27. oldal, 537 találat (0,084 másodperc)

Találatok

521. 1904-05-08 / 19. szám
[...] tanár 3 Szavalat Előadja Dubay István VIII o tanuló 4 A [...] és birlokállapotról 5 egész segély kérése esetén szegénységi bizonyítvány 6 ha [...]
522. 1903-11-08 / 45. szám
[...] pék­ipari munkálatok vasárnapokon és Szent Istvan napján csupán délelőtti 10 óráig [...] a löldbirlokos es bérlő­közönséget Ilarmas kérése ván hozzájuk legyen min­den földbirtokos [...]
523. 1903-11-26 / 48. szám
[...] főmérnököt választotta meg B Máthé István szeődemeteri állami tanító levelet intézett [...] a földbirtokos és bérlöközönsógét Hármas kérése van hozzá­juk legyen minden földbirtokos [...] Gazdatisztek Orsz Egyesülete nevében Szluha István országgyűlési képviselő mint az egyesület [...]
524. 1890-05-25 / 21. szám
[...] erre Koruis Ferencz neje figyelmeztető kérése és a vakmerő fellépésre tekin­tettel [...] május hó 21 én Pazár István ipariskolai igazgató Figyelmeztetés mindazon t [...] kar és 1 segédszemélyzet Orosz István fő ruhatároe Padi fődisz­mester Utasi [...] Oláh Ignácz Richter Ferencz Rácz István Rámér Albert Sohajda Kálmán Somlyódy [...]
525. 1899-01-10 / 2. szám
[...] miivész Bilcz Irén kieaaszonynyal Bilcz István nagybányai gör hath esperes száp [...] pénztárnok Ungváry Autal ellenőr Fazekas István és Fazekas Sándor Választmányi tagok [...] állami tisztviselők kedvezményes vasúti jegyek ké­rése alkalmával kérvényükre mindenesetben 50 kros [...] l Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Dr Schönpflug Jenő Laptulajdonos [...]
526. 1902-02-18 / 7. szám
[...] Tóth József zárda gazda Simon István Csécsey N Reszler János Horn [...] Pászkán Lajos Láday József Daróczy Ist­ván Kelemen Antal Kálik István Komá rorny Gábor Pásztor Károly [...] K Pospisil Antal Krausz Illés Ist­ván Horváth A Köpeczi Sámuelné Jékey [...] színház szaba­don minden előzetes engedély kérése nél­kül előadhatja A megtartott tárgyalá­son [...]
527. 1906-10-21 / 42. szám
[...] Burger Pál Hoffman Mihály Mikecz István Mészáros Ferencz dr Szabó László [...] Ez értekezletre dr S entpáli István miskolci polgármester mint a végrehajtó [...] Mihály Ilona férj Nádasi Andrásné István József gyermekei G iraj István Garaj Aridrás nagy­bátyjai Alolirollak fajdalomtól [...] rendes közgyűlésében a vármegyei tanítók kérése alapjan kimondotta hogy a népoktatásügy [...]
528. 1884-09-14 / 37. szám
[...] esze­nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése e Zólyom megye átirata a [...] Gr S é h uyi István három szer Íme L itkóc [...]
529. 1908-04-07 / 15. szám
[...] bizottságba dr Pi­li s y István R é b a y [...] igy nem lehet tudni Krémer kérése teljesítve lesz e Előkelő vendégek [...] y a p a y István A kongresszus valószínűleg ez év [...] mi több a többség Telek István uradalmi írnok ajánlatára az indítványozók­kal [...]
530. 1905-07-27 / 30. szám
[...] rendkívüli közgyűlésre tisztelettel meghívom Debreczeni István polgármester Tárgy sorozat 1 Az [...] s az is­métlőiskola részére államsegély kérése 3721 1905 k sz kj [...] sz hj 34 Gróf Károlyi István és társai indítványa az adófizetésnél [...] hatá­rozata tárgyában 5 Gróf Károlyi István és társai valamint Luby Géza [...]
531. 1895-10-20 / 42. szám
[...] Papp Pal Gergelytly Mihály Adorján István a kemecseiben Borbély Gáspár Géczy [...] Péchy Béla Péchy Gyula Vay István a nyir baktaiban Zalka István Korchma Pál Szitha Ferencz Vitéz [...] kiabálás miatt teljesen lehetetlen s kérése a csend helyreállítására nézve mit [...] PWissy Géza 1 fogat Pilissy Ist­ván 1 fogat gr Vay Tibor [...]
532. 1900-10-21 / 42. szám
[...] Kálnay Zoltán 4 kor Pazár István KlárLijó ne Szőllőssy Pálné Kovács [...] Sclimidt Balázs 10 lill Kis István 40 fill Petronyúk János 40 [...] Sarok Gyula 1 kor Kovács István 20 fill Birlos Gus túvn [...] Ilma a szigorú api minden kérése fenyegetése d ciára h ij [...]
533. 1875-01-31 / 5. szám
[...] utón folyamodott a magyar királyhoz kérése az volt hogy ne a [...] frt Mendek Gyula Ji Bodnár István 5 frt Boer kapitány 1 [...] frt Pavlovits Imre frt Szikszay Ist­ván 1 frt Rózsakerti N 1 [...] gabonát 5 font sót Bodnár Istvánná j frtot Újabban figyelmeztetjük a [...]
534. 1994-05-14 / 45. szám
[...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos u 11 [...] II 20 III 20 Egy kérése meghallgatásra talál s ez anyagilag [...]
535. 1902-02-16 / 7. szám
[...] színház szabadon minden előzetes engedély kérése nélkül elő­adhatja A megtartott tárgyaláson [...] Szondy Zsigmondné 10 f Kalmár István 10 f Doka Ferencz 10 [...]
536. 1994-04-23 / 27. szám
[...] X 23 XI 22 Egy kérése sajnos nem talált meghallga­tásra de [...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos a 11 [...] 10 A Rádió Dalszínháza Sárközy István A szelistyei asszonyok Dal­játék 22 [...]
537. 1994-04-30 / 33. szám
[...] u 25 gázkészülék szerelő Fedor István Nyíregyháza Császi Lajos u 11 [...] VI 22 VII 22 Egy kérése meghallgatásra talál kelle­mes napjai következnek [...]