26. oldal, 537 találat (0,080 másodperc)

Találatok

501. 1907-12-15 / 50. szám
[...] Lőjek József 2 kor Major István 1 kor Törley és társa [...] Köszönet nyilvánítás Néhai özv Knauer István árváinak gyámolítására megindított gyűjtésünk e [...] gymnas tanár 15 kor Bodnár István Reisman Hermán Dr Fiegmann Sándor [...] gazdasági egyesület a munkásosztálynak léli kerese 1 forrás bizlosíiása céljából néhány [...]
502. 1904-10-23 / 43. szám
[...] gyakorlatot folytatni melyet az ösztöndíj kérése illetve el­nyerése alkalmával letelepedés helyül [...] Rákosi Viktor Rózsahegy Kál­mán Thoman István Werner Gyula Wienholcz Frigyes fagott [...]
503. 1899-06-04 / 23. szám
[...] május hó 29 én Debreczeni István polgármester Tárgysorozat 1 A bor [...] kiállított pótszerződés bemutatása 9 Grizháber István kézbesítő kérvénye egy évi fizetésének [...] dicsérettel halmozta el s részére kérése nélkül bizonyítvány alak­jában elismerő levelet [...]
504. 1908-05-05 / 19. szám
[...] kitételeket visszavonni mugáévá tette Telek István indítványát és hozzá járult ahoz [...] és ott nem kártyázhatnak Telek Istvánnak védekezése ugyan­ilyen Erdődi Antal Herczog [...] Ítéletet Rébay Dezsőt és Telek Istvánt fejen­ként 100 100 koronára és [...] Zilahy kérelmét mely a közönség kérése is Mert hiszen városunk közönsége [...]
505. 1897-10-17 / 42. szám
[...] törvény szerint kilépő tagjai Bodnár István Gál Elek Komis Ferenez Ujfalussy [...] egyébként a következő volt Bodnár István kapott 81 szavazatolt gr Vay [...] ünuepélyeu csak az az alázatos kérése ho y arra ineghivassék Nyíregyháza [...] árve­rést tűzze ki Gyászrovat Barzó István Barzó Juliánná özv Pongor Gyuláné [...]
506. 1906-01-28 / 4. szám
[...] 56 Makay Miklós 57 Mészáros István 58 Herczeg Ármin 59 Moskovits Márton 60 Truszka István 61 Halasi János 62 Takács [...] 63 Király József 64 Tóth István 65 Répássy István N Y I R V [...] ételeket s italokat rendelő urak kérése óhaja jámbor parancsa Látszólag nagy
507. 1903-11-15 / 46. szám
[...] földbirtokos és bérlő közönségét Hármas kérése van hozzájuk legyen minden földbirtokos [...] Kihirdetés alatt állanak Szmetana Antal István és Mireucz Róza nagybányai lakosok [...]
508. 1899-05-11 / 19. szám
[...] Károly 1899 május 9 Debreczeni István polgármester Tárgy sorozat 1 id [...] iránt Személyi hír Gróf Károlyi Istvánná ő méltósága folyó hó 2 [...] Je senszky Sándor dr Csánk István Berev József Galba Lajos Domahidy [...] kegyelmezzenek Látva azonban hogy minden kérése hasztalan arra kérte őket engedjék [...]
509. 1901-01-22 / 4. szám
[...] Ekker János Horváth Mórné Mercz István Sternberg Testvérek Koos Kálmán Kí­nál [...] Kovács Leó elnök dr Török István ulel nök Bariba Kálmán jegyző [...] melyet nyito gatni tetszik Szives kérése már rég tel­jesedésbe ment Tapasztalásból [...] Sandek Béla javára özv Galgáczy Istvánná ellen lu 2 kor 58 [...]
510. 1887-01-23 / 4. szám
[...] lakos fiának két barátja Soltész István és Schnsider István loveléből ért 9 sülvéo a [...] a tény körülmények alapján Soltész István és Schueider István gönczi illetőségű magyar embereket vád [...] a haza folé távo­zó Soltész Istvánt és Schneider Istvánt az utczán 4 5 egyén [...]
511. 1902-07-29 / 30. szám
[...] azt indít­ványozta hogy a vizsgálat kérése ínellőztes sék minthogy arra szükség [...] és Holczinger Imre Debreczenbe Rózsa István Kolozsvárra he­lyeztetett át Helyükbe jönnek [...] Czimmerinan Já nos és Kósa István Léváról Varjas Endre Kolozsvárról Kontranti [...] ta Olcsó vasúti jegyek Szent Istvánkor Az államvasutak igazgató­ságától a következő [...]
512. 1909-10-17 / 42. szám
[...] nagybányai kiállításra Köztünk volt Csók István is aki már a tél [...] jan 15 részt vett Csók István Faragó József Ferenczy Károly Glatz [...] Holtóssy Simon Horthy Béla Réti István és Thorma János Tehát tizenegy [...] évben külön megfolyamodott Hollósy külön kérése nélkül Láttuk hogy 1899 óta
513. 1904-05-10 / 19. szám
[...] testvér ás unoka Melles Béla István a helybeli kir kath főgymnasium [...] fölsze­reltetnek Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatársak Dr Tanódy Endre Csomay [...] és birtokállapotról 5 egész segély kérése esetén szegénységi bizonyít­vány 6 ha [...]
514. 1887-02-06 / 6. szám
[...] községek elöljáróinak folyamodvá­uyilag előterjesztendő abbeli kérése elől miként az adó beszállítása [...] robajával Lapunk fő belmunkatársának Krnethy Istvánnak második kiadás alatt levő Czigánynö [...] egy szintén tekintélyes része Tisza István mel­lett sorakozik Tisz i Istváut [...]
515. 1901-03-17 / 11. szám
[...] teszi szerencsés lesz és egy kérése beteljesül Micsoda szétmászkáló férgei ezek [...] 4 Vig szavalat Előadta Koczog István úr 5 Kossuth halálára Nádor [...]
516. 1889-10-06 / 40. szám
[...] sremök fényét hasztalan volt eadő kérése hogy c ak egy perezre [...] részt Az ünnepi misét Vertár István esperes plébános szolgáltatta Szabolcsvármegye közigazgatási [...]
517. 1905-01-03 / 1. szám
[...] teendő 9 utasoknak ezek indokolt kérése folytán és amennyiben az u [...] 15 Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Dr Tanódy Endre Laptulajdonos [...]
518. 1901-02-24 / 8. szám
[...] mint díjtalan gyakornok kinevezést kért Kérésé elutasították Pedig remélte hogy majd [...] gyüjtőbizotlság nevében hálás köszönetemet Patár István helyi gyüjtőbizottsági elnök Gara Irénke [...] Urak Bacsó Bila Dr Bodnár István a rendezésért is Dr Kontky [...] Endre l rmjtler Zoltán Vietóriss István Török Anuska kisasszony ki mint [...]
519. 1902-07-20 / 29. szám
[...] hibá­jára bünteti skep tagadjuk meg kérése kivitelét oly fenyítek lesz ez [...] Kitűnően játszott Kollmann Ö lön István bácsi szerepében különben az ő [...] 1 kor Kiss János Kiss István üO tíO fillér s Bariha [...]
520. 1904-05-08 / 19. szám
[...] tanár 3 Szavalat Előadja Dubay István VIII o tanuló 4 A [...] és birlokállapotról 5 egész segély kérése esetén szegénységi bizonyítvány 6 ha [...]