124 találat (0,167 másodperc)

Találatok

1. (70. oldal)
[...] 90 Köszönet Kun Edének Godó Istvánnak és Varga Pálnénak 40 91 [...] ideiglenes kölcsöne 59 109 Somogyviszló kérése 1400 pengő rendkívüli adó kivetéséért 59 110 Alsok Csurgósarkad kérése 3500 P rendkívüli adó 60 111 Hetes kérése kétévi 120 százalékos rendkivüli adó [...]
2. 1928. november 10.
306 Jkvi szam Lapsiam 75 István király napjával kapcsolatos zászlókitüzés Göde [...] 102 Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének kérése Varga 85 103 Budapesti KIE [...] Varga 85 104 Dunavecsei egyház kérése Varga 86 105 Budapest tisztviselőtelepi missziói egyház kérése Varga 86 106 Közép és [...]
3. 1934. november 17.
[...] 70 Gazdavédelmi rendelet kiterjesztése Kováts István 10 187 71 Dr Gál [...] 86 Iváncsai haszonbérlők kerítés felállítási kérése Ferenczy 181 137 87 Iváncsai [...] Kisary Lajos haszonbérlő fizetési halasztás kérése Ferenczy 185 138 105 Kisary Lajos haszonbérmeghosszabbítási kérése Ferenczy 186 138 106 Kiskunhalas [...]
4. (23. oldal)
[...] csatoltassék vissza a polgárdii körhöz Kérése megadatik és körügyelő lelkész urak [...] folyamodása a Roboz alapítvány kamatáért Kérése megadatik és megbizatik a pénztárnoki [...] el Közép Bogárdra t Lukács István Lepsénybe t Cseresnyés János Hidvéghre [...] Dem­jén Márton Szent Mihályra Szokó István Igarra Kovács Lajos Kenesére Móricz [...]
5. 1863. október 28. 29. 30. 31.
[...] egyházról választm tudósítás 56 Budai István hagyatékáról Tordai István 57 Tokai Pál és társai [...] 66 Ráczhidasi németajkú leánygyülekezet segély kérése 67 Ireghi egyház kegyadományok elengedteté­seért [...] Székesfehérvári ág hitv egyház segély kérése 70 Özv Bélák Józsefné kitáblázási [...]
6. 1947 • 1947. november • Betűrendes tárgymutató (203. oldal)
[...] 107 Középiskolai felügyelő választása Rab István 106 Középiskolai tanárok állami szolgálatba [...] egyházmegye képviselői 13 Mezőföldi egyházmegye kérése járulékoknál haladékért 48 Minősített egyházak [...] tanár alkalmazása 92 Pápai egyházközség kérése 59
7. (28. oldal)
[...] Tudomásul bejegyeztetik r Olv Matolcsy István helyettes köztartás vezető tanár azon kérése hogy 1917 január 1 től [...] a ma­radásra de mert ezen kérése eredménytelen volt az ideiglenes működésre [...]
8. 1881. június • Oldalszámok • 170
[...] nyert 163 Ömböly Aladár tanuló kérése megadatik 164 Thury Etele theologus kérése teljesiltetik 165 Farkasdy Béla és [...] magán vizsgát adhassanak 166 Borsos István tanuló kérelmével elulasiltatik 167 A [...]
9. 1940. április 17.
[...] Dunakeszi egyházközségnek adósegély engedélyezése iránti kérése Az adóalap intéző bizottsága a [...] Örkényi egyházközségnek adósegély engedé­lyezése iránti kérése Az egyetemes adóalap intéző bizottsága [...] Benedek Zsolt s k Farkas István s k elnök előadó
10. 1943. május 19-20.
[...] tengelici anyaegyházköz­ségnek adósegély engedélyezése iránti kérése Az egyetemes konvent az újonnan [...] P tőke­kamatsegély engedélyezése iránt előterjesztett kérése Az egyetemes konvent a kérést [...] lelkészi elnök Dr Kováts J István s k egyetemes konventi jegyző [...]
11. (20. oldal)
[...] osztaléknak részére utalványozását kieszközöltetni kéri Kérése pártolólag az e kerületre felterjesztetik [...] a Roboz alapít­ványnak részére utalványozását Kérése megadatik és e m pénztárnok [...] Lajos Medgyaszay Vincze és Borsos István Az Esperes ur megbizatik hogy [...]
12. (63. oldal)
[...] nt esperes úrhoz intézett azon kérése hogy az 1897 98 99 [...] egyháztól 120 frt ennélfogva Eekete István I ső tanitó 120 frt [...] nem teljesíthető e A presbyterium kérése nem teljesíthető mert ab­ból sem [...]
13. 1879. április • Oldalszámok • 82
[...] tehessen 38 Nagy Gyula tanulónak kérése akkép adatik meg hogy a [...] az előadásokat látogatja 40 Ónody István tanuló kérelmétől elmozdíttatik 41 Csikós Péter tanulónak azon kérése hogy a Il od évi [...]
14. (77. oldal)
[...] Szabályszerű idézés folytán megjelentek Rozs István személyesen a falubattyáni egyház képvisele­tében [...] Gyula előadó ismerteti I Rozs István panaszfeljelentését Rozs István falubattyáni lakos 1902 október 18 [...] folytat Ezen panasz folytán Józan István esperes ur által nyilatkozattételre szólittatott fel Józan István terjedelmes nyilatkozatá­ban Rozs Istvánt megbízhatatlan embernek jellemzi s a [...]
15.
[...] Huszár Károly Pásztor Elek Végh István Salga Endre Yizi János Székely [...] Ha­niszkó János és ifj Tóth István Mint vendég Akucs István áll elemi isk tanitó 1 [...] ezen jegyzőkönyvnek hi­telesítőiül id Tóth István és Bátky István tagtársak bízatnak meg 2 Akucs [...]
16. Tartalomjegyzék (56. oldal)
[...] 3 1 Esperes űr áldás kérése 4 2 Jegyzők megnevezése 4 [...] közé lép 5 6 Tóth István sárkeresztesi tanító elhunyta 5 7 Derecskey István nyug csőszi tanító elhunyta 5 8 Sáhó István lelkész és Szűcs Kálmán tanító [...]
17.
[...] folyamán történt tanítóválasztásokról Megválasztattak Tóth István Megyercsre az 1934 35 isk [...] III tan áll ra Tóth István Nagymegyerre az 1934 35 isk [...] végleges II tan állásra Varga István Perbetére II tan állásra Domonkos [...] megállapítottam hogy a szigorú intézkedés kérése tévedés folytán történt Örömmel jelentem [...]
18. (57. oldal)
[...] Szűcs Lajos Joó András Nagy István kör­lelkész Babay Dezső Nagy Sándor [...] Péter Czakó Sándor körtanitók Tóth István jegyző Továbbá Miklós Géza és [...] építkezési ós fizetés kiegészítési segély kérése is igy az egyház­megye beavatkozása [...]
19. 1930. november 22.
[...] 46 Nyugdíjjárulék befizetése tárgyában Kájel István javaslata Hetessy 38 Nyugotszenterzsébeti adás [...] csatolása Hetessy 41 Pálóczi Horváth István ajándékozási ügye Fromm 57 Pesthidegkutnak [...] életbeléptetése Budai 133 Protestáns diákmenza kérése Ferenczy 180 Protestáns Tanügyi Szemle [...] templom kijavítása Ferenczy 56 Schlosser István házfelügyelő kérelme Ferenczy 55 Segédlelkészek [...]
20. 1916. október • Oldalszámok • 178
[...] el Ugyanis két tanú Szűcs István és Mohácsi Dávid eskü alatt [...] sze­rint az egyik tanú Szűcs István nem is volt választó Mert [...] bizonyára jóhiszemüleg a választó Szűcs Istvántól kérte a pártfogást tehát a [...] szerzése az egyes választók pártfogásának kérése lerontja a lelkészi állás tekintélyét [...]
21. 1912. május • Oldalszámok • 55
[...] Antal Gábor elnöklete alatt Barthalos István Faragó János Szabó György Bakó [...] Antal Géza Kristóffy Gyula Németh István 1 Püspök ur üdvözölve a [...] bizottság feladatának megkönnyítése végett Németh István egyházkerületi e főjegyzőt bizta meg [...] elő Noha a közigazgatási államsegély kérése alkalmával készített kimutatás első sorban [...]
22. 1911. május 16.
[...] átirata a melyben néhai Jordán Istvánnak a Ráday könyvtárban őrzött művészi [...] nagyméltóságú elnöksége felhívásának s Jordán István arcképét ezennel a konvent ren­delkezése [...] nagyméltóságú kon­venti elnökség megbízottjának elismervény kérése mellett szolgáltassa ki 13 Az [...]
23. 1913. október 18.
[...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István theol tanárok meg­írták a könyvtár [...] Pruzsinszky Pál annak régebbi Hamar István annak újabb részét A dol­gozatok [...] bemutatni a könyvtári bizottságnak ama kérése kapcsán hogy méltóztassék a képek [...] dr Pruzsinszky Pál és Hamar István tanár urakat értékes fáradozásaikért valamely [...]
24. 1916. október 14. 16.
[...] beszámolónkban fogjuk meg­tenni Jelentésünk tudomásulvételének kérése mellett tisztelettel kér­jük a Főtiszt közgyűlést arra is hogy Hamar István könyvtárnokkal szemben a könyvtár gondozása [...] szemben a közgyűlés köszönetét Hamar István könyvtárnokkal szemben elismerését nyilvánítja 181 [...]
25. (70. oldal)
[...] 23 sz Bodor Zsuzsánna Leányotthon kérése 64 sz Csóri vallássérelem 48 [...] 26 sz Főjegyző dr Puskás István választásról jelentés 4 sz Gueth [...] 61 sz Iszkaszentgyörgyi lelkészválasztás Pőcz István 11 sz Kálvineum javára életbiztosítás [...]
26. (43. oldal)
[...] Vanicsek Antal h pénztáros együttes kérése 200 200 K drágasági pótlék [...] pót­lékot megszavazza v Olv Bazsai István Pap György Luka János intézeti [...] kérvényük Az ig tanács Bazsai István Papp György és Luka János [...]
27. (15. oldal)
[...] a konvenii közalapbó segélyt kér Kérése teljesen indokolt lévén utasittatik az [...] Ladányba rendes lelkészül tiszt Molnár István volt lepsényi helyottes lelkész ur [...] Tudomásul vétetik és tiszt Molnár István urnák nádasd­ladányi lelkészül választatása megerősíttetik [...] a lepsényi helyet­tes lelkész Molnár István ur választatott meg rendes lelkészül [...]
28. 1943. október • Oldalszámok • tart_15
[...] 2 Távolmaradók igazolása 3 Futó István rendes tanár kinevezésre ajánlása 4 [...] rendes tanár megválasztása 7 Rácz István rendes tanárrá választása 8 Mester [...] felszerelésére taníttató szülőktől önkéntes adományok kérése 11 Nőnevelőnitézeti bentlakó tanárnők ellátási [...]
29. 1933. november 18.
[...] Göde 88 54 13 Barizs István bérlő kamatelengedési kérelme Ferenczy 109 66 14 Barizs István ócsai adótartozása 152 15 Báta [...] Budahegyvidék szórvány gondozása és káplánkongrua kérése 144 26 Budaörs fiókegyházzá alakulása [...]
30. 1890. április 15-23.
[...] rányi Molnár Ferencz karászi Nagy István mogyorósi Gönczi Sán­dor tyukodi lelkészek [...] Réti József alsó kálosai Kolozsvári István tolcsvai Réthi Pál golopi Hutka [...] tervrajza és költségvetése még nincs kérése korai 6 T ö v [...]
31.
[...] 8 Zongor János az egyházmegye kérése ellenére is megmarad elhatározása mellett [...] Kiss Imre 26 ot Végh Ist­ván 25 öt Huszár Károly 23 [...] garammikolai Kiss Imre zselizi Végh István v ládányi Huszár Károly ksárói [...]
32. 1902. április 16. 17.
[...] Molnár Béla egyházkerületi főjegyzők Németh István és Konkoly Thege Béla egyházkerületi [...] tanárok Kiss József és Barthalos István egy­házkerületi tanácsbirák Antal Gábor püspök [...] el s mintegy jövendőbeli együtt­működésének kérése és megnyerhetése végett a dunán­túli [...]
33. 1942. október • Oldalszámok • tart_9
[...] jelentés 92 Szórványmisszió céljaira segély kérése 97 Szórvány és tanyagondozó bizottság [...] választása 192 Tanítónőképzőben dr Kiss István r tanárrá választása 193 Tanítónőképzőben [...] választása 199 Tanítónőképzőben dr Kiss István megválasztásához miniszteri hozzájáru lás 200 [...]
34. (3. oldal)
[...] lelkészek A tanítói karból Halasi István pápai lanitó mint a tanítói [...] József tanácsbiró Barth a los István tauácsbiró Takács Ferencz képviselő K [...] Isten áldó szent lelkének buzgó kérése után a gyűlés megnyittatott Tudomásul [...]
35. (114. oldal)
[...] bUi iskola községesitési határozatairól jelentés kérése 60 107 Esperes jelentése számadásokróls [...] alapszabályainak jóváhagyása 66 112 Méhes István felebbezése beiratási díj ügyében 66 [...] díj megállapításáért 68 118 Sárosi István gigei lelkipásztor közmunkaváltsága 68 119 [...]
36. (66. oldal)
[...] Farkas Sándor Balla Árpád Liber István Csonka Jenő és Szilágyi Árpád [...] fáradozásáért 18 30 Écsy Ödön István üdvözlése kitüntetésekor 18 31 Köszönet [...] szövetségbe lépésre 20 38 Segédlelkész kérése Kaposvár s Nagyatád részére 20 [...]
37. 1934. szeptember • Oldalszámok • _tart_6
[...] jutalmazására javaslat 22 sz Török István dr székfoglalója idejének bejelentése 9 sz Török István dr székfoglalójának megtartása 128 sz [...] elemi iskolába ref tanerő kinevezésének kérése 24 sz Zalaegerszeg legációs köre [...]
38. 1882. június • Oldalszámok • 115
[...] teszi tekintve azt hogy Bocsor István tanár ur a dunántúli ref [...] Szabó Káról tanár és Barthalos István főiskolai pénztárnok urakból alakított bizottság [...] az egyházkerület atyai kegyességé­nek bizalomteljes kérése mellett a komáromi egyházmegye kiváló [...]
39. (83. oldal)
[...] községi iskolaszéki tagsága 67 119 István királynapi zaklatások 67 120 Magyar [...] módosítása 70 129 Csire Nagy István beruházás megváltása iránti kérése 71
40. Tartalomjegyzék (51. oldal)
1 Szántó János fizetésemelés kérése e Héjas Elek kérelme szakvizsga [...] Köztartási felfigyelő számadásai 1 Lázár István tanár állandósittatása 155 Bujanovics Koppy [...] fekvő föl­dek haszonélvezetéről 163 Nóvák István kérelme a cselédek gyermekeitől járó [...]
41.
[...] az Egyetemes Konventre 20 Puskás István zólyomi ref lelkész az 1935 [...] Egyetemes Konventtől Egyházmegyei közgyűlés Puskás István kérelmét sze­gényes jövedelmére valamint ott [...] Agyagássy Sándor garamvezekényi ref lelkész kérése az oroszkai községi és állami [...]
42. 1900. április 24-27.
[...] javasolja hogy a nevezett egyház kérése mint a mely nem a [...] Meczner Béla Czike Lajos Fejes István Simó Lajos Horthy István dr Bartók György Lénárt József [...]
43. 1880. szeptember • Oldalszámok • 123
[...] egylethez tétetik át 396 Kotasz István tanár ur által kezelt tantárgyak [...] János Tóth Dániel és Németh István tanár urak bízattak meg miről [...] Karácsonyi Ferencz fötanodai senior ur kérése meg nem adathatik 400 Kis [...]
44. (41. oldal)
[...] tandijsegélyt megsza­vazza 4 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár azon kérése hogy teszteletdija felemeltessék Az ig [...] a javaslatot elfogadja s Matolcsy István tiszteletdiját a köztartás vezetés ért [...]
45. D
[...] Duna szerdahelyi ágostai egyház segély kérése 1881 59 Duna vecsei egyház [...] ügye 1858 48 71 Balla István tanító káplán elmozdítását kéri 1861 [...]
46. 1912. szeptember • Oldalszámok • 189
[...] Komjáthy Aladár Zergi Mihály Császár István lelkész urak kérelme alap hiányában [...] csak IV éves hittanhallgató tehát kérése figyelembe nem vehető
47. (74. oldal)
[...] és Mózes Ernő VI Deák István II tanitófiukat veszi fel Tudomásul vétetik 16 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár jelentése az [...] tanács hogy ezen mérsékelt összeg kérése mellett a csurgói fögymnasium tanárainak [...]
48. 1921. április • Oldalszámok • 19
[...] szabadsága egy további évvel meg­hosszabbíttassák Kérése megokolására felhozza hogy a német­alföldi [...] Czeglédy Sándor s k Németh István s k püspök elnök egyházker [...]
49. (86. oldal)
[...] 300 korona segélyre 2 Császár István gigei lelkész gyógyitatás illetve fürdőre [...] csak IV éves theologus volt kérése figyelembe nem vehető L 1912 [...]
50. 1872. május 25.
[...] és Ozsváth József gyönki Polányí István halasi és Keresztes Bence kecskeméti [...] k Rendes tanárokul választattak Varga István Kálmán Dezső és Kiss József [...] b és c pontokban foglalt kérése a felhozott indokokból teljesíttetik c [...]
51. 1944. május 4.
[...] a szinpetri egyházközségnek aziránt előter­jesztett kérése hogy 1562 28 K ban [...] lelkészi elnök Dr Kováts J István s k egyetemes konventi jegyző [...]
52. (40. oldal)
[...] kérnek a a közalapból Molnár István 400 koronát Ajánltatik adósságai rendezése [...] megszavaztatnék és igy ezúttal már kérése nem teljesíthető 48 A második [...]
53. 1881. május 14.
[...] 11 sz végzése melyben Sóvár István nyugalmazott tanitó azon kérése következtében hogy Garzó Pál zalátai [...]
54. 1887. november 19-26.
[...] megerősíttetik 120 András falvi egyház kérése az erdélyi egyházkerülethez téte­tik 46 Balogh István 500 frtot hagyományozott a közalap [...]
55. (31. oldal)
[...] a Veszprémmegyében volt helv hitűek ké­rése következtében 1721 ben Pálffy Miklós [...] Tan Csonka János tans Derecskei István ép 932 Szül 47 Holt [...]
56. 1886. május 26. 28.
[...] kezelési díja 170 9 Németh István tábornok hagyatéka B Baldácsy alapítvány [...] 14 Hitelesítés és Kálmán Farkas kérése 184 15 A közgyűlés bezárása [...]
57. Tartalomjegyzék (90. oldal)
[...] Csorna Sándor emlékezete 8 Farkas István püspök emlékezete 9 Dr Enyedi [...] gyülekezetnek 23 A gabonaadó visszaállításának kérése 24 Az általános tisztújítás elrendelése [...]
58. 1947 • 1947. november • Jegyzőkönyv (155. oldal)
[...] tornaterme lett Nyugalomba vonult Ritoók István a tanító nőképző intézet és [...] ünnepélyén egyik legkiemelkedőbb szám Ritoók István nagyszerű leánykarának szereplése volt Csendes [...] egész egyházmegyei közgyű lésnek a kérése hogy szándékának a megváltoztatására bírja [...]
59. (22. oldal)
[...] Heinetől 16 Jezsuiták Magyarhonban Toldi Istvántól 17 Emlékiratok Asbothtól 17 Pogány [...] Olv a nórápi leánygyülekezet azon kérése hogy a lelkészi hivatalt illető [...]
60. 1904. október 1.
[...] szeptember hó 28 án Hamar István Baksay Sándor bizottsági jegyző püspök [...] Tóth Pál és Varjas József kérése az iránt hogy képesítő vizsgálataikat [...]
61. 1900. október 20.
[...] 108 p Napi­renden 25 Németh István tábornok alapítványáról szám­széki jelentés 1899 [...] tanári nyugdíj bizottsági tagságtól egyszersmind kérése teljesí­tésének reményében igéri hogy a [...]
62. 1889. március • Oldalszámok • 27
[...] választási joggal felruház­tatnak 56 lJogedy István b somogyi esperes úr kéri [...] törvényszéki ülés tartassék Esperes úr kérése figyelembe vétetvén püspök úr a [...]
63. 1886. június • Oldalszámok • 228
[...] leirata tudomásul vétetik 156 Bocsor István nyomdai tartozása töröltetik 157 Nagy Dávid kérése megadatik 158 A mezőföldi esperes [...]
64. 1889. november • Oldalszámok • 49
[...] fentebb említett ajánlata elfogadtatik illetve kérése telje­síttetik A miss lelkész jelentése [...] kimuta­tás mellékelve vannak Jegyzette Németh István 4
65. Tartalomjegyzék (75. oldal)
[...] káplántartóhelyek megállapítása 54 35 Szalóky István és Katona Károly fellebbezése adókulcs­ügyben [...] elleni fellebbezés 57 39 Celldömölk kérése szórványok hozzácsatolása tárgyában 57 40 [...]
66. 1889. március • Oldalszámok • 28
[...] alatti püspök úrhoz in­tézett azon kérése hogy a kerület területén létező [...] megüresült nyomdabizottsági helyre egyhan­gúlag Németh István tanár úr választatott meg 0 [...]
67. (5. oldal)
[...] megbetegedése s e miatt káp­lán kérése következtében a segédlelkészek számát Sebes­t [...] kénytelen voltam Garcsik N Sallay Istvánt naszályi tanitó káplánt haladéktalanul Császárra [...]
68.
[...] tanács­kozásainkra Isten áldó kegyelmének buzgó kérése után a szokott tanácskozási terembe [...] Kálmán Rudolf 1 7 Thaly István 1 8 Dr Kiss Gyula [...]
69. Tárgymutató (_tart_4. oldal)
[...] és főiskolai pénztárnál 143 Tisza István kör felhívása 144 Hegedűs és [...] köszönete 147 Nagypénteki ref társaság kérése 148 Délvidéki Liga felhívó levele [...]
70. 1886. június • Oldalszámok • 207
[...] Kis Gábor urnák néhai Bocsor István tanár ur nyomdai tartozására vo­natkozó [...] befizetésének terhe alól men­tessék fel Kérése megadatik 158 A mezöíöldi e [...]
71. 1945 • 1945. július • Betűsoros tárgymutató (74. oldal)
[...] középiskola részére 209 Álláscseréje Szűcs István és Czirók Ákos lelkipásztoroknak 329 [...] Belsősomogyi gyülekezetek kárkimutatása 290 Belsősomogy kérése egyházkerületi járulékok elengedése tárgyában 76 [...]
72. (17. oldal)
[...] Pál somogyaszalói lelkipásztorokat Ecsy Ödön István dr csurgói gimn tanárt és [...] Olvastatott az Országos Református Szeretet­szövetség kérése hogy az egyházközségektől minden lélek [...]
73. (63. oldal)
[...] és családi pótlék méltányosabb rendezésének kérése 26 42 Lelkésztanítói képesítés méltányos [...] felmentésért kérvényezés 30 59 Kovács István erdőcsokonyai ajándékozási szerződésének meg­erősítése 30 [...]
74. (19. oldal)
[...] 154 gyűjtések esetén miniszteri engedély kérése a dom kikerülésével ne történjék [...] elfoglalja Tudomásul bejegyeztetik 165 Budai István vi r tanácsbiró ur hivatkozva [...]
75. 1937. május 3-4.
[...] 4 napján tartott üléséből Farkas István s k Dr Benedek ZsolM [...] tekintessék újonnan alakult egyházközségnek és kérése e szerint bíráltassék el Az [...]
76. 1947 • 1947. november • Betűrendes tárgymutató (202. oldal)
[...] dr halála 19 Écsy Ö István dr tanárképviselővé választása 7 Érettségi [...] anyaegyházzá alakulása 199 Illeítélkegyenérték eltörlésének kérése 63 Jelentés első lelkészképesítő vizsgákról [...]
77. (m_6. oldal)
[...] országos kormánynak főleg gróf Tisza István volt miniszter­elnök úrnak YI Egyházmegyei [...] a lapra Kiss Zoltán úr kérése folytán Tóth Kálmán úr egyházmegyénk [...]
78. 1920. szeptember • Jegyzőkönyv (64. oldal)
[...] hangsúlyozásával hogy a cseh államsegélyek kérése a leg­szerencsétlenebb ballépés lenne s [...] úr indítványára kgy dr Tüdős István halála felett részvétét fejezi ki [...]
79. (84. oldal)
[...] kinevezése 35 46 Angyal Guidó István nyugdíjazása 36 47 Egyházkerületi középiskolai [...] 40 66 Dr Héjjas Imre kérése tanárlakás átengedéséért 41
80. 1910. szeptember • Oldalszámok • tart_5
[...] 140 167 Biztosító társulatoktól adatok kérése 141 168 A kultuszminiszter 97319 [...] Pozsony kérelme 148 181 Borsos István könyvtárnok ur jelentése 148 182 [...]
81. 1928. november 10.
[...] szünetekre vonatkozó javaslatok 137 145 István király napjával kapcsolatos zászlókitűzés 75 [...] 206 Ker Ifj Egyesületek Szövetségének kérése 102 85 Kerületi intéző bizottság [...]
82.
278 Jkvi Lap­szára 74 Ferenczy István 1 s lelkészi képesítésének hatály­ban [...] minisztériumi siló építéséhez egyház­kerületi hozzájárulás kérése Zugor 25 220 100 Imre [...]
83. (87. oldal)
[...] megválasztása 39 54 i Sárosi István tanüayi bizottsági taggá választása 39 [...] tanterv és óraterv mielőbbi kiadásának kérése 46 65 Somogyhatvan ref iskolájának [...]
84.
[...] túli országokba és reméuyli hogy kérése nem lesz eredménytelen Ugyancsak a [...] kapott a népkonyhán ebédet Forray Istvánná urnő közbenjárására több szegény gyermekünk [...]
85. 1921. június 27. • 1921. augusztus 4. • 1921. szeptember 30. • 1921. október 11.
[...] kivételesen hozzájárul ahhoz hogy Székely István mint budapesti hitoktató a k [...] Gyula s lelkész bekebelezés iránti kérése elutasíttatik Zákány József s lelkész [...]
86. 1924. november 15.
[...] a tanári testület javaslata illetve kérése alapján jelenti hogy a nagykőrösi [...] József 46 dr Kovács J István 46 és Kiss Zsigmond 45 [...]
87. 1862. május 19. 20. 21. 22. 23.
[...] András Kiss La­jos Miskolczi Szíjgyártó István Fördös Lajos Kelecsényi Mihály Szilágyi [...] Kemenczky Károly Kovács Dániel Kuti István Marikovszky Gábor Mészáros Sámuel Miskolczi [...] Harmadszor hatan u m Kuti István Kovács Dániel Tiefentha­ler Fülöp Sedivfi [...] készületlennek találtatott kinek azonban azon kérése hogy e tárgyból uj vizsgát [...]
88. 1945 • 1945. július • Betűsoros tárgymutató (76. oldal)
[...] ajándékozási szerződése 335 Győr egyházközség kérése egyházkerü eti járulékok elengedése tárgyában [...] tanárainak 230 Igazolása dr Rácz Istvánnak 138 igazolása Szabó Sándornak 139 [...]
89. 1877. május • Oldalszámok • 157
[...] ajánltatik Az igmándi lelkész özvegye kérése elintéztetik s az özvegyi kegyelem­évre [...] egyh kerületi pénztárról jelentenek Bartalos István főiskolai pénztárnok úr a főiskola [...]
90.
[...] rendes Il od tanitó azon kérése hogy neki a búcsi egyház [...] és kertjét midőn ugyanis Pelsei Istvántól cserélt beltelek által megnagyobbította a [...]
91. 1907. szeptember • Oldalszámok • 65
65 Barthalos István egyhm gondnok urat a társelnöki [...] erejéből állítsa elő vagy államsegély kérése utján szerezze meg 96 A [...]
92. (21. oldal)
[...] viselt terhe alól felmentetését kéri Kérése felhozott indok alapján megadatik és helyére tiszt Lukács István keresztesi lelkész ur iskolai körügyelő [...]
93. 1940. április 17.
[...] sz Érsekújvári fiókegyházközség hitoktatási segély kérése 111 sz Évkönyv szerkesztése középiskolákban [...] Faluszemináriumi munka 67 sz Farkas István püspök konventi lelkészi alelnökké választása [...]
94. 1885. november 17-25.
[...] 46 Néhai boldog emlékezetű Bocsor István pápai főiskolai tanár és kir [...] 1885 sz alatt kelt azon kérése hogy a Lang Károly missionarius [...]
95.
[...] végez­hesse isteni küldetését 31 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért kérvényez az Egyetemes Konventhez Kérése támogatására felhozza hogy eddigi segélyét [...]
96. (70. oldal)
[...] szabatott ki az inkei egyházra Kérése támogatására fölhozza hogy a szavazatra [...] ker közgyűlés elé 86 Bélavári István csoknyai lelkész postakönyvével igazolja az [...]
97.
[...] az Egyetemes Konventhez 24 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért folyamodik az Egyetemes Kon­venthez Kérése indokolásául felhozza hogy missziói segélyét [...]
98. (45. oldal)
[...] folytán felhívandó 2 Beterjesztetik Rajcsi István csurgói szolgabíró kérvénye a melyben [...] Végre 4 A vallástanár azon kérése is előterjesztetik hogy neki a [...]
99. 1883. június • Oldalszámok • 162
[...] 100 A sz fehérvári egyház kérése nem teljesíttethetik 101 B Vay [...] úrhoz adják be 103 Kolasz István ur az esperesi kar figyelmébe [...]
100. 1946 • 1946. november • Betűsoros tárgymutató (116. oldal)
[...] sz tanítói állása 198 Csukás István pápai gimn tanár fellebbezése általános [...] kollégiumban 110 Dorogvidék állandó káplántartási kérése 187 Dömjén Károly halála felett [...]