kérése folytán és amennyiben az u [...] 15 Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Dr Tanódy Endre Laptulajdonos [...]
519. 1902-07-20 / 29. szám
[...] hibá­jára bünteti skep tagadjuk meg kérése kivitelét oly fenyítek lesz ez [...] Kitűnően játszott Kollmann Ö lön István bácsi szerepében különben az ő [...] 1 kor Kiss János Kiss István üO tíO fillér s Bariha [...]
520. 1883-12-30 / 52. szám
[...] nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése e Zólyom megye átirata a [...] G zá tól Gr Széchenyi István három szerelme Litkóczy Mihály tói [...] Az Ország Világ szerkesztője Szent István napján ingyen emlékszámot osz­tatott ki [...]
521. 1904-05-08 / 19. szám
[...] tanár 3 Szavalat Előadja Dubay István VIII o tanuló 4 A [...] és birlokállapotról 5 egész segély kérése esetén szegénységi bizonyítvány 6 ha [...]
522. 1903-11-08 / 45. szám
[...] pék­ipari munkálatok vasárnapokon és Szent Istvan napján csupán délelőtti 10 óráig [...] a löldbirlokos es bérlő­közönséget Ilarmas kérése ván hozzájuk legyen min­den földbirtokos [...]
523. 1903-11-26 / 48. szám
[...] főmérnököt választotta meg B Máthé István szeődemeteri állami tanító levelet intézett [...] a földbirtokos és bérlöközönsógét Hármas kérése van hozzá­juk legyen minden földbirtokos [...] Gazdatisztek Orsz Egyesülete nevében Szluha István országgyűlési képviselő mint az egyesület [...]
524. 1890-05-25 / 21. szám
[...] erre Koruis Ferencz neje figyelmeztető kérése és a vakmerő fellépésre tekin­tettel [...] május hó 21 én Pazár István ipariskolai igazgató Figyelmeztetés mindazon t [...] kar és 1 segédszemélyzet Orosz István fő ruhatároe Padi fődisz­mester Utasi [...] Oláh Ignácz Richter Ferencz Rácz István Rámér Albert Sohajda Kálmán Somlyódy [...]
525. 1899-01-10 / 2. szám
[...] miivész Bilcz Irén kieaaszonynyal Bilcz István nagybányai gör hath esperes száp [...] pénztárnok Ungváry Autal ellenőr Fazekas István és Fazekas Sándor Választmányi tagok [...] állami tisztviselők kedvezményes vasúti jegyek ké­rése alkalmával kérvényükre mindenesetben 50 kros [...] l Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Dr Schönpflug Jenő Laptulajdonos [...]
526. 1906-10-21 / 42. szám
[...] Burger Pál Hoffman Mihály Mikecz István Mészáros Ferencz dr Szabó László [...] Ez értekezletre dr S entpáli István miskolci polgármester mint a végrehajtó [...] Mihály Ilona férj Nádasi Andrásné István József gyermekei G iraj István Garaj Aridrás nagy­bátyjai Alolirollak fajdalomtól [...] rendes közgyűlésében a vármegyei tanítók kérése alapjan kimondotta hogy a népoktatásügy [...]
527. 1902-02-18 / 7. szám
[...] Tóth József zárda gazda Simon István Csécsey N Reszler János Horn [...] Pászkán Lajos Láday József Daróczy Ist­ván Kelemen Antal Kálik István Komá rorny Gábor Pásztor Károly [...] K Pospisil Antal Krausz Illés Ist­ván Horváth A Köpeczi Sámuelné Jékey [...] színház szaba­don minden előzetes engedély kérése nél­kül előadhatja A megtartott tárgyalá­son [...]
528. 1884-09-14 / 37. szám
[...] esze­nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése e Zólyom megye átirata a [...] Gr S é h uyi István három szer Íme L itkóc [...]
529. 1908-04-07 / 15. szám
[...] bizottságba dr Pi­li s y István R é b a y [...] igy nem lehet tudni Krémer kérése teljesítve lesz e Előkelő vendégek [...] y a p a y István A kongresszus valószínűleg ez év [...] mi több a többség Telek István uradalmi írnok ajánlatára az indítványozók­kal [...]
530. 1905-07-27 / 30. szám
[...] rendkívüli közgyűlésre tisztelettel meghívom Debreczeni István polgármester Tárgy sorozat 1 Az [...] s az is­métlőiskola részére államsegély kérése 3721 1905 k sz kj [...] sz hj 34 Gróf Károlyi István és társai indítványa az adófizetésnél [...] hatá­rozata tárgyában 5 Gróf Károlyi István és társai valamint Luby Géza [...]
531. 1895-10-20 / 42. szám
[...] Papp Pal Gergelytly Mihály Adorján István a kemecseiben Borbély Gáspár Géczy [...] Péchy Béla Péchy Gyula Vay István a nyir baktaiban Zalka István Korchma Pál Szitha Ferencz Vitéz [...] kiabálás miatt teljesen lehetetlen s kérése a csend helyreállítására nézve mit [...] PWissy Géza 1 fogat Pilissy Ist­ván 1 fogat gr Vay Tibor [...]
532. 1900-10-21 / 42. szám
[...] Kálnay Zoltán 4 kor Pazár István KlárLijó ne Szőllőssy Pálné Kovács [...] Sclimidt Balázs 10 lill Kis István 40 fill Petronyúk János 40 [...] Sarok Gyula 1 kor Kovács István 20 fill Birlos Gus túvn [...] Ilma a szigorú api minden kérése fenyegetése d ciára h ij [...]
533. 1875-01-31 / 5. szám
[...] utón folyamodott a magyar királyhoz kérése az volt hogy ne a [...] frt Mendek Gyula Ji Bodnár István 5 frt Boer kapitány 1 [...] frt Pavlovits Imre frt Szikszay Ist­ván 1 frt Rózsakerti N 1 [...] gabonát 5 font sót Bodnár Istvánná j frtot Újabban figyelmeztetjük a [...]
534. 1994-05-14 / 45. szám
[...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos u 11 [...] II 20 III 20 Egy kérése meghallgatásra talál s ez anyagilag [...]
535. 1902-02-16 / 7. szám
[...] színház szabadon minden előzetes engedély kérése nélkül elő­adhatja A megtartott tárgyaláson [...] Szondy Zsigmondné 10 f Kalmár István 10 f Doka Ferencz 10 [...]
536. 1994-04-30 / 33. szám
[...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos u 11 [...] VI 22 VII 22 Egy kérése meghallgatásra talál kelle­mes napjai következnek [...]
537. 1994-04-23 / 27. szám
[...] X 23 XI 22 Egy kérése sajnos nem talált meghallga­tásra de [...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos a 11 [...] 10 A Rádió Dalszínháza Sárközy István A szelistyei asszonyok Dal­játék 22 [...]