23. oldal, 537 találat (0,085 másodperc)

Találatok

441. 1996-06-06 / 131. szám
[...] Uj Kelet olvasótáborát hívja segítségül Kérése annyira meghatotta a szerkesztőség tagjait [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Lapigazgató Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság 4400 Nyíregyháza [...]
442. 1904-05-08 / 37. szám
[...] Doino kosnó és dr Fejes Istvánná úrnők kiket mindnyájukat osztatlan elisme­rés [...] nem térhetet ki az államtitkár kérése elől mikor éppen arra irányult [...]
443. 1996-03-23 / 70. szám
[...] Népjóléti Minisztéri­um képviseletében ár Kakuszi István helyettes államtitkár és Gáspár Károly [...] észrevételeket A kirámolt E Misszió kérése Az E Misszió Természet védelmi [...] 7 sz gyógyszertár Nyír­egyháza Szt István u 10 Már­cius 25 től [...] tart a kátyúzás kérdeztük Szamos Ist­vántól a nyíregyházi Közúti Igazgatóság igazgatóhelyettes [...]
444. 1996-05-11 / 110. szám
[...] Ko­vács János tehetséges szakem­berek Nádasdi István Már­Tájfutás földi István és dr Helmeczy László is [...] még nem jutott el szurkolóik kérése Természe­tesen én is hiszen nyíregyházi [...] hosszú távú országos bajnok Wágner István és Cserpák Zsolt Első nap [...] Kupán a felnőtt férfiaknál Wágner Ist­ván és Kiss József a legesélye­sebb [...]
445. 1997-12-08 / 286. szám
[...] Keserű Sándor Siklósi Csaba Szcntjobbi Ist­ván Palotás Csaba Varga János csapatvezető [...] ter Joma Sport Nyíregyháza Szt István u 1 Telefon 60 472 [...] Olimpiai Bizottság el­nöke továbbá Harcsár Ist­ván államtitkár az OTSH elnöke is [...] elnökség lemon­dani kíván A másik kérése az volt hogy az utóbbi [...]
446. 1908-08-30 / 70. szám
[...] nehézzé vált Nem célszeiü tehát kérése fölött szigorúan elzárkózni hanem a [...] Dr Fuchs Ernő igazgató Diner István Turterebes Kemény Sán dór Turterebes [...] ikedő közelebb jegyezte el Kupás István polgár­társunk leányát Ilonát Képzőművészeti és [...]
447. 1995-08-04 / 181. szám
[...] feladattal Amikor meg­jött a franciák kérése többek kö­zött azért is esett [...] 700 000 Ft Levélcím Juhász István 5510 Kisújszállás Szabadság téri lkt [...]
448. 1997-01-30 / 25. szám
[...] Ko­vács Sándor elnök Kru pincza Istvánná Bán György alelnökök Dankó Ferenc [...] hogy kö­zösüljön vele de a kérése elutasításra talált Ezután borzalmas jelenet [...]
449. 1996-12-23 / 299. szám
[...] ren­dőrkapitánya hívta fel a fi­gyelmet Kérése után öt ön kormányzat képviselő [...] szerint a rendőrség el­fogta F István 26 kisvárdai lakost aki alaposan [...] Balogh Zoltán vezérigazgató Lapigazgató Hajdú István Főszerkesztő Kézy Béla Belpolitikai szerkesztő [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Főmunkatársak Palotai István Száraz Attila Szerkesztőség és lapigazgatóság [...]
450. 1994-06-20 / 75. szám
[...] Rekord rész­vényeseinek és a felügyelőbizottság ké­rése alapján az RSK Acquisition Corp [...] a riasztóberendezés nem működött Pályka István bácsi jött a vil­lanyszámlát befizetni [...]
451. 1996-01-05 / 4. szám
[...] Zsolt edző A fiatal tréner kérése volt hogy a távozók neve [...] valamint a jánk majtisi Krajcár István ugyan­csak a harmadosztályú legény­ség futballistája [...]
452. 1906-03-08 / 19. szám
[...] megölte az anyját és apasági kerese tét akasztott egy előkelő ur [...] egyhangúlag fogadta el Gyászhir Kabay Istvánt és nejét súlyos csapás érte [...] németi ev ref temetőben Kabay István hosszabb ideig mint törvh állatorvos [...] szülein kívül gyászolják özv Kabay Istvánná nagyanyja özv Ba­rabás Ferenczné nagynénje [...]
453. 1994-07-13 / 95. szám
[...] a jelenlegi bér­lők kérdeztünk Romanovics Ist­vánt a Polgármesteri Hivatal Vagyon és [...] híveknek a szobor érkezése Szent István felajánlotta a Szűz­anyának országát és [...] egy polgármes­teri döntés A szülők kérése és döntése volt ez miután [...]
454. 1901-12-22 / 51. szám
[...] nagykárolyi főszolgabírói állásra kijelöltettek Gőnyei István Szuhányi Géza és Thoma László [...] adtak be a melyből Gőnyei István 230 és Szuhányi Géza 167 szavazatot nyervén 63 szótöbbséggel Gőnyei Istvánt választották meg Csendes választások A [...] és erdődi főszolgabirói állásokat szavazás kérése nélkül közfelkiáltással töltötték be A [...]
455. 1997-10-17 / 243. szám
[...] szavazatot a kormánynak az a kérése hogy a házszabály­tól való eltéréssel [...] az el­bocsátásoknál A nyalógép Palotai István Új Kelet Ha valaki még [...]
456. 1911-08-25 / 34. szám
[...] ur a méltatlankodó utasok minden kérése dacára nem tette azt meg [...] indítottak Az utolsó ököritói Varga István por csalmai gazdasági cselédnek a [...] katasztrófa alkalmával elhódította a Varga István házastársát s az asszony elhagyta Vargát s átköl­tözött Ököritóra Varga István bánatában ivásnak adta a fejét [...]
457. 1996-04-06 / 82. szám
[...] hazai együttesek közül a Szilvási István edző által irányított ifjúságiak alig [...] tud­hatunk magunk mögött A játé­kosok kérése volt hogy te­gyünk rá egy [...]
458. 1997-04-01 / 75. szám
[...] az államalapító magyar királyhoz Szent Istvánhoz hasonló tisztelet övezi s a [...] kért és kapott engedélyt Palotai István Új Kelet Nagy kérdés hogy [...] sem Azt hiszem az ola­szok kérése meglephette a ka­tonai és politikai [...]
459. 1998-04-03 / 79. szám
[...] ez Szo kai úr személyes kérése Szokai Imre az ÁPV Rt [...] és magyar életet Dr Szépfalusi István Auszt­riából érkezett evangélikus lel­kész a [...]
460. 1907-12-17 / 51. szám
[...] llosvay Aladár uj Főjegyző Péchy István dr Árvaszéki elnök llosvay Ferencz Főszolgabíró Köz­ponti Madarassy István fehérgyarmati Jékey Sándor szatmári Csaba [...] Jeszenszky Béla Kovács Sándor Jékey István dr régiek Bátthy Lajos Pavela Zsigmond Galgóczy István dr Szintay Gábor Lázin Tivadar [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese tűket hat hónap alatt vagyis