5. oldal, 537 találat (0,089 másodperc)

Találatok

81. 1912-03-16 / 62. szám
[...] udvarlót annyira megha­totta a férj kérése hogy a váltót tényleg alá [...] Gyuláné id Lenkey Gy Rovó István ifj Lenkey Gy Forray Tibor [...]
82. 1943-08-21 / 188. szám
[...] veze­tője első munkatársát vitéz Kudriczy Ist­ván vezérőrnagyot a leventék országos parancsnokát [...] körümények kö­zött a Vörös Kereszt kérése hogy azok akiknek bőven van [...] Telefon 28 é 4 Dienes István is Newne anyagokkal garanciával készítünk [...] vasárnap fel 25 Dr Kovács István Páwó f plák Pá r [...]
83. 1939-07-11 / 154. szám
[...] Az igazságügy miniszter dr Benkó István dr Szoboszlai Paip p Imre [...] I oszt altisztet szakai­tisztté Juhász István kisegítő szol­gát IL oszt altisztté [...] nem a kön yör adomány kérése ellen szólal fel a közönség [...]
84. 1940-03-23 / 67. szám
[...] és likörgyáráből fisánlln i Szent István utca 4 sz Balczár ház [...] jelentés 4 Fel ment vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...] elsejére végleges helyre hozzák Kardos István tetemeit sir a felel álfáéi [...] húszéves találkozója alkal­mából létesített Kardos István emlék alapít vány állaga 1939 [...]
85. 1913-07-25 / 31. szám
[...] ALBERT dr Szerkesztők Dr Suták István Csáky Gusztáv MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON [...] 20 án d e Debreczeni István kir tanácsos polgár mester elnöklete [...] elfogadta Az országos szimfóniái zenekar kérése ügyé­ben úgy határozott a közgyűlés [...] József és társainak valamint Nerli István és társainak aszfaltgyalogjáró készítése iránt [...]
86. 1918-07-07 / 27. szám
[...] 1918 junius 25 én Debreceni István polgár mester Meghívó A Nagykároly [...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cukor kérése A bizottság tagjait valamint az [...]
87. 1933-10-20 / 191. szám
[...] utcával való találko­zásához ért az István malom fe­lől két ember közeledett [...] meg fog nyílni test­vérvármegyéjének méltányos ké­rése előtt és annak tudatában fog [...]
88. 1910-10-14 / 41. szám
[...] Antal fia továbbá Mátyás és István Tamás fiai A magyar nemzettel [...] nagyságos sztregovai Miklós bán unokájá­nak kérése az általa t i Illés [...]
89. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kor­mánynak az a kérése hogy a házszabálytól való eltérés­sel [...] Képünkön a művész mellett Palotai István művé­szetkritikus Forgó Sipos József költő [...]
90. 1901-06-19 / 25. szám
[...] elnök Tar Béla ellenőr Csépke István pénztáros Kálmán Sámuel ellenőr Belópti [...] rovatban foglalhat helyet M J Kérésének eleget tettünk a beküldött czikkel [...]
91. 1913-12-03 / 21. szám
[...] 3 Hire jár hogy Tisza István mi­niszterelnök a horvátokkal kötött pak­tum [...] A VÁROS Az Iparos Otthon kérése Tegnap délután vette tárgyalás alá [...]
92. 1908-11-29 / 48. szám
[...] 56 szám FŐSZERKESZTŐ DR PILISY ISTVÁN országgy képviselő FELELŐS SZERKESZTŐ DR ANTAL ISTVÁN Megjelenik minden vasárnap EL ŐFIZETÉSI [...] hogy az erdödiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] nagysomkuti főszolgabíró Galgóczy Árpád Jékey István Aki ölesén sze r karácsonyi [...]
93. 1914-01-07 / 1. szám
[...] is bizonyos elváltozásokat mutat Tisza István ugyan következetlenségnek nevezi ezt a [...] ott a hova azt Tisza Ist­ván helyezi A nemzet a jelen [...] 1014 Az Egyházmegyei Irodalmi Kör kérése és megbízása folytán átvet­tem a [...]
94. 1921-09-07 / 202. szám
[...] kérdése is Valószínű hogy Ma­gyarország kérése éles vitára ed alkalmat A [...] a város tu­lajdonát képező Burger István féle tanyán van azonnal kivonult [...]
95. 1928-02-12 / 35. szám
[...] Lajos Kaboss László és Nóvák István játszák A mulatságos da­rab szombaton [...] a férj Tátta hogy minden kérése hiába vaíó rátört a fiatalasszony­ra [...] katona szúrta agyon Gróf Bettuen István minisz­terelnök e hó végén tartja [...]
96. 1936-08-19 / 190. szám
[...] nélkül s csak az a kérése hogy a hegedű ron csait [...] már életbe is lépTf Szent István napi labdarugó Sárospataki TC NyTVE Érdekes vendége lesz csütörtökön Szent István napján a Nytve nek Á [...]
97. 1908-02-29 / 7. szám
[...] 1 koronáért felelős szerkesztőnknél Evert István nagykárolyi sziicsmester tanulót keres A [...] Nonn György Ritli Gusztáv Supler István Ludeser Márton Ludeser János Szolomájer [...] Kimer Bertalan Dán András Tempfli Istvánná Sekk József Czier János Ludeser [...] irt jogos bírálatra miután nyilatkozatát kérése daczára egyik helybeli sajtó sem [...]
98. 1912-06-14 / 24. szám
[...] Ferenc Ko lyüs Lajos Lőrinc István Rác István Szabó József Csizmadia Mihály Néma [...] Szabó Ferenc Csizmadia Ferenc Oláh István Csiz­madia József Hála a hazafias [...] bekért szakértői vélemény alapján Madarassy István főszolgabíró múlt hó 30 án [...] helytől értesülünk az Udvarhely­vármegyei Tanitóegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...]
99. 1904-05-29 / 21. szám
[...] vissza Szegedre Száznégy esztendős honvéd kérése Megható Írás érkezeti Torontói vármegyéhez [...] más pénzét osztogatja Székes­fehérváron Nyuli István ráchegyi jómódú gazda nyilván nagyon [...]
100. 1912-12-21 / 51. szám
[...] beteg Részvéttel értesü­lünk hogy Debreczeni István kir tánácsos polgármester szerdán este [...] követve a Szentiványi család ismételt kérése dacára el­fogadta a nagykárolyi ág [...] osztotta be Esküvő Dr Galgóczy István mikolai föld birtokos f hó [...]