27. oldal, 1194 találat (0,158 másodperc)

Találatok

521. 1975-06-26 / 148. szám
[...] ramocsaházi termelőszö­vetkezet Zetorja felborult Kecskés István rakodómun­kás gerinc és medence­csonttörést szenvedett [...] Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezet elnökének akit Kecskés Ist­ván panaszos levele miatt kerestünk meg [...] könnyű munkára osszák be Egyetlen kérése Van csu­pán a termelőszövetkezet ve­zetőségének [...] adunk vállalja Úgy véljük Kecskés Ist­vánon nem fog múlni Arra vár [...]
522. 1919-12-30 / 52. szám
[...] Terikét férje ki­békül Klárával Tódor István főispánnak fia Gusztáv képviselő megszereti [...] szentül meg volt győződve hogy ké­rése majd teljesül melyet anyja biztatása [...]
523. 2010-12-30 / 303. szám
[...] nem tud kitérni a család kérése elől Hagyja j 11 22 [...] Közérdekű észrevételeivel keresse munkatársunkat Pallcz Istvánt Tel 36 20 973 9766 e mail istvan palicz inform hu Kézbesítési reklamációval [...] ORVOSI ÜGYELET Nyíregyházán a Szent István u 70 sz alatt Tel [...]
524. 1990-12-03 / 283. szám
[...] Bakti Károly Dá­vid Mihály Dicházy István Hajdú János Gaál Gyula Szabolcsi [...] nagyszekeresi Cséke László jánkmajtisi Harbula István kölesei és Nemes Ist­ván fehérgyarmati küldötte­ket A megyei közgyűlés [...] és alelnökjelölést elő­készítő bizottságba Harbula Istvánt delegálták közgyűlé­si tagként VÉRADÁS A [...] ve­zető cserkész A MEGYEI HADKIEGÉSZÍTŐ KÉRÉSE Dokumentumok kerestetnek A Magyar Honvédség [...]
525. 1964-05-22 / 118. szám
[...] SZMT vezető titkára Cs Nagy István elvtárs az MSZMP megyei bi­zottságának [...] Barnabás megnyitó­ja után Cs Nagy István elvtárs tartott vitaindító beszámolót Beszámolójában [...] a szenátusban kijelentette a kor­mány kérése a 125 millió dollá­ros póthitelre [...]
526. 1996-11-21 / 272. szám
[...] órától Az előadásokat dr Várfalvi Ist­ván a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője tartja a [...] és termé­szetbeni juttatásokról dr Ha­zai Istvánná a Népjóléti Mi­nisztérium helyettes államtit­kára [...] mini­mum négy év Az ügyfél ké­rése szerint a havonta befize­tett minimumösszeg [...] útra A kínai faló Palotai István Új Kelet Szilárd meggyőződésem hogy [...]
527. 1949-10-04 / 230. szám
[...] este tízezer forintot je­gyeztek Gergely István kevesli a 250 forintot A [...] közben Aztán ahogy megfordul Gergely István kerek vidám arcába néz Hát [...] ami kaptunk folytatja tovább Gergely Ist­ván a szabadságunk Legtöbb az hogy [...] A nyíregyhzi Oncsa telep dolgozóinak kérése már többízben felvetődött a kísgyű [...]
528. 1906-04-08 / 14. szám
[...] képviseletét elvállalhassák minden külön engedély kérése nélkül Felhívás a Kossuth muzeum [...] 13 án Somkutpataka 32 Romocsa István és Pap Dominikának Gergely március [...] Somkutpataka 19 Március 8 Hegán Istvánná született Buháj Agápia 53 éves [...]
529. 1996-08-30 / 202. szám
[...] csütörtöki bejelentésére hivatkozva Teréz anya kérése Teréz anya akit egy kalkuttai [...] De hisz ezek mind ráfize­Palotai István Uj Kelet A minisztériumi határo­zat [...] magyar szer­ződés újratárgyalását akarja Palotai István Új Kelet Pekingben cáfolták és [...]
530. 1902-11-23 / 13. szám
[...] fog irtani A gazdasági hivatal kérése A gazdasági hivatal felterjesztést intézett [...] Erzsébet Gorbán Sára Ilyés j István Esküvők Simon György és j Papp Flóra Telegdy István és Kerék­gyártó Anna Makranczi Károly [...] Bak Sándorné Megyaszai Andrásné Kerekes Istvánná Günvald Jakabné Róich Gábor Kapcsos István Fáber Tóth Józsefné Szilágyi Bálint [...]
531. 1902-03-19 / 12. szám
[...] fel az egyesület életét Zahoránszky István titkári jelentése valóságos műgonddal készült [...] dr Fodor Gyula titkár Zahoránszky István háznagy Mondik Endre pénztáros Kertészffy [...] Hogy nem tálalt süket fülekre kérése bizonyította az igazgató rögtöni intézkedése [...] 9 Ave Mária költ Vathy Istvántól Szavalta Plekli Mária 10 Krisztus [...]
532. 1996-06-05 / 130. szám
[...] szerint a hangfelvétel ha­misítvány Kohl kérése II János Pálhoz Lelkiismereti kérdés [...] az egyén felelősségének kérdése Palotai István jegyzete Japán nem szokott ok [...]
533. 1912-05-29 / 22. szám
[...] magasz­tos terv megvalósításában Munkács város kérése természetesen nem szorul külön aján­lásra [...] felolvasta Baumgartner György 5 Holczinger István ügyesen oldotta meg a következő [...]
534. 1995-05-04 / 103. szám
[...] az eseteket amikor bizonyos szervek ké­rése esetén akkor is ki kell [...] foglalkoznak kezdte beszélgetésünket Pá lovics István a Royal Sluis Magrovet területi [...]
535. 1958-04-25 / 97. szám
[...] több mint egy éve teljesítetlen kérése a vízszolgáltatás Sorozatos p anaszok [...] darab egyik jelenetét ábrázolja Sághy István cs Varga Sok helyre hívják [...]
536. 1924-03-13 / 61. szám
[...] A homok immunitásá­ra vonatkozó igazolvány kérése alkalmával a községi városi elöljáróságnál [...] Jog 850 750 Kohó 1040 István Kfíb íföri D a he [...]
537. 1980-10-31 / 256. szám
[...] a problémák megoldása ám Kalocsai Istvánnak a Sza­bolcs megyei Állami Építő­ipari [...] garázs épül majd váro­sunkban Kalocsai István terveinek sikerét Debrecen­ben elősegítette hogy [...] akaróktól A szervezés a Kalocsai Ist­ván tervei alapján építendő föld alatti [...] segít a forgal­masabb csomópontokban alapvető kérése a forgalmat szervező és irányító [...]
538. 1913-03-08 / 10. szám
[...] el fog követni hogy Nagykároly kérése teljesedésbe menjen Figyelmeztette a polgármestert [...] Csaba Adorján főispán s Debreczeni István kir tanácsos pol­gármester Budapesten maradtak [...]
539. 1995-08-05 / 182. szám
[...] sor Az ifik közül Szabó István Tóth Zsolt valamint Osztojkán Fe­renc [...] futballpályára A helyi sportegyesület Ónbodi István vállalkozó pat ronálásával ötcsapatos tor­nát [...] vállalkozók Volt e valamilyen kü­lönleges kérése a középpá­lyásokhoz hogy hova adják [...]
540. 1910-01-21 / 3. szám
[...] inig ellenük llosvay és Veres István És miután Ilosvay nagyon érzékeny [...] meddig jól esik Aztán egy kérése volt Megteszem kérdezte Már hogy [...]