92 találat (0,086 másodperc)

Találatok

1. 1871-04-09 / 15. szám
[...] m k reáltanoda igazgató tanára Bozóky János ur a menyiségtani tárgyakat [...] Ferencz irja Debreczen vá­rosét Szűcs István szóval majd mindenütt felkarolták az [...]
2. 1871-09-24 / 39. szám
[...] Pesten f Indítvány dr Teleszky István ügyvéd úrtól Nagyváradon 5 Esetleg [...] fogalma és jogai tár­gyában dr Bozóky Alajos jogtanár úrtól Nagyváradon Vélemény [...] úrtól Egerben Előadó dr Teleszky István ügyvéd ur Nagyváradon 3 Indítvány [...] úrtól Sz Mihályfalván Vélemények dr Bozóky Alajos jogtanár uitói nagyváradon és [...]
3. 1880-04-01 / 1. szám
[...] eddig érvényesíthesse Egyházmegyei tanácsbiróvá Tóth István ibrouyi számvevőszéki jegyzővé Nagyváthy Ferencz [...] levéltárban őrzött eredeti kézirat után Bozoky auditorial Tartalma Az ezred szervezkedé­se [...]
4. 1880-04-22 / 4. szám
[...] ki hivatalát el nem fogadhatta Bozóky Ist­vánnak hasonlóképen Másod Kapitányi ranggal és [...]
5. 1880-12-16 / 38. szám
[...] kiadott gyászlap következőleg hangzik Özv Bozóky Istvánná szül Gáspár Julianna özv Jármy Lászlóné szül Bozóky Eulália özv Jármy Bélán é [...]
6. 1885-04-19 / 16. szám
[...] Özv Szólnoki Jármi Lászlríní szü­lotot Bozóky Eulália ugy a maga és [...] illetőleg nagy anyja özvegy Botólcy Istvánná szü­lótott Gáspár Juliána 1885 ik [...]
7. 1887-05-29 / 22. szám
[...] Sz J 1 frt Pintér István 1 frt Rottaridesz János 50 [...] Ozv Szolnoki Jármy Llszlóné sz Bozóky Eulália a maga továbbá az [...] 13 án tartatnak meg Schu­rina István főreálisk igazgató Egy színésznő köszönete [...] Id Cséry Lajos földbirtokos Domahidy István földbirtokos és országgyűlési képviselő Forster [...]
8. 1889-05-05 / 18. szám
[...] özv szolnoki Jármy Lászlóné született Bozóky Euláliáuak Lakodon 1889 május hó [...] történt meg hogy felvégesi Nyikos István alvégesi Vámosi litván kocsijába odadobta [...]
9. 1893-02-19 / 8. szám
[...] Tischier Pin kász 25 kr Bozoky Lajos 20 kr Pásztor István 5 kr Jeney István 30 kr Gergelyfy Mihály 50 [...] frt 10 kr Túra Adorján István 50 kr Glück Bála 50 [...] Grósz Mihály 10 kr Ballay István 5 kr össze­st n 35 [...]
10. 1899-04-23 / 17. szám
[...] Előadók Orsovszky Gyula Puskás Antal Bozóky Lajos 7 Az önérzet és ambitió növelé e Értekezés Görgey Istvántól 8 A szőlőmetszés tavaszszal és [...]
11. 1899-08-20 / 34. szám
[...] A misét fényes segédlettel Werzár István esperes plébános szol­gáltatta Ő felsége [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] József D P K E Bozóky Imre D P K E [...] Szabó Lajos Ny K E Bozóky Imre D P K E [...]
12. 1899-08-27 / 35. szám
[...] III VI leányosztálybeli növendékeket Horváth István tanító A beirats alkalmával az [...] szalagjához Rott János Kiss György Bozóky Imre D breczenból Lorünzer Hermann [...] csél előtt 200 méterrel sikerült Bozókynak lespurtolni Kisst a ki 8 [...] Kiss György 9 39 3 Bozoky Imre 10 r 06 Végküzdelem [...]
13. 1904-02-21 / 8. szám
[...] belenyulott Szinte kívánatos hogy Zoltán István főrendező és társai ugyan­csak elégedettek [...] Kovács György Hagymássy Sándor Palitz István Sinkó Mihály Vecsey József Pátrovits [...] eljegyezte özv Büchlbauer Lajosné szül Bozóky Rozália úraszony kedves leányát Margit [...]
14. 1910-06-26 / 24. szám
[...] miniszter Szabolcsvármegye tiszai járá­sára Székely István gyürei lakost a gazdasági udósitói [...] Ilona leányai Ki­rály Ilonka férj Bozóky Gyuláné Király Miklós m kir [...] hadnagy unokája Király Géza vő Bozóky Gyula m kir honv főhadnagy [...]
15. 1914-05-17 / 40. szám
[...] alakult meg Tiszanagyfalu helyi igazgató Bozóky Sándor ref tanitó Balsa helyi [...] Népszövetségei Köz­ségi igazgató id Vigyi István Buj községben 58 taggal alakult [...]
16. 1914-12-06 / 98. szám
[...] Fekete József 1 K Dudás István 60 f Nagy Pál 40 [...] Orosz Mihály 2 K Vegcza István 60 f Vámosi János 1 [...] községi jegyző ur Nyirbog­dány gyüjtöivén Bozóky Lajos 5 K Erdélyi Imre [...] Varga András 20 f Kóródi István 20 f Harcsa István 10 f Angyal László 10 [...]
17. 1915-11-21 / 93. szám
[...] Nyíregyháza 200 kononát B Tóth István Demecser Mikuleczky István Nyíregyháza Bige Zsófia Bige Borbála [...] Iván András Hegedűs Erzsébet Márton István Sz F Vitáli József 7000 koronát Asztalos István 5000 koronát Szoboszlai István B S 3000 koronát Stern [...] Pál 200 K Klein Menyhért Bozóky Annykó 1000 1000 K Leonorevics [...]
18. 1916-06-04 / 44. szám
[...] debreczeni kir ítélőtábla elnöke Bálint István jogszigorló nyiregyházi lakost a nyiregyházi [...] a Nyíregy­házi Állatvédő Egyesületet Kubacska István titkár fogja képviselni A hadiárváknak [...] érkeztek Háuffel Lajos 60 K Bozóky László Kemecse 10 K Fried [...]
19. 1916-12-10 / 98. szám
[...] Ibrány 8 COO K Miklóssy István püspök 6000 K Hugyaji leány [...] József Kemecse Krausz Jákób Kemecse Bozóky László Kemecse Bozóky Lászlóné Kemecse Német Antal Nagyhalász [...]
20. 1917-07-01 / 140. szám
4 JNftÖcmDÉK 1917 július 1 Bozóky László Kemecse I engyel Ferenc Nyírtét Pázmány István Gégény Mikecz Pál Kemecse Klein [...] K Bernstein F szter Pócsik István Pápay András Sztroja János Csobán [...] Vlaskovits Mihály Sepelyák András Mincsik István Török András Marczkó István Jakab Mendel Simon Péter Kokavecz [...]
21. 1922-05-31 / 122. szám
[...] nö­veljük Mert mint gróf Széchenyi István mondla Csak magunkban a hiba [...] kíván­csian lesi hogy vájjon Ferenci István ta­nár testnevelési előadó aki a [...] első évi értesitvénv melyet közzétett Bozóky János oki fő reáltanodái tanár [...]
22. 1922-12-07 / 279. szám
[...] nagykállói reálisko­lát Az első igazgató Bozóky János lett A tanítás 1870 [...] érett lett Köves Attila Végíiseő István Érettek Galgóczy János Hanuszik Elemér [...]
23. 1922-12-07 / 279. szám
[...] december 10 r í taníts István Hegyessy Sándor Lászlót i Sándor [...] illetve a főgimnázium igaz­galói voltak Bozóky János Gáspárik Já­nos helyettes Schunia István Dudinszki Emil Labdavszky János helyettes [...] A konferencián melynek tudvale­vően Bethlen István gróf miniszterelnök az elnöke és [...] és Ballá Ferencet Rétközberencs Kardos István főtitkár mutatja be majd mindhárman [...]
24. 1923-04-27 / 95. szám
[...] Színjáték 1 felvonásbari Irta Havas István Rendező Mikecz Gábor Személyek Nemtő [...] Emma So­may Nusi Tóth Róza Bozóky Nusi Nagy Zsuzsika Somay Boriska [...]
25. 1923-05-01 / 98. szám
[...] értesités helyett Eljegyzés Dr Juhász István or­vos Solymárról eljegyezte Fekete Gizikét [...] és gazdá­szok figyelmébe Elkészült dr Bozóky Fe­renc egyetemi tanár Közigazgatási polili­ka [...]
26. 1925-05-01 / 98. szám
[...] és félünk félünk J WORKA ISTVÁN A szombati Byron ünnep Szombaton [...] Esküvő Hoíik Lenke és Be­lánszkv István f hó 2 án szom­baton [...] ág h ev templom­ban Halálozás Bozóky Lászlóné szüi Bavlicza Gertrúd életének [...] szer­tartása szerint Az elhunytat férje Bozóky László a Fefsószabolcsi Tiszai Ármentesitő [...]
27. 1926-02-07 / 30. szám
[...] a privilégium körül Közli Gál István I Nyíregyháza város adófizető communitása [...] nemesség e feltételeket elbí­rálás céljából Bozóky István elis­mert jogtudósnak adta át Ennek [...]
28. 1926-02-19 / 40. szám
[...] utca Ibo­lya utca Incédy sor István utca Jég utca Kálmán utca [...] a privilégium körül Közii Gál István III A 6 pontra a [...] ápr 24 1824 alázatos szolgájok Bozóky István Folytatjuk
29. 1926-02-21 / 42. szám
[...] Rónay Jenő dr és Hál István angol nyelvű számokot adnak elő [...] dr Rónay Jenő és Gál István adnak elő A Shakespeare ünnépség [...] Julius Caesar fölött Brutus Szabó Ist­ván Antonius Bihary László 8 Dialogue [...] privilégium körül IV Közli Gál István Bozóky István jogi véleményét a nyíregyházi nemesség [...]
30. 1926-03-05 / 52. szám
[...] a ne­mességet ez ügyben tényleg Bozóky István jogtudós kikért tanácsai irá­nyítják aki [...]
31. 1926-08-29 / 195. szám
[...] leg­nagyobb véráldozatot a mohácsi csatamezőn Bozóky rigmusos sorai 1809 ben ekként [...] névleg Kállai János és Kállai István azutá i Palóczi An­tal Perényi [...]
32. 1926-10-13 / 232. szám
[...] október 12 A Nyirvidék tudósítójától­Mikecz István alispán a várme­gye elmúlt félévéről [...] 3 drb kőbaltát 3 Kozák István főgimn rajzta­nár Pósa Lajos levelét [...] László orvos nyír­egyházi kutyabárcát 9 Bozóky László ármentesitő társulati felügyelő Kemecse [...]
33. 1927-02-05 / 28. szám
[...] Orbán Margit és férje Szathmáry István Orbán Bertalan és neje Prok [...] r kath 38 éves Vas­kó István g kath 2 hónapos özv [...] de felemelő szépségű Előadták Zágon István átdolgozásában a Darázsfészek c­vígjátékot A [...] helyzeteken megy keresztül A szereplők Bozóky Nusi Eli­se Benedotti Mikecz Gábor [...]
34. 1927-07-05 / 149. szám
[...] r kath plébános vezetett Lepsényi István tanár őszinte meleghangú beszéd­ben ünnepelte [...] és felkérte Gáspár Gyu­la Lepsényi István és Vajdaffy Géza tanárokat hogy [...] nagyszámú tisztelője jegyezte nevét Balog István tanárértekezleti jegyző a beérkezett üdvözlő [...] László or­vos nyíregyházi kutyabárcát 20 Bozóky László Kemecse harci bárdot és [...]
35. 1928-02-05 / 29. szám
[...] kinzó tetszhalál NYÍRI SZABOLCS Esküvő Bozóky Anna és Mi­kecz Gábor f [...] Lévay Miklós 5 P Kozák István 2 P Takács Miklós 3 [...] és Sportegyesületének elnök­sége nevében Sikorszky István ei­nök­ Holnap lesz a tüzoltóbál [...]
36. 1929-07-17 / 160. szám
[...] szolgálatra vállalkoznának je­lentkezzenek ifj Smiják István építőmesternél vagy Zeke László ipartestületi [...] a legnagyobb magyar politikus Tisza István testvére és felkereste a Röntgen [...] 6 ta­nárnak a debreceni Tisza István egyetem doktorává Varga Zsig­mond dr [...] ref theolog iai kar dékánjá­vá Bozóky Ferenc dr egyet ny rendes [...]
37. 1930-08-07 / 178. szám
[...] érettségizett diákságának sú­lyos pályaválasztási gondjait Bozóky a bizonyítékok súlya alatt megtört [...] hétfőn délelőtt a rendőrségbe kisérték Bozóky Jánost a nyir­egyházi kir törvényszék [...] a folyosón néhány ismerőse tartózkodott Bo­zóky kezével eltakarta az arcát hogy [...] Mik­sa a Grand Hotel Esplanade Ist­ván király Deák Ferenc szállodák volt [...]
38. 1931-04-05 / 77. szám
[...] Andor ny igazgató néhai Kardos István vá­rosi kulturtanácsnok Molnár Ró­zsi rajztanárnő [...] főkapitány Sztrariyavszky ál amtitkár és Bozó­ky egyetemi tanár orvosszakértó A merénylő [...]
39. 1934-03-17 / 61. szám
[...] úgy zengettát a városon Keéky István dr hatalmasan szár­nyaló márciusi beszéde [...] francia zene­szerző 1862 ben Fáy István gróf zeneszerző 1862 ben A [...] Zsóka Szilágyi Irén Juhai Jolán Bozóky Kálmán Bocskai Sándor Gödény Zoltán [...]
40. 1938-10-06 / 225. szám
[...] temetőjében iA városi gróf Széchenyi István fel­sőkereskedelmi iskola október 6 iki [...] A debreceni m kir Tisza Ist­ván Tudományegyetem 1938 októ­ber 8 án [...] iá kollégiumi kán­tus 5 Dr Bozóky Ferenc a jog és államtudomán [...]
41. 1941-01-25 / 20. szám
[...] szám Leszedte a telefondrótokat Papp István ópályi lakos több száz méter [...] ek óriási választékban vitéz Tornay István fűszer és csemege üzletében Zrínyi [...] Gyulámé 2 pengő özv Reök Ist­ván né 5 pengő N N [...] van az influenzának tegnap meghalt Bozóky András forgalmi­adóellenőr Retikül különlegességek bőröndök [...]
42. 1941-04-28 / 96. szám
[...] A debreceni m kir Tisza István Tudományegyetem tanácsa május 3 án [...] ülésen Bacsó Jenő és Vásáry István jogtudományi és pilis­maród Bozőky Mária bölcsészettu­dományi doktorjelölteket kormány­zógyűirüs doktorokká [...] Ferencet a nyir­egyházi gróf Széchenyi István keres­kedelmi iskola tanárát pedig a [...]
43. 1941-12-06 / 280. szám
[...] é s szentbeszéd a Szénit István bazcMkálból 11 15 fivamglélliíkus iistemiíLszbelefc [...] át Szabolcsvármegye körzetvezetője Szilágyi László Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...] a fővá­rosiban nagy népszerűségnek örven­dő Bozóky Gyula ny vezérkari ez­redes a [...]
44. 1944-02-26 / 46. szám
[...] Géza j kanonok és Rajkovics István püspöki titkár társaságában a görögkatolikus [...] Bánass László prépost plébános Rásó István alispán dr Bozóky Ferenc protektor az egyetem képviseletében [...] Kölcsey Sándor dr polgármester Rásó István alispán valamint számos társadalmi egyesület [...]
45. 1908-03-08 / 10. szám
[...] vasárnap Pusztuljon a koalíció Irta BOZŐKY ÁRPÁD dr orsz képviselő Mikor [...] Mi van még hátra Tisza István programmjából A parlamenti szájkosár és [...]
46. 1900-01-14 / 2. szám
[...] a sárosi főispánt Szinnyei Merse Istvánt hű szolgálatának elismerése mellett állásából [...] Végzetes vigyázatlanság A dorozsmai tanyákon Bozóky József gépész két mozsárágyu lövéssel [...]
47. 1906-05-13 / 19. szám
[...] Babó Mihály Halas Gróf Bethlen Ist­ván Mezőség Betegh Imre Deés uj [...] Bedőházy János Marosvásárhely II Bene István Sepsiszentgyörgy Baross János Lovrin Gróf [...] Késmárk Gróf Batthyány József Keszthely Bozóky Árpád Kunszentmárton Brázav Zoltán Illyefalva [...] Sásd Kelemen Béla Tápé Keller István Alsódabas Kuszka István Nemesócsa Kubinyi Márton Szirák Kaufmann [...]
48. 1903-06-03 / 23. szám
[...] mi ve lési miniszter Osztroviczky István kir főmér­nököt Eszékről a helybeli [...] annak birlapi közlését elfogadták Dr Bozóky Alajos igazgató dr Molnár Imre [...] Kmf A kar megbizásából Dr Bozóky Alajos kir tanácsos igazgató elnök [...]
49. 1913-03-12 / 11. szám
[...] Béla a katholikus Pozsonyról Dr Bozóky Géza a szociális miszióról Farkas [...] nagyvásár minden elképzelhető árukban JBlatniczky István Szatmári Bazárjában KAZINCZT UTCZA 10 [...]
50. 1899-03-26 / 13. szám
[...] Nagy Emma soubrette és társalgási Bozóky Boriska Daczó Vilma Sáska Ilonka [...] Gárdonyi Géza Bede Job Tömörkény István Krúdy Gyula Homok Sas Ede [...]
51. 1899-08-10 / 32. szám
[...] az akkori városi plébános Stephanus István vala Az 1414 évben a [...] énekesnő és szubrette színésznő V Bozóky Boriska segéd és karszinésznő Göböllös [...]
52. 1907-04-28 / 34. szám
[...] kellően indokolva megmagyarázva Lesza­vazták ugyanis Bozóky Árpád kép­viselő azon indítványát hogy [...] kántorjáaosi Berger Dezső ópályi Budaházy István nyirosaholyi és Fisch László nyírcsászári [...]
53. 1908-03-26 / 25. szám
[...] Já­nos üdvözlő táviratát Azután Szap­panos István a balpárt elnöke be­szólt és [...] szükségét mutatta ki Utána Pilisy István Bozóky Árpád Farkasházy Zsigmond Lengyel Zol­tán Molnár Jenő Nagy György Szluha István és Thorotzkay Viktor báró balpárti [...] és lel­kesen megéljenezték Végül Simon István határozati javaslatot terjesz­tett elő mely [...]
54. 1908-06-28 / 52. szám
[...] megnyitotta Politikai hírek Illetlenség Rakovszky István ki a szómegvonási gyakorlatait a [...] 25 én már tovább ment Bozóky Árpádtó aki azt merte mondani [...] bocsátja A tervezetet Ber náth István és Rubinek Gyula készi tették [...]
55. 1908-12-17 / 106. szám
[...] Kálmán Surmin György és Szappanos István felszólalása után a Ház hozzájár Felhatalmazási törvényjavaslat Püissy István kijelenti hogy ó az általános [...] szerződésről beszól Elfogadja a javallatott Bozóky Árpád a javaslat ellen beszél [...] elfogadta Ezután Nagy György és Bozóky interpelláltak Előbbi a horvát isko [...]
56. 1909-01-26 / 20. szám
[...] meg Cívisek köztársasága Nagy György Bozóky és Pi lisy képviselőket Debrecenben [...] Termény és Hitelbauk 100 Mertz István kereskedő 50 Iánk köz­ség 20 [...]
57. 1909-02-18 / 39. szám
[...] háborús előjelekre Pop O i István folytonos közbeszólásaitól zavarva Maniu viselkedésit [...] 0 tó elfogadja a javaslatot Bozóky Árpád nem fogadja el hai [...]
58. 1909-04-27 / 95. szám
[...] József Glavitzky Károly ós Wagmánn István pénz­tárossá Medgyesy Ferenc titkárrá Dr [...] kevesli Az elnapoláshoz hozzájárul Szappanos István órai a lemondás­nak Indítványozza a [...] oc percre felfüg­geszti Szünet után Bozóky Árpád Nagy György és Poiónyi [...]
59. 1909-10-13 / 233. szám
[...] óra­kor nyitotta meg az ülést Bozóky Árpád a Házszabályokhoz kór szót [...] teljesen házszabályszerü Búza Barna köszöni Bozókynak hogy indítványának igy beharangozott Kijelenti [...] tekintettel em fogadhatta el akkor Bozóky inditviyát Az alelnöki fizetéseket 1904 [...] részéről tartottak és különösen ítakovszky István néppárti vezérszónok oeszédót ismerteti A [...]
60. 1909-12-22 / 291. szám
[...] ülése Budapest dec 21 Rakovszky István elnök negyed 11 órakor megnyitja [...] majd Éber Antal felszólal a Bozóky elleni javaslatnak a bizottsághoz való [...] kírály daróczi kath plébános Rónai István Cseh Lajos dr Kovács Dezső [...]
61. 1899-08-13 / 33. szám
[...] énekesnő és szubrette színésznő V Bozóky Boiiska segéd és karszinésznő Göböllös [...] s kendert állít ki Domahidy István A szinügyi bizottság f hó [...] János A polgári házasságkötést Debreczeni István polgármester végezte Bűvész estély Balthazár [...] összesített árvapónztár végrehajtatónak Ifj Makiári István Mak­iári István és neje File Zsófia nagydobosi [...]
62. 1913-10-12 / 41. szám
[...] hatással vannak a volt balpárti Bozóky Árpádokra és a Hoflmann Ottókra [...] főispáni kinevezés utján elnök Debreczeni István tagok Dr Adler Adolf Róth [...] Szabó Antal Kende Zsigmond Domahidy István Jármy Andor és Falussy Árpád [...]
63. 1916-12-03 / 49. szám
[...] illető közlemények küldendők FŐSZERKESZTŐ ANTAL ISTVÁN oiao NAGYKÁROLYBA N Jókay i [...] szép mama magával hozta a Bozóky fóle estére hadd szokjék társasághoz [...] megszólította Jó estét Olga kisasszony Bozóky Kázmér volt egy fiatal 18 [...]
64. 1903-08-06 / 6. szám
[...] N N 1 k Kánya István 1 k Veisz Samu 1 [...] Csáki Zsigmond 20 f Apáti István 20 f Borsodi Károly 10 [...] f Pazar József 60 f Bozóky László 60 f Ziffer Jenő [...]
65. 1916-06-01 / 26. szám
[...] Testvérek Jánosháza Hajdú vm Schrif István Balmazújváros Király Nándor Hajdúnánás Tőkés [...] Gyön­gyös Knau Gábos Hatvan Naszek István Poroszló Weismann József Kovács József [...] Gusztáv Kisújszállás Német Sándor Kunhegyes Bozóky Álmos Kunszentmárton Racskó Jenő Kunszentmik [...] Ignátz Kiskunmajsa Müller Ignátz Polgár István Mezőtúr Erlich Ernő Nagyrév Fazekas [...]
66. 1907-04-30 / 18. szám
[...] A magyar nyelv miatt meg Bozóky Árpád függetlenségi képviselő ki­anya Ponciustól [...] jövője nem tűr halasztást Végre István álláshoz jut Az anya vérző [...] kebelbe Hitesd el vele hogy Istvánt méltányolni fogják hogy fok ról [...] két nap talán pár hétig István lejtőre került Rossz társaság gonosz [...]
67. 1908-01-26 / 4. szám
[...] egyéb lenni mint a Tisza István szándé kolta szájkosár Pedig dehogy [...] Andrássyt akit ép­pen a Tisza István házszabályreviziós tervezete késztetett disszideálásra s [...] azok Lengyel Zoltán Bánffy Dezső Bozóky Árpád és Vázsonyi Vilmos 1 [...] társulat volt diszelnöké nek Károlyi István grófnak érdemeiről s ki­jelentette hogy [...]
68. 1907-01-15 / 1. szám
[...] dr budapesti tudományegyetemi magántanárt Hegedűs István dr budapesti egyetemi tanárt Jancsó [...] kath hit­oktatási egyházmegyei felügyelőt Orosz István debreczeni ev ref képezdei igazgatót [...] és polgári iskolai igazgatót Popovics Istvánt a budapesti Thököliánum igaz­gatóját Rajner [...] mellett végleg felmentette s egyidejűleg Bozóky Gyula dr I kér állami [...]
69. 1907-04-15 / 7. szám
[...] a Házat mellőzze Maniu módosítá­sát Bozóky módosítása is felesleges A szakasz [...] a magyar szó tétessék Rakovszky István Hozzájárul Molnár János módosí­tásához de [...]
70. 1907-07-15 / 13. szám
[...] állami fizetéskiegészitésben továbbra is részesül­jön Bozóky azt mondotta hogy a javaslathoz [...] nem ütközik a javaslat alapeszméibe Bozóky azonban téved módosítása sérti a [...] oka meg nem szűnt Bethlen István gróf Az államsegélyek kiosztása nagy [...] módosításával fogadja el s Bethlen István gróf Blahó Pál Damján Vazul [...]
71. 1911-07-16 / 29. szám
[...] Horváth Ferenc Gyirászin Sándor Enyedi István Balkó Sándor Fok Jenő Boda [...] Zoltán az orosz festőművészetek dr Bozóky Dezső tengerész orvos Makaóból közöl [...]
72. 1995-09-30 / 230. szám
[...] színésze voltam Közös öltözőnk volt Bozóky Pistával Egyszer látom hogy egy [...] Na ne hü­lyéskedj velem így Bozó­ky Nyíregyházára Te Az isten háta [...] nem viccelek vele Lt Megértem Bozóky Ist­vánt Kérem meséljen valamit az ifjúságáról [...] maradjon még sokáig közöttünk Palotai István
73. 1995-11-16 / 269. szám
[...] isteni su­gallatra fogtam magam bemen­tem Bozóky Pistához és azt kér­deztem tőle [...] Középiskolai tanulmányait Szegeden a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolá­ban végezte 1983 ban [...] foglalko­zik Az oldalt írta Palotai István A porcelán szobrásza
74. 1996-01-30 / 25. szám
[...] az uszkai italboltban megverte H Istvánná 38 vállalkozót a munkaadóját A [...] gya­núja miatt indult eljárás R István 43 kántorjánosi vál­lalkozó ellen A [...] Dés László szövegének írója Nemes István A Patika című film slágerré [...] tékűek Boldog születésnapot Hetvenöt éves BOZOKY 1 ST I VÁN színész [...]
75. 1996-06-04 / 129. szám
[...] nyíregyházi Rá várok Totyára Palotai István interjúja Te kérdezel én meg [...] követően laza emelkedés jel­lemzi Amikor Bozóky Pista elment és Lénernek kellett [...]
76. 1996-08-17 / 193. szám
[...] készülő show jában amelyet Verebes István ren­dez a Fészek Klubban A [...] Már korábban megírtuk hogy Verebes István a Bé­késcsabáról érkező Molnár Lászlónak [...] Andrással Örökös tagsággal ismerik el Bozóky István Léner Pé i tér Csikós [...] a sorban előtte állót Verebes István rendezi s ben­ne a tehetség [...]
77. 1996-08-24 / 197. szám
[...] az önálló tár­sulat létrehozásának feltételei Bozóky István alapító igazgató igazán nagyszerű társulatot [...] min­denki azonnal rá figyelt Mert Bozóky István mondott is vala­mit amikor beszélt [...] a magyar szí­ni életnek ez Bozóky István­nak a színház alapító igazga­tójának és [...] Gyuri az első művészeti vezető Bozóky István alapító igazgató Végül szín­házrajongók színházi [...]
78. 1996-08-27 / 199. szám
[...] hogy ezekkel a szerződésekkel már István idejében is baj volt köttettek [...] más­kor talán soha Ratkó József Ist­ván királya közelebb hozott minket egymáshoz [...] híján az akarásnak összegzett végül Bozóky István aki 1981 től 84 ig [...] Panko tay Ist án GerbárTibor Bozóky István Léner Péter Csikós Sán­dor Simor [...]
79. 1996-09-28 / 227. szám
[...] Kedve BorvátK Koczka Papp László István edző Kőtelező zo hatossal volt [...] 16 00 V Sóthy Sápi Bozóky Ki hallott korábban a dorozsmai [...] bizottsága e heti összejövete­lén Hamvai Istvánt a Deme cseri Kinizsi labdarúgócsapa­tának [...]
80. 1996-11-23 / 274. szám
[...] tagja megtisztelő kitüntetést kapta Palotai István Új Kelet Szép gesztus volt [...] logikus Csár­dáskirálynő Amikor meg­tudtam hogy Bozóky Pista színházat szervez Nyír­egyházán ír­tam [...] hogy kinőt­tem már a primadonnakorból Bozóky nem ígért sokat de min­dent [...] 30 éves ju­bileumon Hadova Palotai István Új Kelet Kövezzenek meg ha [...]
81. 1996-12-02 / 281. szám
[...] egy perce cserélte be Sándor István edző aki az őszi szezont [...] néző V Vad Ábrahám dr Bozóky Gólszerzők Takács a 11 Donát [...]
82. 1997-03-17 / 63. szám
[...] középü­letek és villák díszítéséhez Palotai István Új Kelet Az elismerés a [...] ország egyik legjobb színiműhelyévé tették Bozóky István Holl István Bá­rány Frigyes Szigeti András Gerbár [...] egyes dobbanását Ünnepi kitüntetések Palotai István Új Kelet Szép hagyomány hogy [...] ért díjat kapott dr Páll István a nyíregyháza­sóstói Múzeumfalu igaz­gatója Páll [...]
83. 1997-05-05 / 103. szám
[...] Darvas Ivánt Aztán 1979 ben Bozóky Ist­ván megtisztelő feladatot ka­pott megszervezhette a [...] szinte kong az ürességtől Török Istvánnal a Magyar Nemzeti Gasztronómi­ai Szövetség [...]
84. 1997-05-29 / 123. szám
[...] évad legkiemelkedőbb szín­házi teljesítményeit Palotai István Új Kelet A társulat tagjai [...] Csaba A kis rókák Vere­bes István Sirály A legjobb díszletterv ka­tegóriájában Bozóky Márta A vágy villamosa Kis [...] Hotel A legjobb jelmeztervező kategóriában Bozóky Már­ta A vágy villamosa Húros [...]
85. 1997-06-17 / 139. szám
[...] szere péért A legjobb jelmezterv Bozóky Mara a darab jelmezei­ért A [...] kapott Blanche szerepének megformálásáért Palotai István Új Kelet Színházi életünk egyik [...] nemré­giben a következőket mond­ta Verebes Istvánnak Min­den rendben van minden szép [...]
86. 1997-08-06 / 182. szám
[...] ám de mégis létező Palotai István Új Kelet Szertefoszló illúziók jövőkép [...] emlékem adta meg a választ Bózóky István a Móricz Zsig mond Színház [...]
87. 1997-10-15 / 241. szám
[...] ASE Tiszavasvári V Megyebiró dr Bozóky Kincses Kezdési idő 14 30 [...] s ASE Tiszavasvári játékosa Kovács István mesterhármassal lepte meg a vendégeket [...]
88. 1997-10-25 / 249. szám
[...] Naplójegyzetek Shakespeare Hamlet Nyíregyháza Verebes István Tele van a rádió a [...] Stellája mint epizódszerep bravó Ezen­kívül Bozóky Mara a legjobb jelmeztervezőnek járó [...] felfűz­hető a mese fonalára Palotai István kritikája A sztori hangsúlyt váll [...] kesernyés mosolyra fakadunk Avagy az István a király akkoriban fre­netikus sikerű [...]
89. 1997-11-15 / 267. szám
[...] 13 óra V Heibl dr Bozóky Fridély Egymás elleni ered­mény első [...] Kormány illetve Sós Karcag Antal István edző A Balmazújváros ellen otthon [...]
90. 1998-01-17 / 14. szám
[...] a Móricz Zsigmond Színházról Verebes István igazgató úr bejelentette távozási szándékát [...] választási küz­delem is miközben Verebes István bemutatta utódját a társulatnak Cseke [...] évig jártam orvostól or­vosig Amikor Bozóky el­kezdte szervezni a társu­latot kórházba [...]
91. 1998-05-08 / 107. szám
[...] agi­tált hogy dolgozzam to­vább Verebes István hang­súlyozottan olyan színházi ember aki [...] színházat 1981 ben Nyíregyházára csá­bított Bozóky Pista és vala­hogy itt ragadtam [...]
92. 1998-05-11 / 109. szám
[...] magyar szín­háztörténet nagykönyvé­be Köszönjük Palotai István színikritikája A Naplemente előtt talán [...] volt Megérdemel annyit hogy megnevez­zük Bozóky Istvánnak hívják Ő volt az aki [...]