4. oldal, 417 találat (0,147 másodperc)

Találatok

151. 1928-10-16 / 236. (1863.) szám
[...] baj amit a Gráf Zeppelin kérése okozott az amerikai nép lelkesedé­sének [...] Nagycenken Nagycenki október 15 Bethlen István rotálsz terel nők és íí [...] és koszorúi helyezett el Széchenyi István sírjára Délelőtt fél tizenkét órakor [...] legyenek a legnagyobb magyar­nak Széchenyi Istvánnak bazaiiságáho és érdemeihez A mai [...]
152. 1967-07-16 / 29. szám
[...] ez év decemberében meg­jelenne További kérése az olvasónak az hogy a [...] magyar könyvkiadás gondjaihoz prob­lémáihoz GYURCSÖ ISTVÁN
153. 2013-04-18 / 90. szám, csütörtök
[...] tudnánk mondani Az ellenzék egyik kérése követelése az volt hogy a [...] patthelyzet Szíriában AAAL 1 NÁK ISTVÁN Pillanatnyüag a Koreai fél­sziget áll [...]
154. 1991-11-01 / 44. szám
[...] írnak már valahol róluk is Kérése és sokak kívánsága ebben a [...] A hazai Gravis együttesnek Hegedűs István a tagja 2 A három [...]
155. 2013-03-06 / 55. szám, szerda
[...] JEGYZET A Féreg bája VERES ISTVÁN Van valami el­lenállhatatla­nul bájos ab­ban [...] egyesület jelen levő tagjának többszöri ké­rése ellenére sem változta­tott a magatartásán [...]
156. 1949-06-18 / 58. szám, szombat
[...] és középparasztságának voltak kiküldöttei Fábry István a Cs K P központi [...] szükség­szerűségét felismerje állapította meg Fábry István és maga is tudatosítsa hogy [...] a faltusi munkástömegek kizsákmá­nyolását Fábry István ezután az egységes földműves szövetkezetek [...] a község szövetkezeti tagjainak ily­irányú kérése rövidesen megvalósul Pap Sándor nagykaposi [...]
157. 1999-11-23 / 270. szám, kedd
[...] Budapest főpol­gármestere és Szent Iványi István az Országgyűlés külügyi bizottságá­nak elnöke [...] esetet máris többen összekapcsolták Harna István épí­tésügyi miniszter lányának jelölésé­vel a [...] egyiptomi elnök Clintonhoz inté­zett személyes kérése megakadá­lyozta hogy az FBI vegye [...]
158. 1991-12-10 / 289. szám, kedd
[...] kandallókészletek bő választéka KATALÓGUSUNK ALAPJÁN KÉRÉSE SZERINT TERVEZÜNK GYÁRTUNK SZERELÜNK Várjuk [...] telefon 210 4453 Főmunkatársak DUSZA ISTVÁN és TÓTH MIHÁLY Szerkesztőség 819 [...] ORDÓDY VILMOS külpolitikai szerkesztője MALINÁK ISTVÁN sportszerkesztője SZABÓ ZOLTÁN grafikai szerkesztői [...]
159. 2009-06-19 / 140. szám, péntek
[...] juttatta el lapunkhoz Az ügyfél kérése alapján a biztosító meg­kezdte a [...] Letartóztatása Györk utcai fagyizónái Csuport István felvétele Felkészültek a leszámolásra Az [...] ig megtekinthető kiál­lítást H Tóth István egyetemi tanár nyitja meg kurátor [...]
160. 1993-04-18 / 15. szám
[...] fegyelmet sértett huszárt Zsurmay alvezére kérése dacára főbelövetett Más értesü­léseink is [...] hivatkozzam néha csönde­sen meggyanúsítjuk Tisza Istvánt abban hogy 1914 ben némi [...] hogy 1968 ban kettesben Eörsi Istvánnal mint a legjobb barátok megkeresték [...]
161. 1988-07-27 / 30. szám
[...] Wolf Péter dolgozta S Nagy István irt hozzá jópofa szöveget amelyet [...] aktív zenélést az volt a kérése hogy ezzel a Cardinál is [...] billen­tyűse lett A másik Kolesár István aki amellett hogy zenél énekel [...]
162. 1971-04-16 / 15. szám
[...] fejlesztésében Elbeszélgettem az andódi Agh Istvánnal és feleségével Czuczor Brigitta né­nivel [...] Ne vegye rossz néven hogy kérése ellenére rólam ne írjon inkább [...]
163. 2000-12-18 / 291. szám, hétfő
[...] hiva­tal a helyi képviselő testület kérése nyomán dönt az iskolaépület felosz­tásáról [...] el­fogadása előtti időszakban szüle­tett Zachariás István polgármes­ter tájékoztatása szerint jövőre hetvenegy [...]
164. 1991-08-30 / 35. szám
[...] típusú pianínó zongora Cím Komjáti István 044 73 Ko márovce 81 [...] faragott mégis sokszínű költészetét Tótfalusi István válogatásában és fordításában Dániel Keys [...] Ám a rettenetes hatalmú megbízó kérése elől sem térhet ki Nem [...] az első munka amelyben Szent Istvántól IV Károlyig minden magyar uralkodó [...]
165. 1928-07-22 / 165. (1792.) szám
[...] viszonyokkal ismerős a felosztott birto­kokon kérése ít vesztő gazdasági cselédséget és [...] igazságunk napját Gyfiry Dezső Nagy István törvényszéki bíró ügyit któterben tárgyalják [...] döntött a megvesz­tegetéssel vádolt Nagy István volt törvény széki biró fogvatartásáről [...] igazgatósági palotájának égé­sénél megsebesült Kaszáry István tűzoltó szemét ma a kórházban [...]
166. 1967-10-03 / 40. szám
[...] komáromi Járási Bizottsá­gának dolgozóival Bende István Hétfőn szeptember 25 én kevéssel [...] előtt a 32 éves Gog István szál I lító kocsiján megállt [...] út amelyre rálép­hettél volna Elittad kerese ted felit aminek feleséged nem [...]
167. 1935-03-07 / 56. (3608.) szám
[...] teljesen megtöltöttek A gyű­lést Kulcsár István a helyi szervezet el­nöke nyitotta [...] András helyi elnök és Kovács István vezetésével a köz­ség népe nagy [...] megígérem hogy nem lesz olyan kérése olyan parancsa amit ne teljesítenék [...]
168. 1926-07-09 / 152. (1190.) szám
[...] tárgyalásokat folytatott A török kor­mány kérése folytán a kereskedelmi javas­latot a [...] Retkes János Sándor Kálmán Zajos István Halász István és Zsida Já­nos gazdák Az [...] Sándor a harmadik dijat Kovács István nyerte Ipolybalog községben az első [...] Rusznyák József és ifj Gál István nyerte A dijakat a bíráló [...]
169. 1986-04-23 / 95. szám, szerda
[...] tisztán előállíthas­sa Ha külön észrevétele kérése is van a karbantartókhoz akkor [...] édesapára férjre és fiúra Czuczor Istvánra Andód Andovce aki 1985 április [...] jó férjre édesapára nagyapára Pudmereczky Istvánra Felsőpatonyrét Horná Potôň Lúky akinek [...]
170. 1925-01-29 / 23. (766.) szám
[...] jól sikerült gyűlést tartott Gyurász István helyi szervezeti e lnök megnyitója [...] a szervezke­dés szükségességét vázolta Gyurász István el­nök szép szavakkal köszönte meg [...] Károly vá rosbiróhelyettes elnökölt Major István po­zsonyi párttitkár mondott alkalmi beszédet [...] áll és mindenki akinek valamely kérése vagy kívánsága van az elnök [...]
171. 1983-04-12 / 85. szám, kedd
[...] valamint a népműve­lés dolgozói Nagy István Rokkantak helytállása A Rokkantak Szövetségének [...] elnyerjék a közönség megelége­dését Csák István A rozsnyói Rožňava Járási Csillagvizsgáló [...] eddigi megle­hetősen alacsony havi átlagfize­tésén Kérése sajnos nem perelhető jogigény de [...]
172. 1979-07-01 / 26. szám
[...] Borsicky Imre Andics Imre Csémi István Morva Tibor Gulyás Imre vezetőikkel [...] feltöltését jelenti Mi­után az autós kérése telje­sült tele tankkal elindul s [...]
173. 2001-11-28 / 273. szám, szerda
[...] a sop­roni kollégájukkal Reszeli Soós Istvánnal szemben hozott a szer­vezet megítélése [...] igazságos elbírálást kapjon Reszeli Soós Istvánt az MLL fegyel­mi bizottsága március [...] a sportnapok megjelenése A magyarországiak kérése volt hogy először ők jöhesse­nek [...]
174. 2017-09-16 / 213. szám, szombat
[...] Szól a nagy semmi KOLLAI ISTVÁN K épzeld el hogy nincsenek [...] hasznos tevékenység tette hozzá Erdogan kérése ellenére Törökor­szágban néhány létesítmény az [...]
175. 1972-03-29 / 75. szám, szerda
[...] érdeklődés másrészt az iskola igazgatósá­gának kérése késztetett a gim­náziumi osztályok népi [...] Ár megegyezés szerint Cím Takács István Kosihy nad lplom 63 okr [...]
176. 1932-10-19 / 239. (3052.) szám
[...] történt egy privigye házépítésnél Polónyi István és Su haj Antal festőnnunkások [...] gaz­dával A verekedésbe beleavatkozott Janász István munkás is akit Halász a [...] veszekedés közöttük mire apósa minden kérése dacára felmondta neki a la­kást [...] küdt zéki tárgyalásán hétfőn Ka­tinka Istvánná tizenkilenc esztendős fiatal asszony bünpörét [...]
177. 2008-04-02 / 77. szám, szerda
[...] alkalmazni Az imaházban lévőknek két ké­rése volt hogy hagyják őket békén [...] György Kossuth díjas író Csukás István 1936 író A Mirr Murr [...]
178. 1993-01-13 / 9. szám, szerda
[...] a Mittel Európa fős­zerkesztője Nemeskürty István és Ru­dolf Chmel kapták Az [...] 130 kirendeltségünkön igyekszünk az ügyfelek kérése és a bank érdekei illetve [...]
179. 1998-10-15 / 238. szám, csütörtök
[...] EBESZ nek Az Egyesült Államok kérése Izraelhez Önálló palesztin állam MTI [...] kaphatott Ma­gyarország ilyen biztosítékot Csurka István a MIÉP vezetője azt mondta [...]
180. 1973-11-29 / 284. szám, csütörtök
[...] a szlovákiai erdé­szeti kutatás Kohán István cikke Még a mosolyuk is [...] helyébe újat szeretnének A lakosok kérése még hogy a plášťovcei palásti [...] a jászói 25 éves Simon István a rudníki Rutkay Róbert Csermelyi [...]
181. 2004-11-09 / 259. szám, kedd
[...] sőt kötelessége a na­gyobb támogatás kérése de nem mindegy hogy hogyan [...] színházigazgató­ról Schwajda György drama­turgról Paál István rendezőről Stefka István riporterről és Szen tiványi vélhetőleg [...]
182. 1992-01-11 / 9. szám, szombat
[...] Mátyás király­ról s később Szent Istvánról Rákóczi Ferenc­ről Bartók Béláról Csontváryról [...] várják az ügyfeleket A vezető kérése hogy aki bizonytalan inkább ki­töltetlen [...]
183. 1997-09-25 / 220. szám, csütörtök
[...] KULTURA Színházi Nyitra 97 Dusza István beszélgetése Silvia Hroncová teatro­lógussal kritikussal [...] esetében nem indokolt a bizonylat kérése Példaként az autóalkatrészeket hozta fel [...]
184. 1932-11-13 / 259. (3072.) szám
[...] ülésén a munkácsi kaszinóban Révay István elnököl Napirend előtt Székely Gy [...] Arany plakettel tüntetik ki Somody István dr t a Kolozsvári AC [...] arany plakett kitüntetést kaptak Révay István Fe­kete Béla és Székely Gy [...] Egyesület elnöke­A Peredi TE pályakisajátitási kérése te­a füzőszoknya viselése immár harmadik [...]
185. 1974-09-22 / 38. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] nyelvű adását szeretné meghallgatni Holka István a művelődési helyiség éppen szolgálatos [...] valamelyik utas De ha mégis kérése akkor is teljesíthető hi­szen ott [...] művelődési köz­pont Ha letelik Holka István elvtárs 12 órás szol­gálata Komáromiuvá [...]
186. 1996-12-20 / 297. szám, péntek
[...] a titulust a férfiaknál Kovács István ökölvívó a leg a csapatok [...] korona sem olimpiai ba bér Kérése teljesült Percekig szólt a vastaps [...] magyar férfi spor­tolói 1 Kovács István ökölví­vó 1043 5 2 Czene [...]
187. 1935-08-17 / 187. (3739.) szám
[...] élés­kamrabetörés Rimaszombati tudósítónk jelenti Müller István illavai fegyenc pont egy évvel [...] bizottság amely dönt a hentesek kérése felett xx Mélyen leszállított áraik [...] vé­res verekedéssel ért véget Hrumka István és Stkcipa János borozgatás közben [...] eduek A különhajó a Szent István ünnepre augusztus 18 án ugyanezen [...]
188. 1993-11-28 / 47. szám
[...] ki a kisfiút szeretné látni Kérése süket fülekre talált Nem adhatta [...] Alsó sor Tánczos Tamás Kiss István Őszi Károly Bakos Olivér Vontszemű [...]
189. 2000-10-05 / 229. szám, csütörtök
[...] kerülő ünnepségre je­lezte részvételét Harna István a Szlovák Köztársaság építésügyi minisztere [...] éh­ségsztrájkját és addig folytatja amíg kérése meghallgatásra nem talál Közben továbbra [...]
190. 2010-07-12 / 158. szám, hétfő
[...] ismét parlamenti párt lehet VERES ISTVÁN Dunaszerdahely Berényi Jó­zsef az MKP [...] Őry Pétert támogassák Mint mond­ta kérése nem Kvarda József el­len irányul [...]
191. 1997-06-20 / 141. szám, péntek
[...] bizonyítványt osztanak ki A szülők kérése kötelez másrészt az alkotmány értelmé­ben [...] Torna Kassa környéki járás Pogány István a helyi magyar alapiskola igazgatója [...]
192. 1993-03-05 / 53. szám, péntek
[...] szol­gált szentmise a magyar hivők kérése ellenére szlovák nyelvű volt Ebben [...] Nyitrán az Árpád kori Szent István templomot bérbe adták a görög [...] barokk oltárt valamint a Szent Istvánt ábrázoló oltárképet pedig a temp­lom védnöke emberemlékezet óta Szent István magyar király volt Eltávolították a [...]
193. 1977-10-13 / 283. szám, csütörtök
[...] jót A légi kalózok kiadásának kérése összhangban ál a be­vett nemzetközi [...] bratislavai főkonziil ja H ruliet Ist­ván konzulnak és Ľudovít Kúde Iának [...] jolsvai Jelšava bányaüzemé­nek dolgozója Hajdúk István a Vojanyi Hőerőmű egyik leg­nagyobb [...]
194. 1976-01-21 / 17. szám, szerda
[...] el A munkacsoport tagjai Veres István Szemetko Gyula Begaia János Helyei [...] hogy a városi nem­zeti bizottság kérése alapján segíteni fogják gépekkel és [...] Z akcióban szerve­zendő munkákat BENDE ISTVÁN Mimi a négy részleg A [...]
195. 1975-03-17 / 64. szám, hétfő
[...] volt a kislánynak egy szerény kéré­se Tavasszal történt amikor a porlepte [...] rez­A Gyerkőcök című sorozatból Könözsi István felvétele Ú 1 VERSEK ZIRIG [...]
196. 2003-11-07 / 256. szám, péntek
[...] bejegyzett alakban használható azaz az Istvánt nem lehet önkényesen Stefanra változtatni [...] jelenti hogy Párkány az MKP kérése ellenére elesik ettől a szolgáltatástól [...]
197. 2008-07-16 / 164. szám, szerda
[...] adta át Brod aki Kafka kérése ellenére nem égette el az [...] Grünwald Béla palettájának és Réti István enteriőrfestészeté­nek ismerete ez utóbbiról éppen [...]
198. 1931-11-14 / 260. (2777.) szám
[...] rá Budapest november 12 Róna István gép­gyáros felesége megállapodott Lengyel Rein­fuss [...] Ist vánné mint férje Róna István gépgyáros el­len is Igaz ugyan [...] és azért az országos segély kérése elkerülhetetlenné válik A községi választásokból [...] megrendelésre rabolt és gyilkolt Lovrekovios István harmincöt éves szabó­mestert huszonhét rablással [...]
199. 1932-11-29 / 272. (3085.) szám
[...] sok kegyel­met kért Neumann Teréztől Kérése meg­hallgatásra is talált Írja cikkének [...] jók voltak Haffmann Jenő Rák István Be­nedek Lajos Unten berger József [...] közül Kovács László Be­leznay Bán István szerepét alakította Eröskezü öntudatos magya [...]
200. 2014-04-24 / 94. szám, csütörtök
[...] főnök aki­nek lemondását tegnap saját kérésé a kormány is elfogadta a [...] Sok ténymegállapítás nulla javaslat VERES ISTVÁN Pozsony Nem tesz említést a [...]