83 találat (0,258 másodperc)

Találatok

1. I/1. Thorma János (32. oldal)
[...] Múzeum antikvárium Bp 23 Réti István Petrovics Eleknek 1933 febr 9 Réti István Képzőművészeti főiskola rektor Bpest 1933 [...] légy szíves ezt János barátunk kérése szerint elintézni s ha nekem [...] kérdés lenne most aktuális Réti István SZMKI 146 1934 24 Thorma János Réti Istvánnak 1933 febr 21 Méltóságos Réti [...]
2. 1925-04-29 / 34. szám
[...] elnökségnek Szalay János és Lakos István kőműves mes­terekkel kötött szerződését a [...] az elnök­séget hogy dr Paulovics István gimn tanár nyugdíjazásával megürült ma [...] az OKH dr Kolozsváry Kiss Istvánt a Pestvármegyei Gazdasági Egyesü­let Santh [...] ez nem egy gazdának a kérése hanem egy nem­zeté Akié a [...]
3. Harmadik rész. Kiskun-Halas Város Egyházainak, Iskoláinak és Közművelődésének Története • A Rom. Kath. Egyház története (615. oldal)
[...] hogy a kérelmező érdemte­lennek tiairtatík kérése teijesitésére A kerületi küldöttség igazoló [...] vétetett fel felső parancsra Ladányi Istvánt 1810 ben nevezte ki kiskunhalasi [...] Kámánházy László püspök jelenlétében Balogh István kanonok által történt 1810 junius [...]
4. A kiskunhalasi zsidóság a 18. századtól 2011-ig • Fésüsné Bakos Ágnes: Holocaust Európában. Holocaust Kiskunhalason (66. oldal)
Gróf Bethlen István Horthy reálisan gondolkodó miniszterelnöke felismerte [...] élet azon ágazataiban ahol a kerese ti lehetőség könnyebb és kedvezőbb [...] legyen Imrédy 1938 decemberében Antal István az igazságügyi minisztérium államtitkára és [...]
5. I/1. Thorma János (33. oldal)
[...] válaszodat de én megnyugtattam hogy kérése biztos a Te közbenjárásoddal elintézést [...] rendezett tagú város mikor Vári István polgármester lett Abban az idő­ [...]
6. 1935-02-23 / 16. szám
[...] Czagány M Lajost öízv Zseny Istvánná Gulyás Sándor tanárt és özv [...] ín ég egy ke­vésbé szerény kérése is és pedig esiz I [...] adófizető törpe­birtokos polgárnak ez a kérése ezút­tal nem lesz pusztában elkiálltott [...] szelemben szólalt fel ifj Homota István az Orsz Mezőgaz­dasági Kamara tagja [...]
7. 1928-04-14 / 30. szám
[...] Kiskunfélegyháza vezetőinek régi óhaja és kérése a Mávtól hogy a fokozatosan [...] ebben az ügyben dr Kiss István a város országygyülési képviselője járt [...] A Máv kiküldötteket dr Kiss Ist­ván képviselő vezetésével dr Holló Béla [...] 39 én installálja Hanauer A István váei megyéspüspök Mint munkatársunk illetékes [...]
8. Thorma János levelezéséből (89. oldal)
[...] 1955 129 Thorma János Réti Istvánnak Budapest 1910 febr 1 Édes [...] ez a szándékod Az a kérése azonban hogy a képet rögtön [...]
9. (295. oldal)
[...] hátrább dobták Az igazgatótanács Kosa kérése ellenére kényszer nyugállományba helyezte Nyugdíjának [...] 220 1937 459 1937 Kovács István Okleveles középiskolai testne­velő tanár volt [...] tanév végéig a budapesti Széc­henyi István gimnáziumnak volt testnevelő taná­ra A [...]
10. VI. Szüleim története - Az első emigrációs évek (398. oldal)
[...] küldeni neki Az volt a kérése hogy írjunk magyarországi ismerősöknek akik [...] Rosenberg Sándor és Dr Kurzweil István ügyvédek Strauss József Anki Halász [...]
11. 1928-09-08 / 72. szám
[...] Halas városnak is az a kérése amely részt kér magának a [...] Horthy Miklós kor­mányzó gróf Bethlen István minisz terelnök és dr Zsitvay [...] Balogh Ferenc ny államtitkár Lendvai Ist­ván Kádár Lehel és Komáromi János [...] a nyugatmagyarországi felkelők nevében Lendvai István iró búcsúztatta a nagy halottat [...]
12. 1916-12-13 / 50. szám
[...] Ferenczi János 71 éves Greksa István 4 éves Lázár Istvánná Czifra Mária 55 éves Katona [...] féle szőlőjét 1200 koronáért Frei Istvánná Borbás Krisztina megvette Borbás István lakóház és 131 n öl [...] A te szomorú Hansod Hans kérése szivéig hatott a leány­nak Hisz [...]
13. 1932-08-10 / 64. szám
[...] néhai Thorma Zsuzsannával megvette Nagy Istvánná Horváth R Zsuzsanna Horváth Imre [...] vár­megye részéről résztvett dr Czövek Ist­ván várra tb aljegyző A tanácskozás [...] Pál Kalocsa Rideg Imre Szabó István Tass Domby Pál Prohászka Nándor [...] Kecskemét Dörner Ferrenc Bácsalmás Dobos István Lábas Ist­ván Kunszentmiklös 9 Rúdugrás Nagy Lajos [...]
14. 1918-07-10 / 28. szám
[...] és tudatjuk egészségesek vagyunk Ternyák István Lakos Benó Lajkó Károly Komlós [...] a halasi közönségnek még Baranyi István írja a halasiak sorsa nem [...] D Sándor Körösi Jenő Pusztai Ist­ván Sebőn Samu Raskó István He­gyes M Ferenc Hibó Sándor [...] és kijelenthe­tem hogy a város kérésé teljesítés előtt áll Az ügy [...]
15. 1907-05-15 / 20. szám
[...] úri imának mind a hót kérése teljes szóhűsóggel előjön A Zend [...] is kivehető Horváth Ferencz és István­nál több ajtó ablak egy disznó [...] közönség pártfogását Kónya Ferencznek Gál Ist­ván szomszédságában és a házánál heréje [...] a ké­szítőnél Czurda Vilmos Szent István király czimű gyógyszertárban Kap­ható továbbá [...]
16. 1921-10-19 / 42. szám
[...] mondja el programbessédát amelyre Fridiiét István több képviselővel utazik le Itt [...] szőlőjét 1300 koronáért Hegy esi István és társa megvették Szundi István és neje lakóházát 36000 koronáért [...] B Sáodor 62 éves Ökördi Ist­ván 36 éves Jancsoves István 65 éves Sági Imre 66 [...]
17. 1930-12-20 / 102. szám
[...] rendes tagok Balázs Imre Balázs István Biró Imre Biró Mihály Er­délyi [...] Zse Antal Gyevi Imre Kis István Kis László Kis Molnár Imre [...] id Széli Sán­dor Vas M István Pirtó Daczi Pál Mészöly Károly [...] ez az uj és nyo­matékos kérése mint értesülünk végre meghallgatásra talált [...]
18. A házassági szerződések emlékei Kiskunhalason (16. oldal)
[...] Czirok László és dr Donáth István sem 52 A halasi levéltárban [...] maradni nem kívánna Melyre nézve kérése igazságosnak ítéltetvén mi excontentatio nem [...]
19. 1920-03-31 / 13. szám
[...] zabó János Babó Antal Boldog István Márkus Mihály tizedesek Jótsa Sán­dor Paukovic 8 István szakaszvezetők Németh István őrmester Erdélyi Autal Batiz Antal [...] a városnak ad át Hasonló kérése volt az állami gazdasági népiskolának [...] hold földet díjmentesen átengedett Hegyi István a város alsó végén elterülő [...]
20. 1929-11-23 / 94. szám
[...] ünnepség szeretetvendégség keretében a Tisza István kollégium szinültig megtelt dísztermében folyt [...] lesz ilyen esküvő amikor Ádám István és neje Ádám Mária Felsőszállás [...] fiuk közül az öregebb Ádám István feleségül veszi Váczi Rozáliát néhai [...] Nagykőrösre nézve ha meghallgatásra találna ké­rése mert ez esetben egyúttal min­den [...]