4. oldal, 281 találat (0,162 másodperc)

Találatok

61. Tematikus tartalom • Belföld • Ötven éves jubileum (Pazár Károly) (148. oldal)
[...] pártoló felszólalása után az államsegély kérése szótöbbséggel el­határoztatott Főesperes választása A [...] lyceum érettségi vizsgálatához kormánybiztosul Schneller István az egyet egyház pozsonyi theol [...]
62. 1940-04-21 / 16. szám
[...] felhorkannia Eszébe jutott a Gyurka kérése A táborig és vissza bántatlanul [...] egy darabon én addig beszólok István úrhoz A vezér sátrában nagy [...]
63. 1912-07-20 / 29. szám
[...] közgyűlés összehívására elegendő 30 tag kérése Az esperességi egyesületi gyűlések alkalmából [...] dr Kobilicz Elek és Kardos István Az egyes bizottságok jelentéseinek meghallgatása [...]
64. 1930-05-25 / 21. szám
[...] Ratz Károly csé kuti Matis István pálfai Schaefer Mihály kistormási Jány [...] Mihályné f Varga Pál Barabás István Báles Márton özv Hullán Istvánné [...] a Theologusok Otthonának az a kérése hogy az egyes egyházközségek lennének [...]
65. 1926-11-07 / 45. szám
[...] elküldi az embert azzal hogy kérése teljesítve van de nem csinál [...] A diakonisszák sírkövén is Znétlcnyi István nlaótlörgicsel templomának romjai ott látni [...]
66. 1905-10-13 / 42. szám
[...] több egyházközség nem alakulhat Xoszkó István rákoskeresztúri lelkész pártolja Rákos­liget kérelmét [...] A közgyűlés szavazás útján Rákosliget kérése mellett döntött ellene csupán a [...]
67. 1911-09-23 / 38. szám
[...] Uj szám­vevőül pedig Dr Pőze István lett tnegvála ztva Mind a [...] alkalmas módon domborítsák ki tandij­megváltás kérése esetén Hosszabb vitát provokált a [...]
68. 2004-01-18 / 3. szám
[...] fe­lelős egyházi vezetők ismételt írásos kérése ellenére a piacvezető kábeltévé­társaságok többsége [...] 2004 január 6 Dr Seregély István egri érsek s k Dr [...] budapesti érsek és dr Szabó István református püspök látja el Az [...]
69. 1944-03-04 / 10. szám
[...] húzódtunk el sohasem a más kérése és zörgetése elől Megnyitottuk szivünket [...] 50 Dévény Dezső 36 Bülci István 100 Grünsberg Károly 50 Marton [...]
70. 1959-05-03 / 18. szám
[...] Tiszántúli Re­formátus Egyházkerület püs­pöke Szamosközi István a Dunamellóki Református Egy­házkerület püspöke [...] Refor­mátus Egyházkerület püspöke dr Dienes István a Ti széniin­nenii Református Egyházkerü­let [...] is Az eskütétel után Dobi Ist­ván az Elnöki Tanács elnöke szívélyesen [...] után így hangzik Isten gyermekeinek kérése Jövel Urunk Jézus Ferenczy Zoltán [...]
71. 1912-11-09 / 45. szám
[...] szabad kezet kért S imé kérésé meghallgatva nem lett s a [...] vá­lasztotta meg egyhangúlag Dr Győry István pedig tiszteletbeli egyetemes főjegyző lett [...]
72. 1940-01-07 / 1. szám
[...] bizalomnak és hűséges szeretetnek a kérése amellyel eddig a lap felelős [...] az örök Haza felé Lukács István felelős szerkesztő Olvasd a Bibliát [...]
73. 1944-03-05 / 10. szám
[...] Böjtöljünk Isten kedve szerint Rőzse István A bombák pusztítása Berlini utcarészlet [...] Gá­bor Celldömölk 50 özv Kiss Istvánná Nemeskajal 10 Szkok Pálné Bicske [...] szükséges imád­ság a Miatyánk harmadik kérése s mennyire teljes szívvel kell [...]
74. 1925-02-08 / 6. szám
[...] igaz e a Miatyánkod ötödik kérése Igazat mőnd e a zúgolódó [...] Józsa hegedű művésznő Mikus Csák István orgonamü vész Dessewify Izabella operaházi [...]
75. 2004-05-30 / 22. szám
[...] Bács­kámé Vári Krisztina és Thuránszky Ist­ván valamint Udvardy István római katolikus diakónus terített asztallal [...] Bízik László lelkész és Udvardy István katolikus diakónus áldozatos munkájának köszönhetően [...] a most újrafogalmazott munkaköri leírá­ítéltek kérése szerint Ez talán a leglé­nyegesebb [...]
76. 1985-12-29 / 52. szám
[...] csodálkozott senki sem hogy Magyari István szemé lye teljesen ismeretlen maradt [...] ki lehetne más ez az István prédikátor uram mint Magyari István Sárváron nem volt akkor más prédikátor még akit István­nak neveztek volna s utódját pe­dig [...] hívták Csakis Magyari ez az István Vagyis Magyari István még 1605 őszén is élt [...]
77. 1939-02-12 / 4. szám
[...] belügyminisztérium Frint Lajos szuperinten­dens urunknak kérése alapján működési engedélyt adott egyházunk [...] Csonka Istvánné Csanyi Erzsébet Deák Istvánná Dobrin Viktorné Draganescu Zsuzsa Enderle [...]
78. 1916-06-11 / 13. szám
[...] tagja Istenben boldogult édesapja Hor­váth István emlékére gyülekezeti célra 100 koronát [...] intézkedni akart hogy a főherceg kérése szerint jól ellátva továbbítsák Heckmann [...]
79. 1935-11-10 / 46. szám
[...] egyszerű test­vér Csepregi Ferenc s István házat és 10 hold földet [...] Atyát nem indítaná meg gyermekei kérése nem venné e fel övéi­nek [...]
80. 1925-08-16 / 33. szám
[...] a püspöki hivatalnál Később jelentkezők kérése figyelembe vehető nem lesz A [...] Kapi Béla evang püspök Tóth István hegyfalui tanítót érde­meinek elismeréséül nyugalomba [...]