4. oldal, 124 találat (0,182 másodperc)

Találatok

61. 1900. október 20.
[...] 108 p Napi­renden 25 Németh István tábornok alapítványáról szám­széki jelentés 1899 [...] tanári nyugdíj bizottsági tagságtól egyszersmind kérése teljesí­tésének reményében igéri hogy a [...]
62. 1889. március • Oldalszámok • 27
[...] választási joggal felruház­tatnak 56 lJogedy István b somogyi esperes úr kéri [...] törvényszéki ülés tartassék Esperes úr kérése figyelembe vétetvén püspök úr a [...]
63. 1886. június • Oldalszámok • 228
[...] leirata tudomásul vétetik 156 Bocsor István nyomdai tartozása töröltetik 157 Nagy Dávid kérése megadatik 158 A mezőföldi esperes [...]
64. 1889. november • Oldalszámok • 49
[...] fentebb említett ajánlata elfogadtatik illetve kérése telje­síttetik A miss lelkész jelentése [...] kimuta­tás mellékelve vannak Jegyzette Németh István 4
65. Tartalomjegyzék (75. oldal)
[...] káplántartóhelyek megállapítása 54 35 Szalóky István és Katona Károly fellebbezése adókulcs­ügyben [...] elleni fellebbezés 57 39 Celldömölk kérése szórványok hozzácsatolása tárgyában 57 40 [...]
66. 1889. március • Oldalszámok • 28
[...] alatti püspök úrhoz in­tézett azon kérése hogy a kerület területén létező [...] megüresült nyomdabizottsági helyre egyhan­gúlag Németh István tanár úr választatott meg 0 [...]
67. (5. oldal)
[...] megbetegedése s e miatt káp­lán kérése következtében a segédlelkészek számát Sebes­t [...] kénytelen voltam Garcsik N Sallay Istvánt naszályi tanitó káplánt haladéktalanul Császárra [...]
68.
[...] tanács­kozásainkra Isten áldó kegyelmének buzgó kérése után a szokott tanácskozási terembe [...] Kálmán Rudolf 1 7 Thaly István 1 8 Dr Kiss Gyula [...]
69. Tárgymutató (_tart_4. oldal)
[...] és főiskolai pénztárnál 143 Tisza István kör felhívása 144 Hegedűs és [...] köszönete 147 Nagypénteki ref társaság kérése 148 Délvidéki Liga felhívó levele [...]
70. 1886. június • Oldalszámok • 207
[...] Kis Gábor urnák néhai Bocsor István tanár ur nyomdai tartozására vo­natkozó [...] befizetésének terhe alól men­tessék fel Kérése megadatik 158 A mezöíöldi e [...]
71. 1945 • 1945. július • Betűsoros tárgymutató (74. oldal)
[...] középiskola részére 209 Álláscseréje Szűcs István és Czirók Ákos lelkipásztoroknak 329 [...] Belsősomogyi gyülekezetek kárkimutatása 290 Belsősomogy kérése egyházkerületi járulékok elengedése tárgyában 76 [...]
72. (17. oldal)
[...] Pál somogyaszalói lelkipásztorokat Ecsy Ödön István dr csurgói gimn tanárt és [...] Olvastatott az Országos Református Szeretet­szövetség kérése hogy az egyházközségektől minden lélek [...]
73. (63. oldal)
[...] és családi pótlék méltányosabb rendezésének kérése 26 42 Lelkésztanítói képesítés méltányos [...] felmentésért kérvényezés 30 59 Kovács István erdőcsokonyai ajándékozási szerződésének meg­erősítése 30 [...]
74. (19. oldal)
[...] 154 gyűjtések esetén miniszteri engedély kérése a dom kikerülésével ne történjék [...] elfoglalja Tudomásul bejegyeztetik 165 Budai István vi r tanácsbiró ur hivatkozva [...]
75. 1937. május 3-4.
[...] 4 napján tartott üléséből Farkas István s k Dr Benedek ZsolM [...] tekintessék újonnan alakult egyházközségnek és kérése e szerint bíráltassék el Az [...]
76. 1947 • 1947. november • Betűrendes tárgymutató (202. oldal)
[...] dr halála 19 Écsy Ö István dr tanárképviselővé választása 7 Érettségi [...] anyaegyházzá alakulása 199 Illeítélkegyenérték eltörlésének kérése 63 Jelentés első lelkészképesítő vizsgákról [...]
77. (m_6. oldal)
[...] országos kormánynak főleg gróf Tisza István volt miniszter­elnök úrnak YI Egyházmegyei [...] a lapra Kiss Zoltán úr kérése folytán Tóth Kálmán úr egyházmegyénk [...]
78. 1920. szeptember • Jegyzőkönyv (64. oldal)
[...] hangsúlyozásával hogy a cseh államsegélyek kérése a leg­szerencsétlenebb ballépés lenne s [...] úr indítványára kgy dr Tüdős István halála felett részvétét fejezi ki [...]
79. (84. oldal)
[...] kinevezése 35 46 Angyal Guidó István nyugdíjazása 36 47 Egyházkerületi középiskolai [...] 40 66 Dr Héjjas Imre kérése tanárlakás átengedéséért 41
80. 1910. szeptember • Oldalszámok • tart_5
[...] 140 167 Biztosító társulatoktól adatok kérése 141 168 A kultuszminiszter 97319 [...] Pozsony kérelme 148 181 Borsos István könyvtárnok ur jelentése 148 182 [...]