15 találat (0,235 másodperc)

Találatok

1. Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815 (220. oldal)
[...] pap és rákosdi oskolamester Kontza Ist­ván collisitiojoknak és egymás között eredett [...] littera A mellyből megmutattya Kontza István rákosdi oskolamesternek ezen Partialis Székre [...] nélkül való meg nem terheltetése kérése mellett és ítélet alá bocsátá [...] parancsolja a méltóságos FőConsistorium Kontza Istvánnak feleségével nőtelen korokban volt botránkoztató [...]
2. Kiskend (378. oldal)
[...] Observatio Balavásárról való Szabó János keresé meg a Szent Visitatiot illyen [...] kiskendi reformata ekklézsia tiszteletes Szathmári István atyánkfia őkegyelme idejében jelen lévén [...] Hegyi Sámuel Albert Mihálly Miklós István Fodor István stb A Ad 1 et [...] Az Szent Visitatio admoneáltattya Albért Istvánt hogy az Úrnak házát meg [...]
3. Lozsád (410. oldal)
[...] ekklézsia tiszteletes loci minister Ventz István őkegyel­me iránt szent szolgálattya kedvesnek [...] a humanissimus scholae rector László István őkegyelme ellen is közönsé­ges panaszt [...] intimálja őkegyelmének hogy ha mi kérése vagyon a Partialison igazíttassa el [...] A humanissimus scholae rector László István őkegyelmének praetensioja lévén ne­mes Laskai [...]
4. 3-4. szám • Műhely • Jakab Réka: Levéltárügy a Dunántúli Egyházkerületben (199. oldal)
[...] N agy t iszteletű Pap István úrnak ez esperességről le mondó [...] 253 Az Antalfai egyháznak iskolatanító kérése érdemébenni Credentionálisa 454 A F [...] Antalnak bekebeleztetésérti folyamodása 462 Asztalos István kövesdi iskolatanítónak helyváltoztatásérti könyörgése 463 [...]
5. Haró (379. oldal)
[...] Thót Jósef uram industriája s kérése által Isten dicsösségéhez való buzgóságból [...] titulatus Thót Jósef uram Kaprontzai István uram Balog András uram Csuka [...] János uram Budai Mihály uram István György és Ferentz uraimék Kaprontzai [...]
6. Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815 (228. oldal)
[...] director Vitályos Sámuel tiszteletes Kis István adsessor tisztele­tes Salamon István adsessor tiszteletes Verestói György és [...] Fogarasi János pedig kívánsága és kérése szerint a felperességre auctorizál tátik [...]
7. Hunkár Antal visszaemlékezése (84. oldal)
[...] Pesten a várakozó nemzetnél Erre István herczeg a nádor talán most [...] egyszer máskorra mert igen sürgős kérése volna Erre csakugyan kijött Lajos [...] Károly főherczeg a császár testvére István főherczeg a nádor gróf Kollowrat [...]
8. Ribice (371. oldal)
[...] igen alkalmas lévitát hoztanak Vintzi István uramat és ezután is fognak [...] 2 Mostani tiszteletes lévita Vintzi István őkegyelme aránt tett kérdésére a [...] dik első napján írásba tett kérése által nyert még a nemes [...]
9. 3-4. szám • Műhely • Jakab Réka: Levéltárügy a Dunántúli Egyházkerületben (171. oldal)
[...] tisztelendő szent társaságához jelentése és kérése Szalai Péternek mint néhai Szalai [...] Vilonya Csór Henye Litér Szent István Veres Berény 87 A falvak [...]
10. Pápai Egyházmegye (175. oldal)
[...] en és jogutódján a Széchenyi István Egyetemen oktattam informatikát egyetemi adjunktusként [...] kívül Győrben az elnök lelkész kérése szerint általános iskolai hit­tant oktatok [...]
11. Kéménd (146. oldal)
[...] asszonynak néhai tekintetes zejkfalvi Zejk István meghagyatott özvegyének tekintetes Sámuel és [...] 14 Curator Váradi László uram kérése szerént adjungáltatik egyházfi Horvát Pál [...]
12. Parciális zsinatok jegyzőkönyvei 1810-1815 (180. oldal)
[...] Makkai Jósef Lengyel László Kis István Vitályos Sámuel Verestói György Szász [...] Felolvastatik harói nemes Beretzki Ádámnak kérése hogy megnyomorult feleségével elválásához való [...]
13. Alsóbalázsfalva (23. oldal)
[...] Kováts Mihály uram egyházfi Borzovai István 1 0 2 A tiszteletes [...] mind a tiszteletes megnyomorodott pap kérése mind a tekintetes domesticus curator [...]