3. oldal, 537 találat (0,088 másodperc)

Találatok

41. 1904-06-05 / 23. szám
[...] szükséges felvilágosítások megadásáért a kamara kérése folytán a debreczeni ipartest nagyérd [...] havában házas­ságot kötöttek 1 Trost István János Ágoston szinér váraljai és [...] gyengeség 143 máj 31 Veisz István róm kath egyéves bányász gyermeke [...]
42. 1997-04-07 / 80. szám
[...] e előtti pécsi sajtótájékoztatóján el­hangzott kérése miszerint ne engedjék utcára a [...] bemutatási lehetőséget nyújtó szabad­időparkban Lendvai István a Fimex Fair Bt vezetőjének [...]
43. 1934-09-05 / 201. szám
[...] Nemzeti Egység Pártjának ve­zetőivel Bethlen István gróffal és Sztranyavszky Sándorral Az [...] módjában állana a lova­gias elégtételadás kérése A Rassayhoz intézett másik le­vélben [...]
44. 1913-01-31 / 5. szám
[...] még Mi előtt megálltam Lengyel István 3 ogy szeretett Hogy szeretett [...] kértek Nagyon váratlanul jött a kérése Bendő ur mondta az asszony [...]
45. 1910-06-12 / 24. szám
[...] h tanár eltávozása és Rab István alkalmazása 4 dr Mészáros Ferenc r tanárnak nyugdí­jaztatása iránti kérése 5 Jelentés az 1908 9 [...] lelkesedést okozott mikor dr Fejes István választási elnök 7 óra tájban [...] az utolsót pedig dr Fejes István ügyvéd vá­lasztási elnök adta A [...]
46. 1909-11-30 / 273. szám
[...] Ifibb cíkkii a klvatkizi Tisza István szerepe Rabló támadás Berenden A [...] is csak a közkórházban történhetik kérése a beteg ott nem léte [...]
47. 1933-11-26 / 221. szám
[...] Pál énekszámaival 7 20 Zágon István vidám csevegése 750 M Hír [...] át Rétközberencs ifj K Z Kéré­sét illetékes helyre juttattuk vá­laszt újság [...] közöljük Nyírbátor vk elnök Kocsány István ügyét előnyösen elintéztük Ujfehértó közs [...]
48. 1906-10-30 / 6. szám
[...] rendes közgyűlésében a vármegyei tanítók kérése alapján Péterffy Lőrincz Ugrón Zoltán dr Lukácsiig István Soó Gáspár dr Kovácsy Albert [...]
49. 1914-01-31 / 9. szám
[...] erdődi lesz belőle Gr Bethlen István interpellációt in­tézett a miniszterelnökhöz gr [...] Kathona Géza Mándy Géza Domahidy István dr öarthos Mihály Péchy László Ko moróczy Jenő És Tisza István meg Khuen Héderváry most már [...] állást hogy a két igaz­gató kérése teljesítessék főként Heves Bélára tekintettel [...]
50. 1916-03-05 / 10. szám
[...] NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Felelős szerkesztő NAGY ISTVÁN aszatmárvőrmegyei jegyzőegyesüiét főjegyzője Munkatársak 130 D 0 KY ISTVÁN KOMORÓCY PETER kismajtényi körjegyző kapnikbányai [...] most nagyobb százalékú drágasági pótlék kérése a községektől én bár nehéz [...]
51. 1913-11-28 / 274. szám
[...] át a díszpolgári okleve­let Tisza István gróf miniszterelnöknek A nemzeti ellenállás [...] amelyet a három város Tisza István Magyarország legnagyobb történelmi hivatást betöltő [...] Szatmár is átnyújtotta gróf Tisza Istvánnak a díszpolgári oklevelét A miniszterelnököt [...] napra amelyre nehány ellenzéki delegátus kérése folytán delegációs ülés volt összehiva [...]
52. 1909-12-12 / 24. szám
[...] Lajos Veréczy Antal dr Fejes Ist­ván dr Farkas Antal és dr [...] fő és Zabary Ferenc algondnok kérése melyet hi­vatalos formában terjesztettek a [...] Al­bert Rácz Elemér dr Pilisy István Bartha Mór Jékey Zsigmond hozzászólásai [...]
53. 1915-12-28 / 26. szám
[...] van é elégedve nincs e kérése pa­nasza Fenséges uram mindennel meg [...] 77 VTY A mi NANASY ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA vállalkozik mindenféle könyv­nyomdái munkák [...] r u i Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán
54. 1915-10-31 / 44. szám
[...] területek jurisdictiója A magyar szaléziánusok kérése Egyház jogász Sipos István dr Magyar állampolgárnak külföldön külföldivel [...]
55. 1918-05-04 / 102. szám
[...] 1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k Cim a kiadóba n [...] szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest V Nádor u [...] vagonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél Debrecen Péterfia Mte a [...]
56. 1939-04-02 / 75. szám
[...] az alapnak kormánybiztosa dr Kul­csár István miniszteri tanácsos lett Dr Zajgóvári [...] a díszelnöki helyre dr Kulcsár István m kir kormánybiz­tost választotta meg [...] Számvizsgáló jelentés 4 Felmen vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...]
57. 1913-11-02 / 44. szám
[...] volt főispánt helyettes elnökké Nagy István körjegy­zőt rendes tagjaivá Böszörményi Fe­rencet [...] kinevezte Szatmárhegyi gör kath egy­ház kérése A szatmárhegyi gör kath egyház [...]
58. 1912-03-13 / 11. szám
[...] áldozatra is késznek mutatkozott Debreceni István polgármester ismer­tette az előzményeket s [...] volt a pápaszemes bölcs professzo­rok kérése intelme bizony üresen maradtak nemsokára [...] zászlóaljnak s az hangulatot Debreczeni István enyhítette egy másik sürgöny felolvasásával [...] N Szabó Antal ajánlatára Debreczeni István pol­gármestert hogy még a mai [...]
59. 1918-09-24 / 215. szám
[...] 5 5 S K Bársony István Egy darab élet Ara 8 [...] Telefon 301 Príma jó földet kerese bérbe 50 150 ei tleg [...]
60. 1933-09-01 / 150. szám
[...] az ipartestület ügyészé­nek dr Bálint István ügyvédnek a kezdeményezésére Az iparosok [...] a memorandum­ban foglaltak teljesítése jogos ké­rése a válsággal küzdő magyar kisiparosoknak [...]