24 találat (0,236 másodperc)

Találatok

1. 1913. augusztus
[...] tervezete 158 94 Luther társaság kérése a népiskolai könyvtár typusok ügyében [...] nem támogathatja 161 105 Noszko István kérvénye a belmissiói közlemények kiadása ügyében 161 106 Noszko István kérése a hivatalos közlemények kiadása ügyében 161 107 Noszko István a Luther nyomda létesítésére részvényeket [...]
2. 1907
[...] 110 143 Sztanó Sándor lelkész kérése 110 144 Felosztási terv az [...] lemondó levele 119 168 Bélák István törvényszéki biró nevének bejegyzése 119 [...] leányegyház kérvénye 119 170 Szekszárd kérése missiói lelkészi állás szervezése iránt [...]
3. 1915. augusztus
[...] Lepossa Dániel Lenhart Károly Rákóczy István Csengey Gyula ifj Laszkáry Gyula [...] Béla dr Sztranyavszky Sándor Kosztolányi István Polner Ödön Kujnis Gyula Sobó [...] Biszkup Béla Pröhle Henrik Kiss István Bándy Endre Krupecz István Horváth Sándor Kirchner Rezső Rátz [...] egyházmegye a közgyűléshez intézett azon kérése hogy írjon
4. 1930. október
[...] Rogrün Jenő bányaorvos és Ferdinánd István társulati tanitó kik kezükbe vették [...] járuljon hozzá az útiköltségek fedezéséhez Kérése meg­hallgattatásra talált 1930 évi május [...] költséget okozna Épen ezért Ferdinánd István társulati tanítóra bizta a vallástanitást [...] intézkedését hogy a vallástanitást Ferdinánd István ottani evang vallású társulati tanítóra [...]
5. 1900. augusztus
[...] ösztöndíj 98 61 A Németh István féle ösztöndíj adományozási sorrendje 98 [...] 97 A felső esztergályi leányegyház kérése anyásítás s több alsó esztergályi hívek kérése pap választás iránt 113 98 [...]
6. 1898. július
[...] elnököket működésűkre Isten bő áldásának kérése mellett melegen üdvözli hét egyházunknak [...] kerületi gyám intézeti jegyzőt Linberger István ennek netán akadályoztatása esetére Osisko [...] elismerés megsza­vazása mellett Justh Sámuel István kerül gyámintézeti pénz­tárosnak a jelzett [...]
7. 1846. július
[...] egyház kerület pénztárából segedel­meztetni könyörögvén Kérése nem teljesithetése felől értesíttetik tavalyi [...] gyakorlat szokott kifejteni Tettes Kornidesz István Goldberger Imre Spóner Tivadar Antal [...] Szirmay Húgo Radvánszky Albert Szontagh István és Lajos Malatinszky István Bánó Miklós és Jósef Szulyovszky [...]
8. 1846. július
[...] egyház kerület pénztárából segedel­meztetni könyörögvén Kérése nem teljesithetése felől értesittctik tavalyi [...] gyakorlat szokott kifejteni Tettes Kornidesz István Goldberger Imre Spóner Tivadar Antal [...] Szirmay Hágó Radvánszky Albert Szontagh István és Lajos Malatinszky István Bánó Miklós és Jósef Szulyovszky [...]
9. 1904. augusztus
[...] Árpád br SoRmossy Ödön Farbaky István g Zay Miklós br Buttler [...] Raab Károly Wladár Miksa Krupecz István Jánossv Lajos Ringbauer Gusztáv Hollerung [...] egyetemes protestáns egyházat Ennek az kérése szíveskedjék a közgyűlés jegyzőkönyvileg is [...]
10. 1944
[...] miatt megnövekedett helyettesítési költségekre államsegély kérése 14 20 Lyceumi tanári testületnek [...] lyceum magyar latin tanszakára Bachát István helyettes­tanárul választása 15 22 Varga [...]
11. 1931
[...] barátfalui lelkész által átdolgozott Nagy István féle konfirmációi káté vétes­sék föl [...] jegyzékébe fölvétessék a győri egyházmegye kérése értelmében határoz 81 Ugyancsak a [...]
12. 1894
[...] pályázat eredménye 106 165 Németh István alapítványi ügye 106 166 A [...] szt gotthárdi gymnáziumban hitoktatói fizetés kérése 111 181 A f lövői [...]
13.
[...] nyitotta meg G A Gyámintézetünk kérése előtt H üséges sz ö [...] jelen­tésében Az 1941 esztendőt Széchenyi István gróf emlékezete ragyogja be Igazságot [...]
14.
[...] A Herczeg Ferenc jubiláris bizottság kérése alapján felkértem egy­házkerületeink püspökeit hogy [...] dr Gaudy László dr Bélay István Grünvalszky Károly és Dezséry László [...]
15. I-ső kötet, 1791. évig (1_96. oldal)
[...] ném 1785 a gömöri leányegyházak kérése hogy az anyaegy­házhoz visszacsatoltassanak 1784 [...] miatt a városból kitiltották Licskó István miavai lakosé hogy a kath [...]
16. 1911. szeptember
[...] 96 A kassai I egyháznak kérése 168 97 Jelentés a zsolnai [...] egyházmegyei elnökségre 177 109 Rúzsa István clevelandi lelkész kérelme az amerikai [...]
17. 1855. május
[...] körülményt világosítsák fel 33 Kalmár István pesti gyházfi abbeli kérése hogy miután ö a kerület [...]
18. 1904. augusztus
[...] hányada 138 72 A Németh István ösztöndíj sorrendje 138 VII Szabályrendeletek [...] tárgyában 146 92 Ondód egyházközség kérése hogy a Pusztavám nevet vehesse [...]
19. 1860. július
[...] maradt kiskorú testvérei gondnokának azon kérése hogy az ellene ezen egyházkerület [...] Lajos Haviár Dániel és Görgey István urak oly hozzáadással neveztettek miszerint [...]
20. 1844. július
[...] érték hiánya miatt a folyamodóknak kérése ez idő szerint nem teljesittethetik [...] Szentiványi Károly Pulszky Ferencz Malatinszky István és Ferencz Hámos József Kubinyi [...]
21. 1847
[...] jegyzőkönyv 66 ik számára Ősze István Hau Jakab Szigetin Dániel és [...] beadván azonban a kerületi rendek kérésé I nek engedve attól elálván [...]
22. 1864. július
[...] nagyrészben végrehajtotta de Sztamecz Sámuel kérése folytán a végrehajtó bíróság öt [...] két tanár u m Koren István a nyíregyházi algymnasium Il dik [...]
23. 1845. július
[...] s ezek által ajánltatnak részesülhetvén kérése nem teljesíthető 52 Az eperjesi [...] fóesperes el­nökletük alatt T Malatinszky István Ruthényi Bertalan s Tiszt Liszkay [...]
24.
[...] lelkész úr sérelmezte előttem hogy István király napján az illetékes helyi [...] ház céljaira fordíttassék a felajánló kérése értelmében A közös protestáns bizottság [...]