537 találat (0,402 másodperc)

Találatok

1. 1869-06-14 / 24. szám
[...] nagyszámú tanulóságnak minden sürgetése és kérése daczára sem engedtetett meg a [...] magyar vezérek kora Árpádtól Sz Istvánig Első fűzet N 8 r [...]
2. 1880-04-15 / 3. szám
[...] felállítását Azon­ban az árvaszéki elnök kérése ez idószerint nem volt teljesíthető [...] László Winkler János Báji Patay István Jármy Beniámin Nagy Káliói Kállay [...] Vajai Vay Adám Csepey Zoltán István Korda La­jos Désy Ferencz Osváth [...]
3. 1883-12-30 / 52. szám
[...] felolvasását amelyet a biró vádlott kérése daczára megtagadott elrendelte s a [...] 1884 április 3 án Kovács István Hrabovszky Rudolf a függetl párt [...]
4. 1883-12-30 / 52. szám
[...] nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése e Zólyom megye átirata a [...] G zá tól Gr Széchenyi István három szerelme Litkóczy Mihály tói [...] Az Ország Világ szerkesztője Szent István napján ingyen emlékszámot osz­tatott ki [...]
5. 1884-09-14 / 37. szám
[...] esze­nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése e Zólyom megye átirata a [...] Gr S é h uyi István három szer Íme L itkóc [...]
6. 1886-12-25 / 52. szám
[...] Ferencz ur helyett tekintettel ismételt ké­rése s előhaladott korára Pscherer József [...] János alelnököt helyettes elnökül Bodnár István urat tagokul Haas Mór Propper [...]
7. 1887-01-23 / 4. szám
[...] lakos fiának két barátja Soltész István és Schnsider István loveléből ért 9 sülvéo a [...] a tény körülmények alapján Soltész István és Schueider István gönczi illetőségű magyar embereket vád [...] a haza folé távo­zó Soltész Istvánt és Schneider Istvánt az utczán 4 5 egyén [...]
8. 1887-02-06 / 6. szám
[...] községek elöljáróinak folyamodvá­uyilag előterjesztendő abbeli kérése elől miként az adó beszállítása [...] robajával Lapunk fő belmunkatársának Krnethy Istvánnak második kiadás alatt levő Czigánynö [...] egy szintén tekintélyes része Tisza István mel­lett sorakozik Tisz i Istváut [...]
9. 1889-10-06 / 40. szám
[...] sremök fényét hasztalan volt eadő kérése hogy c ak egy perezre [...] részt Az ünnepi misét Vertár István esperes plébános szolgáltatta Szabolcsvármegye közigazgatási [...]
10. 1890-03-16 / 11. szám
[...] teljesen ösmeretlen hadkötelesek nevjegyzéke Kovács István Nóvák József Varga János Kelemen [...] Dudlák József Dobiáu Audrás Dicsek István Marusiu Mihály Magyar György Nagy István Stefáu Pál Szilágyi Jmos Szuuyog [...] Lukacs Mihály Peraudik Jáuos Popovie István Simon András Liszka György Schvarcz [...] kiséri s a sze­rető hitves kérése meg óvja Ah de szivéhez [...]
11. 1890-05-25 / 21. szám
[...] erre Koruis Ferencz neje figyelmeztető kérése és a vakmerő fellépésre tekin­tettel [...] május hó 21 én Pazár István ipariskolai igazgató Figyelmeztetés mindazon t [...] kar és 1 segédszemélyzet Orosz István fő ruhatároe Padi fődisz­mester Utasi [...] Oláh Ignácz Richter Ferencz Rácz István Rámér Albert Sohajda Kálmán Somlyódy [...]
12. 1890-09-14 / 37. szám
[...] akarja ölelni kedvesét mikor Daphné kérése teljesül lábai gyökeret vernek karjai [...] szintén nagy raktárt tartok SURÁNYI ISTVÁN 381 3 3 fűszer és [...] órája a kir törvény­széknél Kovács István kir tszéki bíró hivatal szobájába [...] órája a kir törvényszéknél Kovács István kir tszéki biró hivatalBzobájába kitüzetett [...]
13. 1895-10-20 / 42. szám
[...] Papp Pal Gergelytly Mihály Adorján István a kemecseiben Borbély Gáspár Géczy [...] Péchy Béla Péchy Gyula Vay István a nyir baktaiban Zalka István Korchma Pál Szitha Ferencz Vitéz [...] kiabálás miatt teljesen lehetetlen s kérése a csend helyreállítására nézve mit [...] PWissy Géza 1 fogat Pilissy Ist­ván 1 fogat gr Vay Tibor [...]
14. 1896-12-13 / 50. szám
[...] vállalkozásnak biztos alapot teremt Virágh István Könyörület A hideg beköszöntött s [...] a könnyes szemek tekintetében esdő kérése van könyörüljetek jó emberek mert [...]
15. 1897-10-17 / 42. szám
[...] törvény szerint kilépő tagjai Bodnár István Gál Elek Komis Ferenez Ujfalussy [...] egyébként a következő volt Bodnár István kapott 81 szavazatolt gr Vay [...] ünuepélyeu csak az az alázatos kérése ho y arra ineghivassék Nyíregyháza [...] árve­rést tűzze ki Gyászrovat Barzó István Barzó Juliánná özv Pongor Gyuláné [...]
16. 1898-05-01 / 18. szám
[...] alap ügyében hozott s Darvas István részéről megfelebbezett határozatára 86 Tisztiügyészi [...] 136 Az erdélyrészi kárpát egyesület kérése a hazai ásványvizek támogatása iránt [...]
17. 1898-12-25 / 52. szám
[...] a fejembe önnek az a kérése írnék én a Bessenyei Kör [...] ez évi rendes közgyűlését Horváth István egyesületi elnök miután a szép [...]
18. 1899-06-04 / 23. szám
[...] meg szeratve tisztelt vezérünkről Horváth Istvánról ki ez idő szerint egészségének [...] tagjává válásét ja c Kovács István berezeli s Lengyel József nyír­egyházi [...] bogáti kartárs helyettes elnök Horváth István elnökre Lengyel József a szép [...] is foglalkozni fognak A nagykállóiak kérése Nagy Káiló varos közönségének kü [...]
19. 1900-10-21 / 42. szám
[...] Kálnay Zoltán 4 kor Pazár István KlárLijó ne Szőllőssy Pálné Kovács [...] Sclimidt Balázs 10 lill Kis István 40 fill Petronyúk János 40 [...] Sarok Gyula 1 kor Kovács István 20 fill Birlos Gus túvn [...] Ilma a szigorú api minden kérése fenyegetése d ciára h ij [...]
20. 1901-02-24 / 8. szám
[...] mint díjtalan gyakornok kinevezést kért Kérésé elutasították Pedig remélte hogy majd [...] gyüjtőbizotlság nevében hálás köszönetemet Patár István helyi gyüjtőbizottsági elnök Gara Irénke [...] Urak Bacsó Bila Dr Bodnár István a rendezésért is Dr Kontky [...] Endre l rmjtler Zoltán Vietóriss István Török Anuska kisasszony ki mint [...]