3. oldal, 124 találat (0,687 másodperc)

Találatok

41. 1900. április 24-27.
[...] javasolja hogy a nevezett egyház kérése mint a mely nem a [...] Meczner Béla Czike Lajos Fejes István Simó Lajos Horthy István dr Bartók György Lénárt József [...]
42. 1880. szeptember • Oldalszámok • 123
[...] egylethez tétetik át 396 Kotasz István tanár ur által kezelt tantárgyak [...] János Tóth Dániel és Németh István tanár urak bízattak meg miről [...] Karácsonyi Ferencz fötanodai senior ur kérése meg nem adathatik 400 Kis [...]
43. (41. oldal)
[...] tandijsegélyt megsza­vazza 4 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár azon kérése hogy teszteletdija felemeltessék Az ig [...] a javaslatot elfogadja s Matolcsy István tiszteletdiját a köztartás vezetés ért [...]
44. (74. oldal)
[...] és Mózes Ernő VI Deák István II tanitófiukat veszi fel Tudomásul vétetik 16 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár jelentése az [...] tanács hogy ezen mérsékelt összeg kérése mellett a csurgói fögymnasium tanárainak [...]
45. 1862. május 19. 20. 21. 22. 23.
[...] András Kiss La­jos Miskolczi Szíjgyártó István Fördös Lajos Kelecsényi Mihály Szilágyi [...] Kemenczky Károly Kovács Dániel Kuti István Marikovszky Gábor Mészáros Sámuel Miskolczi [...] Harmadszor hatan u m Kuti István Kovács Dániel Tiefentha­ler Fülöp Sedivfi [...] készületlennek találtatott kinek azonban azon kérése hogy e tárgyból uj vizsgát [...]
46. 1872. május 25.
[...] és Ozsváth József gyönki Polányí István halasi és Keresztes Bence kecskeméti [...] k Rendes tanárokul választattak Varga István Kálmán Dezső és Kiss József [...] b és c pontokban foglalt kérése a felhozott indokokból teljesíttetik c [...]
47. 1911. május 16.
[...] átirata a melyben néhai Jordán Istvánnak a Ráday könyvtárban őrzött művészi [...] nagyméltóságú elnöksége felhívásának s Jordán István arcképét ezennel a konvent ren­delkezése [...] nagyméltóságú kon­venti elnökség megbízottjának elismervény kérése mellett szolgáltassa ki 13 Az [...]
48. 1947 • 1947. november • Jegyzőkönyv (155. oldal)
[...] tornaterme lett Nyugalomba vonult Ritoók István a tanító nőképző intézet és [...] ünnepélyén egyik legkiemelkedőbb szám Ritoók István nagyszerű leánykarának szereplése volt Csendes [...] egész egyházmegyei közgyű lésnek a kérése hogy szándékának a megváltoztatására bírja [...]
49. D
[...] Duna szerdahelyi ágostai egyház segély kérése 1881 59 Duna vecsei egyház [...] ügye 1858 48 71 Balla István tanító káplán elmozdítását kéri 1861 [...]
50. 1912. szeptember • Oldalszámok • 189
[...] Komjáthy Aladár Zergi Mihály Császár István lelkész urak kérelme alap hiányában [...] csak IV éves hittanhallgató tehát kérése figyelembe nem vehető
51. 1921. április • Oldalszámok • 19
[...] szabadsága egy további évvel meg­hosszabbíttassák Kérése megokolására felhozza hogy a német­alföldi [...] Czeglédy Sándor s k Németh István s k püspök elnök egyházker [...]
52. (86. oldal)
[...] 300 korona segélyre 2 Császár István gigei lelkész gyógyitatás illetve fürdőre [...] csak IV éves theologus volt kérése figyelembe nem vehető L 1912 [...]
53. 1944. május 4.
[...] a szinpetri egyházközségnek aziránt előter­jesztett kérése hogy 1562 28 K ban [...] lelkészi elnök Dr Kováts J István s k egyetemes konventi jegyző [...]
54. (40. oldal)
[...] kérnek a a közalapból Molnár István 400 koronát Ajánltatik adósságai rendezése [...] megszavaztatnék és igy ezúttal már kérése nem teljesíthető 48 A második [...]
55. 1881. május 14.
[...] 11 sz végzése melyben Sóvár István nyugalmazott tanitó azon kérése következtében hogy Garzó Pál zalátai [...]
56. (31. oldal)
[...] a Veszprémmegyében volt helv hitűek ké­rése következtében 1721 ben Pálffy Miklós [...] Tan Csonka János tans Derecskei István ép 932 Szül 47 Holt [...]
57. 1887. november 19-26.
[...] megerősíttetik 120 András falvi egyház kérése az erdélyi egyházkerülethez téte­tik 46 Balogh István 500 frtot hagyományozott a közalap [...]
58. 1886. május 26. 28.
[...] kezelési díja 170 9 Németh István tábornok hagyatéka B Baldácsy alapítvány [...] 14 Hitelesítés és Kálmán Farkas kérése 184 15 A közgyűlés bezárása [...]
59. Tartalomjegyzék (90. oldal)
[...] Csorna Sándor emlékezete 8 Farkas István püspök emlékezete 9 Dr Enyedi [...] gyülekezetnek 23 A gabonaadó visszaállításának kérése 24 Az általános tisztújítás elrendelése [...]
60. 1900. október 20.
[...] 108 p Napi­renden 25 Németh István tábornok alapítványáról szám­széki jelentés 1899 [...] tanári nyugdíj bizottsági tagságtól egyszersmind kérése teljesí­tésének reményében igéri hogy a [...]