322 találat (0,150 másodperc)

Találatok

1. 1947-02-18 / 40. szám
[...] napokban tömegesen érkeztek fel jelentések Feuer Sándor péksegéd ellen aki a csalások egész soro­zatát követte el Feuer a napokban megjelent dr Soós [...] a fizetésre került a sor Feuer nem találta pénz­tárcáját Megkérte a [...] A megindított nyomozás meg­állapította hogy Feuer a szökése előtti napon Dekter István vendég­lőjében mulatott A reggeli órákig [...]
2. 1935-09-15 / 211. szám
[...] Excelsior Harisnyagyár nyíregyházi üzletét a Feuer Miksa cég vette át Az [...] verekedés történt Józsa községben Pikó Ist­ván napszámos néhány barátjával elment a [...] hogy a közelében álló Pikó Istvánt kétszer ököllel arcul ütötte Pikó [...] belső részei egészen kifor­dultak Pikó István önként jelent­kezett a csendőrségen ahol [...]
3. 1947-09-19 / 212. szám
[...] elmondta hogy a nagymennyiségű dióbelet Feuer László kocsordi la­kostól vásárolta Feuer kihallga­tása során zavaros hallomásokat tett A rendőrség feltevése szerint Feuer egy titokzatos csempészban­dával áll összeköttetésben [...] és fáj­dalmunkat részvétükkel enyhítet­ték Király István és neje Hirdetmény A Nyírtéti [...] Já­nos püspökhelyettes esperes Köz­reműködik Sonkoly István áll tkp int tanár hegedűművész [...]
4. 1994-12-26 / 236. szám
[...] termelését kétezer tonnával növel­te Minderről Feuer István ügyvezető igaz­gató tájékoztatta az MTI [...]
5. 1935-12-03 / 276. szám
[...] ker is tanár Dr Balogh Istvánná báró Orbán Aranka énekel orgonán kiséri Dr Balogh István Beszédet mond Weiszer Gyuláné leánygimn [...] Excelsior Harisnya­gyár nyíregyházi üzletében a Feuer Miksa cégnél Másnap a lopási [...] 6 évi fegyházra Ítélték Halász István és Hegedűs István meggyaszói lakosok hivatalosak vol­tak Farkas [...]
6. 1914-07-21 / 164. szám
[...] 31 25 Klein Márton 22 Feuer Dávid 25 Grünfeld Kálmán 34 [...] 37 Hartman Ferencz 42 Nagy István 46 Farkas Kálmán 64 Kovács [...] Kovács József 1 12 Nyisztor István 1 13 Grosz Ignácz 1 [...] 79 Hermah Izidor 11 63 Feuer Áron 11 53 Kondor Sándor [...]
7. 1929-02-05 / 29. szám
[...] Etrenc Minden külön értesítés helyett Feuer Incit Nyíregyháza elje­gyezte Scháffer Sándor Prügy Feuer Klárit Ny regyháza elje­gyezte Dr [...] eljegyezte Willinger Mór A Kovács István szobor­bizottság a fővárosban A Ko vács István szoborbizottság élén Mikecz István alispánnal és Bencs Kálmán dr kir kormányfőtaná­csos polgármesterrel Kardos Ist­ván kulturtanácsnokkal a fővá­rosba utazott Kovács [...]
8. 1943-11-18 / 261. szám
[...] Mit csinált a cukorral Eladtam Feuer Miksának 25 kilo­gram ot Bleich [...] Síp utcába Az elnök Kovács Istvánhoz Ki volt az a Wassermann [...] piaci árus is vásárolt Tóth Istvántól néhány kiló cuk­rot Azzal védekezett [...] érte Négy öt pengőt kilogramonként Feuer Miksa 64 éves nyíregyházi lakos [...]
9. 1935-07-06 / 152. szám
[...] vég­rehajtatónak Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani végrehajtást szen­vedők ellen indított [...] a Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani nevén álló a Kistelek [...] Úrbéres Birtokosság 206 P Képiró István 2000 P Nyírbátori Takarékpénztár rt [...] Hugó és gyula végrehajta­tóknak Papp István nős Lengyel Veronikával végrehajtást szenvedő [...]
10. 1905-07-30 / 31. szám
[...] Búza Barna Uray Imre Kuszka István és Uray Miklós orsz kép­viselők [...] Elnökké Bernáth Zoltán alelnökökké Minay István Berzeviczy István Pálffy István Jegy­zőkké Skultéti Viktor dr Tüchler [...] 32 Fertig 33 An 34 Feuer 35 Setzt ab 36 Feuer einstellen 37 Patro­nen versorgen 38 [...]
11. 1929-06-18 / 136. szám
[...] Emil felsőkeresk isk igaz­gató Prékopa István tanonciskolái igazgató tanártársaival és még [...] fogadott nagy hatású előadás után Feuer Miksa választmányi tag a Takarékosság [...] Balkányi Kálmán igazgató reflektált ugy Feuer Miksa fel­szólalására mint Hoffmann Mi­hály [...]
12. 1907-04-01 / 4. szám
[...] Czernyina Adler Simon Kökényesd Boldizsár István házaló Csicz György szolga Gerend [...] Kányaháza Dunka György adománygyűjtő Sárosbogdány Feuer Majer ruhatisztító Lanka Ferenczi Klára [...] Szabó Zsuzsánna Aranyos Megyes Timcsisen István házaló Béla Vizikány János terménykereskedő [...]
13. 1912-03-10 / 10. szám
[...] fehér­nemfieket a legolcsóbban szerezhetjük be FEUER MIESÁNÉ női divat és rövidáru [...] Jenő Bálasy József Dr Gulyás István Boros József Fráter István Benedek Zoltán Grünberger Ignácz Felügyelő [...]
14. 1936-03-22 / 69. szám
[...] kérelmét Hasonló sors érte Sigray István gépészmérnököt akit a villamossági koncessziószerződés [...] szomorodni 88 fillér vitéz Tornay István I fűszer és csemegeüzletében Bethlen [...] feltűnő olcsó árban árusítja a FEUER Mim cég a gyár egyedárusitója [...] Paulik József Kovács János Benczúr István Gibuly Pál és Ba­lázs István 3 Népdal egyveleg énekli a [...]
15. 1907-09-22 / 76. szám
[...] polgármestert ren­des tagjaivá dr Fejes Istvánt Novák Lajost Bartha Kálmánt Gönczy [...] doktor aki az u n feuer játéknak való­ságos Maróczyja egy éjszaka [...] szabad Zsül doktornak egy remek feuer partiját 3 ik oldal
16. 1936-12-30 / 298. szám
[...] dr Aradványi Endre dr Rácz István és dr Süttő Gyula Jegyző dir Kasza István Fiatalkorúak tanácsa és uzsora ügyek [...] Várady Mihály Bírák dr Rácz István dr Süttő Gyula és dr [...] fehérnemiiek nagy választékban Egyedárusitó nő FEUER MIKSA cég Városház épület A [...]
17. 1937-12-25 / 292. szám
[...] December 26 Vasárnap Rám kát István Gör kát Istensz M Prot István Izr Tebeth 22 A nap [...] na Jo Lankát el­jegyezte Márkus István banktisztvi­selő Minden külön értesítés he­lyett [...] Mackóruhák bébi kelengye nagy választékban FEUER nál Női meleg nadrág Női [...] egyház­község vezetői és hívei Hulvej Ist­ván Újévkor megkezdi lelkészi szol­gálatát Nyíregyházán [...]
18. 1937-05-12 / 105. szám
[...] az Albusz és a Szent István tápszerművek kartellba tömörültek és megindult [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház Feuer Miksa divatüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 9 Mayer István órás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház épület Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
19. 1928-07-08 / 153. szám
[...] szén kereskedése Széchenyi út 16 Feuer Miksa uri és női divat [...] uriszabó Bessenyey tér 2 Kertész István látszerész fényképező gépek fényképészeti cikkek [...]
20. 1937-05-09 / 103. szám
[...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház Feuer Miksa divatüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ztinyi Ilona utca 9 Mayer István órás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház épület Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...] könyvnyomda Bercsényi utca 3 Göcze István férfi női és francia szabászat [...]
21. 1918-11-14 / 256. szám
[...] délelőtt küldöttségek jelentek meg Csuha István főis­pánnál kérve őt hogy a [...] a városi tisztikar evé­ben Bprzeviczy István majd a vár­megye közönsége nevében [...] lettel és bizalommal sorakozik Csuha István eddiggi főspán személye köré és [...] obbíizeíés mellett vesz vesz fel Feuer síéin Jakab Kossuth tér SZÍNHÁZ [...]
22. 1937-04-18 / 86. szám
[...] ev Bánszki Edit ref Kotricz István g kat Be­lánszky Judit Berta [...] ág h ev Halálozás Krajecz István ág h ev 75 éves [...] textilkereskekő Kossuth tér Excelsíir Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza Maysr István drás és ékszerész rk bérpalota [...] iVárosház épülrt Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
23. 1918-12-17 / 299. szám
[...] a szeke­rét tolta hazánkfián Tisza István is aki már 1913 ban [...] Szűcs Sándor Tájbert József Kerekes István Tanké czy Gyula dr Glatz [...] Gyenge Jánosné Szentiványi Kálmán Bottyán Ist­ván Bartha Lajos ifj Freund Sámuel [...] Nóé Klein Ede Németh Elemér Feuer verker Herman Horváth József Ehrenreich [...]
24. 1937-03-17 / 61. szám
[...] pályaműn kája isy míg Aknássy István VII o tanuló nyilvános dicséretben [...] textilkereskedő Kossuth tér hxcelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 5 Mayer István órás és ékszerész Róni kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
25. 1939-05-06 / 102. szám
[...] oldal íiaa Megkezdődön a Kardos István síremlékére felalánlett összegek számbavétele Megírtuk már ihogy Kardos Ist­ván síremlékének közadakozásból valló icimelése érdekéiben [...] Lajos Kéler Gyula Geppel Károly Feuer Sándor Blum Sándor Gál József [...] a lelkes ifjúsági elnök­nek Mayer Istvánnak támogatásá­val elhatározták hogy viszonozzák a [...]
26. 1937-03-21 / 65. szám
[...] 2 Megnyitót mond vitéz Putnoky István ezredes 3 Gyóni verseket ad [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ármin textilüzlet Korona épület Mayer István órás és ékszerész Róm kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
27. 1937-08-04 / 174. szám
[...] napon megkezdte Távollétében dr Vernes István kir ügyész az ügyészség alelnöke [...] vitéz Lázár Fe­renc főszolgabíró Reök István al­ezredes A bál iránt széles [...] pénzügyminisz­ter a jövő évi Szent István jubileum alkalmából Szent István ötpengős ezüst érméket veret A [...] a cink kohó megépíté­se ügyében FEUER divatüzlet Idény árusítás Fürdőcikkek szabott [...]
28. 1914-09-22 / 224. szám
[...] und so müssen wir ihr Feuer erwiedern Wir bedauern dass der [...] Budapestről táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök Bécsből visszaérkezett Budapestre A [...] Takács Sándor Rebi András Papp István Jurtim Vaszil Világ Gergely Kontra [...] Podolák Ándrás Popovics György Véréi István Dregán György Szabó Ignác és [...]
29. 1918-01-17 / 14. szám
[...] Margitka énekszám és ifj Gödény István hatásosan elszavalt költeménnyel Bárány Ró [...] László Szakoly 15 15 K Feuer Leon orosz fogoly Kovács József [...] Macii Lajosné Jeney Mihályné Bodollai Istvánná 5 5 K özv Bakos [...] Rei­nitz Menyhert Kovács Józset Szency István Agárdy istván 2 2 K Horovitz Barnát [...]
30. 1912-09-22 / 38. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECSKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] posta­költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse 15 FEÜER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...]
31. 1937-10-31 / 247. szám
[...] tűzifa és szénkcrcskedő 6 őcze István férfi és aői szabó Budapesti [...] Kelemen Károlyná uridivat és cipőháza Feuer Miksa divatüxletc Kertész István látszerésc Földes Drogéria R T [...] ruhák és urí szaeóság Mayer István órásfés ékszerész Merkur kőnynyemda Nyíregyháza [...]
32. 1928-05-20 / 114. szám
[...] VII VIII oszt i Kozák István VIII oszt TI Teítsch IstvánVII [...] Varga Károly VII oszt Balla István Blau Pál Kele­men Ferenc Máczay [...] Uzoni Éva V oszt II Feuer Magda V oszt III SomlyóiTfona [...] lés előtt álló te­henet Nagy Istvánnak Antal és Lajos nevü fia [...]
33. 1924-06-08 / 131. szám
[...] szemefénye volt a nagy Széchenyi István­nak ifjúkorában óhajtott mintaképe Hogy az [...] Káeoly felsőke­reskedelmi iskola III osztályú Feuer Ilonka leányfőgimnázium VIII osztályú tanulók [...] áfi dijat nyer­ te Ballá István Kossuth főgimn IV osztályú j [...] polgári leányiskola IV osztályú Ko­zák István Kossuth főgimnázium IV osztá­lyú Racsek [...]
34. 1912-09-29 / 39. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECZKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] 5 5 5 I Í FEUER MIKSA i KOVALÓ PÉTER ÉS [...]
35. 1937-08-20 / 188. szám
[...] 20 Péntek Róm bat Szt István Gór kot Sít István Prot Szt István Izr Elül 13 A nap [...] Ferencet 13 évi fegyházra Kiss Istvánt 6 évi fegy­házra Grandner Dánielt [...] megbénult A kár 8000 pengő FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
36. 1937-08-30 / 195. szám
[...] Városháza Telefon 318 EXCELSIOR HARISNYAHÁZ Feuer Miksa divatüzlete kötött szö­vött és [...] és műszerész Kállói utca GÖCZE ISTVÁN férfi női és francia szabász [...] minőségű és kivi­telű áruk KERTÉSZ ISTVÁN látsze rész Bethlen u 3 [...] vá­lasztékban és olcsó árakkal MÁYER ISTVÁN órás és éksze­rész Zrínyi Ilona [...]
37. 1907-08-01 / 8. szám
[...] Bodnár Osiás terménykereskedő Nadvorna Galiczia Feuer Verber Herman Félegyháza Grószman Izráel [...] Kondor József földmives Milota Gruber István fíirészmester Salánk Meller Ignácz utazó [...]
38. 1913-01-26 / 4. szám
[...] és fá tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri nöi divat ás [...] házam őrök áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
39. 1920-10-27 / 246. szám
[...] lagerélyesebben folyik minden irányban Friedrích István németországi utazása Nyíregyháza okt 26 [...] a hírrel kap­csolatban hogy Frieirich István Németországba utazik meginterjúvolta Wsin Dezső [...] lesz aktuális mert addig Friedrích Istvánt az itteni politikai vi­szonyok visszatartják [...] t Osgyáni József Kohn Ignác Feuer Miksa ifj Huray János Bodor [...]
40. 1920-11-24 / 269. szám
[...] nov 28 Gaál András Gaál István Gaál József Városi közlemények X [...] vállkendök nagy választék­ban érkeztek a Feuer Miksa divatáruházában Városhízpalota A nyíregyházai [...] 3 án született szüle Német István és Biri Anna kótaji lakosok [...]
41. 1936-07-31 / 175. szám
[...] és Matus János bátyját Matus Istvánt Az embereken valami megfoghat tatlan [...] szavazóbírák A vádhatóságot dr Vernes István kir ügyészségi alelnök képviseli míg [...] hogy az egész gyilkosságot Matus István ter vezte ki Matus István azonban szemébe mondotta a megátalkodott [...] térő olcsó vásárlási alkalom a FEUER MIKSA Excelsior gyár egyedárusítója Városházépület [...]
42. 1922-12-10 / 281. szám
[...] Márton Dr Krómy Károly Búzás István Huray Dániel Jámbor János Klein [...] Schmil Zsuzsánna Hume­nyik Álmos Nagy István Gyurján Mihály Érbe Géza 300 [...] Fodor Ferenc Hősek Győző Nagy István Mogyo­róssy Náci Fűszer és Gyarmatáru [...] könyvkereskedés Reskó Kálmánné Kálin Dezső Feuer Miksa Borbély Sámuel Föl­des Márton [...]
43. 1937-04-17 / 85. szám
[...] textilkereskekő Kossuth tér Excilsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza fizv Kelemen [...] az irodában tudható meg Mayer István drás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház ájfilrt Mcnetjefyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca S Kádár [...] szám a 30 éves Gonda Istvánnak azonnal segítségére siettek kiszabadították őket [...]
44. 1913-02-09 / 6. szám
[...] koszorú óa fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri női divat éa [...] fizetéssel vagy teljes ellátás lielyi István sál felvétetik a nyomdába
45. 1913-02-02 / 5. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksámé úri nöi divat é [...] házam isik áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
46. 1939-08-15 / 184. szám
[...] ke lengyen porain Dr Murányi István és felesége Schőnflug Klára dr [...] Féláru utazás Budapestre A Szent István ünnepségek alkal­mából ezévben is félárú [...] Gvörgy gyógyszertár Kállai u Szent István u szolgáltatja ki a gyógy­szereket [...] tekintse meg olcsó kirakat áraimat Feuer divatház Városbízépület Húsz pengőben állapították [...]
47. 1900-08-26 / 17. szám
[...] 2 Gulyás csárdás 3 Im Feuer Ga­lopp 4 Keringő 5 Torna [...] első apostoli magyar király szent István napján ünnepelték meg Nagybányán a [...] láttuk Nagy László alispánt Gőnyei István megyei t b főjegyzőt
48. 1941-10-24 / 244. szám
[...] 1 özv Kojhn Iginiácné 10 Feuer tMiilksa 5 Szilágyi Bánnia 5 [...] 2 Kalbay Miihiáflly 30 Keheimen István 1 ÖZJV Fiekiete Andrá 6 [...] 50 Gaszper József 50 Haiuser István 5 Vaskó Miihály 50 Steiner [...]
49. 1930-10-05 / 226. szám
[...] Kőbányai Polgári Serfőzde és Szent István Tápszermüvek r t hölgyközön­ségünket kedves [...] részesíteni Mindazok ugyanis akik Szent ístván cikó­riával főzik kávéjukat s az [...] jzléses gyöngysorokat kapnak a Szent István cikória pótkávé dobozfedeleiért Az összegyűjtött [...] azonkívül tetszés szerint bármikor becserélhetők Feuer Miksa uri nőidivat és rö­vidáru [...]
50. 1919-03-25 / 12. szám
[...] sk Walter Ede sk Dézsy István sk Náth Sándor sk Feuer sk Sza­bó Fülöp sk Chlopiczky [...] sk Pál T sk Miklós István sk Windischman Ignác sk Á [...] sk Sch Béla sk Császár István sk Varga Albert sk Erzsi [...]